งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 " ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการ ทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 " ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการ ทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 " ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการ ทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ " ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 มีนาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ. ศ. 2545 คณะกรรมการส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน จึง กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือไว้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง อุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 1.1 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเข้ารับการทดสอบ และ 1.2 มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับ สาขาช่างเชื่อมแก๊ส ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 1.3 ผ่านการฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน (Pre- Employment) สาขาช่างเชื่อม ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือการฝึกอบรมยกระดับ (Up - Grade Training) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือการ ฝึกอบรมตามหลักสูตรช่างเชื่อมสากล (International Welder Course) ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง หรือฝึกอาชีพ หลักสูตรอื่น ๆ ในสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ไม่น้อย กว่า 120 ชั่วโมง หรือ 1.4 เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง อุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 2.1 มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่ ที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา อาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 หรือ 2.2 ได้คะแนนรวมทั้งภาคความรู้และภาคความสามารถใน การทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างอุตสา หการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ได้ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง อุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3 3.1 มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่ที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์ก โลหะด้วยมือ ระดับ 2 หรือ 3.2 ได้คะแนนรวมทั้งภาคความรู้และภาคความสามารถใน การทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสา หการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 ได้ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 " ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการ ทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google