งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA ) สถานะการบริหารจัดการองค์การ ส่วนราชการระดับกรม เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA ) สถานะการบริหารจัดการองค์การ ส่วนราชการระดับกรม เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA ) สถานะการบริหารจัดการองค์การ ส่วนราชการระดับกรม เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์

2 เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เข้าสู่การสมัครขอรับรางวัล PMQA 10 หมวด 1 หมวด 2หมวด 3 หมวด 4หมวด 5หมวด 6 20 30 40 50 60 70 80 90 100 หมวด 7 รางวัลคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ผ่านการรับรองเกณฑ์ฯ พัฒนาสู่ความโดดเด่นรายหมวด เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ร้อยละของการ ผ่านเกณฑ์ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive Level) 2

3 Roadmap การพัฒนาองค์การ 3

4 จำนวนส่วนราชการที่ดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกรายหมวด 4

5 ระดับกรม จำนวนหน่วยงาน ค่าคะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด PMQA ปี 2552 ค่าเฉลี่ย 4.1795 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6381 2.11734.9729 5

6 1 หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3หมวด 4 หมวด 5หมวด 6 หมวด 7 ระดับกรม สถานะการบริหารจัดการองค์การ จำแนกรายหมวด หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 2 84 กรม 54 กรม 99 กรม 3 4 5 6 7 8 9 10 8 กรม 2 กรม 27 กรม 137 กรม 8.99 8.21 9.06 5.14 7.75 9.35 8.38 6

7 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (84 กรม) 3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการฯ 3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริกา รฯ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (84 กรม) 3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการฯ 3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริกา รฯ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการ ความรู้ (8 กรม) 4.1การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลฯ 4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู้ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการ ความรู้ (8 กรม) 4.1การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลฯ 4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (2 กรม) 5.1การสร้างบรรยากาศการทำงาน ความผาสุก และความพึงพอใจแก่บุคลากรฯ 5.2 การพัฒนาบุคลากรและภาวะ ผู้นำ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (2 กรม) 5.1การสร้างบรรยากาศการทำงาน ความผาสุก และความพึงพอใจแก่บุคลากรฯ 5.2 การพัฒนาบุคลากรและภาวะ ผู้นำ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (27 กรม) 6.1 การออกแบบกระบวนการ 6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (27 กรม) 6.1 การออกแบบกระบวนการ 6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (54 กรม) 2.1 การวางยุทธศาสตร์ 2.2 การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปปฏิบัติ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (54 กรม) 2.1 การวางยุทธศาสตร์ 2.2 การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปปฏิบัติ หมวด 1 การนำองค์การ (99 กรม) 1.1 การนำองค์การ 1.2 ธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม หมวด 1 การนำองค์การ (99 กรม) 1.1 การนำองค์การ 1.2 ธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับกรม หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (137 กรม) 7.1 มิติด้านประสิทธิผล 7.3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 7.2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 7.4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (137 กรม) 7.1 มิติด้านประสิทธิผล 7.3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 7.2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 7.4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ 7

8 LD 1 การกำหนดทิศทางองค์การ LD 5 นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี LD 2 การมอบอำนาจ LD 6 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน LD 3 กิจกรรมการเรียนรู้ LD 7 มาตรการจัดการผลกระทบทางลบ LD 4 การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ LD 1 การกำหนดทิศทางองค์การ LD 5 นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี LD 2 การมอบอำนาจ LD 6 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน LD 3 กิจกรรมการเรียนรู้ LD 7 มาตรการจัดการผลกระทบทางลบ LD 4 การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ ส่วนใหญ่ขาด (D) การจัดอันดับ อันดับความสำคัญของ การดำเนินปรับปรุง และ (L/I) การ ทบทวนและปรับปรุงแนวทาง กำหนดตัวชี้วัดและแผนการ ประเมินให้ดีขึ้น 8

9 ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 1 LD 1การสร้างการรับรู้ เข้าใจและการนำไปปฏิบัติของบุคลากร สิ่งที่ยากคือตัว D ส่วนราชการต้องผลักดันเรื่องนี้ จนมั่นใจว่า บุคลากรรับรู้และเข้าใจในทิศทางองค์การในประเด็นที่กำหนด LD 2จุดยากของ LD2 คือตัว L การติดตามผลการมอบอำนาจ แต่ถ้าส่วนราชการใช้แบบฟอร์มรายงานการมอบ อำนาจ (ตัวอย่าง slide ที่ 8) จะครอบคลุมการดำเนินการของตัว L ด้วย LD 3ประเด็นสำคัญของ LD 3 คือ ผู้บริหารต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ LD 4การผลักดันการดำเนินการ ส่วนราชการอาจกำหนดเป็นวาระเกี่ยวกับการติดตามตัวชี้วัดดังกล่าว ไว้ในวาระการ ประชุมผู้บริหาร อย่างสม่ำเสมอ และต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีการจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัด และนำไป ปรับปรุงการดำเนินงาน LD 5จุดเน้นอยู่ที่การเลือกโครงการที่จะนำมาปฏิบัติ ส่วนราชการต้องเลือกโครงการที่สะท้อนการผลักดัน OG อย่างชัดเจน LD 6เป็นการดำเนินการให้ครบถ้วนตามมาตรฐานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน LD 7 การที่ส่วนราชการจะกำหนดมาตรการจัดการผลกระทบทางลบให้ได้ดีนั้น ส่วนราชการอาจนำบทเรียนใน อดีตที่เคยจัดการผลกระทบทางลบมาเป็นตัวอย่าง และนำมาวิเคราะห์ว่าหากส่วนราชการใช้มาตรการที่เคยทำ ไว้แล้ว จะเกิดผลดีหรือไม่ สามารถดูตัวอย่างได้จากชุด Toolkit หมวด 1 หน้า 53 – 54 9

10 ตัวอย่างตารางมอบอำนาจ LD2 10

11 หมวด 1 การนำองค์การ 1.คำถาม ใน LD1 การตรวจตัว D (Deployment) เรื่องการรับรู้และเข้าใจของบุคลากร เกี่ยวกับทิศทางขององค์การนั้น กรณีของส่วนราชการระดับกรม หมายรวมถึง ส่วนราชการส่วนภูมิภาคด้วยหรือไม่ คำตอบ จากขอบเขตการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA กำหนดให้ดำเนินการ ครอบคลุมทุกหน่วยงานในส่วนราชการบริหารส่วนกลาง รวมถึงส่วนราชการบริหาร ส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในภูมิภาคด้วยเท่านั้น แต่ยังไม่รวมถึงส่วนราชการส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการควรมีการสื่อสารและถ่ายทอดเกี่ยวกับทิศทางขององค์การให้ บุคลากรในสังกัดส่วนราชการส่วนภูมิภาครับรู้และเข้าใจด้วย เพื่อให้เกิดการยอมรับ และ สร้างความร่วมมือในการดำเนินการให้บรรลุผลตามทิศทางที่กำหนด FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 11

12 FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมวด 1 การนำองค์การ 2.คำถาม การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญตาม LD4 ถ้าจะกำหนดเพียง 1 ตัวชี้วัดที่สำคัญ ซึ่งมีความครอบคลุมลักษณะตัวชี้วัดทั้งหมดตามเกณฑ์ สามารถเลือกแค่ตัวชี้วัดเดียว ได้หรือไม่ คำตอบ ตามเกณฑ์สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ เป็นไปได้ยากที่จะมีตัวชี้วัด ใดตัวชี้วัดหนึ่ง ที่จะมีลักษณะครอบคลุมทั้ง 3 ประเภทกลุ่มตัวชี้วัด อีกทั้งการพิจารณา เลือกตัวชี้วัดที่ผู้บริหารจะติดตามเป็นประจำนั้น ต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ซึ่งอย่าง น้อยควรจะกำหนดจากยุทธศาสตร์ละ 1 ตัวชี้วัดที่สำคัญ 12

13 SP 1 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ SP 6 การติดตามผลการดำเนินการ SP 2 ปัจจัยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ SP 7 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง SP 3 การวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล SP 4 การสื่อสารยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติ SP 5 การถ่ายทอดตัวชี้วัด ส่วนใหญ่ขาด (D) ระยะเวลาที่ ลงนามคำรับรองฯ แล้วเสร็จ เหมาะสม (L) การจัดทำระบบ รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อ ติดตามผลเป้าหมายความสำเร็จ ของการดำเนินการ (ระดับบุคคล) และ (I) การเชื่อมโยงระหว่างผลการ ประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงใน การปฏิบัติงานกับระบบแรงจูงใจ (ระดับบุคคล) 13

14 ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 2 SP 1ส่วนราชการต้องให้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง เชื่อมโยง ว่ากลยุทธ์ที่กำหนดมีความสอดคล้องกับ แผน 4 ปี และแผน 1 ปี อย่างไร SP 1 จุดยากอยู่ที่ ส่วนราชการต้องแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของ บุคลากรในการจัดทำแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร SP 2มุ่งเน้นให้ส่วนราชการทำแผนให้มีคุณภาพ โดยต้องนำปัจจัยภายในและภายนอกที่กำหนด มาประกอบ การทำแผนให้ครบถ้วน SP 3จุดเน้นอยู่ที่ การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผน 4 ปี และ 1 ปี SP 4ส่วนราชการต้องมั่นใจว่าบุคลากรสามารถนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้ และมุ่งเน้นที่ผู้บริหารต้องสื่อสาร ทำความเข้าใจ SP 5จุดยากอยู่ที่ ระยะเวลาเตรียมการ ต้องเริ่มดำเนินการเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทันรอบ 6 เดือน แรกของปีงบประมาณ SP 6จุดเน้นของ SP 6 ต้องการให้เห็นว่าส่วนราชการมีการติดตามโครงการอย่างไร ใช้ระบบ IT หรือใช้แบบฟอร์มรายงานก็ได้ SP 7การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และ การดำเนินการ โปรดดูรายละเอียดภาคผนวก จ-2 เล่มคู่มือ มีตัวอย่างอย่างละเอียด 14

15 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 1.คำถาม กรณีที่บุคคลมี KPI และเป้าหมายที่รับผิดชอบหลายตัว จำเป็นต้องประเมิน ทุกตัวหรือไม่ เพราะบางคนได้รับมอบหมายตัว KPI ระดับกรมฯ สำนักและงานที่ได้รับ มอบหมายพิเศษ คำตอบ จำเป็นต้องประเมินทุกตัวชี้วัดเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงของแต่ละ บุคคล ไม่เช่นนั้น การประเมินจะไม่ครอบคลุมบทบาทหน้าที่และภารกิจที่บุคคลนั้น รับผิดชอบ นอกจากนั้น การประเมินผลด้วยตัวชี้วัดที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ จะสามารถจำแนกความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานได้ FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 15

16 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 2.คำถาม การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล จำเป็นต้องทำ Template ตัวชี้วัดรายบุคคล ด้วยหรือไม่ เพราะงานระดับบุคคลจะเป็นรายย่อยฯ ตัวชี้วัดน่าจะกำหนดเพียงแค่ค่า เป้าหมายที่ชัดเจนก็น่าจะเพียงพอ คำตอบ จำเป็นต้องจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI Template) ซึ่งจะอธิบาย ขอบเขต วิธีการจัดเก็บข้อมูล วิธีการประเมินผล และรายละเอียดอื่นๆ ของตัวชี้วัด เพื่อให้ เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและตรงกันของผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาในการ ประเมินผล FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 16

17 CS1 การกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS6 ระดับการมีส่วนร่วม CS2 ช่องทางและประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร CS7 การวัดความพึงพอใจ CS3 การจัดการข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น CS8 การวัดความไม่พึงพอใจ CS4 กำหนดวิธีการปรับปรุงคุณภาพบริการ CS9 มาตรฐานการให้บริการ CS5 การสร้างเครือข่าย CS10 ระบบการติดตามประเมินผล CS1 การกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS6 ระดับการมีส่วนร่วม CS2 ช่องทางและประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร CS7 การวัดความพึงพอใจ CS3 การจัดการข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น CS8 การวัดความไม่พึงพอใจ CS4 กำหนดวิธีการปรับปรุงคุณภาพบริการ CS9 มาตรฐานการให้บริการ CS5 การสร้างเครือข่าย CS10 ระบบการติดตามประเมินผล ส่วนใหญ่ขาด (A/I) หลักฐาน การวัดความไม่พึงพอใจของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย และผลที่ได้ครบทุกกลุ่ม 17

18 ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 3 18

19 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.คำถาม ในกรณีบางพันธกิจ ไม่สามารถกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ เช่น งานแผน งานงบประมาณ ซึ่งเป็นงานภายใน จะสามารถตอบโจทย์ความ ครอบคลุมทุกพันธกิจตาม CS1 ได้อย่างไร คำตอบ กรณีดังกล่าว ส่วนราชการสามารถชี้แจงได้ โดยต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็น ว่า ได้ทำการวิเคราะห์ Output ของพันธกิจ ซึ่งอาจใช้วิธีการวิเคราะห์ตาม SIPOC Model เพื่อหากลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ได้ FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 19

20 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.คำถาม การวัดประสิทธิภาพของช่องทางตาม CS2 โดยพิจารณาจากจำนวนผู้เข้า เว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้นนั้น หากสำรวจทางหน้าเว็บไซต์แล้ว พบว่าในแต่ละรอบของการเก็บ ข้อมูลเปรียบเทียบ จำนวนผู้ใช้ช่องทางมีอัตราที่เท่าเดิม ไม่เพิ่มขึ้น จะวัดในเชิง ประสิทธิภาพอย่างไร คำตอบ กรณีดังกล่าว อาจสื่อได้ว่าช่องทางนั้น มีผู้เข้าใช้เป็นปกติอยู่แล้ว จึงไม่แสดง ถึงอัตราที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้การวัดเรื่องประสิทธิภาพของช่องทาง อาจวัดในประเด็นอื่นได้ เช่น วัดความอัพเดทของข้อมูลข่าวสาร โดยพิจารณาจากผลความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลที่ได้ ส่วนราชการจะสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพการให้บริการและประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ดีกว่า FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 20

21 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.คำถาม กรณีเป็นกรมด้านนโยบาย ข้อร้องเรียนของกรมโดยตรงจะไม่มี แต่ข้อ ร้องเรียนที่พบจะเป็นการร้องเรียนหน่วยงานอื่น ผ่านทางเว็บของกรม คำตอบ กรณีดังกล่าว กรมอาจไม่มีข้อร้องเรียนเลยก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานแสดงให้ เห็นว่าข้อร้องเรียนที่พบ เป็นการร้องเรียนหน่วยงานอื่น FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 21

22 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. คำถาม แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ สามารถใช้คำถามชุดเดียวกันได้ หรือไม่ คำตอบ ในการสำรวจความไม่พึงพอใจนั้น ผู้รับบริการอาจอยู่ในความไม่พึงพอใจน้อย แต่ไม่ถึงกับไม่พึงพอใจ เพื่อระบุถึงสิ่งที่ไม่พึงพอใจอย่างเด่นชัด จึงควรแยก แบบสอบถามความไม่พึงพอใจออกมา ทั้งนี้หากจะทำการสำรวจในชุดเดียวกัน มีเงื่อนไข ดังนี้ 1. ให้แสดงความแตกต่างของ Scale อย่างชัดเจน 2. ต้องมั่นใจว่าข้อกำหนดจะไม่เป็นการชี้นำไปสู่ความไม่พึงพอใจ 3. การสำรวจให้แยกกลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. ควรใช้การทอดแบบสอบถาม ไม่แนะนำให้ใช้การสำรวจผ่านทางโทรศัพท์ FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 22

23 ตัวอย่าง แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 23

24 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5.คำถาม ถ้าผลสำรวจพบว่าผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจอยู่แล้ว จะนำผลดังกล่าวไปปรับปรุงอย่างไร คำตอบ ตามเกณฑ์ต้องการให้มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น ในกรณีที่ ผลสำรวจมีความพึงพอใจ ให้พิจารณาประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อย นำมาปรับปรุงเพื่อ ความพึงพอใจที่มากขึ้น FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 24

25 IT 1 ระบบฐานข้อมูลตามยุทธศาสตร์ IT 6 ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล IT 2 ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า IT 3 ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน IT 4 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร IT 7 แผนการจัดการความรู้ (KM) IT 5 ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) ส่วนใหญ่ขาด (A) ฐานข้อมูลที่ ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย ของผลการดำเนินงานตัวชี้วัดทุก ตัวในทุกมิติ ที่อยู่ในคำรับรอง 25

26 ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 4 26

27 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 1.คำถาม ในกรณีที่ส่วนราชการมีลักษณะเป็นหน่วยงานใหญ่ และมีหน่วยงานย่อยๆ ซึ่ง มีความเป็นอิสระต่อกัน ในการตรวจประเมินการจัดทำฐานข้อมูล จะพิจารณาอย่างไร คำตอบ ผู้ตรวจจะพิจารณาระบบฐานข้อมูลที่ส่วนราชการได้เลือกไว้ เช่น ถ้าใน IT1 การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ มีความเชื่อมโยงกับหลายๆ หน่วยงาน ย่อย ผู้ตรวจจะทำการสุ่มตรวจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย แต่สำหรับ IT2 จะพิจารณา เฉพาะฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่สร้างคุณค่า FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 27

28 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 2.คำถาม กรณีที่บางตัวชี้วัด ไม่สามารถจัดทำระบบฐานข้อมูลได้ จะต้องดำเนินการ อย่างไร คำตอบ ตาม IT1 กำหนดให้แสดงฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการ โดยแสดงรายละเอียดของผลการดำเนินงาน ในลักษณะของ การแสดงผลใน เชิงปริมาณ เพื่อวิเคราะห์ผลได้ กรณีเป็นตัวชี้วัดขั้นตอน (milestone) อาจจะแสดงถึงผลลัพธ์การดำเนินการที่ได้ในขั้นตอนที่ 5 ได้ ทั้งนี้ฐานข้อมูลที่ใช้ต้อง สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 28

29 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3.คำถาม ระบบ Warning System ต้องเชื่อมโยงกับหมวดอื่นหรือไม่ คำตอบ ระบบ Warning System ถือเป็นระบบที่ใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง เตือนภัย ที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ ต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ ตัวชี้วัด วิธีติดตาม ซึ่งตัวชี้วัด ที่จะใช้ในการติดตามนั้น คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่ได้มีการกำหนดไว้แล้วใน LD4 มา ดำเนินการใน IT5 โดยอาจจะพิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดที่วิกฤต (crisis) เช่น เรื่องการข่าว การต่างประเทศ เป็นต้น มีระบบติดตาม และเตือนภัย พร้อมทั้งสามารถส่งข้อมูลให้ ผู้บริหารรับทราบอย่างทันถ่วงที แต่ในสถานการณ์ปกติ อาจมีการรายงานผลการติดตาม ให้ผู้บริหารรับทราบในการประชุมของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอได้เช่นกัน FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 29

30 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4. คำถาม องค์ความรู้ที่กำหนด ต้องสอดคล้องกับมิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติ ราชการหรือไม่ คำตอบ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ ให้เลือกทำ 3 องค์ความรู้ที่สอดคล้อง ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งในทางปฏิบัติ ต้องนำไปสู่การดำเนินการในมิติที่ 1 ได้ด้วย 5. คำถาม ระยะเวลาที่เหมาะสม หมายความว่าอย่างไร คำตอบ ตามแนวทางการตรวจของทริส ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม คือ ภายใน 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ หรือไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี หมายความว่า ให้ดำเนินการไตร มาสละ 1 ครั้ง FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 30

31 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 6.คำถาม ความทันสมัยของข้อมูล ตามการดำเนินการในหมวด IT หมายความว่า อย่างไร คำตอบ ดูว่าข้อมูลนั้นๆ รอบของการ Update เป็นอย่างไร เช่น กำหนดให้ Update ข้อมูลทุกเดือน ทุกปี ทั้งนี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรายเดือนหรือรายปีเท่านั้น อาจจะสามปี ครั้ง 5 ปีครั้งได้ ขึ้นอยู่กับรอบของข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 31

32 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 7.คำถาม ฐานข้อมูลตามความหมายของ PMQA คำตอบ ฐานข้อมูลต้องเป็นตัวจัดเก็บข้อมูล ให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูย้อนหลัง คำนวณได้ สามารถเป็น Excel ได้ เพราะถือเป็นโปรแกรมที่เรียกข้อมูลหรือคำนวณได้ แต่ Word และ Power Point ไม่สามารถเรียกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และประมวลผลได้ FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 32

33 ส่วนใหญ่ขาด (A) แผนการสร้าง ความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากรที่สอดคล้องกับ ปัจจัยที่กำหนด HR1 แผนการสร้างความผาสุข และความพึงพอใจของบุคลากร HR2 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร HR3 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล HR4 ระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม HR5 แผนการสร้างความก้าวหน้า HR1 แผนการสร้างความผาสุข และความพึงพอใจของบุคลากร HR2 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร HR3 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล HR4 ระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม HR5 แผนการสร้างความก้าวหน้า 33

34 ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 5 34

35 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 1.คำถาม ตามประเด็นการตรวจ HR 1 ข้อ L ที่กำหนดให้ส่วนราชการทำการสำรวจ ความพึงพอใจตามแผนสร้างความผาสุก ถ้าหากผลการสำรวจพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ ไม่พึงพอใจ จะถือว่ากรมไม่ผ่านประเด็นนี้หรือไม่ คำตอบ ไม่ เนื่องจากประเด็นนี้ต้องการให้ส่วนราชการมีระบบการประเมินความ ผาสุก/ ความพึงพอใจของบุคลากร อาจทำการสำรวจหรือกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมิน และให้ส่วนราชการแสดงหลักฐานเอกสารที่ชัดเจน ทั้งนี้ผลของการสำรวจว่าพึงพอใจ ไม่ได้นำมาคิดเป็นคะแนนการตรวจ แต่หากผลสำรวจในเรื่องใดที่บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ พึงพอใจ ควรที่ ส่วนราชการจะได้นำไปทำเป็นแผนสร้างความผาสุกในปีต่อไป FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 35

36 ส่วนใหญ่ขาด (A) การจัดทำข้อกำหนดที่ สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าไม่ ครอบคลุม (D) การนำข้อกำหนดของ กระบวนการไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดตัวชี้วัด ของกระบวนการที่สร้างคุณค่า (L) การติดตาม ผลของตัวชี้วัดฯ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการ PM 1 การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า PM 4 การจัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน PM 2 การจัดทำข้อกำหนด PM 5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน PM 3 การออกแบบกระบวนการ PM 6 การปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน 36

37 ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 6 37

38 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 1.คำถาม กรณีเป็นข้อกำหนดเรื่องระยะเวลา สามารถใช้กระบวนการลดขั้นตอนมาตอบ ได้หรือไม่ คำตอบ ใช้ได้ แต่แนะนำให้ใช้เรื่องอื่น เพราะเรื่องการลดขั้นตอนเป็นกระบวนการที่ ปฏิบัติอยู่แล้วในทุกกระบวนการ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อกระบวนการด้านอื่นๆ มากยิ่งขึ้น ควรกำหนดตัวชี้วัดกระบวนการเรื่องอื่นควบคุมด้วย FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 38

39 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 2.คำถาม กรณีกระบวนการมีแผนการดำเนินการระยะยาว เช่น การสนับสนุนการพัฒนา ที่ยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ ตัวชี้วัดกระบวนการควรกำหนดอย่างไร ให้มีความเหมาะสม คำตอบ ตัวชี้วัดกระบวนการควรกำหนดให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกระบวนการ จากกรณีดังกล่าว แม้จะเป็นแผนการทำงานระยะยาว แต่ควรกำหนดตัวชี้วัดระยะสั้นเป็น ตัวควบคุมกระบวนการทำงานด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าระหว่างการจัดทำแผน จะสามารถ นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนตามที่กำหนดได้ FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 39

40 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 3. คำถาม ในปีนี้ สามารถนำกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนที่ได้ กำหนดไว้เมื่อปีที่แล้ว มาดำเนินการได้หรือไม่ คำตอบ สามารถนำมาใช้ได้ ถ้ายุทธศาสตร์ไม่เปลี่ยน แต่ต้องแสดงให้เห็นว่าได้มี การทบทวน วิเคราะห์แล้วในปีปัจจุบัน 4. คำถาม การดำเนินการใน PM5 ต้องมีความเชื่อมโยง (Integration) อย่างไร คำตอบ พิจารณาจากคู่มือที่ท่านทำมา ว่าไปเชื่อมโยงกับการดำเนินงานในหมวด ไหนบ้าง (อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง) FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 40

41 11 RM 1 แผนปฏิบัติการที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย RM 6 การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง RM 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ RM 7 บุคลากรพัฒนาตามแผนพัฒนาขีด สมรรถนะ/แผนพัฒนาบุคลากร RM 3 การดำเนินการตามมาตรฐานเวลา RM 8 ความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย ของกระบวนการสร้างคุณค่า ของฐานข้อมูลสนับสนุนยุทธศาสตร์ RM4 การดำเนินการตามมาตรฐานเวลาของ RM 9 การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้กระบวนการ สนับสนุน RM5 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย RM 10 โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี RM 1 แผนปฏิบัติการที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย RM 6 การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง RM 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ RM 7 บุคลากรพัฒนาตามแผนพัฒนาขีด สมรรถนะ/แผนพัฒนาบุคลากร RM 3 การดำเนินการตามมาตรฐานเวลา RM 8 ความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย ของกระบวนการสร้างคุณค่า ของฐานข้อมูลสนับสนุนยุทธศาสตร์ RM4 การดำเนินการตามมาตรฐานเวลาของ RM 9 การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้กระบวนการ สนับสนุน RM5 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย RM 10 โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 41

42 42

43 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า เป็นเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การได้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นกรอบการประเมินที่สามารถบ่งชี้ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นแนวทาง ปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสะท้อนให้เห็นถึง ระดับการพัฒนาของส่วนราชการโดยเฉลี่ยเป็นระดับที่กระบวนการสัมฤทธิ์ผล ดังนี้ เกณฑ์ PMQA ระดับก้าวหน้า (Progressive Level : PL) มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับกิจกรรมใน หัวข้อที่ประเมิน (Approach) กระบวนการ/ระบบ เป็นที่เข้าใจยอมรับ และมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/ กิจกรรมในกิจกรรมด้านนี้ (Deployment) องค์กรมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรมด้านนี้ และมี การปรับปรุงให้กระบวนการ/ระบบให้ดีขึ้น (Learning) กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสำคัญ ขององค์กรที่ระบุไว้ในภารกิจ/ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Integration) มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับกิจกรรมใน หัวข้อที่ประเมิน (Approach) กระบวนการ/ระบบ เป็นที่เข้าใจยอมรับ และมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/ กิจกรรมในกิจกรรมด้านนี้ (Deployment) องค์กรมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรมด้านนี้ และมี การปรับปรุงให้กระบวนการ/ระบบให้ดีขึ้น (Learning) กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสำคัญ ขององค์กรที่ระบุไว้ในภารกิจ/ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Integration) 43

44 กรอบแนวคิดที่สำคัญ 3 ประการ 1)Systematic คือ ความเป็นระบบของกระบวนการต่างๆ ของส่วนราชการที่จะทำให้ส่วนราชการ สามารถดำเนินการไปได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร 2) Sustainable คือ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นในการนำกระบวนการที่กำหนดไว้อย่าง เป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของส่วนราชการ 3) Measurable คือ การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ ของส่วนราชการ รวมทั้งใช้ในการศึกษาเทียบเคียง (Benchmark) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ส่วนราชการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สำหรับรายละเอียดของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า สำนักงาน ก.พ.ร. จะเผยแพร่ให้ส่วนราชการทราบต่อไป เกณฑ์ PMQA ระดับก้าวหน้า (Progressive Level : PL) 44

45 for Healthy Organization for Healthy Organization !! Thank You 12


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA ) สถานะการบริหารจัดการองค์การ ส่วนราชการระดับกรม เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google