งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

"ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแก๊ส" ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแก๊ส" ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 "ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแก๊ส" ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 มีนาคม 2557

2 สรุปสาระสำคัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน พ.ศ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อม

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแก๊ส ระดับ 1 1.1 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเข้ารับการทดสอบ และ 1.2 มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาช่างเชื่อมแก๊ส ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 1.3 ผ่านการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (Pre - Employment) สาขาช่างเชื่อมแก๊ส ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือผ่านการฝึกยกระดับ (Up - Grade Training) สาขาช่างเชื่อมแก๊ส ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรช่างเชื่อมสากล (International Welder Course) ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาช่างเชื่อมแก๊ส ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง หรือ 1.4 เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแก๊ส ระดับ 2 2.1 มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาช่างเชื่อมแก๊สไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแก๊ส ระดับ 1 หรือ 2.2 ได้คะแนนรวมทั้งภาคความรู้และภาคความสามารถในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแก๊ส ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแก๊สระดับ 3 3.1 มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาช่างเชื่อมแก๊สไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแก๊ส ระดับ 2 3.2 ได้คะแนนรวมทั้งภาคความรู้และภาคความสามารถในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแก๊ส ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt "ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแก๊ส" ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google