งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ การประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ การประหยัดพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ การประหยัดพลังงาน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  กำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ของทรัพย์สินประเภท วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงานเพิ่มเติมจากประกาศ ฯ ( ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ. ศ. 2552

3 3  1. ทรัพย์สินประเภท วัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน จะต้องมีคุณสมบัติ และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1  2. ประเภทยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ที่ผ่านหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 ของประกาศ ฯ ฉบับที่ 1 ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

4 4  โคมไฟฟ้าชนิดส่องลง จะต้องได้รับฉลาก ประหยัดไฟเบอร์ 5 และมีคุณสมบัติตาม เอกสารแนบท้าย 1 ในประกาศฉบับนี้  ฉลากตู้เย็นเบอร์ 5 แบบ 1 ประตู และ 2 ประตูขึ้นไป จำนวน 4 ยี่ห้อ 32 รุ่น รายละเอียดดูตามประกาศใน เอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศฉบับนี้  ฉลากเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 จำนวน 18 ยี่ห้อ 62 รุ่น รายละเอียดดูตามประกาศใน เอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศฉบับนี้ การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

5 5  บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5 จำนวน 1 ยี่ห้อ 1 รุ่น รายละเอียดดูตามประกาศใน เอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศฉบับนี้  ฉลากพัดลมเบอร์ 5 แบบตั้งพื้น ตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ยี่ห้อ 3 รุ่น รายละเอียดดูตาม ประกาศในเอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศ ฉบับนี้  ฉลากหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ เบอร์ 5 จำนวน 2 ยี่ห้อ 10 รุ่น รายละเอียดดูตาม ประกาศในเอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศ ฉบับนี้ การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

6 6  ฉลากหลอดฟลูออเรสเซนซ์ T5 เบอร์ 5 จำนวน 2 ยี่ห้อ 2 รุ่น รายละเอียดดูตาม ประกาศในเอกสารแนบท้าย 2 ในประกาศ ฉบับนี้ *** ให้สำรวจดูในองค์กรว่ามีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตัวไหนที่เข้าข่ายการประหยัด พลังงานที่ได้ประกาศไว้ในฉบับนี้บ้าง ถ้ามี การติดตั้งใหม่ให้พิจารณาตามที่ประกาศ ในกฎหมายฉบับนี้ การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

7 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ การประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google