งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( ธสน.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 2 ผู้อำนวยการส่วน : นายปัญญ์สุธา รายา ผู้จัดทำ : นายวัชรพงษ์ วรรณตุง โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6720 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) วัตถุประสงค์ ให้ธนาคารประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการส่งออก การ นำเข้า และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาประเทศโดยการให้ สินเชื่อ ค้ำประกัน รับประกันความเสี่ยง หรือให้บริการที่จำเป็นอื่นตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัตินี้ (ม. 7) การเพิ่มทุนของธนาคาร ให้กระทำโดยได้รับเงินจาก ธปท. หรือได้รับการจัดสรรจากเงิน งบประมาณแผ่นดิน หรือจากแหล่งเงินอื่นโดยได้รับอนุมัติจาก รมว.กค. (ม. 10) สังกัด : กระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ : นายนริศ ชัยสูตร กรรมการผู้แทน กค. : นายนริศ ชัยสูตร Website : www.exim.go.thwww.exim.go.th โทร. 0 2271 3700 กรรมการผู้จัดการ (CEO) : นายคนิสร์ สุคนธมาน สัญญาจ้างลงวันที่ : 7 ตุลาคม 2553 ระยะเวลาจ้าง : 7 ต.ค. 53 – 6 ต.ค. 57  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO :  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก (รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี ธอส.) รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วย ผอ.สศค. อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ผอ.สศอ. เลขาธิการ สศก. อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รองผู้ว่าการ ธปท. กรรมการผู้จัดการ ธสน. เป็นกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 5 คนโดย รมว.กค. แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ รมว.กค. แต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่งคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการด้วยความเห็นชอบ ของ คณะรัฐมนตรี การให้ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่ง ให้ รมว.กค. เป็นผู้สั่งด้วยความ เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเลขานุการก็ได้ (ม. 13) วาระการดำรงตำแหน่ง : 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ง อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน (ม. 14) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ผู้จัดการด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ม. 17(1)) เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น Min-max ของเงินเดือน : 8,000 – 437,000 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : 13,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับค่างาน และประเภทงาน จำนวนพนักงาน : 625 คน (31 พ.ค. 54)  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 คณะกรรมการบริหาร (ม. 18) คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คนแต่ไม่เกิน 4 คน โดยจำนวนนี้ให้แต่งตั้ง จากกรรมการโดยตำแหน่งไม่เกินกึ่งหนึ่ง เป็นกรรมการบริหารและกำหนดให้กรรมการบริหารคน หนึ่งนอกจากกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้ เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 298/2542 กรณีจะดำเนินการสบับสนุนกิจการโรงแรมที่ให้บริการแก่ชาวต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า โรงแรมที่จะขอรับการสนับสนุน ทางการเงินโดยการขอสินเชื่อจาก ธสน. เป็นกิจการโรงแรมที่ดำเนินกิจการภายในประเทศ โดยให้บริการที่พักหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรมแก่บุคคล ทั่วไป จึงมิใช่กิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกหรือการนำเข้าสินค้าหรือบริการตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้น ธสน. ย่อมไม่อาจให้สินเชื่อกรณีนี้ได้ ปัจจุบันไม่มีโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ ของรัฐ พ.ศ. 2535 หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th  มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม. 9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรี เจ้าสังกัดขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็น กรรมการโดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่ กรรมการของบริษัทจำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่ กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 สิทธิพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง ธนาคารได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในกิจการของธนาคาร (ม. 12) ในกรณีที่ธนาคารได้รับความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจการรับประกันตามอำนาจใน ม. 8 (6) และ (7) อันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของธนาคารและหรือมีผลทำให้ ธนาคารไม่สามารถดำรงเงินกองทุนตามกฎกระทรวงที่ออกตาม ม. 22 ได้ ให้กระทรวง การคลังจัดสรรงบประมาณประจำปีหรือเงินอื่นเพื่อชดเชยภาระดังกล่าวหรือเพื่อเพิ่มทุน (ม. 24) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -ไม่มี-


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google