งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำงานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ำ ระบบลม ระบบไฮดรอลิค ระบบเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำงานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ำ ระบบลม ระบบไฮดรอลิค ระบบเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำงานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ำ ระบบลม ระบบไฮดรอลิค ระบบเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ระบบดีเซลแฮมเมอร์ หรือระบบอื่น พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2552

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง พ.ศ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
นายจ้างที่ให้ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ำ ระบบลม ระบบไฮดรอลิค ระบบเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ระบบดีเซลแฮมเมอร์ หรือระบบอื่น ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 1.ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตอกเสาเข็มให้จัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามคู่มือการใช้เครื่องตอกเสาเข็มและคู่มือการใช้สัญญาณสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ในการตอกเสาเข็ม จัดเก็บหลักฐานการฝึกอบรมพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ 2.จัดให้มีผู้ให้สัญญาณสื่อสารในการตอกเสาเข็มเพื่อปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องตอกเสาเข็มและคู่มือการใช้สัญญาณสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานในการตอกเสาเข็ม

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3.ควบคุมดูแล ให้ลูกจ้างอยู่ในสภาพที่พร้อมในการปฏิบัติงาน ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเขตก่อสร้าง หรือในพื้นที่รับผิดชอบของนายจ้างอยู่ใกล้บริเวณแท่นเครื่องตอกเสาเข็มในระยะน้อยกว่า 2 เท่าของความสูงของโครงเครื่องตอกเสาเข็มหรือเสาเข็ม ในขณะที่มีการใช้เครื่องตอกเสาเข็ม เช่นการเคลื่อนย้ายเครื่องตอกเสาเข็ม การยกเสาเข็ม การตอกเสาเข็ม ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดโหนเชือกหรือลวดสลิงของเครื่องตอกเสาเข็ม

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
การทํางานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็ม นายจางตองปฏิบัติ ดังนี้(1) การทํางานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบลม หรือระบบไฮดรอลิค ก. จัดใหมีการยึดโยง ทอลม หรือทอไฮดรอลิคกับตัวลูกตุมของเครื่องตอกเสาเข็มใหมั่นคงแข็งแรง ข. หยุดการใชเครื่องตอกเสาเข็มระบบลมหรือระบบไฮดรอลิค กรณีทอลมหรือท่อไฮดรอลิคชํารุด จนกวาจะมีการแกไขใหมีความปลอดภัย

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
(2) การทํางานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบเครื่องยนตเผาไหมภายใน ก. ตรวจสอบลวดสลิงใหอยูในสภาพที่สมบูรณ กอนและหลังการใชงานทุกครั้ง หากพบวาชํารุดตองหยุดการใชทํางานจนกวาจะแกไขใหมีความปลอดภัย ข. จัดใหมีแผนเหล็กเหนียวกั้นหรือมีลูกกลิ้งบริเวณเหนือรองรอกสวนบนของเครื่อง ตอกเสาเข็มเพื่อปองกันลวดสลิงหลุดจากรองรอก ค. จัดใหมีการยึดปลายสลักที่สอดรอยลูกตุมเพื่อปองกันลูกตุมหลุด ง. เมื่อหยุดการตอกเสาเข็ม ตองดูแลและควบคุมใหลดระดับลูกตุมตอกเสาเข็มไวใน ตําแหนงต่ำสุดของรางนําสงเสาเข็มบนที่รองรับที่มีความมั่นคงแข็งแรง

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
(3) การทํางานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบดีเซลแฮมเมอร ก. จัดใหมีบันไดพรอมราวจับ และโครงกันตกโลหะติดกับโครงเครื่องตอกเสาเข็ม ข. กรณีโครงเครื่องตอกเสาเข็มมีชั้นพัก ตองจัดทําพื้นและทางเดินบนชั้นพักเปนแบบกันลื่นและมีราวกันตกที่มีความมั่นคงแข็งแรงโดยรอบ ค. จัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องหยุดอัตโนมัติที่สามารถหยุดการทํางานของเครื่องตอกไดทันทีในกรณีฉุกเฉิน

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำงานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ำ ระบบลม ระบบไฮดรอลิค ระบบเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google