งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการ วิจัย (Research Design) น. ท. หญิง สิริรัตน์ เนียม อินทร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการ วิจัย (Research Design) น. ท. หญิง สิริรัตน์ เนียม อินทร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการ วิจัย (Research Design) น. ท. หญิง สิริรัตน์ เนียม อินทร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

2 สรุปขั้นตอนการวิจัย แนวคิด / ทฤษฎี / ประสบการณ์ / การสังเกตปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัย ดำเนินการวิจัยตามแผน การแปลความหมาย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย วัด สุ่ม วิเคราะห์ เครื่องมือ รวบรวม วิเคราะห์

3 แบบการวิจัยคือ อะไร

4 ความหมายของการ ออกแบบการวิจัย การกำหนดรูปแบบ ขอบเขต และ แนวทางการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่ง คำตอบหรือข้อความรู้ตามปัญหา การวิจัยที่ตั้งไว้

5 รูปแบบของการวิจัย การวิจัยแบบที่ไม่ใช่การ ทดลอง 1. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical research) เป็นแบบที่ต้องการค้นหาข้อเท็จจริงใน อดีตด้วยการรวบรวมหลักฐาน ตรวจสอบและ สังเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นข้อเท็จจริงที่ยอมรับ กันได้ หรือสนับสนุนสมมติฐานที่มีอยู่แล้ว

6 รูปแบบของการวิจัย การวิจัยแบบที่ไม่ใช่การ ทดลอง 2. การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เป็นแบบที่ต้องการศึกษาหาข้อเท็จจริง ตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทำ (Non- manipulated) ใดๆ เพื่อควบคุมตัวแปรที่ เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 2.1 การวิจัยศึกษาเฉพาะกรณี (Case study research) 2.2 การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) 2.3 การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation research)

7 รูปแบบของการวิจัย การวิจัยแบบที่ไม่ใช่การ ทดลอง 3. การวิจัยเชิงสาเหตุ (Causal research) เป็นแบบที่ต้องการศึกษาหา ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลของตัวแปร ด้วยการสังเกตหรือการวัดผลที่เกิดขึ้นใน ปัจจุบันแล้วสืบสาวกลับไปหาเหตุที่เกิดขึ้น ในอดีต จึงไม่มีการควบคุมตัวแปรที่ เกี่ยวข้อง เราจึงอาจเรียกการวิจัยแบบนี้ว่า การวิจัยย้อนรอย (Ex post facto research)

8 รูปแบบของการวิจัย การวิจัยแบบที่ไม่ใช่การ ทดลอง 4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) เป็นแบบที่ต้องการศึกษาเพื่อพัฒนา ทักษะ (Skills) หรือวิธีการ (Approaches) ใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยตรง ซึ่งอาจเป็นการสร้างแบบ (Model) ทั้งที่เป็น แนวความคิดและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และ นำไปทดลองใช้แก้ปัญหาในการทำงานที่ ตนรับผิดชอบ

9 รูปแบบของการวิจัย การวิจัยแบบทดลอง 1. การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi- experimental design) เป็นแบบที่ต้องการศึกษาหาความสัมพันธ์ ในเชิงเหตุและผลของตัวแปรที่พยายามจัด กระทำ (manipulated) เพื่อควบคุม สภาพการณ์และตัวแปรที่เกี่ยวข้องไม่ให้มี ผลต่อตัวแปรที่ศึกษา แต่ไม่สามารถจัด กระทำได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้มีอิทธิพลของ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องปะปนเหลืออยู่ ซึ่งมีผล ต่อความตรงภายในและความตรงภายนอก ของผลการวิจัย

10 รูปแบบของการวิจัย การวิจัยแบบทดลอง 2. การวิจัยเชิงทดลองแท้จริง (True- experimental design) เป็นแบบที่ต้องการศึกษาหาความสัมพันธ์ใน เชิงเหตุและผลของตัวแปร ด้วยการจัดกระทำที่มี ระบบระเบียบ (manipulated) เพื่อควบคุม สภาพการณ์และตัวแปรที่เกี่ยวข้องไม่ให้มีผลต่อ ตัวแปรที่ศึกษา ยกเว้นสิ่งที่ต้องการศึกษา (Treatment) เท่านั้น โดยจัดให้มีการทดลองกับ ตัวอย่างในกลุ่มทดลอง จำนวน 1 กลุ่ม หรือ มากกว่า 1 กลุ่ม และเปรียบเทียบผลการทดลอง กับกลุ่มควบคุม จำนวน 1 กลุ่ม หรือมากกว่า 1 กลุ่ม

11 ขอบเขตของการวิจัย ขนาดของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประเภทและจำนวนของตัวแปรที่ต้องการ ศึกษา ช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษา

12 แนวทางการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่ม ตัวอย่าง ตัวแปรที่ต้องการศึกษา ความหมาย การ วัดค่า การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบ คุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

13 ตอบข้อซักถาม


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการ วิจัย (Research Design) น. ท. หญิง สิริรัตน์ เนียม อินทร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google