งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค ) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 สาขา งานไฟฟ้ารถยนต์ อ. เอกรัฐ นาที 081- 0025442.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค ) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 สาขา งานไฟฟ้ารถยนต์ อ. เอกรัฐ นาที 081- 0025442."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค ) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 สาขา งานไฟฟ้ารถยนต์ อ. เอกรัฐ นาที 081- 0025442

2 สาขา งานไฟฟ้ารถยนต์ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สถานีๆ ละ 10 นาที สถานีที่ 1 งานไฟแสงสว่าง ( แผงฝึก ) สถานีที่ 2 งานไฟสัญญาณ ( รถยนต์ NISSAN ) สถานีที่ 3 งานตรวจวัดอุปกรณ์ระบบจุด ระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ สถานีที่ 4 งานตรวจสอบ / บำรุงรักษา และวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่

3 สถานีที่ 1 งานไฟแสงสว่าง คำสั่ง : ให้ผู้เข้าแข่งขัน 1. ตรวจหาขั้วของ วงจรไฟแสง สว่าง และวงจร ไฟสูง - ต่ำ ที่สวิทช์คอพวงมาลัย ด้วยมัลติมิเตอร์แล้วกำหนดขั้ว และเขียนไดอะแกรม ควบคุมวงจรลงในตารางให้ถูกต้อง 2. ต่อวงจรควบคุมบนแผงฝึก 2.1 วงจรไฟหรี่ 2.2 วงจรไฟใหญ่ 3. ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 10 นาที 4. คะแนนเต็ม 20 คะแนน

4 สถานีที่ 1 งานไฟแสงสว่าง แผงฝึกต่อวงจร งานไฟแสงสว่าง มัลติมิเตอร์แบบ เข็ม

5 แผงไดอะแกรม วงจรไฟแสง สว่าง

6 สถานีที่ 2 งานไฟสัญญาณ ( รถยนต์ NISSAN SENTRA ) คำสั่ง : ให้ผู้เข้าแข่งขัน 1. ตรวจสอบหาสาเหตุความ ผิดปกติของวงจร ไฟเลี้ยว – ไฟฉุกเฉิน ในรถยนต์ แล้วดำเนินการแก้ไขให้ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง 2. ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 10 นาที 3. คะแนนเต็ม 20 คะแนน

7 สถานีที่ 2 งานไฟสัญญาณ ( รถยนต์ NISSAN ) ระบบไฟสัญญาณรถยนต์ NISSAN SENTRA

8 สถานีที่ 3 งานตรวจวัดอุปกรณ์ระบบจุดระเบิดแบบ ทรานซิสเตอร์ คำสั่ง : ให้ผู้เข้าแข่งขัน 1. ตรวจวัด ค่าความต้านทาน และ ตรวจสอบการทำงานของ ชุดจานจ่ายแบบ IIA 2. ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 10 นาที 3. คะแนนเต็ม 20 คะแนน

9 สถานีที่ 3 งานตรวจวัดอุปกรณ์ระบบ จุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ - ชุดอุปกรณ์ระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์

10 การตรวจวัด COIL จุดระเบิด การตรวจวัดค่า ขดลวดปฐมภูมิ ของคอยล์จุด ระเบิด การตรวจวัดค่า ขดลวดทุติยภูมิ ของคอยล์จุด ระเบิด

11 การตรวจวัดขดลวด กำเนิดสัญญาณ การตรวจวัด ค่าของ ขดลวด กำเนิด สัญญาณ การตรวจวัด ระยะห่าง ระหว่างโร เตอร์กับ ขดลวด สัญญาณ

12 การตรวจเช็ค การทำงาน ของตัวช่วยจุดระเบิด ชุดตรวจเช็ค การทำงาน ของตัวช่วยจุดระเบิด โดยสังเกตุการเกิดประกาย ไฟที่หัวเทียน

13 สถานีที่ 4 งานตรวจสอบ / บำรุงรักษาและวิเคราะห์ สภาพแบตเตอรี่ คำสั่ง : ให้ผู้เข้าแข่งขัน 1. ทำความสะอาดขั้ว และตรวจระดับน้ำกรดแบตเตอรี่ 2. วัดค่าความถ่วงจำเพาะ 1 ช่องเซลส์ ด้วย Hydrometer แล้ววิเคราะห์ค่าความ ถ่วงจำเพาะตามตาราง และสรุปบันทึกผลการตรวจวัดลง ในใบรายงาน 3. วัดค่าปริมาณไฟของแบตเตอรี่ ด้วย Battery Tester แล้วอ่านค่า และวิเคราะห์ สรุปบันทึกผลการตรวจวัดลงในใบรายงาน 4. ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 10 นาที 5. คะแนนเต็ม 20 คะแนน

14 สถานีที่ 4 งานตรวจสอบ / บำรุงรักษาและวิเคราะห์สภาพ แบตเตอรี่ - Battery 12 V. - Hydrometer - Battery Tester - เครื่องมือทำความสะอาดขั้ว Battery

15 เครื่องมือ HYDROMETER HYDROMETER ตรวจค่าความ ถ่วงจำเพาะ

16 เครื่องมือ BATTERY TESTER BATTERY TESTER ตรวจสภาพของ BATTERY

17 อุปกรณ์ บำรุงรักษา แบตเตอรี่ เครื่องมือทำความสะอาดขั้ว BATTERY

18 .. ขอให้ทุกท่านโชคดี.. อาจารย์เอกรัฐ นาที 081-0025442


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค ) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 สาขา งานไฟฟ้ารถยนต์ อ. เอกรัฐ นาที 081- 0025442.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google