งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 9/2549 ระเบียบวาระที่ 4.4 การจัดทำคำของบประมาณจาก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งน้ำ ธรรมชาติ การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 9/2549 ระเบียบวาระที่ 4.4 การจัดทำคำของบประมาณจาก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งน้ำ ธรรมชาติ การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 9/2549 ระเบียบวาระที่ 4.4 การจัดทำคำของบประมาณจาก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งน้ำ ธรรมชาติ การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อ ของบกองทุนสิ่งแวดล้อม

2 การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อของบกองทุนสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ 1) เร่งปรับปรุง ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่สำคัญและพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกัก ปริมาณการเก็บกักและการระบายน้ำ 2) ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเพื่อสร้างความชุ่ม ชื้นให้กับพื้นที่ป่าและชะลอการไหลของน้ำและ เสริมสร้างความสมดุลนิเวศลำน้ำและแหล่งน้ำ 3) เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความตระหนัก องค์กรลุ่มน้ำ/เครือข่ายและประชาชนในการดูแลรักษา ความสมดุลระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่าง ชาญฉลาด

3 การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อของบกองทุนสิ่งแวดล้อม แนวทางการดำเนินงาน 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งพื้นที่ต้นน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับ พื้นที่ป่าและชะลอการไหลของน้ำ ป้องกันการกัดเซาะ /การบุกรุก 2) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ/ลำน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ ให้ เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ 3) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชน 4) สร้างความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการโดยผ่านกลไกต่างๆ ในพื้นที่ เช่นองค์กรลุ่มน้ำ อปท. และเครือข่ายชุมชน 5) เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรลุ่มน้ำและ หน่วยงานในการบริหารจัดการ 6) สร้างระบบฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสาร 7) สร้างรูปแบบ/แนวทางการป้องกันการบุกรุกแหล่งน้ำ/ลำ น้ำ โดยเน้นการมีส่วนร่วม

4 ลักษณะกรอบแผนงาน / โครงการที่จะเสนอเพื่อขอรับเงินกองทุนฯ แผนงาน / โครงการ หน่วย ดำเนินการ 1. แผนงาน / โครงการด้านเพิ่มขีดความสามารถ ขององค์กรลุ่มน้ำและเพิ่มความตระหนักในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ สสป./ สวพ./ สทภ. 2. แผนงาน / โครงการด้านอนุรักษ์และฟื้นฟู แหล่งพื้นที่ต้นน้ำ สอน./ อส./ สทภ. 3. แผนงานโครงการด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง น้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำ สอน./ อส./ สทภ. 4. แผนงาน / โครงการจัดหาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ ป้องกันและบรรเทาไฟป่า สพน. ( ทน.) ร่วมกับ อส. 5. แผนงาน / โครงการด้านการศึกษาวิจัยการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น สวพ. 6. แผนงาน / โครงการสนับสนุน / เผยแพร่ขอมูล ข่าวสารด้านระบบเตือนภัยด้านน้ำและดินถล่ม 7. แผนงาน / โครงการการติดตามและ ประเมินผล สวพ./ ศปว./ สทภ. สป. ทส. การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อของบกองทุนสิ่งแวดล้อม

5 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน สนผ. ร่วมกับ สอน. รวบรวมและพิจารณาโครงการที่ สำนักฯ สทภ.1–10 ที่เห็นว่าเข้าหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขเบื้องต้น นำเสนอ ปก.ทส. เห็นชอบใน หลักการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 โครงการที่นำเสนอแบ่งออกเป็น 6 ประเภท จำนวน 44 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 176,937,900 บาท

6 การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อของบกองทุนสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน สรุปโครงการ / งบประมาณเสนอของบกองทุนสิ่งแวดล้อม ที่ประเภทจำนวน โครงการ งบประมาณ 1 โครงการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำ 26 86,055,10 0 2 โครงการด้านการศึกษาวิจัยการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำโดยการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7 30,538,20 0 3 โครงการสนับสนุน / เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านระบบเตือนภัยด้านด้านและดินถล่ม 1 4,555,000 4 โครงการด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งพื้นที่ต้น น้ำ 1 350,600 5 โครงการจัดหาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกัน และบรรเทาไฟป่า 1 43,250,00 0 6 โครงการด้านเพิ่มขีดความสามารถของ องค์กรลุ่มน้ำและเพิ่มความตระหนักในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 8 12,189,00 0 รวมทั้งสิ้น 44 176,937,9 00

7 การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อของบกองทุนสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป ประสานสำนักฯ สทภ. 1-10 ปรับปรุงรายละเอียด เพิ่มเติม ประสานรายละเอียดกับสำนักกองทุนสิ่งแวดล้อม พิจารณาและนำเสนอโครงการที่ยังไม่ได้นำเสนอ ในครั้งแรก


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 9/2549 ระเบียบวาระที่ 4.4 การจัดทำคำของบประมาณจาก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งน้ำ ธรรมชาติ การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google