งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอในการประชุมชี้แจงฯ วันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556

2 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ประเด็นการบรรยาย 1.งานจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิและหน่วยบริการ 2.การบริหารงบกองทุนปี 2556 3.ระบบรายงานการโอนเงิน 2

3 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สถานการณ์สิทธิว่างแยกตามกลุ่มอายุ (มิ.ย.54) หมายเหตุ สิทธิว่างทั้งหมด ณ 28 มิ. ย.54 จำนวน 481,332 คน เด็ก 0-5 ปี กลุ่มวัยทำงาน

4 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร มติบอร์ดในการลงทะเบียนแทน ( ประกาศ ณ 29 มิย. 55 ) 1.กรณีเด็กแรกเกิด 2.กลุ่มวัยทำงาน 2.1 กลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคมตามมาตรา 10 2.2 กลุ่มที่หมดสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 9 ได้แก่ - บุตรอายุเกิน 20 ปี - ข้าราชการที่พ้นจากสภาพโดยรับบำเหน็จ - ครอบครัวข้าราชการที่พ้นสภาพโดยรับบำเหน็จ

5 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ค่าว่าง UC ประกันสังคม ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ UC ระบบลงทะเบียนต่อเนื่อง ระบบเดิม ระบบใหม่

6 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 6 ผลงานความครอบคลุมการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ปีงบประมาณ % 2555

7 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สสจ. ที่มีผลงานความถูกต้องของการลงทะเบียน เต็ม 100 % ในปีงบประมาณ 2554-55 1. สสจ. กระบี่ 2. สสจ. อ่างทอง 3. สสจ. นราธิวาส 4. สสจ. ประจวบคีรีขันธ์ 5. สสจ. ตราด 6. สสจ. มุกดาหาร 7. สสจ. สุรินทร์ 8. สสจ. ภูเก็ต 9. สสจ. ลำพูน 10. สสจ. พะเยา 11. สสจ. ชัยนาท 12. สสจ. ปราจีนบุรี 13. สสจ. กาฬสินธุ์ 14. สสจ. ชุมพร 15. สสจ. ตรัง

8 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 1.การบูรณาการฐานข้อมูลผู้พิการกับกระทรวงพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ฯ(พก.) ประกันสังคม และองค์การทหารผ่านศึก  ข้อมูลลงในบัตร smart card ตั้งแต่พค. 55  ส่งข้อมูลให้สสจ. ตั้งแต่ สค.55 2. การลงทะเบียนแทนตามมติบอร์ดกรณีเด็กแรกเกิด ผู้หมดสิทธิ ประกันสังคมและสวัสดิการราชการ ( ประกาศ ณ 29 มิย. 55 ) 3.ร่วมกับ UNICEF, กระทรวงมหาดไทย,กระทรวงสธ. ในการ พัฒนา birth and birth defect registry (ปีงบประมาณ 55-56)

9 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร การขี้นทะเบียนหน่วยบริการกับการบริหารกองทุน  การขี้นทะเบียนและตรวจประเมิน หน่วยบริการควรดำเนินการให้แล้ว เสร็จในเดือนสิงหาคมของทุกปี  ณ เดือนตุลาคม ของทุกปี สปสช.จะ นำข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และข้อมูลผู้มีสิทธิมาใช้ในการคำนวณ งบเหมาจ่ายรายหัว (prepaid) และงบ ค่าเสื่อม  ตั้งแต่ปีงบ 51-56 จะไม่มีการเรียก คืนงบค่าเสื่อม(งบลงทุน)หากอยู่ครบ ปีงบประมาณ 9 หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ

10 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สสจ.  พลังขับเคลื่อนในการพัฒนาระบบทะเบียน 1. สสจ. ลำพูน 2. สสจ. เพชรบูรณ์ 3. สสจ. กำแพงเพชร 4. สสจ. พระนครศรีอยุธยา 5. สสจ. ปราจีนบุรี 6. สสจ. นครราชสีมา 7. สสจ. อุบลราชธานี 8. สสจ. ชุมพร 9. สสจ. นครศรีธรรมราช 1. สสจ. ปทุมธานี 2. สสจ. นครราชสีมา 3. สสจ. เลย 4. สสจ. ตาก 5. สสจ. เพชรบุรี 6. สสจ. พังงา การขึ้นทะเบียนหน่วย บริการ การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ

11 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร การบริหาร งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 11

12 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร กรอบแนวคิดในการจัดสรรกองทุน 1.การสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชน และผู้ป่วยที่จะได้รับ บริการสาธารณสุข 2.การเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการสาธารณสุข 3.การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมดำเนินงานหลักประกัน สุขภาพและการบริการสาธารณสุข 4.การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินกองทุน การบริหารงานแบบเขตสุขภาพ การให้บริการสาธารณสุขที่เป็นโครงการเฉพาะ หรือโครงการพิเศษ การจัดซื้อร่วมระดับประเทศ 12

13 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร งบกองทุน UC ในปีงบประมาณ 2556 13 กองทุน หลักประกัน สุขภาพ แห่งชาติ กองทุน หลักประกัน สุขภาพ แห่งชาติ งบบริการผู้ป่วย ไตวายเรื้อรัง งบบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง งบบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง งบบริการทางการแพทย์ เหมาจ่ายรายหัว งบบริการทางการแพทย์ เหมาจ่ายรายหัว งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์

14 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร งบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 14  ประมาณการประชากรผู้มีสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 48,445,000 คน  อัตราเหมาจ่าย 2,755.60 บาทต่อผู้มีสิทธิประกันสุขภาพ  คิดเป็นงบประมาณ 100,699.7580 ล้านบาท (ไม่รวมเงินเดือน) ปีงบ 2556

15 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 1. บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ประเภทบริการจำนวนบาท/ผู้มีสิทธิ 1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป983.49 (+11.98) 2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป975.85 (+3.68) 3. เงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง60.99 4. บริการกรณีเฉพาะ (ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน/บริการโรคเฉพาะ) 262.10 (- 6.94) 5. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค313.70 6. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์12.88 7. บริการแพทย์แผนไทย7.20 8. ค่าเสื่อม128.69 (-12.81) 9. ส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ4.76 10. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการตามมาตรา 415.19 (+4.09) 11. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อการชดเชยผู้ให้บริการ0.75 รวม (บาทต่อผู้มีสิทธิ)2,755.60 หมายเหตุ ประเภทบริการที่ 5 ครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกคน

16 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 2. บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ เป็นงบประมาณที่เพิ่มเติมจากเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว โดย ครอบคลุม  บริการการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี  การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ  การให้การปรึกษาและดูแลสุขภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ รายการจำนวนเงิน ( บาท ) 1. บริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสและบริการที่เกี่ยวข้อง 3,234,330,000 2. การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ เอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ 42,500,000 รวม 3,276,830,000

17 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 3. บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง เป็นงบประมาณเพิ่มเติมจากเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ครอบคลุม  ค่าใช้จ่าย ค่ายาและบริการที่เกี่ยวข้องในการล้างไตผ่านทางช่องท้อง  การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  การปลูกถ่ายไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง  รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ ในปีงบประมาณ 2556 ได้ครอบคลุมการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และการปลูกถ่ายตับในเด็ก กรณีท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด รายการจำนวนเงิน (บาท) 1. การบริการทดแทนไต (รวมบริการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และการ ปลูกถ่ายตับในเด็กกรณีท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด) 4,334,975,000 2. การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยไตวาย เรื้อรัง (รวมบริการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และการปลูกถ่ายตับในเด็ก กรณีท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด) 22,810,000 รวม4,357,785,000

18 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 4. บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง เป็นงบประมาณที่เพิ่มเติมจากเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว สำหรับการบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของผู้เป็นเบาหวานและความ ดันโลหิตสูง โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มการเข้าถึงและยกระดับบริการส่งเสริมป้องกัน ระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention) ให้ได้ตามมาตรฐาน รายการจำนวนเงิน ( บาท ) 1. การบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาผู้ป่วย โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โดยเน้นการ ควบคุมป้องกันระดับทุติยภูมิ 410,088,000 รวม 410,088,000

19 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สรุปงบกองทุนปี 56 19 รายการ จำนวนเงิน (ล้านบาท) ๑.บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ๑.๑ ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการทางการแพทย์ต่างๆ ๑๐๐,๖๙๙.๗๖ ๑.๒ เงินเดือนของหน่วยบริการภาครัฐ ๓๒,๗๙๕.๒๘ ๒.บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ๓,๒๗๖.๘๓ ๓.บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ๔,๓๕๗.๗๙ ๔.บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง ๔๑๐.๐๙ รวมทั้งสิ้น ๑๔๑,๕๓๙.๗ ๕ รวมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( ไม่รวมเงินเดือนหน่วยบริการภาครัฐ ) ๑๐๘,๗๔๔.๔๖

20 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร แนวทางการบริหารจัดการกองทุน UC ปีงบ 2556 ที่เปลี่ยนแปลงจากปีงบ 2555 เสนอในการประชุมชี้แจงฯ วันที่ 11-12 ตุลาคม 2555

21 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร แนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2556 ที่เปลี่ยนแปลงจากปีงบประมาณ 2555 (1) แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร กองทุน และสนับสนุนการบริหารแบบเขตบริการสาธารณสุข ทำให้ มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารจัดการ กองทุนฯในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

22 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร งบบริการผู้ป่วยนอก ปี 55 แบ่งบริการย่อยเป็น 4 รายการ ได้แก่ 1.บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่าย ต่อผู้มีสิทธิ 2.บริการที่จ่ายตามผลงาน บริการ 3.บริการที่จ่ายตามเกณฑ์ บริการปฐมภูมิ 4.บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อ เฉพาะข้ามจังหวัด ปี 56 แบ่งบริการย่อยเหลือ ๓ รายการ ได้แก่ 1.บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อ ผู้มีสิทธิ 2.บริการที่จ่ายตามผลงาน บริการ 3.บริการที่จ่ายตามเกณฑ์ บริการปฐมภูมิ ย้ายไปเบิกจากงบค่าใช้จ่ายสูง 22 P

23 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร งบบริการผู้ป่วยนอก ปี 55 แบ่งบริการย่อยเป็น 4 รายการ ได้แก่ 1.บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อ ผู้มีสิทธิ 2.บริการที่จ่ายตามผลงาน บริการ 3.บริการที่จ่ายตามเกณฑ์ บริการปฐมภูมิ 4.บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อ เฉพาะข้ามจังหวัด ปี 56 INCENTIVE 3.ปรับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการใน ส่วนค่าบริการ โดย 3.1) จ่ายให้เครือข่ายบริการปฐมภูมิที่มี ศักยภาพเชิงโครงสร้างและผลสัมฤทธิ์ ตามเกณฑ์ โดยเป็นเกณฑ์กลางและ เพิ่มเติมเกณฑ์ระดับเขตได้ตามความ เห็นชอบของ อปสข. 3.2) บริหารจัดการระดับเขต โดยจัดสรรเงิน เป็น global budget ระดับเขต ด้วยสูตร จำนวนผู้มีสิทธิ : จำนวนหน่วยบริการ ปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์ในปีที่ผ่านมา = 50:50 3.3) แนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบ จาก อปสข. 3. เพิ่มจ่ายตามผลงานทั้งเชิง ปริมาณงานและคุณภาพ ผลงานบริการ 23 P

24 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร งบบริการผู้ป่วยนอก ปี 55 แบ่งบริการย่อยเป็น 4 รายการ ได้แก่ 1.บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อ ผู้มีสิทธิ 2.บริการที่จ่ายตามผลงาน บริการ 3.บริการที่จ่ายตามเกณฑ์ บริการปฐมภูมิ 4.บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อ เฉพาะข้ามจังหวัด ปี 56 Improvement 4) ปรับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหาร จัดการในส่วนค่าสนับสนุนและส่งเสริมการ จัดบริการปฐมภูมิ โดย 4.1 เพิ่มงานกำกับติดตามและ ประเมินผล 4.2 จัดสรรไม่น้อยกว่า 80% เป็น global budget ระดับเขต ด้วยสูตร จำนวนผู้มีสิทธิ : จำนวนหน่วย บริการปฐมภูมิที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ใน ปีที่ผ่านมา = 30:70 4.3 แนวทางการจ่ายต้องผ่านความ เห็นชอบจาก อปสข. 3. เพิ่มจ่ายตามผลงานทั้งเชิง ปริมาณงานและคุณภาพ ผลงานบริการ 24 P

25 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร งบบริการผู้ป่วยนอก ปี 55 แบ่งบริการย่อยเป็น 4 รายการ ได้แก่ 1.บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อ ผู้มีสิทธิ 2.บริการที่จ่ายตามผลงาน บริการ 3.บริการที่จ่ายตามเกณฑ์ บริการปฐมภูมิ 4.บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อ เฉพาะข้ามจังหวัด ปี 56 2. เพิ่มจ่ายตามผลงานทั้งเชิง ปริมาณงานและคุณภาพ ผลงานบริการ 25 P

26 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร งบผู้ป่วยใน ประเภท บริการ ประเด็นที่เปลี่บนแปลง 2. บริการผู้ปวยใน ทั่วไป 1) ปรับชื่อเรียกวงเงินระดับเขตจาก “กองทุนผู้ป่วยใน ระดับเขต “เป็น “global budget ระดับเขต” 2) การคำนวณจำนวนน้ำหนักสัมพัทธ์เพื่อกำหนด global budget ระดับเขต - ปรับสัดส่วน adj RW workload : RW ต่อประชากรตาม โครงสร้างอายุ จาก 65: 35 เป็น 55:45 (ตามมติที่กำหนดไว้เดิม) 3) ปรับอัตราจ่ายการใช้บริการนอกเขต 9,600 บาท/adjRW 4) การจ่ายบริการในเขตให้ สปสช.เขตกำหนดอัตราเบื้องต้นได้ โดยผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. เพื่อพัฒนาระบบบริการ ในเขต แต่ต้องไม่เกินอัตรา 9,600 บาท/adjRW

27 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร แนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2556 ที่เปลี่ยนแปลงจากปีงบประมาณ 2555 (4) ประเภทบริการประเด็นที่เปลี่ยนแปลง 3. เงินเพิ่มสำหรับหน่วย บริการที่มีต้นทุนคงที่สูง ยกเลิกเกณฑ์ “ทุกหน่วยบริการได้รับงบบริการผู้ป่วย นอกทั่วไปรวมงบเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่ สูง สูงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 4.72%” 4. บริการกรณีเฉพาะ (ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน/บริการ โรคเฉพาะ)  รวมค่าใช้จ่ายสำหรับบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะ ข้ามจังหวัดที่ย้ายมาจากบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป  ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด ในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่ย้ายมาจากรายการ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

28 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (1) NPP & Central procurement (p.129-130) (25.72 บ./ คน ) (2) PPE (124.96 บ./ คน ) (3) PPA (57.40 บ./ คน ) (4) สนับสนุนและ ส่งเสริม (7.68 บ./ คน ) (5) ทันตกรรม ส่งเสริม (16.60 บ./ คน ) CUP/ สถานพยาบาล P&P Capitation ( 232.36 บาท x ปชก. ทุกสิทธิ 65.404 ล้านคน ) คำนวณจาก 313.70 บาท/ปชก.UC 48.445 ล้านคน 5. งบบริการ P&P ปี 2556 กรณี สปสช.เขต 13 (กรุงเทพมหานคร) ให้สามารถบูรณการการบริหารงบ PPE และ PPA เพื่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามที่ กำหนด เนื่องจากไม่มีสาขาจังหวัดและบริบทพื้นที่แตกต่าง กองทุนฯท้องถิ่น (40.00 บ./ คน ) จังหวัด / เขต (17.40 บ./ คน + ส่วนที่ เหลือจากจัดสรร กองทุนฯท้องถิ่น ) Capitation (99.96 บ./ คน ) Quality Performance (25.00 บ./ คน ) หักเงินเดือน

29 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สิ่งที่ต่างจาก ปี 2555 (1)  PP Express demand เพิ่มการจัดสรรตาม workload โดยใช้ข้อมูล ผลงานจาก OP/PP individual และจัดสรรตามคุณภาพผลงานบริการ  PP Area based เพิ่มบทบาทให้จังหวัดทำหน้าที่บริหารการจัดสรร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการให้ได้ตามเป้าหมายใน 2 บริการได้แก่ บริการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หรือบริการอื่นๆที่มีปัญหาใน พื้นที่  กระจายอำนาจการกำหนด หลักเกณฑ์ แนวทางการบริหารจัดสรร เงินลงสู่พื้นที่ ให้แก่ สปสช.เขต และจังหวัดในการกำหนดเกณฑ์ คุณภาพ (Quality performance)ในงบ PPE, งบ PPA และงบ สนับสนุน ส่งเสริมการจัดบริการ

30 งบสนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการ (ไม่เกิน10%) 62.397 ลบ. งบบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ (ไม่น้อยกว่า 90%) 561.574 ลบ. งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (12.88 บาท/ประชากร) 623.971 ลบ. งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (12.88 บาท/ประชากร) 623.971 ลบ. สนับสนุนงบให้หน่วยบริการ/องค์กรคนพิการ กองทุนฟื้นฟูฯ จว. ตามแนวทางกำหนด  พัฒนาระบบหน่วยบริการตามความพร้อม  พัฒนาศักยภาพองค์กรคนพิการ/ผู้ดูแล  พัฒนาระบบบริการในชุมชนร่วมกับ อปท.  พัฒนากำลังคนด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ  พัฒนาบริการรูปแบบใหม่ พัฒนาองค์ ความรู้ สนับสนุนงบให้หน่วยบริการ/กองทุน ฟื้นฟูฯ จว. ตามแนวทางที่กำหนด  ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จัดหา ผลิต ซ่อม  ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย sub acute (บริการผู้ป่วย OPD และในชุมชน)  ค่าฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย ความพิการ ทั้ง 2 ส่วน บริหารโดยจัดสรรเป็นงบสำหรับ สปสช. กลาง 10% สปสช. เขต 90% 6 6 ปรับสัดส่วนค่าบริการ : ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการจาก 85:15 เป็น 90:10

31 2. งบสนับสนุน และส่งเสริมการ จัดบริการ 0.35 บ./ ปชก.( ไม่เกิน 5%) 2. งบสนับสนุน และส่งเสริมการ จัดบริการ 0.35 บ./ ปชก.( ไม่เกิน 5%) 1. งบค่าบริการ เพิ่มเติม 6.85 บ / ปชก. ( ไม่น้อยกว่า 95%) 1. งบค่าบริการ เพิ่มเติม 6.85 บ / ปชก. ( ไม่น้อยกว่า 95%) บริการแพทย์แผนไทย 7.20 บ./ ปชก. สิทธิ UC บริการแพทย์แผนไทย 7.20 บ./ ปชก. สิทธิ UC 7. การจัดสรรค่าบริการแพทย์ แผนไทย ปี 2556 จัดสรรงบเป็น Global เขต ตาม จำนวน ปชก. และ ผลงานเดิม ใน สัดส่วน 70:30 จัดสรรงบเป็น Global เขต ตาม จำนวน ปชก.

32 8. การบริหารเงินค่าเสื่อม ปี2556 32 (A3) ภาครัฐนอก สังกัด สป.สธ. (B) ภาคเอกชน หน่วย บริการ หน่วย บริการ หน่วยบริการ (A) ภาครัฐ หมายเหตุ เงินตติยภูมิ (A2) เฉพาะเขต 9 และ13 ตัดจากงบของเอกชนมารวมด้วย (A1.1) ส่วนกลาง (กสธ.) 10% (A1.2) เขต 20% (A1) ภาครัฐสังกัด สป.สธ. (A2) ตติยภูมิเขต (500 ลบ.) เงินค่าเสื่อม (A1.3) จังหวัด/หน่วยบริการ 70% หน่วยบริการ จังหวัด ไม่น้อยกว่า ไม่เกิน 50% 20% 10 30 20 40

33 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 9. งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ ปี 56 33 เงินส่งเสริมคุณภาพ ผลงานบริการ 4.76 บ.ต่อผู้มีสิทธิ การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ของหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ + แบ่งวงเงินรายเขตตามจำนวนผู้มีสิทธิวงเงินผ่านความเห็นชอบของ อปสข จำนวนผู้มีสิทธิ : 48,445,000 คน บริการผู้ป่วยในทั่วไปจาก Global budget ระดับเขต ไม่เกิน 15 บ.ต่อผู้มีสิทธิ บริหารจัดการระดับเขต

34 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร มีรายการยาเข้า และ ออกจากบัญชียา จ 2 ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ 2556 รายการยา 7 รายการ - Botulinum toxin type A inj - Docetaxel inj - IVIG - Letrozole tab - Leuprorelin inj - Liposomal amphotericin B inj - Verteporfin inj รายการยา 11 รายการ มีรายการยาเพิ่มอีก 4 รายการ - Peginterferon alpha 2a และ alfa 2b inj - Ribavirin tab - Thyrotropin alfa inj - voriconazole tab, inj - Bevacizumab ตัดยาออก 1 รายการ คือ Verteporfin 34 สิทธิประโยชน์ด้านยา บัญชี จ 2

35 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร Reimbursement design for special items in pharmacy Routine service capitation for OP,PP DRG with global budget for IP Central Bargaining Central procurement Medicine Local purchasing case management with on top medicine cost reimburse

36 The access to high cost drugs 31 March 2012 ข้อมูล ถึง 31 มี. ค. 55 Item New case Sum 2009201020112012 * Letrozole01,5582,6297644,951 Docetaxel3216578791,1042,961 IVIG2716799012212,072 Botulinum toxin type A 1023137041471,266 Leuprorelin14614528146618 L amphothericin B 56813126230 Verteporfin0930443 Total8453,4295,5552,31212,141

37 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ระบบการโอนเงินงบกองทุน 37

38 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ดึงข้อมูลจาก SAP และ ประมวลผลทุก คืน 1. รับเงินโอน 2. รับรายงานการ โอนเงิน ผ่าน website 3. รับข้อมูลแจ้ง โอนเงินผ่านระบบ SMS (กรณีแจ้ง ขอรับ) 4. Statement (รายไตรมาส) 1. รับเงินโอน 2. รับรายงานการ โอนเงิน ผ่าน website 3. รับข้อมูลแจ้ง โอนเงินผ่านระบบ SMS (กรณีแจ้ง ขอรับ) 4. Statement (รายไตรมาส) ขั้นตอนการเบิกจ่าย และแจ้งการโอนเงินกองทุน ฯ โอนเงินเข้า บัญชี ธนาคาร หน่วยบริการ SMS หน่วยบริการ ส่งข้อมูลขอเบิก ผ่านโปรแกรม หรือส่ง เป็น เอกสารผ่านเขต/ กองทุนย่อย ตรวจสอบ และทำการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ SAP สปสช.

39 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 39

40 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 40

41 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 41

42 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 42

43 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 43

44 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 44

45 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 45

46 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 46

47 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร Username และ Password เดียวกับ ACC Username และ Password เดียวกับ ACC 47

48 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 48

49 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

50 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ตัวอย่าง กรณีค้างรับค้างจ่าย

51 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ตัวอย่าง รายได้พึงรับ กรณีผูกพันตามนิติกรรมสัญญา

52 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร การแจ้งโอน เงินผ่าน SMS

53 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 53

54 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ใส่รหัสหน่วยงานหรือชื่อหน่วยงานคลิก ค้นหา

55 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โปรแกรมจะขึ้น ข้อมูล หน่วยงานให้ ตรวจสอบ หากถูกต้อง คลิก ตกลง โปรแกรมจะขึ้น ข้อมูล หน่วยงานให้ ตรวจสอบ หากถูกต้อง คลิก ตกลง

56 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โปรแกรมจะ แสดงรายชื่อผู้ที่ สมัครขอรับ SMS และระบุ สถานะ การ สมัคร หากต้องการ สมัครเพิ่ม สามารถเพิ่ม รายชื่อได้ โปรแกรมจะ แสดงรายชื่อผู้ที่ สมัครขอรับ SMS และระบุ สถานะ การ สมัคร หากต้องการ สมัครเพิ่ม สามารถเพิ่ม รายชื่อได้

57 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ใส่รายละเอียด ผู้สมัครใหม่ หรือ ตรวจสอบ / แก้ไขข้อมูล ผู้สมัครเดิม ใส่รายละเอียด ผู้สมัครใหม่ หรือ ตรวจสอบ / แก้ไขข้อมูล ผู้สมัครเดิม


ดาวน์โหลด ppt ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google