งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2551 หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2551 หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2551 หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award)

2 PMQA Organization การอบรม 4 วัน Module 1 : เป้าหมาย ตัววัด ผลจากปีที่แล้ว Module 2 : หลักการจัดการกระบวนการ Module 3 : การประเมินตามเกณฑ์รายหมวด Module 4 : การวิเคราะห์ จัดลำดับ รายงาน Module 5 : การปรับปรุงองค์กร 9 ขั้นตอน

3 PMQA Organization เป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ และ ข้อแนะนำ - เป้าหมายการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ - ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ ของหน่วยราชการ ประจำปี พ.ศ.2551 - ข้อแนะนำกระบวนการดำเนินงาน Module 1

4 PMQA Organization ความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการ กับ เกณฑ์คุณภาพ PMQA ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การนำ องค์กร การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มี ส่วนได้ส่วน เสีย ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ 1.เกิดประโยชน์ สุขของ ประชาชน 2.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ 3.ประสิทธิภาพและ คุ้มค่า 4.ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 5.ปรับปรุงภารกิจของ ส่วนราชการ 6.อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 7.ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ พรฎ. การจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์กรพัฒนา เป้าหมายวิธีการผล

5 PMQA Organization 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้า ทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ Knowledge Management e-government MIS การปรับกระบวนทัศน์ (I am Ready) แผนแม่บททรัพยากร บุคคล 3-5 ปี (Competency) การลดขั้นตอนและ ระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน Blueprint for Change Capacity Building Redesign Process ระบบควบคุม ภายใน Vision Mission Strategic เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนบริหาร ราชการแผ่นดิน) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ คำรับรองการปฏิบัติราชการ พัฒนาองค์กร ความเชื่อมโยงของระบบจัดการ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหลักการเศรษฐกิจพอเพียง หลัก 4 ป.

6 PMQA Organization สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA Yes No ได้รับรายงาน ป้อนกลับ ได้รับรางวัล และ / หรือได้รับการ ประกาศเกียรติคุณ การแบ่งปันวิธีการ ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) บูรณาการเครื่องมือและ โครงการต่าง ๆ ใน การพัฒนาระบบราชการ (Management Tools and Projects) การประเมินองค์กร ด้วยตนเอง (Self- Assessment) ส่วนราชการทราบจุด แข็งและโอกาสในการ ปรับปรุง ดำเนินการปรับปรุง สร้างแผนปรับปรุง 12 3 4ประโยชน์ต่อส่วนราชการ

7 PMQA Organization ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จกรม มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 12

8 PMQA Organization ตัวชี้วัดที่ 123 คะแนน รวม ราย ละเอียด ตัวชี้วัด ระยะเวลาการส่ง รายงานประเมิน ตนเอง ความครบถ้วนใน การทำรายงาน ประเมินตนเอง ผลคะแนนการประเมิน ตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด คะแนน กรมทั่วไป 1%6%15%22% แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 : ปี 2551

9 PMQA Organization ตัวชี้วัดที่ 1 กรมทั่วไป ราย ละเอียด ตัวชี้วัด ระยะเวลาการส่งรายงานประเมินตนเอง หลักฐานการส่งงาน (1) 0.2 ส่งวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 (2) 0.4 ส่งวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 (3) 0.6 ส่งวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 (4) 0.8 ส่งวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 (5) 1.0 ส่งวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 คะแนน กรมทั่วไป 1% แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4

10 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 2 กรมทั่วไป ราย ละเอียด ตัวชี้วัด ความครบถ้วนในการทำรายงานการประเมินตนเอง 1% 2.1 รายงานลักษณะสำคัญองค์กร (15 คำถาม ) 1% 2.2 รายงานสรุปผลประเมินตนเองหมวด 1-7 รายหัวข้อ 17 หัวข้อ (จาก 90 คำถาม ) 1% 2.3 ผลกราฟระดับคะแนน รายหัวข้อ (17 หัวข้อ ) 1% 2.4 รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (7 หมวด ) 1% 2.5 รายงานการจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการปรับปรุงและรายงานแผน ปรับปรุง ( 7 หมวด ) 1% 2.6 รายงานผลการอบรมชี้แจง PMQA ให้ผู้บริหารรับทราบ ( ปีละ 2 ครั้ง ) คะแนน กรมทั่วไป 6%

11 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 2 กรมทั่วไป ราย ละเอียด ตัวชี้วัด ความครบถ้วนในการทำรายงานการประเมินตนเอง เกณฑ์การประเมินผล การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ( 6 ชุด ) ค่า น้ำหนัก คะแนน (1) 0.2 (2) 0.4 (3) 0.6 (4) 0.8 (5) 1.0 2.1 รายงานลักษณะสำคัญองค์กร (15 คำถาม ) 13691215 2.2 รายงานสรุปผลประเมินตนเองหมวด 1-7 ราย หัวข้อ 17 หัวข้อ (จาก 90 คำถาม ) 13045607590 2.3 ผลกราฟระดับคะแนน รายหัวข้อ (17 หัวข้อ ) 158111417 2.4 รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (7หมวด ) 134567 2.5 รายงานการจัดลำดับความสำคัญของโอกาส ในการปรับปรุงและรายงานแผนปรับปรุง (7 หมวด ) 134567 2.6 รายงานผลการอบรมชี้แจง PMQA ให้ผู้บริหาร รับทราบ (ปีละ 2 ครั้ง ) 10-1-2 รวม 6

12 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 เกณฑ์ หมวดที่ จำนวน คำถาม ค่าน้ำหนัก คะแนน ประเด็นที่มุ่งเน้น 1121 292 Risk Management Individual Scorecard 3111 4102 IT & KM 5212 HR Scorecard 6121 7151 รวม 9010 ตัวชี้วัดที่ 3 กรมทั่วไป 3.1 ผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด ระดับคะแนนจากประเมินตนเองหมวด 1-7 (90 คำถาม = 100 คะแนน) หมายเหตุ : ประเมินตามแนวทาง PMQA โดยที่ปรึกษาด้าน PMQA ของสำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด และ เป็นการประเมินที่รวม ตัวชี้วัด Risk Management, IT, KM, HR & Individual Scorecard ไว้ด้วย

13 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 เกณฑ์ หมวดที่ จำนวน คำถาม ค่า น้ำหนัก คะแนน (1) 0-10% (2) 11-20% (3) 21-30% (4) 31-50% (5) 51-100% 11210.20.40.60.81.0 292 1.251.51.752.0 31110.20.40.60.81.0 41021.01.251.51.752.0 52121.01.251.51.752.0 61210.20.40.60.81.0 71510.20.40.60.81.0 รวม 9010 ตัวชี้วัดที่ 3 กรมทั่วไป 3.1 ผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด ระดับคะแนนจากประเมินตนเองหมวด 1-7 (90 คำถาม = 100 คะแนน) หมายเหตุ : ประเมินตามแนวทาง PMQA โดยที่ปรึกษาด้าน PMQA ของสำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด และ เป็นการประเมินที่รวม ตัวชี้วัด, IT, KM, Individual Scorecard ไว้ด้วย

14 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 3 กรมทั่วไป ราย ละเอียด ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด ระดับคะแนนจากประเมินตนเองหมวด 1-7 (90 คำถาม = 100 คะแนน) (1) 0.2 ระดับเบื้องต้น ( 0 - 10 คะแนน ) (2) 0.4 ระดับกำลังพัฒนา ( 11 - 20 คะแนน ) (3) 0.6 ระดับดีปานกลาง ( 21 - 30 คะแนน ) (4) 0.8 ระดับดีมาก ( 31 - 50 คะแนน ) (5) 1.0 ระดับเป็นเลิศ ( 51 คะแนนขึ้นไป ) คะแนน กรมทั่วไป 10%

15 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 เกณฑ์ หมวดที่ จำนวน คำถาม ค่าน้ำหนัก คะแนน ประเด็นที่มุ่งเน้น 112 29 Risk Management Individual Scorecard 311 410 IT & KM 521 HR Scorecard 612 715 รวม 905 ตัวชี้วัดที่ 3 กรมทั่วไป 3.2 ความครบถ้วนของหลักฐานสนับสนุนผลคะแนนการ ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด หมายเหตุ : ประเมินตามแนวทาง PMQA โดยที่ปรึกษาด้าน PMQA ของสำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด และ เป็นการประเมินที่รวม ตัวชี้วัด Risk Management, IT, KM, HR & Individual Scorecard ไว้ด้วย

16 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 3 กรมทั่วไป 3.2 ความครบถ้วนของหลักฐาน ประกอบการประเมินตนเอง ระดับคะแนนประเมินจากตารางรายการหลักฐาน 40 รายการ ราย ละเอียด ตัวชี้วัด จำนวน หลักฐาน ร้อยละ คะแนน (1) 0.2 2460% (2) 0.4 2870% (3) 0.6 3280% (4) 0.8 3690% (5) 1.0 40100% คะแนน กรมทั่วไป 5%

17 PMQA Organization การประเมินผลการดำเนินงาน ด้วยข้อมูลของ ปีงบประมาณ 2551 (1 ตค. 2550 – 30 กันยายน 2551) การบูรณาการ ตัวชี้วัด มิติที่ 4 RM, KM, IT, HR & Individual Scorecard, PMQA (ให้น้ำหนักความสำคัญคะแนน กับ ตัวชี้วัดเดิม) การวัด ระดับคะแนน ของ การดำเนินงานองค์กร (เพื่อรู้สถานะและมุ่งสู่การปรับปรุงองค์กร ยังไม่ใช่รางวัล) การปรับ ภาษาเกณฑ์ ให้เหมาะสมและเข้าใจง่ายขึ้น การวัด ความเข้าใจ PMQA ของผู้บริหาร ( 3 ระดับชั้นบังคับบัญชา ) การติดตามประเมินหลักฐานโดย ผู้ตรวจประเมินภายนอก 1 ครั้ง ( ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2551) สาระสำคัญ PMQA ปี 2551

18 PMQA Organization ขั้นตอนการดำเนินการ PMQA ปี 2551

19 PMQA Organization ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จจังหวัด มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 11

20 PMQA Organization ตัวชี้วัดที่ 123 คะแนน รวม ราย ละเอียด ตัวชี้วัด ระยะเวลาการส่ง รายงานประเมิน ตนเอง ความครบถ้วนใน การทำรายงาน ประเมินตนเอง ผลคะแนนการประเมิน ตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด คะแนน จังหวัด 1%6%13%20% แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 : ปี 2551

21 PMQA Organization ตัวชี้วัดที่ 1 จังหวัด ราย ละเอียด ตัวชี้วัด ระยะเวลาการส่งรายงานประเมินตนเอง หลักฐานการส่งงาน (1) 0.2 ส่งวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 (2) 0.4 ส่งวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 (3) 0.6 ส่งวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 (4) 0.8 ส่งวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 (5) 1.0 ส่งวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 คะแนน จังหวัด 1% แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4

22 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 2 จังหวัด ราย ละเอียด ตัวชี้วัด ความครบถ้วนในการทำรายงานการประเมินตนเอง 1% 2.1 รายงานลักษณะสำคัญองค์กร (15 คำถาม ) 1% 2.2 รายงานสรุปผลประเมินตนเอง หมวด 1-7 ( 17 หัวข้อจาก 90 คำถาม) 1% 2.3 ผลกราฟระดับคะแนน รายหัวข้อ (17 หัวข้อ ) 1% 2.4 รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (7 หมวด ) 1% 2.5 รายงานการจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการปรับปรุงและรายงานแผน ปรับปรุง ( 7 หมวด ) 1% 2.6 รายงานผลการอบรมชี้แจง PMQA ให้ผู้บริหารรับทราบ ( ปีละ 2 ครั้ง ) คะแนน จังหวัด 6%

23 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 2 จังหวัด ราย ละเอียด ตัวชี้วัด ความครบถ้วนในการทำรายงานการประเมินตนเอง เกณฑ์การประเมินผล การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ( 6 ชุด ) ค่า น้ำหนัก คะแนน (1) 0.2 (2) 0.4 (3) 0.6 (4) 0.8 (5) 1.0 2.1 รายงานลักษณะสำคัญองค์กร (15 คำถาม ) 13691215 2.2 รายงานสรุปผลประเมินตนเองหมวด 1-7 (17 หัวข้อจาก 90 คำถาม ) 13045607590 2.3 ผลกราฟระดับคะแนน รายหัวข้อ (17 หัวข้อ ) 158111417 2.4 รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (7หมวด ) 134567 2.5 รายงานการจัดลำดับความสำคัญของโอกาส ในการปรับปรุงและรายงานแผนปรับปรุง (7 หมวด ) 134567 2.6 รายงานผลการอบรมชี้แจง PMQA ให้ผู้บริหาร รับทราบ (ปีละ 2 ครั้ง ) 10-1-2 รวม 6

24 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 เกณฑ์ หมวดที่ จำนวน คำถาม ค่าน้ำหนัก คะแนน ประเด็นที่มุ่งเน้น 1121 291 Risk Management Individual Scorecard 3111 4102 IT & KM 5211 HR Scorecard 6121 7151 รวม 908 ตัวชี้วัดที่ 3 จังหวัด 3.1 ผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด ระดับคะแนนจากประเมินตนเองหมวด 1-7 (90 คำถาม = 100 คะแนน) หมายเหตุ : ประเมินตามแนวทาง PMQA โดยที่ปรึกษาด้าน PMQA ของสำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด และ เป็นการประเมินที่รวม ตัวชี้วัด, IT, KM, Individual Scorecard ไว้ด้วย

25 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 เกณฑ์ หมวดที่ จำนวน คำถาม ค่า น้ำหนัก คะแนน (1) 0-10% (2) 11-20% (3) 21-30% (4) 31-50% (5) 51-100% 11210.20.40.60.81.0 2910.20.40.60.81.0 31110.20.40.60.81.0 41021.01.251.51.752.0 52110.20.40.60.81.0 61210.20.40.60.81.0 71510.20.40.60.81.0 รวม 908 ตัวชี้วัดที่ 3 จังหวัด 3.1 ผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด ระดับคะแนนจากประเมินตนเองหมวด 1-7 (90 คำถาม = 100 คะแนน) หมายเหตุ : ประเมินตามแนวทาง PMQA โดยที่ปรึกษาด้าน PMQA ของสำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด และ เป็นการประเมินที่รวม ตัวชี้วัด, IT, KM, Individual Scorecard ไว้ด้วย

26 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 3 จังหวัด ราย ละเอียด ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด ระดับคะแนนจากประเมินตนเองหมวด 1-7 (90 คำถาม = 100 คะแนน) (1) 0.2 ระดับเบื้องต้น ( 0 - 10 คะแนน ) (2) 0.4 ระดับกำลังพัฒนา ( 11 - 20 คะแนน ) (3) 0.6 ระดับดีปานกลาง ( 21 - 30 คะแนน ) (4) 0.8 ระดับดีมาก ( 31 - 50 คะแนน ) (5) 1.0 ระดับเป็นเลิศ ( 51 คะแนนขึ้นไป ) คะแนน จังหวัด 8%

27 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 เกณฑ์ หมวดที่ จำนวน คำถาม ค่าน้ำหนัก คะแนน ประเด็นที่มุ่งเน้น 112 29 Risk Management Individual Scorecard 311 410 IT & KM 521 HR Scorecard 612 715 รวม 905 ตัวชี้วัดที่ 3 จังหวัด 3.2 ความครบถ้วนของหลักฐานสนับสนุนผลคะแนนการ ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด หมายเหตุ : ประเมินตามแนวทาง PMQA โดยที่ปรึกษาด้าน PMQA ของสำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด และ เป็นการประเมินที่รวม ตัวชี้วัด Risk Management, IT, KM, HR & Individual Scorecard ไว้ด้วย

28 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 3 จังหวัด 3.2 ความครบถ้วนของหลักฐาน ประกอบการประเมินตนเอง ระดับคะแนนประเมินจากตารางรายการหลักฐาน 40 รายการ ราย ละเอียด ตัวชี้วัด จำนวน หลักฐาน ร้อยละ คะแนน (1) 0.2 2460% (2) 0.4 2870% (3) 0.6 3280% (4) 0.8 3690% (5) 1.0 40100% คะแนน กรมทั่วไป 5%

29 PMQA Organization การประเมินผลการดำเนินงาน ด้วยข้อมูลของ ปีงบประมาณ 2551 (1 ตค. 2550 – 30 กันยายน 2551) การบูรณาการ ตัวชี้วัด มิติที่ 4 KM, IT, Individual Scorecard, PMQA ( ให้น้ำหนักความสำคัญคะแนน กับ ตัวชี้วัดเดิม ) การวัด ระดับคะแนน ของ การดำเนินงานองค์กร ( เพื่อรู้สถานะและมุ่งสู่การปรับปรุงองค์กร ยังไม่ใช่รางวัล ) การปรับ ภาษาเกณฑ์ ให้เหมาะสมและเข้าใจง่ายขึ้น รูปแบบการประเมิน ใช้ การระบุระดับตามแบบประเมิน (ไม่ต้องเขียนรายงาน) การวัด ความเข้าใจ PMQA ของผู้บริหาร ( 3 ระดับชั้นบังคับบัญชา ) การติดตามประเมินหลักฐานโดย ผู้ตรวจประเมินภายนอก 1 ครั้ง ( ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2551) สาระสำคัญ PMQA ปี 2551

30 จังหวัด ที่ทำการปกครอง จังหวัด สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัด สำนักงานเกษตร จังหวัด สนง.สาธารณสุข จังหวัด สำนักงานประมง จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด สำนักงานที่ดิน จังหวัด สำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครอง อำเภอ ที่ทำการปกครอง กิ่งอำเภอ สนง.พัฒนาชุมชน อำเภอ สนง.พัฒนาชุมชน กิ่งอำเภอ สนง.เกษตร อำเภอ สนง.สาธารณสุข อำเภอ สถานีอนามัย สนง.ที่ดินจังหวัด สาขา สำนักงานที่ดิน อำเภอ สนง.ที่ดินจังหวัด สาขาส่วนแยก สนง.ประมง อำเภอ สนง.ปศุสัตว์ อำเภอ สนง.เกษตร กิ่งอำเภอ หน่วยงานประเมิน

31 การเชื่อมโยงข้อมูลการประเมิน 1234 5 6 7 8 123 45 678 ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการประจำอำเภอ จังหวัด อำเภอ ข้อมูลสารสนเทศ ตอบคำถาม ลักษณะสำคัญขององค์กร เกณฑ์ PMQA : 7 หมวด ตอบคำถาม ลักษณะสำคัญขององค์กร เกณฑ์ PMQA : 7 หมวด

32 1 2 3 4 5 6 7 8 ส่วนราชการประจำจังหวัด 12 34 56 78 มิติที่ 4 จังหวัด ลำดับขั้นตอนการประเมิน

33 ขั้นตอนการดำเนินการ PMQA ปี 2551

34 PMQA Organization หลักการจัดการกระบวนการ - TQM / PMQA Concept - หลักการประเมิน กระบวนการ - หลักการประเมิน ผลลัพธ์ Module 2

35 Strategic Plan & PMQA TQM/PMQAConcept

36 PMQA Organization 1การนำองค์กร 2การวางแผนยุทธ์ศาสตร์ 3การมุ่งเน้นผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสีย 5การมุ่งเน้นบุคลากร 6การจัดการกระบวนการ6การจัดการกระบวนการ 4 การวัด วิเคราะห์ สารสนเทศ และการจัดการความรู้ การจัดการเชิงกลยุทธ์ PMQA ปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายในปัจจัยภายใน มิติที่ 1 ประสิทธิผล มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร มิติที่ 2 คุณภาพ มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ 7ผลลัพธ์องค์กร7ผลลัพธ์องค์กร Risk Management Individual Scorecard IT & KM HR Scorecard วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ PMQA

37 PMQA Organization PMQA Framework Criteria / Score (Assessment Tool) Management Concept Improvement Plan (Tools & Standards) Assessment Report (SW) TQM Concept Strategic Planning (SWOT/Map/Card) การจัดการเชิงกลยุทธ์ PMQA

38 Strategic Plan & PMQA Management Frameworks Quality Systems & Standards Management & Improvement Tools TQA, PMQA PMQA, PART (Assessment tool) BSC, SWOT, BM, KM ISO, HACCP, HA …. ISO, HACCP, HA …. Fusion Management

39 PMQA Organization หลักคิด : 11 Core Valuesการนำองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า การมุ่งเน้นอนาคต การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง มุมมองเชิงระบบ ความรับผิดชอบต่อสังคม การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า การจัดการเพื่อนวัตกรรม ความคล่องตัว การให้ความสำคัญกับพนักงานและคู่ค้า การเรียนรู้ของ องค์การและแต่ละบุคคล 1 2 5 6 7 8 9 10 11 4 3

40 PMQA Organization หลักคิด : 11 Core Values Lead the organizationManage the organizationImprove the organization Strategic LeadershipExecution ExcellenceOrganizational Learning Customer Driven Excellence มุ่งเน้นลูกค้า Focus on Results & Creating Value เน้นผลลัพธ์ สร้างคุณค่า Systems Perspective มองเชิงระบบ Focus on Future เน้นอนาคต Social Responsibility รับผิดชอบ สังคม Visionary Leadership นำอย่างมี วิสัยทัศน์ Agility คล่องตัว Valuing Employees & Partners ให้ความสำคัญ พนักงาน เครือข่าย Managing For Innovation เน้นนวัตกรรม Org. & Personal Learning องค์กรเรียนรู้ Management By Fact ตัดสินด้วย ข้อเท็จจริง 1 2 5 11 6 4 3 10 8 7 9

41 PMQA Organization Path to Performance Excellence Strategic Leadership Execution Excellence Organizational Learning 123 2 Reacting to Problems 3 Systematic Approach มีระบบการวางแผน 4 Alignment5 Integration ระบบมีบูรณาการ ระหว่างหน่วยงาน 4 Alignment ระบบมีความสอดคล้องกัน ในแต่ละหน่วยงาน 3 Systematic Approach 2 Reacting to Problems แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 2 3 6 Role Model ระบบส่งผลเป็นเลิศ เป็นองค์กรต้นแบบ 1 No system ไม่มีระบบ 1 No system 6 Role Model 4 5 6 1 56 47 P D AC คิดทำปรับ Lead the organization Manage the organization Improve the organization 1 / 2 / 5 / 11 3 / 4 / 6 / 10 7 / 8 / 9

42 PMQA Organization 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย PMQA Model 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ TQM : Framework 3

43 PMQA Organization 6. การจัดการกระบวนการ 6.1. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2. กระบวนการสนับสนุน 6. การจัดการกระบวนการ 6.1. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2. กระบวนการสนับสนุน 3. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1. ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2. ความสัมพันธ์กับลูกค้าและ ความพึงพอใจของลูกค้า 3. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1. ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2. ความสัมพันธ์กับลูกค้าและ ความพึงพอใจของลูกค้า 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1. ระบบงาน 5.2. การเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจ 5.3. ความผาสุกและความพึงพอใจของ พนักงาน 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1. ระบบงาน 5.2. การเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจ 5.3. ความผาสุกและความพึงพอใจของ พนักงาน 1. การนำองค์กร 1.1. การนำองค์กร 1.2. ธรรมาภิบาล 1. การนำองค์กร 1.1. การนำองค์กร 1.2. ธรรมาภิบาล 7. ผลลัพธ์การดำเนินงาน 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 7. ผลลัพธ์การดำเนินงาน 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2.1. การจัดทำกลยุทธ์ 2.2. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2.1. การจัดทำกลยุทธ์ 2.2. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 4.1. การวัดและวิเคราะห์การดำเนินการขององค์กร 4.2. การจัดการสารสนเทศและความรู้ 4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 4.1. การวัดและวิเคราะห์การดำเนินการขององค์กร 4.2. การจัดการสารสนเทศและความรู้ หลักทำ : 7 Category P. ลักษณะสำคัญขององค์กร

44 PMQA Organization 6. การจัดการกระบวนการ 6.1. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2. กระบวนการสนับสนุน 3. การให้ความสำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1. ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด 3.2. ความสัมพันธ์กับลูกค้าและ ความพึงพอใจของลูกค้า 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1. ระบบงาน 5.2. การเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจ 5.3. ความผาสุกและความพึงพอใจของ พนักงาน 1. การนำองค์กร 1.1. การนำองค์กร 1.2. ธรรมาภิบาล 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2.1. การจัดทำกลยุทธ์ 2.2. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 4. การวัด การวิเคราะห์และ การจัดการความรู้ 4.1. การวัดและวิเคราะห์ การดำเนินการขององค์กร 4.2. การจัดการสารสนเทศและความรู้ Driver System Results Cause - Effect Diagram 7. ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 7. ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร

45 PMQA Organization 6. สาเหตุ 3. สาเหตุ 5. สาเหตุ 1. สาเหตุ เป้าหมาย 2. สาเหตุ 4. สาเหตุ ผังก้างปลากลยุทธ์ ปัจจัยภายใน (PMQA 6 หมวด) ปัจจัยภายนอก

46 PMQA Organization 1. การนำองค์กร ก. การกำหนด ทิศทาง ของ ส่วนราชการ 1.1 การนำ องค์กร 1.2 ความ รับผิดชอบต่อสังคม (1 ) (2 ) ค. การทบทวนผล การดำเนินการของ องค์กร ระดับชั้นของเกณฑ์ ข. การ ควบคุมดูแลให้มี การจัดการ ภายในที่ดี P. ลักษณะสำคัญขององค์กร 7 หมวด 17 หัวข้อ 30 ประเด็น ที่ควร พิจารณา 90 คำถาม 2 ข้อ

47 PMQA Organization ระดับชั้นของเกณฑ์ How 68 What 13 1 1.11.2 2 2.12.2 3 3.13.2 4 4.14.2 5 5.15.25.3 6 6.16.2 กขคกขคกข กข กขก กข กขกขค กข กขกก

48 PMQA Organization ระดับชั้นของเกณฑ์ How 68 What 13 7 7.2 ก 7.1 ก 7.4 ก 7.3 ก

49 PMQA Organization 1. (category) ปัญหา 1.1 (item) 1.2 b 1.2 a1 (subpart) 1.2 (item) 1.2 a (area to address) 1.2 c 1.2 a2 1.1 b 1.1 a 1.1 c 1.2 a1 - 1(element) 1.2 a1 -2(element) Cause - Effect Diagram

50 PMQA Organization คำถามการประเมิน ในหมวด 1-7

51 PMQA Organization 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ P : ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

52 PMQA Organization P. ลักษณะสำคัญขององค์กร P1. ลักษณะ องค์กรP2. ความท้าทายต่อองค์กร ก. สภาพการแข่งขัน ข. ความท้าทายเชิง ยุทธศาสตร์ ค. ระบบการปรับปรุง ผลการดำเนินการ ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วน ราชการ ข. ความสัมพันธ์ ภายในและภายนอกองค์กร 1 พันธกิจและการให้บริการ 1.1 พันธกิจ หน้าที่ 1.2 แนวทางวิธีการให้บริการ 2 ทิศทาง 2.1 วิสัยทัศน์ 2.2 เป้าประสงค์หลัก 2.3 วัฒนธรรม 2.4 ค่านิยม 3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 4 เทคโนโลยี อุปกรณ์ สิ่งอำนวย ความสะดวก 5 การดำเนินการภายใต้กฏหมาย 6 โครงสร้างองค์กร 7 องค์กรที่เกี่ยวข้อง 8 กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 9 สภาพการแข่งขัน 10 ปัจจัยความสำเร็จในการ แข่งขัน 11 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 12 ข้อจำกัดด้านข้อมูลเชิง เปรียบเทียบ 13 ความท้าทายเชิง ยุทธศาสตร์ ด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ ด้านบุคลากร 14 การปรับปรุงประสิทธิภาพ 15 แนวทางการเรียนรู้ของ องค์กร

53 PMQA Organization หมวด 1 การนำองค์กร ก. การกำหนด ทิศทาง ของส่วนราชการ 1.1 การนำองค์กร1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม ค. การทบทวน ผล การดำเนินการของ ส่วนราชการ ข. การกำกับ ดูแลตนเองที่ดี ก. ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม ข. การดำเนินการ อย่างมี จริยธรรม ค. การให้การ สนับสนุนต่อ ชุมชนที่สำคัญ (1)1 ทิศทาง (2)2 นโยบาย (3)3 การกำกับดูแล ตนเองที่ดี (4)4 การทบทวนผล ดำเนินการ (5)5 what ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1ตัวชี้วัด 5.2ผลการทบทวนที่ ผ่านมา (6) การใช้ผลการ ทบทวนเพื่อจัดลำดับ ความสำคัญและเพื่อ การปรับปรุงทั่วทั้ง องค์กร (7)7 การประเมินผล งานผู้บริหาร (8)8 การดำเนินการต่อ งานที่มีผลกระทบทางลบ ต่อสังคม (เกิดเหตุการณ์ แล้ว) (9)9 what การจัดการผลกระทบ 9.1กระบวนการ 9.2เป้าประสงค์ 9.3ตัวชี้วัด 9.4(ค่า)เป้าหมายในการ จัดการผลกระทบ (10)10 การจัดการ ผลกระทบทางลบ (11)11 การกำหนดวิธี ปฏิบัติให้ทำอย่างมี จริยธรรม (ปฏิบัติต่อคนภายนอก) (12)12 การ สนับสนุนชุมชนที่ สำคัญ How 10 What 2

54 PMQA Organization หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ก. กระบวนการ จัดทำยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักไปปฏิบัติ ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ไปสู่การ ปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ ผล การดำเนินการ (13)1 การวางแผนยุทธศาสตร์ 1.1 แผน 4 ปี 1.2 แผน 1 ปี (14)2 การนำปัจจัยมา ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ 2.1 ปัจจัยภายใน 2.2 ปัจจัยภายนอก (15)3 what ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 3.2เป้าหมายและระยะเวลา 3.3ลำดับความสำคัญของ เป้าประสงค์ (16)4 การกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 4.1 แผน 4 ปี 4.2 แผน 1 ปี (17)5 การนำแผนสู่การปฏิบัติ 6.1 what แผนปฏิบัติการที่สำคัญ 6.2 แผนการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง (บริหารความเสี่ยง : RM) (19)7 what แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล 7.1 4ปี 7.2 1ปี (20)8 ระบบการวัดผลสำเร็จ 8.1 what ตัวชี้วัดติดตามแผนปฏิบัติการ 8.2การทำระบบการวัดผลสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการ เพื่อมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน (21)9 what เป้าหมาย 9.1เป้าหมายของตัวชี้วัด 9.2เป้าหมายเปรียบเทียบ RM Individual Scorecard How 5 What 4

55 PMQA Organization หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์และความ พึง พอใจของผู้รับบริการ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้างความสัมพันธ์ กับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข. การวัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (22)1 การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (23)2 การรับฟังและเรียนรู้ (24)3 การทบทวนปรับปรุงการรับฟังและ เรียนรู้ (25)4 การสร้างความสัมพันธ์เพื่อ (26)5 การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการ (27)6 การจัดการข้อร้องเรียน (28)7 การทบทวนปรับปรุงการสร้าง ความสัมพันธ์ (29)8 การวัดความพึงพอใจและไม่พึง พอใจ 8.1การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ (30)9 การติดตามเรื่องคุณภาพบริการ (31)10 การเปรียบเทียบข้อมูลความพึง พอใจ (32)11 การทบทวนปรับปรุงการวัดความพึง พอใจ How 11 What 0

56 PMQA Organization หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการของส่วนราชการ 4.2 การจัดการสารสนเทศและ ความรู้ ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และสารสนเทศ ก. การวัดผลการดำเนินการ ข. การวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการ ข. การจัดการความรู้ (33)1 การเลือกและใช้ข้อมูล (34)2 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิง เปรียบเทียบเพื่อ (35)3 การปรับปรุงระบบการวัดผล 3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผล 3.2 การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อการ บ่งชี้ (41)9 การจัดการความรู้ (KM) รวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรใน องค์กร รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (42)10 การจัดการให้ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ให้มีคุณสมบัติที่ดี รวมทั้งสิ้น11ประการ (38)6 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (IT) (39)7 การจัดการระบบอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับสารสนเทศ (40)8 การทบทวนปรับปรุงระบบ สารสนเทศและอุปกรณ์ (36)4 what ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหาร ทบทวนผลดำเนินงาน วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (37)5 การสื่อสารผลวิเคราะห์ให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ IT KM IT How 9 What 1

57 PMQA Organization หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. การจัดและ บริหารงาน 5.1 ระบบงาน ค. การจ้างงาน และความก้าวหน้าใน การงาน ข. ระบบการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร ก. การพัฒนาบุคลากร 5.2 การเรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ ข. การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (43)1 การจัดการ ระบบงาน (44)2 การนำวัฒนธรรม และความคิดของบุคลากร และชุมชนมาใช้จัด ระบบงาน (45)3 การจัดระบบสื่อสาร ภายในองค์กร ให้มีประสิทธิผล (46)4 ระบบประเมินผลและ การยกย่องชมเชย (47)5 การกำหนด คุณลักษณะและทักษะ บุคลากร (48)6 การสรรหาว่าจ้าง รักษาบุคลากร (49)7 การเตรียมบุคลากร และความก้าวหน้าในงาน (50)8 การพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่นให้มีโอกาสก้าวหน้า (51)9 การพัฒนาบุคลากร (52)10 การให้การศึกษาและ ฝึกอบรม (53)11 การบริหารการฝึกอบรม (54)12 การพัฒนาบุคลากร (55)13 การส่งเสริมให้นำ ความรู้และทักษะจากการ อบรม มาใช้ในการปฏิบัติงาน (56)14 การประเมิน ประสิทธิผลของการศึกษา อบรม (57)15 การทำให้บุคลากร พัฒนาตนเอง HR Scorecard How 21 What 0

58 PMQA Organization หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ข. การให้การสนับสนุนและ สร้างความพึงพอใจ แก่ บุคลากร 5.3 ความผาสุกและความ พึงพอใจของบุคลากร (58)16 การจัดระบบสภาพแวดล้อม การทำงาน (59)17 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะ ฉุกเฉินและภัยพิบัติ (60)18 การกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อ ความผาสุกพอใจจูงใจ ของบุคลากรทุกระดับทุกประเภท (61)19 การสนับสนุนด้านนโยบาย สวัสดิการการบริการ (62)20 การประเมินความพอใจ บุคลากร (63)21 การเชื่อมโยงผลประเมินความ พอใจกับผลลัพธ์องค์กร HR Scorecard

59 PMQA Organization หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ก. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน ก. กระบวนการสนับสนุน (64)1 กระบวนการสร้างคุณค่า 1.1 การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า 1.2 what กระบวนการสร้างคุณค่าที่สำคัญ (65)2 การจัดทำข้อกำหนด 2.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสร้างคุณค่า 2.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (66)3 การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า (67)4 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 4.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 4.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (68)5 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด (69)6 การปรับปรุงกระบวนการ (70)7 กระบวนการสนับสนุน 7.1 การกำหนดกระบวนการสนับสนุน 7.2 what กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (71)8 การจัดทำข้อกำหนด 8.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสนับสนุน 8.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (72)9 การออกแบบกระบวนการสนับสนุน (73)10 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 10.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 10.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (74)11 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด (75)12 การปรับปรุงกระบวนการ How 12 What 6

60 PMQA Organization หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.3 มิติ ด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ 7.1 มิติ ด้านประสิทธิผล 7.2 มิติ ด้านคุณภาพ การให้บริการ 7.4 มิติ ด้านการพัฒนา องค์กร (76)1 ผลการบรรลุความสำเร็จตาม ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (81)6 ผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการที่สร้างคุณค่า (82)7 ผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการสนับสนุน (83)8 ผลการดำเนินงานด้าน งบประมาณและการเงิน (84)9 ผลด้านความรับผิดชอบด้าน การเงินทั้งภายในและภายนอก (85)10 ผลด้านการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย (86)11 ผลด้านการเป็นองค์กรที่ดีใน การสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ (87)12 ผลด้านระบบบริหารงานบุคคล (88)13 ผลด้านการเรียนรู้และพัฒนาของ บุคลากร (89)14 ผลด้านความผาสุก ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากร (90)15 ผลด้าน พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ความ ไว้วางใจที่มีต่อผู้นำ การกำกับดูแลตัวเองที่ดีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืน จริยธรรม (77)2 ผลของวัดความพึงพอใจและ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (78)3 ผลของตัวชี้วัดด้านคุณค่าจาก มุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย รวมถึงการกล่าวถึง องค์กรในทางที่ดี และ การสร้าง ความสัมพันธ์ (79)4 ผลการดำเนินการด้าน ขอบเขต ขนาด และประเภทการ ให้บริการที่เพิ่มขึ้น (*) (80)5 ผลการดำเนินการที่สำคัญ อื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

61 PMQA Organization หลักการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ในหมวด 1-6

62 PMQA Organization ApproachAApproachA DeploymentDDeploymentD LearningLLearningL ResultResult การประเมิน หมวด 1-6 ADLI IntegrationIIntegrationI Plan Do Check/Share/Act PDCAAlignment

63 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท HOW มิติการประเมินมิติย่อย A1 การตั้งวัตถุประสงค์ การมีแนวทาง2 การวางแผนดำเนินงาน 3 การวางแผนประเมินและตัวชี้วัด D1 การปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน การปฏิบัติ2 ความรับผิดชอบของบุคลากร 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร L1 การติดตามประเมินผลและการปรับปรุง การเรียนรู้2 การสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง I1 ความสอดคล้องของระบบจัดการ การบูรณาการ2 การใช้ระบบตัววัด การประเมิน การปรับปรุง 3 การมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย

64 PMQA Organization มิติการ ประเมิน ADLI 1 การตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ที่เหมาะสมกับประเด็นหลักตาม ข้อกำหนดของเกณฑ์ 2 การวางแผนโดยอาศัยข้อมูล แล้วกำหนดขั้นตอน กรอบเวลา และผู้รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ 3 การกำหนดตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายของ ผลในระหว่าง การดำเนินงานและผลลัพธ์ตาม วัตถุประสงค์ รวมทั้งมีการ กำหนดแผนการติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบด้วย 1 การดำเนินงานตาม แผนงานและขั้นตอนที่ วางแผนไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 2 ความรับผิดชอบของบุคคล ที่เกี่ยวข้องมีการกระทำ ตามที่กำหนดไว้ทุกคน 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของ บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความ พยายามในการกระทำสู่ ผลสำเร็จอย่างไม่ย่อท้อทุก คน 1 การประเมินผลลัพธ์เทียบกับ ค่าเป้าหมายทั้งตัวชี้วัดระหว่าง การดำเนินงานและผลลัพธ์ตาม วัตถุประสงค์ ทำได้ครบทุก ประเด็น 2 การสรุปบทเรียนที่ได้จาก การดำเนินงานและการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทเรียนที่ ได้ มีการกระทำอย่างเป็นระบบ 3 การนำบทเรียนไปสร้างเป็น นวัตกรรมเพื่อการแก้ไข ปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดและ ต่อเนื่อง 1ความสอดคล้องที่ดีของการ จัดการกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ กำหนดเป้าหมาย แผนงาน การปฏิบัติ การวัดประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้สู่การปรับปรุง 2 การบูรณาการกระบวนการ ทั้ง 3 ระบบคือ ระบบตัววัด ระบบประเมิน ระบบปรับปรุง ของกระบวนการนี้ ที่ สอดคล้องและช่วยเสริมการ ทำงานให้กับกระบวนการอื่น ที่เกี่ยวข้อง 3การมีแนวทางดำเนินงาน หรือจัดการกระบวนการ ที่ สอดคล้องและมุ่งสู่ผลสำเร็จ ตามความต้องการและ เป้าหมายขององค์กร แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท HOW

65 PMQA Organization การประเมินตามคำถามที่ 1 หมวด1.1ก (1) HOW 1การกำหนดหรือทบทวนและสื่อสาร ทิศทางองค์กร 4ประเด็นคือ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลดำเนินงานที่คาดหวัง กำหนด ผลดำเนินงาน โดยพิจารณาความต้องการโปร่งใสชัดเจน(ครอบคลุม 1 ประเด็น) ถ่ายทอดให้บุคลากรสู่การนำไปปฏิบัติ (ครอบคลุม 4 ประเด็น) สื่อสาร2ทางไปยังบุคลากรผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ครอบคลุม 4 ประเด็น) HOW 1การกำหนดหรือทบทวนและสื่อสาร ทิศทางองค์กร 4ประเด็นคือ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลดำเนินงานที่คาดหวัง กำหนด ผลดำเนินงาน โดยพิจารณาความต้องการโปร่งใสชัดเจน(ครอบคลุม 1 ประเด็น) ถ่ายทอดให้บุคลากรสู่การนำไปปฏิบัติ (ครอบคลุม 4 ประเด็น) สื่อสาร2ทางไปยังบุคลากรผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ครอบคลุม 4 ประเด็น)

66 PMQA Organization HOW 1 การกำหนดหรือทบทวนและสื่อสารทิศทางองค์กร 4 ประเด็น คือ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลดำเนินงานที่คาดหวัง กำหนด ผลดำเนินงาน โดยพิจารณาความต้องการโปร่งใสชัดเจน (ครอบคลุม 1 ประเด็น) ถ่ายทอดให้บุคลากรสู่การนำไปปฏิบัติ (ครอบคลุม 4 ประเด็น) สื่อสาร2ทางไปยังบุคลากรผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ครอบคลุม 4 ประเด็น) (1) คำถาม − ผู้บริหารของส่วนราชการดำเนินการอย่างไรในการกำหนดในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะ สั้นและระยะยาว ค่านิยม และผลการดำเนินการที่คาดหวังไว้ รวมทั้งการถ่ายทอดให้บุคลากรใน ส่วนราชการนำไปปฏิบัติ − ในการกำหนดผลการดำเนินการดังกล่าว ผู้บริหารของส่วนราชการได้คำนึงถึงความต้องการ หรือผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักความโปร่งใสและความ ชัดเจนอย่างไร − ผู้บริหารของส่วนราชการดำเนินการอย่างไรในการสื่อสารในเรื่องดังกล่าวแบบ 2 ทิศทางอย่าง ชัดเจนและเป็นรูปธรรมไปสู่บุคลากรทุกคน รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ โดยผ่านระบบการนำองค์กร การประเมินตามคำถามหมวด 1 ข้อ 1.1 ก (1)

67 PMQA Organization A 1 การตั้งเป้าหมาย 2 การวางแผนดำเนินงาน 3 แผนการประเมินและตัวชี้วัด การจัดการ กระบวนการ การกำหนด/ ทบทวนทิศทาง องค์กร และการสื่อสาร 1 การตั้งเป้าหมายของการกำหนด ทิศทางองค์กรใน 4 ประเด็นคือ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ระยะสั้นและยาว ผลการดำเนินการที่คาดหวัง 2 การวางแผนที่เป็นระบบเพื่อให้ได้ทิศทาง องค์กรครบทั้ง 4 ประเด็นด้วยการดำเนินการใน 3 ขั้นตอนคือ การวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในและนอกองค์กรที่ เกี่ยวข้อง การวางแผนขั้นตอนวิธีการดำเนินงานได้แก่ แผนการกำหนดทิศทางหรือแผนการทบทวน และแผนการสื่อสารเพื่อผลักดันให้บุคลากร เข้าใจกับเต็มใจในการปฏิบัติตาม การระบุผู้รับผิดชอบตามแผนในแต่ละขั้นตอน 3 การกำหนดตัวชี้วัดและแผนประเมินที่เป็นระบบใน การจัดการทิศทางองค์กรทั้ง 4 ประเด็น ด้วยการดำเนินการ 2 ขั้นตอนคือ การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ที่แสดงถึง ความสำเร็จของงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การวางแผนประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำสู่การ สรุปบทเรียนได้ต่อไป ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการกำหนดเป้าหมาย ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการวางแผนดำเนินงาน ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัด 1 Beginning มีการทำแผนดำเนินการเพียง 1 ประเด็นและ มีการดำเนินการในบางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอน มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดเพียง 1 ประเด็น และ มีการดำเนินการในบางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอน 2 Basically Effectiveness มีการกำหนดเป้าหมายของทิศทางองค์กร 1 ประเด็น มีการทำแผนดำเนินการ 2 ประเด็นและ มีการดำเนินการในบางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอน มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัด 2 ประเด็นและ มีการดำเนินการในบางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอน 3 Mature มีการกำหนดเป้าหมายของทิศทางองค์กร 2 ประเด็น มีการทำแผนดำเนินการ 3 ประเด็นและ มีการดำเนินการในบางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอน มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัด 3 ประเด็นและ มีการดำเนินการในบางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอน 4 Advanced มีการกำหนดเป้าหมายของทิศทางองค์กร 3 ประเด็น มีการทำแผนดำเนินการครบ 4 ประเด็น และมีการดำเนินการในบางขั้นตอน มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัด 4 ประเด็น และมีการดำเนินการในบางขั้นตอน 5 Role Model มีการกำหนดเป้าหมายของทิศทางองค์กร 4 ประเด็น มีการทำแผนดำเนินการครบ 4 ประเด็น และมีการดำเนินการในทุกขั้นตอน มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัด 4 ประเด็น และมีการดำเนินการในทุกขั้นตอน 0 1 23450 1 23450 1 2345 การประเมินตามคำถามหมวด 1 ข้อ 1.1 ก (1)

68 PMQA Organization D 1 การปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน 2 ความรับผิดชอบของบุคลากร 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร การจัดการ กระบวนการ การกำหนด/ ทบทวนทิศทาง องค์กร และการสื่อสาร 1 การปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่ กำหนดไว้ทั้ง 4 ประเด็นใน 3 ขั้นตอนคือ การอธิบายสื่อความเข้าใจในแผนให้ ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างครบถ้วน การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ได้ใน ทุกขั้นตอน 2 การบริหารจัดการให้บุคลากรที่รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน และมีความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ 3 การบริหารจัดการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความ เพียรพยายามและมุ่งมั่นตั้งใจ มีความอดทนในการ ดำเนินการสู่ผลสำเร็จอย่างไม่ย่อท้อ ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการปฏิบัติตามแผน ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการบริหารจัดการให้บุคลากรดำเนินการ ตามความรับผิดชอบ ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการบริหารจัดการให้บุคลากรทำงานด้วยความเพียร และมุ่งมั่นตั้งใจ 1 Beginning มีการปฏิบัติตามแผนใน 1 ประเด็นและ ดำเนินการได้บางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอน บริหารจัดการให้บุคลากรดำเนินการตาม ความรับผิดชอบเพียงบางส่วน(1-20%) บริหารจัดการให้บุคลากรทำงานด้วยความเพียรและ มุ่งมั่นตั้งใจเพียงบางส่วน(1-20%) 2 Basically Effectiveness มีการปฏิบัติตามแผนใน 2 ประเด็น และดำเนินการได้บางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอน บริหารจัดการให้บุคลากรดำเนินการตาม ความรับผิดชอบเป็นส่วนน้อย(21-40%) บริหารจัดการให้บุคลากรทำงานด้วยความเพียรและ มุ่งมั่นตั้งใจเป็นส่วนน้อย(21-40%) 3 Mature มีการปฏิบัติตามแผนใน 3 ประเด็น และดำเนินการได้บางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอน บริหารจัดการให้บุคลากรดำเนินการตาม ความรับผิดชอบประมาณครึ่งหนึ่ง(41-60%) บริหารจัดการให้บุคลากรทำงานด้วยความเพียรและ มุ่งมั่นตั้งใจประมาณครึ่งหนึ่ง(41-60%) 4 Advanced มีการปฏิบัติตามแผนใน 4 ประเด็น และดำเนินการได้บางขั้นตอน บริหารจัดการให้บุคลากรดำเนินการตาม ความรับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่(61-80%) บริหารจัดการให้บุคลากรทำงานด้วยความเพียรและ มุ่งมั่นตั้งใจเป็นส่วนใหญ่(61-80%) 5 Role Model มีการปฏิบัติตามแผนใน 4 ประเด็น และดำเนินการได้ทุกขั้นตอน บริหารจัดการให้บุคลากรดำเนินการตาม ความรับผิดชอบเกือบทั้งหมด (81-100%) บริหารจัดการให้บุคลากรทำงานด้วยความเพียรและ มุ่งมั่นตั้งใจเกือบทั้งหมด(81-100%) 0 1 23450 1 23450 1 2345 การประเมินตามคำถามหมวด 1 ข้อ 1.1 ก (1)

69 PMQA Organization L 1 การติดตามประเมินผลและ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2 การสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม สู่การปรับปรุงแบบก้าวกระโดด 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง ที่ดีขึ้นในองค์กร การจัดการ กระบวนการ การกำหนด/ ทบทวนทิศทาง องค์กร และการสื่อสาร 1 การประเมินผลลัพธ์ตามเป้าหมายของ กระบวนการกำหนดทิศทาง 4 ประเด็นใน 3 ขั้นตอนคือ การติดตามประเมินผลตามแผนการประเมิน ที่กำหนดไว้ โดยใช้ข้อมูลจริง การเปรียบเทียบค่าของผลลัพธ์กับค่า เป้าหมาย ครบตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ การนำผลที่ได้ไปสู่การปรับปรุงงานอย่าง ต่อเนื่อง (แก้ไข/ ป้องกัน/ ทำเป็นมาตรฐาน/ พัฒนาต่อยอด) 2 การสรุปบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน กระบวนการกำหนดทิศทาง นำไปสู่การสร้าง นวัตกรรมทั้ง 4 ประเด็นใน 3 ขั้นตอนคือ การสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติตามแผน (ข้อสรุป/ประสบการณ์/ข้อสังเกตุ) การนำบทเรียนไปสร้างนวัตกรรม (มีวิธีการใหม่/มีขั้นตอนใหม่/ปัจจัยนำเข้าใหม่/ อุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่) การนำนวัตกรรมไปปรับปรุงงานแบบก้าวกระโดด (มีประสิทธิภาพและหรือมีประสิทธิผลดีกว่าเดิม มาก) 3 การนำผลสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ กำหนดทิศทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ กระบวนการอื่นและ/หรือองค์กรอื่น ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการติดตามประเมินผล ไม่มีการดำเนินการใดใดในการสรุปบทเรียนและ สร้างนวัตกรรมและไปปรับปรุงแบบก้าวกระโดด ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการนำผลการปรับปรุงกระบวนการไป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 Beginning มีการติดตามประเมินผลกระบวนการกำหนด ทิศทาง 1 ประเด็นในบางขั้นตอนหรือทุก ขั้นตอน มีการสรุปบทเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุงกับ กระบวนการอื่นในองค์กร 2 Basically Effectiveness มีการติดตามประเมินผลกระบวนการกำหนด ทิศทาง 2 ประเด็นในบางขั้นตอนหรือทุก ขั้นตอน 3 Mature มีการติดตามประเมินผลกระบวนการกำหนด ทิศทาง 3 ประเด็นในบางขั้นตอนหรือทุก ขั้นตอน มีการสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุงกับองค์กร อื่น 4 Advanced มีการติดตามประเมินผลกระบวนการกำหนด ทิศทาง 4 ประเด็นในบางขั้นตอน 5 Role Model มีการติดตามประเมินผลกระบวนการกำหนด ทิศทาง 4 ประเด็นในทุกขั้นตอน มีการสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรมและไป ปรับปรุงแบบก้าวกระโดดอย่างได้ผล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง กับ กระบวนการอื่นในองค์กรและองค์กรอื่น 0 1 2345 0 1 23450 1 2345 การประเมินตามคำถามหมวด 1 ข้อ 1.1 ก (1)

70 PMQA Organization I 1 ความสอดคล้องของระบบจัดการ (เป้า-แผน-ปฏิบัติ-วัด-ปรับ) 2 การใช้ระบบตัววัด การประเมิน การปรับปรุง ที่สอดคล้องกับกระบวนการอื่น 3 การมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามความ ต้องการและเป้าหมายองค์กร การจัดการ กระบวนการ การกำหนด/ ทบทวนทิศทาง องค์กร และการ สื่อสาร 1 กระบวนการกำหนดทิศทางมีความสอดคล้อง กัน 4 ประเด็นใน 5 ขั้นตอน ได้แก่ กำหนดเป้าหมาย กำหนดแผนงาน(วิธีการ) การปฏิบัติตามแผนงาน การวัดประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้สู่การปรับปรุง 2 การบูรณาการกระบวนการกำหนดทิศทางทั้ง 3 ระบบคือ ระบบตัววัด ระบบประเมิน ระบบปรับปรุง ที่สอดคล้องและช่วยเสริมการทำงานให้กับ กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง 3 การมีแนวทางดำเนินงานหรือจัดการ กระบวนการกำหนดทิศทาง ที่มุ่งสู่ผลสำเร็จ ตามความต้องการและเป้าหมายขององค์กร ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีความสอดคล้องกัน ในกระบวนการกำหนด ทิศทาง ไม่มีการบูรณาการทั้ง 3 ระบบของกระบวนการ กำหนดทิศทางที่สอดคล้องและช่วยเสริมการ ทำงานให้กับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการจัดการกระบวนการกำหนดทิศทางที่มุ่ง สู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 1 Beginning กระบวนการกำหนดทิศทาง 1-3 ประเด็น มีความสอดคล้องที่ดีระหว่างกันใน 2 ขั้นตอน มีการบูรณาการ 1 ระบบ ที่สอดคล้องและช่วย เสริมการทำงานให้กับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการกระบวนการกำหนดทิศทาง บาง ประเด็น ที่มุ่งผลสำเร็จตามเป้าหมายองค์กร โดยตรง 2 Basically Effectiveness กระบวนการกำหนดทิศทาง 1-3 ประเด็น มีความสอดคล้องที่ดีระหว่างกันใน 3 ขั้นตอน 3 Mature กระบวนการกำหนดทิศทาง 1-3 ประเด็น มีความสอดคล้องที่ดีระหว่างกันใน 4 ขั้นตอน มีการบูรณาการ 2 ระบบ ที่สอดคล้องและช่วย เสริมการทำงานให้กับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการกระบวนการกำหนดทิศทาง ในประเด็น ส่วนใหญ่ที่มุ่งผลสำเร็จตาม เป้าหมายองค์กรโดยตรง 4 Advanced กระบวนการกำหนดทิศทาง 1-3 ประเด็น มีความสอดคล้องที่ดีระหว่างกันใน 5 ขั้นตอน 5 Role Model กระบวนการกำหนดทิศทาง 4 ประเด็น มีความสอดคล้องที่ดีระหว่างกันใน 5 ขั้นตอน มีการบูรณาการ 3 ระบบ ที่สอดคล้องและช่วย เสริมการทำงานให้กับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการกระบวนการกำหนดทิศทาง ครบทุกประเด็นที่มุ่งผลสำเร็จตามเป้าหมาย องค์กรโดยตรง 0 1 23450 1 23450 1 2345 การประเมินตามคำถามหมวด 1 ข้อ 1.1 ก (1)

71 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท HOW มิติประเมินมิติย่อยระดับ คะแนน ประเมิน (0 - 5) คูณ ค่า น้ำหนัก คะแนน รายมิติ ย่อย รวม คะแนน รายมิติ รวม คะแนน ทั้ง คำถาม A1 การตั้งวัตถุประสงค์50.425 10 การทำแนวทาง2 การวางแผนดำเนินงาน50.42 3 การวางแผนประเมินและตัวชี้วัด50.21 D1 การปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน50.21 2 การปฏิบัติ2 ความรับผิดชอบของบุคลากร50.10.5 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร50.10.5 L1 การติดตามประเมินผลและการปรับปรุง50.212 การเรียนรู้2 การสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม50.10.5 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง50.10.5 I1 ความสอดคล้องของระบบจัดการ50.10.51 การบูรณาการ2 การใช้ระบบตัววัด การประเมิน การปรับปรุง50.050.25 3 การมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย50.050.25

72 PMQA Organization มิติการ ประเมิน WHAT 1 การตอบได้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม 2 การตอบได้ถูกต้องตามประเด็นคำถาม 3 การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริง แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท WHAT

73 PMQA Organization WHAT ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1 ตัวชี้วัด 5.2 ผลการทบทวนที่ผ่านมา การประเมินตามคำถามหมวด 1 ข้อ 1.1 ค (5) (5) คำถาม - ตัวชี้วัดสำคัญที่ผู้บริหารของส่วนราชการทบทวนเป็นประจำมีอะไรบ้าง (#) - ผลการทบทวนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร (#)

74 PMQA Organization What 1 การตอบได้ครบถ้วน ตามประเด็นคำถาม 2 การตอบได้ถูกต้อง ตามประเด็นคำถาม 3 การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจน ตามความเป็นจริง การระบุข้อมูล ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1 ตัวชี้วัด 5.2 ผลการทบทวน ที่ผ่านมา 1 การตอบคำถามได้ครบถ้วนใน 2 ประเด็น ตัวชี้วัด ผลการทบทวนที่ผ่านมา 2 การตอบได้ถูกต้องใน 2 ประเด็น ตัวชี้วัด ผลการทบทวนที่ผ่านมา 3 การนำเสนอได้ชัดเจนและใช้ข้อมูลจริงใน 2 ประเด็น ตัวชี้วัด ผลการทบทวนที่ผ่านมา ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการให้ข้อมูลตามประเด็นคำถามไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องตามประเด็นคำถามไม่มีข้อมูลทีชัดเจนและเป็นข้อมูลจริงตาม ประเด็นคำถาม 1 Beginning มีการให้ข้อมูลตามประเด็นคำถาม ส่วนน้อย (1-20%) มีข้อมูลที่ถูกต้องตามประเด็นคำถาม ส่วนน้อย (1-20%) มีข้อมูลทีชัดเจนและเป็นข้อมูลจริงตามประเด็น คำถาม ส่วนน้อย (1-20%) 2 Basically Effectiveness มีการให้ข้อมูลตามประเด็นคำถาม บางส่วน (21-40%) มีข้อมูลที่ถูกต้องตามประเด็นคำถาม บางส่วน (21-40%) มีข้อมูลทีชัดเจนและเป็นข้อมูลจริงตามประเด็น คำถามบางส่วน (21-40%) 3 Mature มีการให้ข้อมูลตามประเด็นคำถาม เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) มีข้อมูลที่ถูกต้องตามประเด็นคำถาม เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) มีข้อมูลทีชัดเจนและเป็นข้อมูลจริงตามประเด็น คำถาม เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) 4 Advanced มีการให้ข้อมูลตามประเด็นคำถาม ส่วนใหญ่ (61-80%) มีข้อมูลที่ถูกต้องตามประเด็นคำถาม ส่วนใหญ่ (61-80%) มีข้อมูลทีชัดเจนและเป็นข้อมูลจริงตามประเด็น คำถาม ส่วนใหญ่ (61-80%) 5 Role Model มีการให้ข้อมูลตามประเด็นคำถาม เกือบทั้งหมด ( 81-100%) มีข้อมูลที่ถูกต้องตามประเด็นคำถาม เกือบทั้งหมด ( 81-100%) มีข้อมูลทีชัดเจนและเป็นข้อมูลจริงตามประเด็น คำถาม เกือบทั้งหมด ( 81-100%) 0 1 23450 1 23450 1 2345 การประเมินตามคำถามหมวด 1 ข้อ 1.1 ค (5)

75 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท WHAT มิติประเมินระดับ คะแนน ประเมิน คูณ ค่า น้ำหนัก รวม คะแนน รายมิติ รวม คะแนน ทั้ง คำถาม 1 การตอบได้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม50.63 10 2 การตอบได้ถูกต้องตามประเด็นคำถาม50.63 3 การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริง50.84

76 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภทที่มทั้ง WHAT+HOW มิติประเมินระดับ คะแนน ประเมิน คูณ ค่า น้ำหนัก รวม คะแนน รายข้อ รวม คะแนน ทั้ง คำถาม 1 ระดับคะแนนรวมของคำถาม WHAT100.44 10 2 ระดับคะแนนรวมของคำถาม HOW100.66

77 PMQA Organization คำถามหลักประเด็นที่พิจารณาหัวข้อ คะแนน (1) ก แนวทางประเมินผล หมวด 1 : 12 คำถาม คะแนน (2) คะแนน (3) คะแนน (4) คะแนน (5) คะแนน (6) คะแนน (7) คะแนน (8) คะแนน (9) คะแนน (10) คะแนน (11) คะแนน (12) ข ค ก ข ค 1.1 1.2 HowADLI What3R บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ 1.1 บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ 1.2

78 PMQA Organization กราฟแสดงผลคะแนนระดับ หัวข้อ 17 หัวข้อ หัวข้อ คะแนน

79 PMQA Organization กราฟแสดงผลคะแนนค่าเฉลี่ยระดับ หมวด 7 หมวด หมวดคะแนน

80 PMQA Organization แนวทางการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ในหมวด 7

81 PMQA Organization LinkageLiLinkageLi LevelLeLevelLe TrendTTrendT CompareCCompareC LeTCLi การประเมิน หมวด 7 LeTCLi KRAKPIKRAKPI Goal Benchmark Trend Key Measure

82 PMQA Organization LeTCLi LeTCLi ประเด็น พิจารณา ตาม เกณฑ์ 1 รายงานผลลัพธ์สำคัญ เทียบกับค่าเป้าหมายในทุก ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 2 ระดับผลลัพธ์ของการ ดำเนินงานบรรลุผลตามค่า เป้าหมายในทุกตัวชี้วัด 1 รายงานแนวโน้มของ ผลลัพธ์สำคัญเทียบจาก ข้อมูลย้อนหลังในอดีตทำได้ ครบทุกตัวชี้วัด 2 ทิศทางแนวโน้มของ ผลลัพธ์การดำเนินงานมี ทิศทางที่ดีหรือเหมาะสมใน ทุกตัวชี้วัด 1 รายงานการเปรียบเทียบ ผลลัพธ์สำคัญกับหน่วยงาน อื่นในทุกตัวชี้วัด 2 ระดับของผลการ เปรียบเทียบค่าผลลัพธ์กับ หน่วยงานอื่น มีผลในระดับ แนวหน้าของกลุ่ม ในทุก ตัวชี้วัดที่สำคัญ 1 การรายงานได้ตัววัดที่ครอบคลุม ครบถ้วนมีความสำคัญตามความ ต้องการหลักขององค์กร 2 ระดับผลลัพธ์ที่สามารถแสดงถึง ความสำเร็จในการตอบสนองต่อ ความต้องการของ ผู้รับบริการผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียและโครงการสำคัญ ขององค์กร แนวทางการให้คะแนน หมวด 7

83 PMQA Organization ความ ครอบคลุม เชื่อมโยง ของตัวชี้วัด ข้อแนะนำในการประเมินตนเองในหมวด 7 ก่อนการประเมินตนเองส่วนราชการต้องกรอกข้อมูลตามตัวชี้วัด ในแต่ละข้อลงในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ แล้วจึงประเมิน ระดับคะแนน LeTCLi ในแต่ละข้อ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลลัพธ์ เทียบกับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปีลักษณะ แนวโน้ม (+/-) องค์กร/ กระบวนการที่ เปรียบเทียบ (+/-) ผลการ เปรียบเทียบ (+/-) 254925502551 1.... 2.... 3.......

84 PMQA Organization การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.1(1) RESULT 1 ตัววัดที่สำคัญของการบรรลุความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (1) คำถาม ตัวชี้วัดที่สำคัญของการบรรลุความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

85 PMQA Organization Le 1 รายงานผลลัพธ์สำคัญ 2 ระดับผลลัพธ์สำคัญ ตัววัดที่สำคัญของการ บรรลุความสำเร็จตาม ยุทธศาสตร์ของส่วน ราชการ การตอบได้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม การตอบได้ถูกต้องตามประเด็นคำถาม การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริง ค่าระดับผลลัพธ์เทียบกับค่าเป้าหมาย ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผลไม่มีตัววัดที่บรรลุเป้าหมายใดใด 1 Beginning มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้ส่วนน้อย (1-20%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดส่วนน้อยที่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่ทำได้ส่วนน้อย (1-20%) 2 Basically Effectiveness มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้บางส่วน (21-40%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดบางส่วนที่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่ทำได้บางส่วน (21-40%) 3 Mature มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดเกือบครึ่งหนึ่งที่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่ทำได้เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) 4 Advanced มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้ส่วนใหญ่ (61-80%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดส่วนใหญ่ที่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่ทำได้ส่วนใหญ่ (61-80%) 5 Role Model มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้เกือบทั้งหมด ( 81-100%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดเกือบทั้งหมดที่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่ทำได้เกือบทั้งหมด ( 81-100%) การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.1(1) 0 1 2345 0 1 2345

86 PMQA Organization T 1 รายงานแนวโน้ม 2 ทิศทางแนวโน้ม ตัววัดที่สำคัญของการบรรลุ ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการ การตอบได้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม การตอบได้ถูกต้องตามประเด็นคำถาม การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริง ค่าระดับผลลัพธ์เทียบกับค่าผลลัพธ์ในอดีตในเรื่องเดียวกัน (ควรพิจารณาข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ช่วงเวลา) ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผลไม่มีตัววัดที่แสดงแนวโน้มแต่อย่างใด 1 Beginning มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้ส่วนน้อย (1-20%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดส่วนน้อยที่มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น ที่ทำได้ส่วนน้อย (1-20%) 2 Basically Effectiveness มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้บางส่วน (21-40%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดบางส่วนที่มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น ที่ทำได้บางส่วน (21-40%) 3 Mature มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้เกือบ ครึ่งหนึ่ง (41-60%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดเกือบครึ่งหนึ่งที่มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น ที่ทำได้เกือบ ครึ่งหนึ่ง (41-60%) 4 Advanced มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้ส่วนใหญ่ (61-80%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดส่วนใหญ่ที่มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น ที่ทำได้ส่วนใหญ่ (61-80%) 5 Role Model มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้เกือบ ทั้งหมด ( 81-100%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดเกือบทั้งหมดที่มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น ที่ทำได้เกือบ ทั้งหมด ( 81-100%) การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.1(1) 0 1 23450 1 2345

87 PMQA Organization C 1 รายงานการเปรียบเทียบ 2 ระดับของผลการเปรียบเทียบ ตัววัดที่สำคัญของการ บรรลุความสำเร็จตาม ยุทธศาสตร์ของส่วน ราชการ การตอบได้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม การตอบได้ถูกต้องตามประเด็นคำถาม การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริง การนำค่าระดับผลลัพธ์ไปเปรียบเทียบกับค่าผลลัพธ์กับ หน่วยงานอื่นหรือเทียบกับค่ามาตรฐานในตัววัดเดียวกัน ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผลไม่มีตัววัดที่แสดงผลการเปรียบเทียบแต่อย่างใด 1 Beginning มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้ส่วนน้อย (1-20%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดส่วนน้อยที่มีผลการเปรียบเทียบในระดับแนวหน้าของกลุ่ม ที่ทำได้ส่วนน้อย (1-20%) 2 Basically Effectiveness มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้บางส่วน (21-40%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดบางส่วนที่มีผลการเปรียบเทียบในระดับแนวหน้าของกลุ่ม ที่ทำได้บางส่วน (21-40%) 3 Mature มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดเกือบครึ่งหนึ่งที่มีผลการเปรียบเทียบในระดับแนวหน้าของ กลุ่ม ที่ทำได้เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) 4 Advanced มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้ส่วนใหญ่ (61-80%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดส่วนใหญ่ที่มีผลการเปรียบเทียบในระดับแนวหน้าของกลุ่ม ที่ทำได้ส่วนใหญ่ (61-80%) 5 Role Model มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้เกือบทั้งหมด ( 81-100%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดเกือบทั้งหมดที่มีผลการเปรียบเทียบในระดับแนวหน้าของ กลุ่ม ที่ทำได้เกือบทั้งหมด ( 81-100%) การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.1(1) 0 1 23450 1 2345

88 PMQA Organization Li 1 รายงานตัววัดที่สอดคล้อง กับความต้องการหลักขององค์กร 2 ระดับของผลลัพธ์ที่ตอบสนอง ต่อความต้องการหลักขององค์กร ตัววัดที่สำคัญของการบรรลุ ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการ การรายงานได้ตัววัดที่ครอบคลุมครบถ้วนมีความสำคัญตามความ ต้องการหลักขององค์กร ระดับผลลัพธ์ที่สามารถแสดงถึงความสำเร็จในการตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและโครงการสำคัญ ขององค์กร ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีตัววัดที่สอดคล้องกับตามความต้องการที่สำคัญขององค์กรไม่มีตัววัดที่มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในการตอบสนองความ ต้องการหลักขององค์กร 1 Beginning มีตัววัดที่สอดคล้องกับตามความต้องการที่สำคัญขององค์กร ที่ทำได้ส่วนน้อย (1-20%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดที่มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในการตอบสนองความ ต้องการหลักขององค์กร ที่ทำได้ส่วนน้อย (1-20%) ของประเด็นที่ กำหนด 2 Basically Effectiveness มีตัววัดที่สอดคล้องกับตามความต้องการที่สำคัญขององค์กร ที่ทำได้บางส่วน (21-40%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดที่มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในการตอบสนองความ ต้องการหลักขององค์กร ที่ทำได้บางส่วน (21-40%) ของประเด็นที่ กำหนด 3 Mature มีตัววัดที่สอดคล้องกับตามความต้องการที่สำคัญขององค์กร ที่ทำได้เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดที่มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในการตอบสนองความ ต้องการหลักขององค์กร ที่ทำได้เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) ของ ประเด็นที่กำหนด 4 Advanced มีตัววัดที่สอดคล้องกับตามความต้องการที่สำคัญขององค์กร ที่ทำได้ส่วนใหญ่ (61-80%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดที่มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในการตอบสนองความ ต้องการหลักขององค์กร ที่ทำได้ส่วนใหญ่ (61-80%) ของประเด็นที่ กำหนด 5 Role Model มีตัววัดที่สอดคล้องกับตามความต้องการที่สำคัญขององค์กร ที่ทำได้เกือบทั้งหมด ( 81-100%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดที่มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในการตอบสนองความ ต้องการหลักขององค์กร ที่ทำได้เกือบทั้งหมด ( 81-100%) ของ ประเด็นที่กำหนด การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.1(1) 0 1 23450 1 2345

89 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน หมวด 7 คำถามประเภท RESULT มิติประเมินมิติย่อยระดับ คะแนน ประเมิน คูณ ค่า น้ำหนัก รวม คะแนน รายมิติ รวม คะแนน รายมิติ รวม คะแนน ทั้ง คำถาม Le1 รายงานผลลัพธ์สำคัญ50.424 10 ระดับผลลัพธ์2 ระดับผลลัพธ์สำคัญ50.42 T1 รายงานแนวโน้ม50.212 แนวโน้ม2 ทิศทางแนวโน้ม50.21 C1 รายงานการเปรียบเทียบ50.212 การเปรียบเทียบ2 ระดับของผลการเปรียบเทียบ50.21 Li1 รายงานตัววัดที่สอดคล้อง50.212 การบูรณาการ2 ระดับของผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการ50.21


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2551 หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google