งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการปรึกษา ด้านโรคเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการปรึกษา ด้านโรคเอดส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการปรึกษา ด้านโรคเอดส์

4

5

6 นพ. พิพัฒน์ เกรียงวัฒนศิริ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสิรินธร

7 ผู้ป่วย ตรวจสอบสิทธิ์ ห้องตรวจอายุรกรรม ไม่มีผลเลือด ผู้ป่วยทราบผล เลือดเป็นบวก / มีใบส่งตัวมารับ ยาต่อเนื่อง ให้การปรึกษาก่อน ตรวจเลือด ห้องตรวจเลือด HIV ผล ลบ HIV ผลบวก การปรึกษา / พบ แพทย์อายุรกรรม - VDRL, CBC, Pap smear - AFB 3 วัน, CXR - SGOT, SGPT - CD4 ผู้ที่อยู่ใน กลุ่มเสี่ยง นัด F/U 3 เดือน ให้การปรึกษาหลัง ตรวจเลือด แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ของโรงพยาบาลสิริน ธร ต่อแผ่น 2

8 ARV Clinic ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 น. ( มี OI รักษา OI ก่อน ) ลงทะเบียน NAP program ห้องตรวจผู้ป่วย นอกอายุรกรรม ค่า CD4 > 350 ค่า CD4 < 350 หน่วยให้การ ปรึกษา ( ตรวจ CD4 ซ้ำทุก 6 เดือน ) AFB + AFB - TB Clinic ARV clinic แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ ของโรงพยาบาลสิรินธร ต่อ


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการปรึกษา ด้านโรคเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google