งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การสวนสัตว์ (อสส.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การสวนสัตว์ (อสส.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การสวนสัตว์ (อสส.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 3 ผู้อำนวยการส่วน : นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้จัดทำ : นายรณชัย ทองใบ โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6722 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) วัตถุประสงค์ (ม. 4) ให้องค์การสวนสัตว์มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1)จัดดำเนินการ ส่งเสริม รวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและอำนวยบริการแก่ ประชาชน (2)ส่งเสริมและจัดให้มีการบำรุงและผสมพันธุ์ต่างๆ ไว้เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ (3)จัดดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตว์ (4)จัดบริการสาธารณะเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของประชาชน พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 สังกัด : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ : นายโชติ ตราชู กรรมการผู้แทน กค. : นายประวิช สารกิจปรีชา Website : www.zoothailand.org โทร. 0 2282 7111-3 ผู้อำนวยการ (CEO) : ( อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้งนายภิมุข สิมะโรจน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อสส.) สัญญาจ้างลงวันที่ : - ระยะเวลาจ้าง : -  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ กำหนดให้คณะกรรมการ อสส. ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ 1 คน กรรมการอื่นไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 11 คน (ม.11) วาระการดำรงตำแหน่ง : เนื่องจากตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497 ไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้จึงต้องมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตาม ม.8 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด ให้คณะกรรมการแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการ (ม.13(5)) ค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดเงินผลประโยชน์ตอบแทนของผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์ (ม.15) เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่ 58 Min-max ของเงินเดือน : 6,150 – 113,520 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : 9,130 บาท จำนวนพนักงาน : 1,485 คน (31 พ.ค. 54)  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ มติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามม. 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กรรมการ/ผู้บริหารสูงสุด เนื่องจากองค์การสวนสัตว์จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497 ก่อนการตราพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บังคับใช้ และยังไม่มีการแก้ไข คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของจึงต้องอ้างอิงตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้ เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 241/2550 เรื่อง ปัญหาการดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ของผู้อำนวยการสวนสัตว์และการแต่งตั้งผู้รักษา การแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เมื่อสัญญาจ้างผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์สิ้นสุดลง ว่า เมื่อนายโสภณ ดำนุ้ย พ้นจากความเป็นผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ แต่ยังคงเป็นกรรมการและเลขานุการองค์การสวนสัตว์ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์จึงสามารถแต่งตั้งนายโสภณ ดำนุ้ย ในฐานะกรรมการ ให้เป็นผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ได้ ปัจจุบันไม่ปรากฏโครงการตาม พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชน เข้าร่วมงานฯ หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th  คณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็น กรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง การคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดย ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) อำนาจพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง/สิทธิพิเศษตามกฎหมายอื่น (1)องค์การสวนสัตว์ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบริการตาม ม. 81 (ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร คือให้ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากเป็นกิจการดังต่อไปนี้ (ฎ) การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และสวนสัตว์ (2) การได้รับยกเว้นให้กิจการขององค์การสวนสัตว์ไม่ต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ม. 8(7) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ปัจจุบันไม่ปรากฏว่า อสส. ได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การสวนสัตว์ (อสส.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google