งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด
งานสำรวจปักหลักเขตชลประทาน งานสำรวจซ่อมเขตชลประทาน งานรังวัดเพื่อการชลประทานและ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 04/04/60

2 ที่ดินเพื่อกิจการชลประทาน
สำรวจกันเขต ชลประทาน แผนที่แสดงแนว เขตชลประทาน จัดหาที่ดิน จ่าย ค่าชดเชย ที่ดินเพื่อกิจการ ชลประทาน การรังวัดเพื่อ การชลประทาน แผนที่ ร.ว.43 ก.

3 หลักเขตชลประทาน

4 หลักเขตที่ดิน

5

6 งานสำรวจปักหลักเขตบริเวณอ่างเก็บน้ำ กำหนดขอบเขตอ่างฯ
งานสำรวจปักหลักเขตบริเวณอ่างเก็บน้ำ กำหนดขอบเขตอ่างฯ

7

8

9 TOPO 2001 ค่าพิกัด วงรอบ ไซด์ชอท โปรแกรม Plot แผนที่ รายละเอียดโค้ง
AutoCAD แผนที่

10 โปรแกรม AUTOCAD

11 แผนที่ปักหลักเขต โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านพุ่ม จ. สกลนคร
แผนที่ปักหลักเขต โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านพุ่ม จ. สกลนคร

12 โปรแกรมของกรมที่ดิน ขึ้นรูปให้เห็นในทันที หาตำแหน่งหมุด ในสนาม
AutoLand หาตำแหน่งหมุด ในสนาม แก้ไขปัญหาในสนาม Plot แผนที่ได้ในโปรแกรมเดียว

13

14 การจัดเก็บแผนที่กันเขตในปัจจุบัน

15 แผนพัฒนาการจัดเก็บแผนที่งานสำรวจกันเขตให้เป็นระบบดิจิตอล
แผนที่งานสำรวจกันเขต ( กระดาษไข – ไมโครเทส ) เป้าหมาย 26,000 แผ่น เข้าเครื่อง Scanner จัดเก็บในระบบดิจิตอล

16 การ Scan แผนที่

17 ฝ่ายประสานงานรังวัดที่ดิน
งานรังวัดและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จัดทำแผนงานรังวัด ประชุมประจำปีกรมชลประทานและกรมที่ดิน ประสานงานรังวัด จัดเก็บผลงาน (รว. 43 ก) บริการแผนที่ รว. 43 ก ประชุมประจำเดือนที่กรมที่ดิน (ติดตามงานและแก้ปัญหางานรังวัด) 04/04/60

18 หลักเขตชลประทานและหลักเขตที่ดิน

19 บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมชลประทาน พ. ศ
บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมชลประทาน พ.ศ เรื่อง การรังวัดที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ข้อ 1 , 6 , 10 , 12 , 13 , 21 , คำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 66 มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ

20 หมุดหลักฐานแผนที่

21 ที่ดินเพื่อกิจการชลประทาน
การรังวัดเพื่อ การชลประทาน แผนที่ ร.ว.43 ก. ที่ดิน เพื่อกิจการ ชลประทาน จ่าย ค่าชดเชย จัดหาที่ดิน

22 แผนที่ รว. 43 ก โครงการฝายราศีไศล จ. ศรีสะเกษ
แผนที่ รว. 43 ก โครงการฝายราศีไศล จ. ศรีสะเกษ

23

24 การจัดเก็บแผนที่ รว. 43 ก ในปัจจุบัน
การจัดเก็บแผนที่ รว. 43 ก ในปัจจุบัน

25 แผนพัฒนาการจัดเก็บแผนที่ รว. 43 ก ในระบบดิจิตอล
แผนที่ รว. 43 ก กระดาษบางสีน้ำตาล เป้าหมาย แผนที่เดิม 300,000 แผ่น + แผนที่ใหม่ 2,000 แผ่น/ปี เข้าเครื่องกราดแผนที่ ขนาด A0 จัดเก็บในระบบดิจิตอล


ดาวน์โหลด ppt ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google