งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ข้อมูลทั่วไป พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สังกัด : กระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ : นายนริศ ชัยสูตร กรรมการผู้แทน กค. : นายนริศ ชัยสูตร Website : โทร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม. 9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่กรรมการของบริษัทจำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่ กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด กรรมการผู้จัดการ (CEO) : นายคนิสร์ สุคนธมาน สัญญาจ้างลงวันที่ : 7 ตุลาคม ระยะเวลาจ้าง : 7 ต.ค. 53 – 6 ต.ค. 57  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO :  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก (รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี ธอส.) รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 เงินเดือนพนักงาน วัตถุประสงค์ ให้ธนาคารประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาประเทศโดยการให้สินเชื่อ ค้ำประกัน รับประกันความเสี่ยง หรือให้บริการที่จำเป็นอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ (ม. 7) การเพิ่มทุนของธนาคาร ให้กระทำโดยได้รับเงินจาก ธปท. หรือได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือจากแหล่งเงินอื่นโดยได้รับอนุมัติจาก รมว.กค. (ม. 10) กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น Min-max ของเงินเดือน : 8,000 – 437,000 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : 13,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับค่างาน และประเภทงาน จำนวนพนักงาน : 625 คน (31 พ.ค. 54) จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วย ผอ.สศค. อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ผอ.สศอ. เลขาธิการ สศก. อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รองผู้ว่าการ ธปท. กรรมการผู้จัดการ ธสน. เป็นกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 5 คนโดย รมว.กค. แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ รมว.กค. แต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่งคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการด้วยความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี การให้ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่ง ให้ รมว.กค. เป็นผู้สั่งด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเลขานุการก็ได้ (ม. 13) วาระการดำรงตำแหน่ง : 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน (ม. 14) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ม. 17(1)) มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริหาร (ม. 18) คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คนแต่ไม่เกิน 4 คน โดยจำนวนนี้ให้แต่งตั้งจากกรรมการโดยตำแหน่งไม่เกินกึ่งหนึ่ง เป็นกรรมการบริหารและกำหนดให้กรรมการบริหารคนหนึ่งนอกจากกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ปัจจุบันไม่มีโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจจะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน สิทธิพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง ธนาคารได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในกิจการของธนาคาร (ม. 12) ในกรณีที่ธนาคารได้รับความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจการรับประกันตามอำนาจใน ม. 8 (6) และ (7) อันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของธนาคารและหรือมีผลทำให้ธนาคารไม่สามารถดำรงเงินกองทุนตามกฎกระทรวงที่ออกตาม ม. 22 ได้ ให้กระทรวง การคลังจัดสรรงบประมาณประจำปีหรือเงินอื่นเพื่อชดเชยภาระดังกล่าวหรือเพื่อเพิ่มทุน (ม. 24) ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร   มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 2 ผู้อำนวยการส่วน : นายปัญญ์สุธา รายา ผู้จัดทำ : นายวัชรพงษ์ วรรณตุง โทร ต่อ 6720 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -ไม่มี- ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 298/2542 กรณีจะดำเนินการสบับสนุนกิจการโรงแรมที่ให้บริการแก่ชาวต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า โรงแรมที่จะขอรับการสนับสนุนทางการเงินโดยการขอสินเชื่อจาก ธสน. เป็นกิจการโรงแรมที่ดำเนินกิจการภายในประเทศ โดยให้บริการที่พักหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรมแก่บุคคลทั่วไป จึงมิใช่กิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกหรือการนำเข้าสินค้าหรือบริการตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้น ธสน. ย่อมไม่อาจให้สินเชื่อกรณีนี้ได้


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google