งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อผลงานวิจัย และผลงานอื่น โดย ดร. สุรชาติ สังข์รุ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อผลงานวิจัย และผลงานอื่น โดย ดร. สุรชาติ สังข์รุ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อผลงานวิจัย และผลงานอื่น โดย ดร. สุรชาติ สังข์รุ่ง

2 1.  การพัฒนา กระบวนการ ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา... (R)  หนังสือคู่มือ เรื่องคู่มือ การพัฒนาโปรแกรม ประกันคุณภาพ ภายใน สถานศึกษา...(O) สงวนลิขสิทธิ์..... โดย ดร. สุ รชาติ สังข์รุ่ง

3 2.  การพัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการ บริหาร สถานศึกษา... (O)  การป้องกันการ ออกกลางคัน ของนักศึกษา... (R) สงวนลิขสิทธิ์..... โดย ดร. สุ รชาติ สังข์รุ่ง

4 3.  การมีส่วนร่วม ระหว่างชุมชนและ สถานศึกษา เพื่อพัฒนา อาชีพ แบบบูรณาการ...(R)  การบริหารจัด การศึกษา...(O) สงวนลิขสิทธิ์..... โดย ดร. สุ รชาติ สังข์รุ่ง

5 4.  การพัฒนา คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของนักศึกษา อาชีวศึกษา...(R)  การพัฒนา วิทยาลัยเทคนิค... สู่ความสำเร็จ ด้วยหลักการมีส่วน ร่วม...(O) สงวนลิขสิทธิ์..... โดย ดร. สุ รชาติ สังข์รุ่ง

6 5.  การพัฒนารูปแบบการ ฝึกงานของ นักเรียนนักศึกษาในสถาน ประกอบการ นักเรียนนักศึกษาในสถาน ประกอบการ ของสถานศึกษาเพื่อสร้าง ความพร้อม ของสถานศึกษาเพื่อสร้าง ความพร้อม ในการเป็นผู้ประกอบการ...(R)  ในการเป็นผู้ประกอบการ...(R)  รายงานผลการพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อเข้าสู่ มาตรฐานการอาชีวศึกษา...(O) 5.  การพัฒนารูปแบบการ ฝึกงานของ นักเรียนนักศึกษาในสถาน ประกอบการ นักเรียนนักศึกษาในสถาน ประกอบการ ของสถานศึกษาเพื่อสร้าง ความพร้อม ของสถานศึกษาเพื่อสร้าง ความพร้อม ในการเป็นผู้ประกอบการ...(R)  ในการเป็นผู้ประกอบการ...(R)  รายงานผลการพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อเข้าสู่ มาตรฐานการอาชีวศึกษา...(O) สงวนลิขสิทธิ์..... โดย ดร. สุ รชาติ สังข์รุ่ง

7 6.  ศึกษาสภาพการจัดการ เรียนรู้ ของครูวิทยาลัย (R) ของครูวิทยาลัย (R)   รายงานผลการ พัฒนา การจัดการเรียนรู้ของครู (O) 6.  ศึกษาสภาพการจัดการ เรียนรู้ ของครูวิทยาลัย (R) ของครูวิทยาลัย (R)   รายงานผลการ พัฒนา การจัดการเรียนรู้ของครู (O) สงวนลิขสิทธิ์..... โดย ดร. สุ รชาติ สังข์รุ่ง

8 7.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้าน สภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้าน สภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่ (R)  การประเมินโครงการ ประกันคุณภาพ และอาคารสถานที่ (R)  การประเมินโครงการ ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา (O ภายในสถานศึกษา (O 7.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้าน สภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้าน สภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่ (R)  การประเมินโครงการ ประกันคุณภาพ และอาคารสถานที่ (R)  การประเมินโครงการ ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา (O ภายในสถานศึกษา (O สงวนลิขสิทธิ์..... โดย ดร. สุ รชาติ สังข์รุ่ง

9 8.  การพัฒนาสมรรถนะ ครูในการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการของ วิทยาลัย (R)  การสร้างวิทยาลัยการ อาชีพ.... แบบบูรณาการของ วิทยาลัย (R)  การสร้างวิทยาลัยการ อาชีพ.... สู่คุณภาพมาตรฐาน การศึกษา (O) สู่คุณภาพมาตรฐาน การศึกษา (O) 8.  การพัฒนาสมรรถนะ ครูในการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการของ วิทยาลัย (R)  การสร้างวิทยาลัยการ อาชีพ.... แบบบูรณาการของ วิทยาลัย (R)  การสร้างวิทยาลัยการ อาชีพ.... สู่คุณภาพมาตรฐาน การศึกษา (O) สู่คุณภาพมาตรฐาน การศึกษา (O) สงวนลิขสิทธิ์..... โดย ดร. สุ รชาติ สังข์รุ่ง

10 9.  รายงาน ผลการวิจัยและ พัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการ จัดการเรียนการสอน ที่มีผลต่อการ จัดการเรียนการสอน ในวิทยาลัยการ อาชีพ... (R)  รายงานผลการ บริการวิทยาลัย....(O) ในวิทยาลัยการ อาชีพ... (R)  รายงานผลการ บริการวิทยาลัย....(O) 9.  รายงาน ผลการวิจัยและ พัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการ จัดการเรียนการสอน ที่มีผลต่อการ จัดการเรียนการสอน ในวิทยาลัยการ อาชีพ... (R)  รายงานผลการ บริการวิทยาลัย....(O) ในวิทยาลัยการ อาชีพ... (R)  รายงานผลการ บริการวิทยาลัย....(O) สงวนลิขสิทธิ์..... โดย ดร. สุ รชาติ สังข์รุ่ง

11 10.  ออกแบบประเมินการ จัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อพัฒนา สมรรถภาพ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา สมรรถภาพ ด้านอาชีวศึกษาใน อำเภอ... (R) ด้านอาชีวศึกษาใน อำเภอ... (R)  คู่มือจัด กิจกรรม “ กลุ่มพัฒนาอาชีพ ”  คู่มือจัด กิจกรรม “ กลุ่มพัฒนาอาชีพ ” เพื่อแก้ปัญหาความ ยากจน เพื่อแก้ปัญหาความ ยากจน ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง...(O) ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง...(O) 10.  ออกแบบประเมินการ จัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อพัฒนา สมรรถภาพ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา สมรรถภาพ ด้านอาชีวศึกษาใน อำเภอ... (R) ด้านอาชีวศึกษาใน อำเภอ... (R)  คู่มือจัด กิจกรรม “ กลุ่มพัฒนาอาชีพ ”  คู่มือจัด กิจกรรม “ กลุ่มพัฒนาอาชีพ ” เพื่อแก้ปัญหาความ ยากจน เพื่อแก้ปัญหาความ ยากจน ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง...(O) ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง...(O) สงวนลิขสิทธิ์..... โดย ดร. สุ รชาติ สังข์รุ่ง


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อผลงานวิจัย และผลงานอื่น โดย ดร. สุรชาติ สังข์รุ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google