งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอบ O-NET ป.6 ม.3. ข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัน เสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอบ O-NET ป.6 ม.3. ข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัน เสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอบ O-NET ป.6 ม.3

2 ข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัน เสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556

3 1. ระเบียบการเข้าห้องสอบ 1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์ สอบ 2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์ สอบ 3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์ สอบ 4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์ สอบในวิชานั้น 1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์ สอบ 2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์ สอบ 3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์ สอบ 4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์ สอบในวิชานั้น

4 1. ระเบียบการเข้าห้องสอบ 5. ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร เข้าห้องสอบ 6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา 7. อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้อง สอบ ( ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ใช้ดู เวลาเท่านั้น ) 5. ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร เข้าห้องสอบ 6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา 7. อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้อง สอบ ( ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ใช้ดู เวลาเท่านั้น )

5 2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ แบบทดสอบ 1. ปากกา ใช้สำหรับกรอกรายละเอียดต่างๆ บนหัวกระดาษคำตอบ 2. ดินสอดำ 2 B ใช้สำหรับระบายรหัสวิชา เลขที่นั่งสอบ และคำตอบที่ต้องการเลือก ( สำหรับผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 6 สทศ. จัดส่งไปให้ ) 3. ยางลบ ( สำหรับผู้เข้าสอบระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สทศ. จัดส่งไปให้ ) 1. ปากกา ใช้สำหรับกรอกรายละเอียดต่างๆ บนหัวกระดาษคำตอบ 2. ดินสอดำ 2 B ใช้สำหรับระบายรหัสวิชา เลขที่นั่งสอบ และคำตอบที่ต้องการเลือก ( สำหรับผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 6 สทศ. จัดส่งไปให้ ) 3. ยางลบ ( สำหรับผู้เข้าสอบระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สทศ. จัดส่งไปให้ )

6 3. หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้อง สอบ - บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูป หรือ บัตร ประจำตัวประชาชน หรือ หลักฐานอย่างอื่นที่สามารถใช้ แสดงตัวตนของนักเรียน ( หากไม่มีหลักฐานมาแสดง และเป็นผู้มีสิทธิ์ สอบจริง ให้ผู้เข้าสอบ บันทึกในแบบฟอร์มสาหรับผู้เข้าสอบปฏิบัติ ผิดระเบียบการสอบ ) - บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูป หรือ บัตร ประจำตัวประชาชน หรือ หลักฐานอย่างอื่นที่สามารถใช้ แสดงตัวตนของนักเรียน ( หากไม่มีหลักฐานมาแสดง และเป็นผู้มีสิทธิ์ สอบจริง ให้ผู้เข้าสอบ บันทึกในแบบฟอร์มสาหรับผู้เข้าสอบปฏิบัติ ผิดระเบียบการสอบ )

7 ความสำเร็จย่อมเป็นของคนที่ใช้ความ พยายาม ถ้าไม่มีอะไรที่จะต้องเสียหายแต่ได้ ประโยชน์ทุกทาง ด้วยการใช้ความพยายาม... ก็จงพยายามให้ถึงที่สุด


ดาวน์โหลด ppt การสอบ O-NET ป.6 ม.3. ข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัน เสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google