งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

2 สรุปสาระสำคัญ กำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของทรัพย์สินประเภท วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานเพิ่มเติมจากประกาศ ฯ (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ทรัพย์สินประเภท วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานจะต้องมีคุณสมบัติ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 2. ประเภทยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานที่ผ่านหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 ของประกาศ ฯ ฉบับที่ 1 ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
โคมไฟฟ้าชนิดส่องลง จะต้องได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้าย 1 ในประกาศฉบับนี้ ฉลากตู้เย็นเบอร์ 5 แบบ 1 ประตู และ 2 ประตูขึ้นไป จำนวน 4 ยี่ห้อ 32 รุ่น รายละเอียดดูตามประกาศในเอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศฉบับนี้ ฉลากเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 จำนวน 18 ยี่ห้อ 62 รุ่น รายละเอียดดูตามประกาศในเอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศฉบับนี้

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5 จำนวน 1 ยี่ห้อ 1 รุ่น รายละเอียดดูตามประกาศในเอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศฉบับนี้ ฉลากพัดลมเบอร์ 5 แบบตั้งพื้น ตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ยี่ห้อ 3 รุ่น รายละเอียดดูตามประกาศในเอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศฉบับนี้ ฉลากหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ เบอร์ 5 จำนวน 2 ยี่ห้อ 10 รุ่น รายละเอียดดูตามประกาศในเอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศฉบับนี้

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ฉลากหลอดฟลูออเรสเซนซ์ T5 เบอร์ 5 จำนวน 2 ยี่ห้อ 2 รุ่น รายละเอียดดูตามประกาศในเอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศฉบับนี้ *** ให้สำรวจดูในองค์กรว่ามีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตัวไหนที่เข้าข่ายการประหยัดพลังงานที่ได้ประกาศไว้ในฉบับนี้บ้าง ถ้ามีการติดตั้งใหม่ให้พิจารณาตามที่ประกาศในกฎหมายฉบับนี้

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google