งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี. กรมการขนส่งทางบก ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค 0408/ ว.113 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554 ยกเลิกระเบียบกรมการขนส่งทางบก และกำหนดแนวทางการปฏิบัติการอนุญาตให้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี. กรมการขนส่งทางบก ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค 0408/ ว.113 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554 ยกเลิกระเบียบกรมการขนส่งทางบก และกำหนดแนวทางการปฏิบัติการอนุญาตให้ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี

2 กรมการขนส่งทางบก ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค 0408/ ว.113 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554 ยกเลิกระเบียบกรมการขนส่งทางบก และกำหนดแนวทางการปฏิบัติการอนุญาตให้ใช้ รถรับจ้างรับ - ส่งนักเรียน และให้นายทะเบียน ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ใช้รถรับจ้างรับ - ส่ง นักเรียน ตามความในมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ. ศ. 2522

3 ความว่า “ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถยนต์อื่น นอกจากรถยนต์โดยสารประจำทางรับจ้าง รับคนโดยสาร ซึ่งเสียค่าโดยสารเป็นรายตัวรวม รายทางที่ได้รับอนุญาต ให้มีรถยนต์ โดยสารประจำทาง หรือในเขตจากทางนั้นไม่เกิน 100 เมตร ” ความในวรรคสอง ความว่า ความในวรรค หนึ่ง “ มิให้ใช้บังคับในกรณีที่เป็นการรับจ้างรับ - ส่งนักเรียน คนงาน นักท่องเที่ยว หรือการรับส่ง ผู้โดยสารเป็นครั้งคราว ซึ่งได้รับอนุญาตเป็น หนังสือจากนายทะเบียน ” มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ. ศ. 2522

4 รถรับส่งนักเรียนที่นายทะเบียนอนุญาตตาม ความในมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ. ศ. 2522 เป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 12 คน ( รย.2) เท่านั้น

5 การดำเนินการ อนุญาต 1. ให้ใช้คำขออื่น ๆ เป็นแบบคำขอ 2. ค่าธรรมเนียมคำขอ 5 บาท 3. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 25 บาท

6 ระยะเวลาการ อนุญาต อนุญาตได้ครั้งละ 1 ภาคการเรียน ( ไม่เกินวันเปิดเทอมของแต่ ละภาคการศึกษา )

7

8 กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยในการ รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ. ศ. 2555 ที่ เกี่ยวข้อง 1. ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ รถยนต์ 2. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล เป็น เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วย การขนส่งทางบก 3. ต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติเสียหาย อันเกิดจากการ ขับรถมาก่อน 4. ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดความ ปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ. ศ. 2555 ในข้อ 3 ด้วย

9 1. จัดให้มีเครื่องหมาย หรือแผ่นป้าย พื้นสีส้ม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซ. ม. ยาวไม่น้อยกว่า 60 ซ. ม. โดยมีข้อความว่า รถ โรงเรียน ตัวอักษรสีดำ สูงไม่น้อยกว่า 15 ซ. ม. ติดไว้ ด้านหน้า และด้านท้ายของตัวรถ ( เครื่องหมายนี้ต้องมองเห็นได้ชัดเจนใน ระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร ) 2. ต้องจัดให้มีไฟสัญญาณสีเหลืองอำพัน หรือสี แดง เปิด - ปิด เป็นระยะ ติดไว้ที่ด้านหน้า และ ด้านท้าย ของตัวรถในตำแหน่งที่เหมาะสม มองเห็น ได้ไม่น้อยกว่า 150 เมตร เมื่อไม่ได้รับ - ส่ง นักเรียนได้งดใช้ไฟสัญญาณดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ขับรถรับจ้างรถรับ - ส่ง นักเรียน ต้องปฏิบัติดังนี้.-

10 3. จัดให้มีเครื่องมือที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือ นักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุ หรือ เหตุฉุกเฉิน และพร้อม ใช้งานได้ทุกขณะ ก. เครื่องดับเพลิง ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง ข. ค้อนทุบกระจก ไม่น้อยกว่า 1 อัน สำหรับรถที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร 4. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ซึ่งมีอายุไม่ต่ำ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่ ใช้รับ – ส่งนักเรียน - ต่อ -

11 ภาพรับ - ส่งนักเรียนทั่วไป ที่มีในปัจจุบัน

12 - ต่อ -

13 ภาพรับ - ส่งนักเรียนทั่วไป ที่มีในปัจจุบัน - ต่อ -

14 ภาพรับ - ส่งนักเรียนตาม กฎหมายขนส่ง ที่ถูกต้อง

15

16

17 ภาพรับ - ส่งนักเรียนตาม กฎหมายรถยนต์ ที่ถูกต้อง

18


ดาวน์โหลด ppt 1 สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี. กรมการขนส่งทางบก ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค 0408/ ว.113 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554 ยกเลิกระเบียบกรมการขนส่งทางบก และกำหนดแนวทางการปฏิบัติการอนุญาตให้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google