งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 " ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง คุณสมบัติ ของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 " ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง คุณสมบัติ ของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 " ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง คุณสมบัติ ของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่าง เชื่อมแก๊ส " ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 มีนาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน พ. ศ. 2545 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึง กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อม

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสา หการ สาขาช่างเชื่อมแก๊ส ระดับ 1 1.1 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเข้ารับการทดสอบ และ 1.2 มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพ เกี่ยวกับสาขาช่างเชื่อมแก๊ส ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 1.3 ผ่านการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (Pre - Employment) สาขาช่างเชื่อมแก๊ส ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือผ่านการฝึกยกระดับ (Up - Grade Training) สาขาช่าง เชื่อมแก๊ส ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง หรือผ่านการฝึกอบรมตาม หลักสูตรช่างเชื่อมสากล (International Welder Course) ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นที่ เกี่ยวข้องกับสาขาช่างเชื่อมแก๊ส ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง หรือ 1.4 เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ในสาขาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสา หการ สาขาช่างเชื่อมแก๊ส ระดับ 2 2.1 มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพ เกี่ยวกับสาขาช่างเชื่อมแก๊สไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแก๊ส ระดับ 1 หรือ 2.2 ได้คะแนนรวมทั้งภาคความรู้และภาคความสามารถ ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง อุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแก๊ส ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสา หการ สาขาช่างเชื่อมแก๊สระดับ 3 3.1 มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพ เกี่ยวกับสาขาช่างเชื่อมแก๊สไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา อาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแก๊ส ระดับ 2 3.2 ได้คะแนนรวมทั้งภาคความรู้และภาคความสามารถ ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแก๊ส ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 " ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง คุณสมบัติ ของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google