งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ( การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำสาขาหรือลุ่มน้ำย่อยนำร่อง ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ( การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำสาขาหรือลุ่มน้ำย่อยนำร่อง ) คณะวิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ( การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำสาขาหรือลุ่มน้ำย่อยนำร่อง ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 วัตถุประสงค์ของ โครงการ 1) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการรวบรวมไว้ ในช่วงปีงบประมาณ 2549 – 2551 จำนวน 70 ลุ่มน้ำสาขา 2) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน ทรัพยากรน้ำ และเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูล GIS โดยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้งในระดับ ขอบเขตการปกครอง และระดับลุ่มน้ำ 3) เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้ากรม ทรัพยากรน้ำ ให้สามารถตรวจสอบและจัดเก็บ ข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งเชื่อมโยง ข้อมูลดังกล่าวเข้ากับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ต่อไป

3 ประโยชน์ที่ได้รับ 1) มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำในระดับ พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาและลุ่มน้ำย่อย และ ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งสามารถวิเคราะห์และแสดงผล ข้อมูลได้ทั้งในระดับขอบเขตการปกครอง และในระดับลุ่มน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำ สาขานำร่องทั้ง 70 ลุ่มน้ำสาขา 2) เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่กรม ทรัพยากรน้ำที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้สามารถ ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้ รวมถึง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ได้

4 ขอบเขตลุ่มน้ำสาขานำ ร่อง 70 ลุ่มน้ำ และ พื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 - 10 ลุ่มน้ำนำร่อง ดำเนินการระหว่าง ปี 2549 - 2550 ลุ่มน้ำนำร่อง ดำเนินการ ปี 2551

5 แนวทางในการดำเนินงาน ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) การตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูล 2) เพื่อติดตามและตรวจสอบ ข้อมูลที่ สทภ.1-10 3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการนำเข้าข้อมูล 4) การจัดทำฐานข้อมูลระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ 5) การวิเคราะห์และแสดงผล ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 6) การจัดทำคู่มือและการ ฝึกอบรม ที่ปรึกษา และ เจ้าหน้าที่ ทำงาน ร่วมกัน

6 กรอบแนวคิดในการ ดำเนินโครงการ หมู่บ้าน ตำแหน่ง ทรัพยากรน้ำ....... แบบสอบถ าม ข้อมูล ทรัพยากร น้ำ ฐานข้อมูล ทรัพยากรน้ำ สถาบันที่ปรึกษา สทภ.1-10 จัดเก็บข้อมูล รูปแบบตาราง และ GIS แสดงผลข้อมูล ออกภาคสนาม 2 ครั้ง รับฟังปัญหาในการเก็บข้อมูล ร่วมแก้ไขปัญหาที่พบ ให้คำแนะนำการกรอกข้อมูล ให้คำแนะนำการจัดเก็บข้อมูล ลงฐานข้อมูล ให้คำแนะนำในการแสดงผล อบรมการทำงานกับ GIS ใน เบื้องต้น ให้คำแนะนำในการแสดงผล ข้อมูลร่วมกับ GIS ให้คำแนะนำทางเทคนิคต่าง ๆ เพิ่มเติม ฯลฯ Excel, Access, ArcView

7 การออกภาคสนามครั้งที่ 1 ระหว่าง 7 พ. ย. – 16 ธ. ค. 2551 ทาง สทภ. จะทำการจัดส่งข้อมูล กลับมายังสถาบันฯ กำหนดการส่งข้อมูลไว้ในช่วง ปลายเดือน ธ. ค. 2551 ข้อมูลจะถูกนำมาตรวจสอบ วิเคราะห์ - ประมวลผล เพื่อนำมาจัดทำเป็นข้อสรุปถึง สภาพปัญหาเชิงลึกที่อาจจะยังคง พบอยู่สำหรับบางสำนักงาน เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนสำหรับ การเตรียมพร้อมในการออก ภาคสนามครั้งที่ 2 ต่อไป ทาง สทภ. จะทำการจัดส่งข้อมูล กลับมายังสถาบันฯ กำหนดการส่งข้อมูลไว้ในช่วง ปลายเดือน ธ. ค. 2551 ข้อมูลจะถูกนำมาตรวจสอบ วิเคราะห์ - ประมวลผล เพื่อนำมาจัดทำเป็นข้อสรุปถึง สภาพปัญหาเชิงลึกที่อาจจะยังคง พบอยู่สำหรับบางสำนักงาน เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนสำหรับ การเตรียมพร้อมในการออก ภาคสนามครั้งที่ 2 ต่อไป หลังจากการออกภาคสนามครั้งที่ 1 สถาบันที่ปรึกษา

8

9 การออกภาคสนามครั้งที่ 2 ระยะเวลา 30 วัน ระหว่าง 15 ม. ค. – 15 ก. พ. 2552 หลังจากการออกภาคสนามครั้งที่ 2 ทาง สทภ. จะทำการจัดส่งข้อมูล กลับมายังสถาบันฯ กำหนดการส่งข้อมูลไว้ในช่วง ปลายเดือน ก. พ. 2552 ข้อมูลจะถูกนำมาตรวจสอบ วิเคราะห์ - ประมวลผลขั้นตอน สุดท้าย จัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดสำหรับ จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลต่อไป ทาง สทภ. จะทำการจัดส่งข้อมูล กลับมายังสถาบันฯ กำหนดการส่งข้อมูลไว้ในช่วง ปลายเดือน ก. พ. 2552 ข้อมูลจะถูกนำมาตรวจสอบ วิเคราะห์ - ประมวลผลขั้นตอน สุดท้าย จัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดสำหรับ จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลต่อไป สถาบันที่ปรึกษา

10 1) ปัญหาด้านการบริหารโครงการ - การขาดแคลนบุคลากร / งบประมาณ - การขาดแคลนเครื่องมือ - อุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และ GPS - ความเข้าใจต่อความจำเป็นและการใช้ ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล 2) ปัญหาในการเก็บข้อมูลในภาคสนาม - การกำหนดชนิด - ประเภทของแหล่งน้ำ และ หน่วยที่ใช้ - การตั้งค่าระบบพิกัดในเครื่อง GPS และระบบ ของแผนที่ที่ใช้ 3) ปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล - ความล่าช้าจากการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลจาก แบบฟอร์มเดิม - ความชำนาญในการจัดเก็บข้อมูลของ บุคลากรแตกต่างกัน สรุปปัญหาการดำเนินการจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก

11 การคลาดเคลื่อน เนื่องจากระบบพิกัด


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ( การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำสาขาหรือลุ่มน้ำย่อยนำร่อง ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google