งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

After Action Review (AAR) KM สัญจร เขื่อนรัชชประภา 1 มิ. ย. 55 ได้เรียนรู้อะไร - คิดอะไรได้ สิ่งดีๆ ที่ได้รับ สิ่งที่ยังไม่ดีพอ ข้อเสนอแนะ KM สัญจรใน ครั้งต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "After Action Review (AAR) KM สัญจร เขื่อนรัชชประภา 1 มิ. ย. 55 ได้เรียนรู้อะไร - คิดอะไรได้ สิ่งดีๆ ที่ได้รับ สิ่งที่ยังไม่ดีพอ ข้อเสนอแนะ KM สัญจรใน ครั้งต่อไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 After Action Review (AAR) KM สัญจร เขื่อนรัชชประภา 1 มิ. ย. 55 ได้เรียนรู้อะไร - คิดอะไรได้ สิ่งดีๆ ที่ได้รับ สิ่งที่ยังไม่ดีพอ ข้อเสนอแนะ KM สัญจรใน ครั้งต่อไป

2 ได้เรียนรู้อะไร - คิดอะไรได้ ได้รู้ประสบการณ์ในการทำงานและการ แก้ปัญหา ได้ความรู้นอกเหนือจากงานในหน้าที่ ความรู้ทางวิชาการ ด้านธรณีวิทยา แผ่นดินไหว การป้องกันน้ำท่วม เรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนา ทราบประวัติความเป็นมาของ สรธ. ได้รู้จักกันมากขึ้น และการให้เกียรติกันและ กัน ได้เรียนรู้ความตั้งใจของคณะทำงาน

3 ได้เรียนรู้อะไร - คิดอะไรได้ ( ต่อ ) ได้รู้ว่า สรธ. มีผู้ที่มีความรู้มากมายหลาย ด้าน การทำงานร่วมกันควรมีวินัยและความ รับผิดชอบ การพัฒนา สรธ. ให้ก้าวหน้า

4 สิ่งดีๆ ที่ได้รับ การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ได้ความรู้จากประสบการณ์จริง ความรู้ด้านแผ่นดินไหวที่แตกต่างจากสื่อ ทั่วๆไป ความเป็นกันเอง การให้เกียรติซึ่งกันและกัน นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงาน การสืบค้นข้อมูลทาง Internet การทัศนศึกษา การพูดคุยกับบุคลากรทางภูมิภาค ความรู้ทางวิชาการ

5 สิ่งดีๆ ที่ได้รับ บรรยากาศการมีส่วนร่วม อากาศดี อาหารอร่อย เห็นความรักความสามัคคี การทำงานเป็น ทีม หลักการปฏิบัติงานใน 3 จว. ภาคใต้ แนวคิดการพัฒนา สรธ. ความเสียสละ ความอดทน ประทับใจการตอบคำถามของ อ. พล

6 สิ่งที่ยังไม่ดีพอ ใช้เวลานำเสนอมากเกินไป ผู้เข้าฟังไม่เข้าร่วมรับฟังตลอดรายการ บาง คนลงทะเบียนแต่ไม่เข้าร่วมประชุม ขาด วิสัยทัศน์ร่วม - ขาดวินัย เวลาการจัดประชุมน้อยเกินไป ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการเดินทาง โปรแกรมต่างๆ ไม่นิ่ง การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง สถานที่ไม่สะดวก รูปแบบ KM เดิมๆ ไม่มี

7 ข้อเสนอแนะ KM สัญจรในครั้ง ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมควรหลากหลายมากขึ้น สถานที่จัด ควรเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อจะ ได้พักผ่อน สถานที่จัดควรสะดวกในทุกๆด้าน เพิ่มระยะเวลาจัดให้มากกว่านี้ ควรมีการเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมอย่าง พร้อมเพรียง ควรให้คุ้มค่างบประมาณ ควรมีการสอบถามหัวข้อก่อนการจัดประชุม

8 ข้อเสนอแนะ KM สัญจรในครั้ง ต่อไป ควรจัดให้ครบทุกภาค ครั้งต่อไปควรเป็น ภาคตะวันออก ให้ KM team หาแนวทาง มาตรการให้ ผู้เข้าร่วม อยู่ครบเต็มเวลา ควรให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมมากที่สุด ควรเชิญผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์มาให้ ความรู้อีก อยากให้มีกิจกรรมอื่นๆ เพิ่ม นอกจากการ บรรยาย


ดาวน์โหลด ppt After Action Review (AAR) KM สัญจร เขื่อนรัชชประภา 1 มิ. ย. 55 ได้เรียนรู้อะไร - คิดอะไรได้ สิ่งดีๆ ที่ได้รับ สิ่งที่ยังไม่ดีพอ ข้อเสนอแนะ KM สัญจรใน ครั้งต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google