งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการเกี่ยวกับ รถตู้โดยสารที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด พ. ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการเกี่ยวกับ รถตู้โดยสารที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด พ. ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการเกี่ยวกับ รถตู้โดยสารที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด พ. ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมษายน 2546

2 วัตถุประสงค์ รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่ใช้บริการ รถตู้โดยสาร เกี่ยวกับความต้องการและ ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ในการ ให้บริการรถตู้โดยสาร เพื่อให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและ การตัดสินใจ กำหนดเส้นทาง และการให้มีการจด ทะเบียนรถตู้โดยสารต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ คุ้มรวม ประชาชนที่ใช้บริการรถตู้โดยสารระหว่างกรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ประชาชนที่ใช้บริการรถตู้โดยสารระหว่างกรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified Two - Stage Sampling มีประชากร ที่ตกเป็นตัวอย่าง จำนวน 1,275 คน Stratified Two - Stage Sampling มีประชากร ที่ตกเป็นตัวอย่าง จำนวน 1,275 คน

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล G ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติไปทำการสัมภาษณ์ประชาชนที่ใช้ บริการรถตู้โดยสารที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป G ปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 24 - 31 มีนาคม 2546

5 คำอธิบาย รถตู้โดยสาร J รถตู้ที่มีที่นั่งระหว่าง 12 - 20 ที่นั่ง ที่ใช้รับ - ส่งผู้โดยสาร และจัดเก็บค่าโดยสารเป็นรายบุคคล ต่อเที่ยว ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถโดยสาร ประจำทาง

6 56.7 43.3 57.1 42.9 55.6 44.4 0 10 20 30 40 50 60 รวม ใช้เป็นประจำ ใช้นาน ๆ ครั้ง กลุ่มระยะทางเดินรถ ร้อยละ น้อยกว่า 150 กม. มากกว่า 150 กม. การใช้บริการรถตู้โดยสาร ที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด

7 เหตุผลที่เลือกใช้บริการรถตู้โดยสาร 94.8 34.8 22.2 12.0 13.5 020406080100 อื่น ๆ ไม่มีรถประจำทางให้บริการ มีรถประจำทางไม่เพียงพอ รถตู้บริการดีกว่า รถตู้สะดวกรวดเร็ว ร้อยละ เหตุผล

8 47.7 52.3 45.8 54.2 51.8 48.2 40 42 44 46 48 50 52 54 56 รวม ทราบ ไม่ทราบ กลุ่มระยะทางเดินรถ ร้อยละ มากกว่า 150 กม. การทราบเรื่องรถตู้โดยสารเป็นรถบริการที่ผิดกฏหมาย น้อยกว่า 150 กม.

9 การได้รับความเดือดร้อน ถ้าไม่มีบริการรถตู้โดยสาร 32.8 47.8 19.4 33.4 47.4 19.2 31.3 49.0 19.7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 รวม มาก ปานกลาง น้อย กลุ่มระยะทางเดินรถ ร้อยละ มากกว่า 150 กม. น้อยกว่า 150 กม.

10 76.3 23.7 76.9 23.1 74.8 25.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 รวม จะใช้บริการ จะไม่ใช้บริการ ร้อยละ กลุ่มระยะทางเดินรถ มากกว่า 150 กม. น้อยกว่า 150 กม. การจะเปลี่ยนมาใช้บริการ รถโดยสารประจำทางปรับอากาศขนาด 20-30 ที่นั่ง ถ้ารัฐจะจัดให้มี แทนรถตู้โดยสาร

11 90.0 10.0 92.0 8.0 85.5 14.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 รวม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย อนุญาต ให้วิ่งในระยะทาง มากกว่า 150 กม. อนุญาต ให้วิ่งในระยะทาง ไม่เกิน 150 กม. น้อย กว่า 150 กม. มากกว่า 150 กม. ร้อยละ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 รวม 63.8 56.4 80.0 36.2 43.6 20.0 น้อย กว่า 150 กม. มากกว่า 150 กม. ร้อยละ การกำหนดระยะทางการให้บริการรถตู้โดยสาร ( เฉพาะกลุ่มที่เห็นว่าควรอนุญาตให้มีบริการรถตู้ฯ )

12 ข้อเสนอแนะ 020406080 20.0 กวดขันวินัยรถตู้โดยสาร 17.1 จัดรถตู้โดยสารเป็นรถที่ถูกกฎหมาย / ไม่วิ่งทับเส้นทางรถประจำทาง 10.8 จัดให้มีรถตู้โดยสารทุกเส้นทาง 6.8 ปรับปรุงการบริการ / ค่าโดยสารรถตู้ 4.8 กำหนดเวลาการเดินรถที่แน่นอน 4.1 ปรับปรุงรถโดยสารประจำทางให้ดีขึ้น ร้อยละ หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการเกี่ยวกับ รถตู้โดยสารที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด พ. ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google