งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความหมายและแนวทางของ นโยบายสาธารณะ ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร www.ballchanchai.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความหมายและแนวทางของ นโยบายสาธารณะ ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร www.ballchanchai.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความหมายและแนวทางของ นโยบายสาธารณะ ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร www.ballchanchai.com

2 ความหมายของนโยบาย สาธารณะ คำว่า “ นโยบายสาธารณะ ” หรือ “Public Policy” “ หมายถึง การตัดสินใจของรัฐบาลในการเลือกที่ จะกระทำหรือไม่กระทำกิจกรรมใดๆ เพื่อ ประโยชน์สุขต่อประชาชน ”

3 ประเภทของนโยบายสาธารณะ 1 แบ่งประเภทตามลักษณะเนื้อหา และ วัตถุประสงค์ของนโยบาย มีนักวิชาการที่แบ่ง ตามนี้ เช่น Theodore Lowi ได้แบ่งไว้ 3 ประเภท คือ นโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ นโยบายเกี่ยวกับการ กระจายทรัพยากร นโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรใหม่ 2 แบ่งประเภทตามลักษณะขอบข่ายผลกระทบ ของนโยบาย นักวิชาการที่แบ่งตามลักษณะนี้ เช่น David Easton (1953) โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ นโยบายเฉพาะกลุ่ม และนโยบาย ส่วนรวม

4 ประเภทของนโยบายสาธารณะ 3 แบ่งประเภทตามลักษณะกระบวนการของ นโยบายสาธารณะ นักวิชาการที่แบ่งตามลักษณะนี้ เช่น Ira Sharkansky (1970) แบ่งไว้ 3 ประเภท ขั้น นโยบายสาธารณะ ขั้นผลผลิตของนโยบาย สาธารณะ และขั้นผลกระทบของนโยบาย 4 แบ่งประเภทตามลักษณะกิจกรรม หรือภารกิจ สำคัญของรัฐบาล นักวิชาการที่แบ่งตามลักษณะนี้ เช่น Thomas Dye (1978) แบ่งตามภารกิจของ สหรัฐอเมริกา ไว้ 12 ประเภท มีนโยบายป้องกัน ประเทศ นโยบายต่างประเทศ นโยบายการศึกษา นโยบายสวัสดิการ นโยบายการรักษาความสงบ ภายใน นโยบายทางหลวง นโยบายภาษีอากร นโยบายการเคหะ นโยบายประกันสังคม นโยบาย สาธารณะสุข นโยบายพัฒนาชุมชน / ตัวเมือง และ นโยบายทางเศรษฐกิจ

5 ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย สาธารณะ คณิตศาสตร์ มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา อื่นๆ

6 แนวทางสำหรับการวิเคราะห์ นโยบายสาธารณะ

7 ขั้นตอนของการวิเคราะห์ นโยบาย

8 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ นโยบาย ประการแรก ช่วยให้ทราบถึงความต้องการที่ แท้จริงของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก นโยบายทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีความเป็นไป ได้สูงขึ้นและสามารถสนองตอบต่อความ ต้องการที่แท้จริง ประการต่อมา ทำให้ทราบถึงมูลเหตุที่แท้จริง ของปัญหา (Causes) อันมีผลต่อการตัดสินใจ เลือกนโยบายหรืออนุมัตินโยบายของผู้นำหรือผู้ มีอำนาจ

9 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ นโยบาย ประการที่สาม ช่วยลดความผิดพลาดในการ เลือกหรือการตัดสินใจต่อนโยบาย เพราะการ วิเคราะห์นโยบายจะช่วยทำให้เกิดข้อมูลข่าวสาร ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจมากขึ้น ประการที่สี่ ทำให้การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการยุตินโยบายกระทำขึ้นอย่างเป็นระบบ ลดความอคติต่อนโยบาย จนนำไปสู่การ ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อทุก ฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนโยบาย

10 แนวโน้มในการการวิเคราะห์ นโยบายสาธารณะ ประการแรก เน้นความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ (Objective) มากขึ้น ประการที่สอง ให้ความสำคัญต่อเรื่องค่านิยม (Value) ทางสังคมมากขึ้น ประการที่สาม พยายามประยุกต์ศาสตร์สาขา ต่างๆ ในรูปของสหวิทยาการ อาทิ สังคมวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ปรัชญา วิทยาการ จัดการ สถิติศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เป็น ต้น ประการที่สี่ เน้นการวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมมาก ขึ้น (Participation) ซึ่งสอดคล้องกับการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย

11 แนวโน้มในการการวิเคราะห์ นโยบายสาธารณะ ประการที่ห้า ใช้วิธีวิเคราะห์นโยบายที่ง่าย และ แม่นตรง (Validity) เชื่อถือได้ (Reliability) ประการที่หก การวิเคราะห์นโยบายเชิงธุรกิจ (Cost - Benefit) มีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจ ประการที่เจ็ด ให้ความสำคัญต่อบทบาท นักวิเคราะห์นโยบายมากขึ้น โดยเน้นให้เป็น ผู้เชี่ยวชาญในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเป็นนักเจรจาต่อรอง การอำนวยความสะดวก และการเป็นนักประสานงานที่ดี


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความหมายและแนวทางของ นโยบายสาธารณะ ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร www.ballchanchai.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google