งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสัมพันธ์ดีกรี n และการประยุกต์ใช้งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสัมพันธ์ดีกรี n และการประยุกต์ใช้งาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสัมพันธ์ดีกรี n และการประยุกต์ใช้งาน
ค31212 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 2

2 ความสัมพันธ์ดีกรี n และการประยุกต์
ความสัมพันธ์ระหว่างของที่มากกว่า 2 อย่าง อาจ เกิดขึ้นได้ โดยที่สมาชิกของความสัมพันธ์ของสิ่งของ n อย่าง เมื่อ n > 2 จะอยู่ในรูป (a1,a2,a3,…,a4) เราเรียก n ว่าดีกรีของความสัมพันธ์และเรียก สมาชิกของแต่ละตัวของความสัมพันธ์ว่า เอ็น-ทู เปิล (n-tuple)

3 ตัวอย่าง กำหนดความสัมพันธ์บนเซตของจำนวนเต็ม ระหว่างจำนวน 3 จำนวน ดังนี้ R = {(a,b,c)II I | a<b<c} จะได้ (1,2,4)  R (2,4,6)  R แต่ (1,5,2)  R ความสัมพันธ์ R มีดีกรีเท่ากับ 3

4 ความสัมพันธ์และฐานข้อมูล
แนวคิดของความสัมพันธ์ n-tuple ได้ถูกนำไป ประยุกต์ใช้ในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relation database system) โดยตัวแบบเชิงสัมพันธ์ (relation model) ได้ จัดเก็บข้อมูลที่สัมพันธ์กันซึ่งอยู่ใน แถว เดียวกัน ของตาราง เขียนแทนการเก็บข้อมูลใน 1 แถวได้ดังนี้ (a1,a2,a3,…,an)

5 ตัวอย่าง ตาราง แสดงข้อมูลวิชาเรียน รหัสประจำตัว และ เกรดที่ได้รับ
Course ID GRADE ว101 12345 A 67890 B+ ค202 B

6 ตัวอย่าง จากตาราง แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 3 เซตคือ Course, ID และ GRADE ซึ่งมีดีกรีเป็น 3 ดังนั้น ความสัมพันธ์ที่ได้จึงเป็นสับเซตของ Course  ID  GRADE เขียนเป็นคู่อันดับคือ (ว101,12345,A)

7 แอตทริบิวต์ สดมภ์ (column) ของตารางในฐานข้อมูล เรียกว่า แอตทริบิวต์ (attributes) โดยแต่ละแอ ตทริบิวต์จะต้องมีชื่อเรียกเพื่ออ้างอิง เช่น ตารางที่ 5.1 ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ Course, ID และ Grade

8 กุญแจหลัก แอตทริบิวต์บางแอตทริบิวต์ของความสัมพันธ์จะถูก เลือกเป็นกุญแจหลัก (primary keys) ของ ความสัมพันธ์นั้น ถ้าค่าของข้อมูลของแอตทริบิวต์ใน 2 แถวใดๆ ไม่ซ้ำกันเลย (unique) โดยทั่วไป การเลือกแอตทริบิวต์ที่จะใช้เป็นกุญแจหลัก จะต้องใช้แอตทริบิวต์ที่น้อยที่สุด แต่งบางครั้งไม่ สามารถใช้ แอตทริบิวต์เดี่ยวๆได้ อาจจะต้องใช้ 2 แอ ตทริบิวต์หรือมากกว่านั้น เราเรียกกุญแจหลักที่มีหลายแอตทริบิวต์ว่า คีย์ คอมโพสิท (composite)


ดาวน์โหลด ppt ความสัมพันธ์ดีกรี n และการประยุกต์ใช้งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google