งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุมมองการอุดมศึกษา ไทย ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ ตระหง่าน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุมมองการอุดมศึกษา ไทย ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ ตระหง่าน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2547."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มุมมองการอุดมศึกษา ไทย ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ ตระหง่าน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2547

2 I. ปัญหาหลักทางการบริหารของ อุดมศึกษา External Accountability ต่ำ External Accountability ต่ำ Internal Monitoring and Supervision ต่ำ Internal Monitoring and Supervision ต่ำ Strategic Direction ไม่ชัดเจน และไม่เกิดผล Strategic Direction ไม่ชัดเจน และไม่เกิดผล Policy Making ภายในสถาบันไม่ สามารถสร้าง Policy Making ภายในสถาบันไม่ สามารถสร้าง Performance ได้ Performance ได้

3 II. แนวคิดทางการบริหารเพื่อ สร้าง Accountability สร้าง Accountability ระหว่าง สภามหาวิทยาลัยกับ สร้าง Accountability ระหว่าง สภามหาวิทยาลัยกับ รัฐบาล ( กรณีมหาวิทยาลัยที่รับ งบประมาณสนับสนุน ) รัฐบาล ( กรณีมหาวิทยาลัยที่รับ งบประมาณสนับสนุน ) แยกสภามหาวิทยาลัยและฝ่าย บริหารให้เป็นอิสระจาก แยกสภามหาวิทยาลัยและฝ่าย บริหารให้เป็นอิสระจาก กัน กัน ทำฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยให้ เป็น Professional และ ทำฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยให้ เป็น Professional และ Transparent ที่มี Accountability Transparent ที่มี Accountability

4 III. แนวคิดการจัดประเภท อุดมศึกษา  ลักษณะทางวิชาการ  Research University  Teaching University  ขอบเขตทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) (Comprehensive University)  มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (Specialized University)

5 IV. Research University  Basic / Advanced Research  Applied Research  Practical Research

6 V. Teaching University  Basic Teaching University - Basic theory and concept - Basic tools and skills - Basic attitude and work ethics

7 V. Teaching University (Cont.) 2) Advanced Teaching University - Advanced theory and concept - Advanced tools and skills - Professional integrity

8 VI. University Classification Matrix Compreh ensive Universit y Special ized Univer sity Resear ch Univer sity Basic/Adva nced Research 16 Applied Research 27 Practical Research 38 Teachi ng Univer sity Basic Teaching 49 Advanced Teaching 510

9 VII. การจัดประเภทมหาวิทยาลัย เพื่อความมั่นคงของ อุดมศึกษา  Core University - Research University - Research University - Teaching University - Teaching University  Contingent University - Research University - Research University - Teaching University - Teaching University

10 VIII. Facts ที่ต้องยึดเป็นหลัก ทางการบริหารอุดมศึกษา Limited ResourcesLimited Resources Economy of scaleEconomy of scale Relevance to Market / People’s demandsRelevance to Market / People’s demands Competition / DifferentiationCompetition / Differentiation Quality (minimum standard) over QuantityQuality (minimum standard) over Quantity Professional DisciplineProfessional Discipline Independence of Thinking and Action withIndependence of Thinking and Action with Responsibility and Accountability

11 IX. พระบรมราโชวาทด้านการ บริหารจัดการ “ เกรงใจ เสียงาน “ เกรงใจ เสียงาน สงสาร ฉิบหาย สงสาร ฉิบหาย เชื่อง่าย เป็น ทุกข์ ” เชื่อง่าย เป็น ทุกข์ ” พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

12 End…


ดาวน์โหลด ppt มุมมองการอุดมศึกษา ไทย ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ ตระหง่าน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google