งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการวิจัย (Research Design)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการวิจัย (Research Design)
น.ท.หญิง สิริรัตน์ เนียมอินทร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

2 สรุปขั้นตอนการวิจัย แนวคิด/ทฤษฎี/ประสบการณ์/การสังเกต ปัญหาการวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัย ดำเนินการวิจัยตามแผน สมมติฐานการวิจัย เครื่องมือ รวบรวม วิเคราะห์ การออกแบบการวิจัย การแปลความหมาย วัด สุ่ม วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

3 แบบการวิจัยคืออะไร

4 ความหมายของการออกแบบการวิจัย
การกำหนดรูปแบบ ขอบเขต และแนวทางการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบหรือข้อความรู้ตามปัญหาการวิจัยที่ตั้งไว้

5 รูปแบบของการวิจัย การวิจัยแบบที่ไม่ใช่การทดลอง
1. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical research) เป็นแบบที่ต้องการค้นหาข้อเท็จจริงในอดีตด้วยการรวบรวมหลักฐาน ตรวจสอบและสังเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นข้อเท็จจริงที่ยอมรับกันได้ หรือสนับสนุนสมมติฐานที่มีอยู่แล้ว

6 รูปแบบของการวิจัย การวิจัยแบบที่ไม่ใช่การทดลอง
2. การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เป็นแบบที่ต้องการศึกษาหาข้อเท็จจริงตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทำ (Non-manipulated) ใดๆ เพื่อควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 2.1 การวิจัยศึกษาเฉพาะกรณี (Case study research) 2.2 การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) 2.3 การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation research)

7 รูปแบบของการวิจัย การวิจัยแบบที่ไม่ใช่การทดลอง
3. การวิจัยเชิงสาเหตุ (Causal research) เป็นแบบที่ต้องการศึกษาหาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลของตัวแปร ด้วยการสังเกตหรือการวัดผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วสืบสาวกลับไปหาเหตุที่เกิดขึ้นในอดีต จึงไม่มีการควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เราจึงอาจเรียกการวิจัยแบบนี้ว่า การวิจัยย้อนรอย (Ex post facto research)

8 รูปแบบของการวิจัย การวิจัยแบบที่ไม่ใช่การทดลอง
4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) เป็นแบบที่ต้องการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ(Skills) หรือวิธีการ (Approaches) ใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยตรง ซึ่งอาจเป็นการสร้างแบบ (Model) ทั้งที่เป็นแนวความคิดและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และนำไปทดลองใช้แก้ปัญหาในการทำงานที่ตนรับผิดชอบ

9 รูปแบบของการวิจัย การวิจัยแบบทดลอง
1. การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) เป็นแบบที่ต้องการศึกษาหาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลของตัวแปรที่พยายามจัดกระทำ (manipulated) เพื่อควบคุมสภาพการณ์และตัวแปรที่เกี่ยวข้องไม่ให้มีผลต่อตัวแปรที่ศึกษา แต่ไม่สามารถจัดกระทำได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้มีอิทธิพลของ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องปะปนเหลืออยู่ ซึ่งมีผลต่อความตรงภายในและความตรงภายนอกของผลการวิจัย

10 รูปแบบของการวิจัย การวิจัยแบบทดลอง
2. การวิจัยเชิงทดลองแท้จริง (True-experimental design) เป็นแบบที่ต้องการศึกษาหาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลของตัวแปร ด้วยการจัดกระทำที่มีระบบระเบียบ (manipulated) เพื่อควบคุมสภาพการณ์และตัวแปรที่เกี่ยวข้องไม่ให้มีผลต่อตัวแปรที่ศึกษา ยกเว้นสิ่งที่ต้องการศึกษา (Treatment) เท่านั้น โดยจัดให้มีการทดลองกับตัวอย่างในกลุ่มทดลอง จำนวน 1 กลุ่ม หรือมากกว่า 1 กลุ่ม และเปรียบเทียบผลการทดลองกับกลุ่มควบคุม จำนวน 1 กลุ่ม หรือมากกว่า 1 กลุ่ม

11 ขอบเขตของการวิจัย ขนาดของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทและจำนวนของตัวแปรที่ต้องการศึกษา ช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษา

12 แนวทางการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรที่ต้องการศึกษา ความหมาย การวัดค่า การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

13 ตอบข้อซักถาม


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการวิจัย (Research Design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google