งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคมของสตรี ตั้งครรภ์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคมของสตรี ตั้งครรภ์ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคมของสตรี ตั้งครรภ์ได้

2 การเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคม การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและสรีรภาพส่งผล กระทบต่อภาวะทางอารมณ์และจิตใจ สภาพอารมณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดการ ตั้งครรภ์ ปัจจัยทางสังคมมีผลอย่างมาก

3 แนวคิดของรูบิน แนวคิดของรูบินเสนอพัฒนกิจของการเป็น มารดา 1. Seeking safe passage 2. Acceptance by others 3. Binding in to the child 4. Giving of oneself

4 พัฒนกิจของสตรีตั้งครรภ์ การปรับตัวทางจิตสังคมมีการแสดงออกเป็น พฤติกรรมเรียกว่าพัฒนกิจของการตั้งครรภ์ แบ่งเป็น 3 ไตรมาส 1. ไตรมาสที่ 1 การยอมรับการตั้งครรภ์ : ทดสอบ การตั้งครรภ์ 2. ไตรมาสที่ 2 การยอมรับทารกในครรภ์ : ทารก ดิ้น 3. ไตรมาสที่ 3 เตรียมตัวเป็นบิดามารดา : เตรียม ของใช้ ความเชื่อ ประเพณีมีผล

5 การปรับตัวทางจิตสังคม ไตรมาสที่ 1: uncertainty, ambivalence, focus on herself (introversion) ไตรมาสที่ 2 : fetus as primary focus, narcissism and introversion ไตรมาสที่ 3: vulnerability, increasing dependence, preparation for birth

6 การเปลี่ยนแปลงทางเพศสัมพันธ์ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

7 ขั้นตอนการปรับบทบาทการเป็น มารดา 1. จำลองแบบ 2. การฝึกซ้อม 3. จินตนาการ 4. เลือกบทบาทที่เหมาะสม 5. กำหนดการปฏิบัติ

8 การปรับตัวของบิดา โรงเรียนพ่อแม่ Couvade syndrome: เป็นคำเรียกอาการแพ้ ท้องของฝ่ายชายเมื่อภรรยาตั้งครรภ์ สาเหตุที่ แท้จริงไม่ทราบ เชื่อว่าเกิดจากกลไกการปรับตัว ทางจิตอารมณ์ของฝ่ายชาย ( Strickland,1987)

9 reference 1. Olds SB, London ML,& Ladewig PA. Maternal – newborn nursing: A family- center approach. 2 nd ed. 2. พวงน้อย สาครรัตนกุล จันทิมา ขณบดี การ พยาบาลสตรีตั้งครรภ์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พิมพ์ครั้งที่ 2 พิมพ์ที่ ห้าง หุ้นส่วนจำกัดสัมพันธ์พาณิชย์


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคมของสตรี ตั้งครรภ์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google