งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ำ ระบบ ลม ระบบไฮดรอลิค ระบบ เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ระบบ ดีเซลแฮมเมอร์ หรือระบบอื่น พ. ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ. ศ.2552

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้าน ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงาน ก่อสร้าง พ. ศ.2552 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น ไป ี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ นายจ้างที่ให้ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับเครื่อง ตอกเสาเข็มระบบไอน้ำ ระบบลม ระบบไฮ ดรอลิค ระบบเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ระบบดีเซลแฮมเมอร์ หรือระบบอื่น ต้อง ปฏิบัติ ดังนี้ 1. ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตอกเสาเข็มให้จัด ฝึกอบรมให้กับลูกจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามคู่มือการใช้เครื่องตอกเสาเข็มและคู่มือ การใช้สัญญาณสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ในการตอกเสาเข็ม จัดเก็บหลักฐานการ ฝึกอบรมพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงาน ตรวจสอบได้ 2. จัดให้มีผู้ให้สัญญาณสื่อสารในการตอก เสาเข็มเพื่อปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องตอก เสาเข็มและคู่มือการใช้สัญญาณสื่อสาร ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในการตอกเสาเข็ม

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. ควบคุมดูแล ให้ลูกจ้างอยู่ในสภาพที่พร้อม ในการปฏิบัติงาน ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดที่ไม่มี หน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเขต ก่อสร้าง หรือในพื้นที่รับผิดชอบของนายจ้าง อยู่ใกล้บริเวณแท่นเครื่องตอกเสาเข็มใน ระยะน้อยกว่า 2 เท่าของความสูงของโครง เครื่องตอกเสาเข็มหรือเสาเข็ม ในขณะที่มี การใช้เครื่องตอกเสาเข็ม เช่นการ เคลื่อนย้ายเครื่องตอกเสาเข็ม การยก เสาเข็ม การตอกเสาเข็ม ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดโหน เชือกหรือลวดสลิงของเครื่องตอกเสาเข็ม

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ การทํางานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็ม นายจ างตองปฏิบัติ ดังนี้ (1) การทํางานเกี่ยวกับ เครื่องตอกเสาเข็มระบบลม หรือระบบไฮ ดรอลิค ก. จัดใหมีการยึดโยง ทอลม หรือทอไฮ ดรอลิคกับตัวลูกตุมของเครื่องตอกเสาเข็ม ใหมั่นคงแข็งแรง ข. หยุดการใชเครื่องตอกเสาเข็มระบบลม หรือระบบไฮดรอลิค กรณีทอลมหรือท่อไฮ ดรอลิคชํารุด จนกวาจะมีการแกไขใหมี ความปลอดภัย

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (2) การทํางานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบ เครื่องยนตเผาไหมภายใน ก. ตรวจสอบลวดสลิงใหอยูในสภาพที่สมบูรณ ก อนและหลังการใชงานทุกครั้ง หากพบวาชํารุดตอง หยุดการใชทํางานจนกวาจะแกไขใหมีความ ปลอดภัย ข. จัดใหมีแผนเหล็กเหนียวกั้นหรือมีลูกกลิ้ง บริเวณเหนือรองรอกสวนบนของเครื่อง ตอก เสาเข็มเพื่อปองกันลวดสลิงหลุดจากรองรอก ค. จัดใหมีการยึดปลายสลักที่สอดรอยลูกตุมเพื่อป องกันลูกตุมหลุด ง. เมื่อหยุดการตอกเสาเข็ม ตองดูแลและควบคุม ใหลดระดับลูกตุมตอกเสาเข็มไวใน ตําแหนงต่ำสุด ของรางนําสงเสาเข็มบนที่รองรับที่มีความมั่นคง แข็งแรง

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (3) การทํางานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็ม ระบบดีเซลแฮมเมอร ก. จัดใหมีบันไดพรอมราวจับ และโครงกัน ตกโลหะติดกับโครงเครื่องตอกเสาเข็ม ข. กรณีโครงเครื่องตอกเสาเข็มมีชั้นพัก ต องจัดทําพื้นและทางเดินบนชั้นพักเปนแบบ กันลื่นและมีราวกันตกที่มีความมั่นคงแข็งแรง โดยรอบ ค. จัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องหยุดอัตโนมัติ ที่สามารถหยุดการทํางานของเครื่องตอกได ทันทีในกรณีฉุกเฉิน

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google