งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอช ไอ วี กับการดูแล แบบ ครบวงจร สุรัสวดี สิทธิยศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอช ไอ วี กับการดูแล แบบ ครบวงจร สุรัสวดี สิทธิยศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอช ไอ วี กับการดูแล แบบ ครบวงจร สุรัสวดี สิทธิยศ

2 Cambodia Myanmar China Laos Vietnam Bangkok Chiang Rai

3 9/27/2014

4 นางนุชจิรา พินทะ เจ้าพนักงานสา ธารณสุชุมชน นางนุชจิรา พินทะ เจ้าพนักงานสา ธารณสุชุมชน นางสุรัสวดี สิทธิยศ พยาบาล วิชาชีพ นางสุรัสวดี สิทธิยศ พยาบาล วิชาชีพ นายไพบูลย์ ธรรม วิชัยพันธ์ นักเทคนิค การแพทย์ นายไพบูลย์ ธรรม วิชัยพันธ์ นักเทคนิค การแพทย์ นายนักขัติ เสาร์ แก้ว เภสัชกร นายนักขัติ เสาร์ แก้ว เภสัชกร นางจันทร์สวย เต็มอุดมทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ นางจันทร์สวย เต็มอุดมทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ นางวราภรณ์ เทพอำพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ นางวราภรณ์ เทพอำพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ นางวรรณภา กาหลง พยาบาล วิชาชีพ นางวรรณภา กาหลง พยาบาล วิชาชีพ นางลักขณา ใจ สม พยาบาล วิชาชีพ นางลักขณา ใจ สม พยาบาล วิชาชีพ นางสิริปราง ตาจุมปา พยาบาลวิชาชีพ นางสิริปราง ตาจุมปา พยาบาลวิชาชีพ นางอภิญญา ช่างทอง นักเทคนิคการแพทย์ นางอภิญญา ช่างทอง นักเทคนิคการแพทย์ นายปรเมศวร์ ขัติยะ พยาบาลวิชาชีพ นายปรเมศวร์ ขัติยะ พยาบาลวิชาชีพ นางสาวศิริพร จักรอ้อม พยาบาลวิชาชีพ นางสาวศิริพร จักรอ้อม พยาบาลวิชาชีพ นายธวัชชัย อยู่ คง เภสัชกร นายธวัชชัย อยู่ คง เภสัชกร นางวรพักตร์ รัก ป่า พยาบาลวิชาชีพ นางวรพักตร์ รัก ป่า พยาบาลวิชาชีพ น. พ. ศิริศักดิ์ นันทะ ที่ปรึกษางาน เอดส์ น. พ. ศิริศักดิ์ นันทะ ที่ปรึกษางาน เอดส์ น. พ. รัฐกานต์ ปาระ มี ประธานงานเอดส์ น. พ. รัฐกานต์ ปาระ มี ประธานงานเอดส์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล

5

6 HIV situation in Maesai ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2555..Maesai.. Total 2,910 casesDead 848 casesAlive 1,978 cases

7 ลักษณะของ คลินิก Clinic ARV วันจันทร์และ วันพุธ Clinic ARV เด็กในวันศุกร์ ที่สามของเดือน อายุรแพทย์ 2 คน เภสัชกร 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 คน

8 บัตรประกันสุขภาพจำนวน 760 คน โครงการ Naphaextension จำนวน 130 คน เด็กจำนวน 63 คน ประกันสังคม 12 คน ระบบจ่ายตรง 7 คน. แม่สู่ลูก 30 คน

9 1.

10 ผลการดำเนินงาน การให้คำปรึกษา ผลการดำเนินงาน การให้คำปรึกษา

11

12

13

14 จำนวนผู้รับบริการทั้งหมด 1,279 ราย ไทย 622 ราย พม่า 656 ราย จำนวนผู้มารับบริการ ผลเลือดบวก 163 ราย

15 คนต่างด้าวที่มีผลเลือดบวก ให้คำปรึกษาเรื่องโรคและแผนการรักษา สอบถามเรื่องเศรษฐกิจถ้าสามารถเจาะเลือดตรวจ CD 4 ได้ก็นัดเจาะ ถ้าเข้าเกณฑ์รับยาทำดังนี้ – อบรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 1 โดยอาสาสมัครผู้ติด เชื้อ – อบรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 2 โดยเภสัชกร – ประเมินความพร้อมก่อนรับยาโดยพยาบาล – ถ้าพร้อมให้ไปซื้อยาที่คลินิกเอกชน ยา OI ให้มารับได้ ที่รพ. แม่สาย

16 การดูแลที่แตกต่าง มีล่ามชาวพม่า มีล่ามเผ่าอาข่า มูเซอร์ คะฉิ่น ( พยาบาลวิชาชีพ จากประเทศพม่า ) ประจำที่ตึกผู้ป่วยนอก มีอาสาสมัครชาวพม่าจากโครงการ Plan อยู่ประจำ ที่คลินิก มีอาสาสมัครผู้ติดเชื้อที่เป็นล่ามไทยลื้อ มีแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคเป็นภาษาพม่า

17 การเชื่อมโยงกับชุมชน - อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ วัณโรค ให้กับ แรงงานชาวพม่าในแต่ละโรงงานโดยออกไปใน เวลาเลิกงาน - มีช่องทางด่วนให้กับมูลนิธิศุภนิมิตที่นำแรงงาน ต่างด้าวมาตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์และซิฟิลิส - ตรวจเลือดและให้คำปรึกษาแก่หญิงให้บริการ พิเศษนอกโรงพยาบาลร่วมกับ EMPower

18 การเชื่อมโยงคลินิกในโรงพยาบาล ANC มีคนต่างด้าวที่ท้องและพบว่าผลเลือด บวกมีจำนวนเยอะมาก ประมาณ 30 ราย มีระบบบริการเจาะเลือดก่อนทุกรายแต่ใน อดีตเจาะแค่ครั้งเดียว พบปัญหาคือหลังคลอดได้ 6 เดือนเจาะ เลือดซ้ำพบว่ามีเลือดบวกจึงประสานไปที่ คลินิก ANC หาแนวทางร่วมกัน ได้ข้อสรุปคือจะต้องตรวจ Anti HIV ซ้ำเมื่ออายุครรภ์ได้ 32 สัปดาห์

19 กรณีพบว่าผลเลือดบวกขณะตั้งครรภ์ ให้คำปรึกษาเรื่องโรคและแผนการรักษา ให้ยา ARV สูตร PMTCT เมื่ออายุครรภ์ได้ 14 สัปดาห์ ดูแลด้วยยาต้านไวรัสจนกระทั่งคลอด หลังคลอด ยุติการให้ยาทั้งหมด – เนื่องจากขณะตั้งครรภ์ขอเบิกจากโครงการ NAPHA EXTENSION ซึ่งมียาอยู่อย่างจำกัดจึงให้คำแนะนำให้ ผู้รับบริการซื้อเองจากคลินิกเอกชน

20 THANK * YOU....... โรงพยาบาล แม่สาย


ดาวน์โหลด ppt คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอช ไอ วี กับการดูแล แบบ ครบวงจร สุรัสวดี สิทธิยศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google