งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

28/09/57 งานสำรวจปักหลักเขต ชลประทาน งานสำรวจซ่อมเขต ชลประทาน งานรังวัดเพื่อการ ชลประทานและ ออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "28/09/57 งานสำรวจปักหลักเขต ชลประทาน งานสำรวจซ่อมเขต ชลประทาน งานรังวัดเพื่อการ ชลประทานและ ออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 28/09/57 งานสำรวจปักหลักเขต ชลประทาน งานสำรวจซ่อมเขต ชลประทาน งานรังวัดเพื่อการ ชลประทานและ ออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด

2 ที่ดินเพื่อกิจการ ชลประทาน จัดหาที่ดิน การรังวัดเพื่อ การชลประทาน จ่าย ค่าชดเชย แผนที่แสดงแนว เขตชลประทาน แผนที่ ร. ว.43 ก. ที่ดินเพื่อกิจการ ชลประทาน สำรวจกันเขต ชลประทาน

3 หลักเขตชลประทาน

4 หลักเขตที่ดิน

5

6 งานสำรวจปักหลักเขตบริเวณอ่างเก็บน้ำ กำหนด ขอบเขตอ่างฯ

7

8

9 วงรอบ ไซด์ชอท รายละเอียด โค้ง ค่าพิกัด โปรแกรม Plot แผนที่ AutoCAD แผนที่

10 โปรแกรม AUTOCAD

11 แผนที่ปักหลักเขต โครงการอ่างเก็บน้ำ บ้านพุ่ม จ. สกลนคร

12 โปรแกรมของกรมที่ดิน ขึ้นรูปให้เห็น ในทันที หาตำแหน่งหมุด ใน สนาม แก้ไขปัญหาใน สนาม Plot แผนที่ได้ ในโปรแกรมเดียว AutoLand

13

14 การจัดเก็บแผนที่กันเขตในปัจจุบัน

15 แผนพัฒนาการจัดเก็บแผนที่งานสำรวจ กันเขตให้เป็นระบบดิจิตอล แผนที่งานสำรวจกันเขต ( กระดาษไข – ไมโครเทส ) เป้าหมาย 26,000 แผ่น เข้าเครื่อง Scanner จัดเก็บในระบบ ดิจิตอล

16 การ Scan แผนที่

17 28/09/57 งานรังวัดและออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง จัดทำแผนงานรังวัด ประชุมประจำปีกรม ชลประทานและกรมที่ดิน ประสานงานรังวัด จัดเก็บผลงาน ( รว. 43 ก ) บริการแผนที่ รว. 43 ก ประชุมประจำเดือนที่กรม ที่ดิน ( ติดตามงานและแก้ปัญหา งานรังวัด ) ฝ่ายประสานงานรังวัดที่ดิน

18 หลักเขตชลประทานและหลักเขตที่ดิน

19 บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรม ชลประทาน พ. ศ. 2542 เรื่อง การรังวัดที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและออก หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ข้อ 1, 6, 10, 12, 13, 21, 22 คำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่อง แต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 66 มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ

20 หมุดหลักฐานแผนที่

21 ที่ดินเพื่อกิจการ ชลประทาน จัดหาที่ดิน การรังวัดเพื่อ การชลประทาน จ่าย ค่าชดเชย แผนที่ ร. ว.43 ก. ที่ดิน เพื่อกิจการ ชลประทาน

22 แผนที่ รว. 43 ก โครงการฝายราศีไศล จ. ศรีสะเกษ

23

24 การจัดเก็บแผนที่ รว. 43 ก ในปัจจุบัน

25 แผนพัฒนาการจัดเก็บแผนที่ รว. 43 ก ในระบบดิจิตอล แผนที่ รว. 43 ก กระดาษบางสีน้ำตาล เข้าเครื่องกราดแผน ที่ ขนาด A0 จัดเก็บในระบบ ดิจิตอล เป้าหมาย แผนที่เดิม 300,000 แผ่น + แผนที่ ใหม่ 2,000 แผ่น / ปี


ดาวน์โหลด ppt 28/09/57 งานสำรวจปักหลักเขต ชลประทาน งานสำรวจซ่อมเขต ชลประทาน งานรังวัดเพื่อการ ชลประทานและ ออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google