งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสร้างเสริมเด็ก วัยเรียน นายอัตถพงศ์ ถนิมพาสน์ นักจิตวิทยา ระดับเชี่ยวชาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสร้างเสริมเด็ก วัยเรียน นายอัตถพงศ์ ถนิมพาสน์ นักจิตวิทยา ระดับเชี่ยวชาญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสร้างเสริมเด็ก วัยเรียน นายอัตถพงศ์ ถนิมพาสน์ นักจิตวิทยา ระดับเชี่ยวชาญ

2 แบ่งวัยพัฒนาการ ของมนุษย์ ดังนี้ - วัยก่อนคลอด ( เริ่มตั้งแต่ ครรภ์ - คลอด ) - วัยทารก - วัยเด็ก ตอนต้น 0-6 ปี - วัยเด็กตอนปลาย (6-12 ปี ) - วัยแรกรุ่น (12-15 ปี - วัยรุ่น (16-25 ปี ) - วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (25-40 ปี ) - วัยกลางคน (40-65 ปี ) - วัยชรา (65 ปีขึ้น ไป )

3 พัฒนาการด้าน ร่างกาย พัฒนาการด้านภาษา พัฒนาการด้าน อารมณ์ พัฒนาการด้านสังคม

4 พัฒนาการด้านร่างกาย วัยแรกคลอด ถึง 2 ขวบ

5 การเรียนรู้ทาง สังคม

6 สังค มกับ เพื่อ น

7 ระดับพัฒนาการของเด็ก เด็กเล็กมักเอาแต่ใจตนเองและมี ช่วงความสนใจสั้น การใช้ตุ๊กตา หรือตุ๊กตาสรีระ (anatomical correct dolls) จะช่วยให้เด็ก สามารถเล่าเรื่องได้ดีขึ้น ผู้ สัมภาษณ์จำเป็นต้องสังเกต พฤติกรรมเด็กร่วมด้วย เด็กอายุ ต่ำกว่า 5 ขวบ จะนึกถึงเรื่องที่ ผ่านมาได้น้อยกว่าเด็กโตหรือ ผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี จำเป็น ต้องใช้ของเล่นและการ วาดภาพในการสร้างสัมพันธภาพ กับเด็ก

8 การสื่อภาษา เด็กเล็กจะใช้ภาษาได้ไม่ดีเท่ากับเด็กโต การ สัมภาษณ์เด็กจึงควรคำนึงถึงความเข้าใจ ภาษาและความสามารถในการใช้ภาษาของ เด็กแต่ละวัยด้วย แม้ว่าเด็กสามารถพูดได้ ตั้งแต่อายุ 1 ขวบ พัฒนาการทางภาษาจะดี ขึ้นเรื่อยๆ เด็กอายุ 2 ขวบจะเข้าใจคำสั่งได้ดี ทำตามคำสั่งได้ แต่ไม่สามารถพูดได้เปล่ง ภาษาได้ดีนัก เด็กอายุ 3 ขวบ จะช่างซักถาม และโต้ตอบตรงคำถามได้ดีพอสมควร เด็ก อายุ 4 ขวบจะสามารถเล่าเรื่องตามลำดับได้ แต่เด็กอาจมีจินตนาการและการเล่าเรื่องจะ เกินจริงได้ เมื่อเด็กอายุ 8-9 ปี จึงจะสามารถ ใช้คำบุพบทและเข้าใจเหตุผลของสิ่งที่ เกิดขึ้น และเมื่อเด็กอายุมากกว่า 15 ปี เขาก็ จะสามารถตอบคำถามจากการสัมภาษณ์ได้ เช่นเดียวกับผู้ใหญ่

9 ความเข้าใจเรื่องเวลา ผู้สัมภาษณ์ควรระมัดระวังเรื่อง การแปลความหมายในการให้ ข้อมูลด้านเวลาของเด็ก เพราะ เด็กแต่ละวัยจะมีความเข้าใจ ความหมายของเวลาแตกต่างกัน กล่าวคือ เด็กอายุ 2-3 ขวบ จะรู้ ถึงความแตกต่างระหว่างกลางวัน กับกลางคืนอย่างง่ายๆ แต่เด็กไม่ สามารถใช้คำพูดอย่างถูกต้อง เด็กเข้าใจเวลาโดยเชื่อมโยงกับ กิจวัตรประจำวัน เช่น ถึงเวลากิน ข้าว ถึงเวลานอนแล้ว ฯลฯ

10 ความเข้าใจเรื่องเวลา ( ต่อ ) อายุ 5 ปี เด็กสามารถใช้คำว่า เมื่อ วาน วันนี้ พรุ่งนี้ได้อย่างถูกต้อง เด็กอายุ 9-10 ปี สามารถเข้าใจเรื่อง เวลาได้อย่างถูกต้อง ความเข้าใจเรื่องเพศและสถานภาพ ทางสังคม เด็กอายุ 3 ขวบ จะรู้ว่าตนเองเพศ อะไร และจะค่อยๆ เรียนรู้บทบาททาง เพศของหญิงชายตามเพศของตน

11 ความเข้าใจเรื่องเวลา ( ต่อ ) เด็กอายุ 3-4 ขวบ สามารถเล่าเรื่อง เหตุการณ์ลำกับก่อนหลังได้ ความหมายของเวลาจะต่างจาก ผู้ใหญ่ เช่น เด็กบอกว่าเมื่อวานนี้อาจ หมายถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้พรุ่งนี้ อาจหมายถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะ เกิดขึ้น

12 การแสดงออกทางสังคม

13 การ แสดงออก ทาง อารมณ์ สังคม สติปัญญา

14 ระดับเชาวน์ปัญญา สามารถประเมินได้จาก การใช้ ศัพท์ การตอบคำถาม การใช้เหตุผล การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ความ สมารถในการชี้ส่วนต่างๆ ของ ร่างกาย การวาดภาพ การลบเลข รวมทั้งผลการเรียน

15 ลักษณะอารมณ์ การแสดงอารมณ์ เช่น วิตก กังวล ซึมเศร้า อาย กลัว เฉยเมย โกรธ ลักษณะอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง ง่าย หรือแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม บางครั้งขณะสัมภาษณ์เด็กอาจแสดง อารมณ์ราวกับว่าเกิดเหตุการณ์นั้น จริงๆ ขณะนั้น

16 ความคิดและการรับรู้ ความคิดที่ผิดปกติ การรู้จัก สถานที่ เวลา บุคคล ถามถึงอนาคต และความปราถนา 3 อย่าง การใช้ กลไกทางจิต เช่น แยกตัว (withdraw) โทษคนอื่น โทษตนเอง ปฏิเสธความจริง หาเหตุผลเข้า ข้าง ตน ฝันกลางวัน เป็นต้น

17 ความจำ อาจตรวจโดยใช้ ทบทวน ความจำหลังจากให้จำสิ่งของ 3 อย่าง รวบรวมและจัดทำ Digit span : เด็กอายุ 8 ปี จำ ตัวเลข forward 5 ตัว backward 3 ตัว เด็กอายุ 10 ปี จำตัวเลข forward 4 ตัว backward 4 ตัว

18 ความฝัน ดูจาก การเล่าเรื่องจากความฝัน การขอพร 3 อย่าง การเล่น การเล่า เรื่องทั่วไปและการเล่าเรื่องจากภาพ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสร้างเสริมเด็ก วัยเรียน นายอัตถพงศ์ ถนิมพาสน์ นักจิตวิทยา ระดับเชี่ยวชาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google