งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลด้านแผนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลด้านแผนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลด้านแผนที่
และการพัฒนาสารบบที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

2 การสร้างความเป็นธรรม ในเรื่องทรัพยากรที่ดิน
การปรับทิศทางการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ตามร่าง พ.ร.ฎ.จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... โดย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ)

3 ทรัพยากรที่ดิน เป็นทุนชนิดหนึ่ง
การสร้างความเป็นธรรมในเรื่องทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรที่ดิน เป็นทุนชนิดหนึ่ง การเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน ก็คือ การเข้าถึงแหล่งทุน เศรษฐกิจ ไม่มีทุน เกิดปัญหา สังคม การเมือง ความเป็นธรรมในเรื่องทรัพยากรที่ดิน กับผู้ยากจน(ผู้ไร้ที่ทำกิน) มี ๒ ประการ เข้าถึงทรัพยากรที่ดิน การรักษาไม่ให้สูญเสียที่ดิน

4 เข้าถึงทรัพยากรที่ดิน
ความเป็นธรรมในเรื่องทรัพยากรที่ดิน กับผู้ยากจน (ผู้ไร้ที่ทำกิน) เข้าถึงทรัพยากรที่ดิน จัดซื้อที่ดินให้ผู้ไร้ที่ทำกิน ในที่ดินเอกชน ให้สิทธิ/กรรมสิทธิ์ ในที่ดินของรัฐ - ร่าง พ.ร.ฎ. จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ ธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) พ.ศ. .... (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓) - พ.ร.ฎ. จัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชน(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ทำให้การถือครองถูกต้องตามกฎหมาย - พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดิน -พ.ร.ฎ. จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พ.ร.ฎ. จัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยโฉนดชุมชน แนวทาง แก้ไข พ.ร.บ. การ ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินฯ อนุญาต/เช่า/โฉนดชุมชน (ป่าไม้/ธนารักษ์/พอช./ธนาคารที่ดิน) วิธีการ ธนาคารที่ดิน ซื้อ จัดหา จำหน่าย ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ให้กรรมสิทธิ์ โดยมีเงื่อนไข (ส.ป.ก. = ตลอดไป/นิคม = ๕ ปี /เดินสำรวจ = ๑๐ ปี)

5 การรักษา ไม่ให้สูญเสียที่ดิน
ความเป็นธรรมในเรื่องทรัพยากรที่ดิน กับผู้ยากจน (ผู้ไร้ที่ทำกิน) การรักษา ไม่ให้สูญเสียที่ดิน สาเหตุ การสูญเสียที่ดิน รายได้ไม่เพียงพอ ราคาที่ดินสูง (จูงใจ) ความจำเป็นอื่นๆ แนวทาง แก้ไข พัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง ร่าง พ.ร.ฎ. จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ ธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) พ.ศ. .... มาตรการทางภาษี และจำกัดขนาดการถือครอง ธนาคารที่ดิน เพิ่มประสิทธิภาพ -สร้างการมีส่วนร่วม -การกระจายอำนาจ ความรู้ วิธีการ ขั้นพื้นฐาน ธนาคารที่ดิน -สร้างการมีส่วนร่วม-การกระจายอำนาจ ธนาคารที่ดิน ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6 ปัจจัยที่มีผลกระทบกับ ส.ป.ก.
 ปัจจัยภายนอก  ปัจจัยภายใน การบริหารจัดการ ด้านโครงสร้าง บุคลากร งาน งบประมาณ  ขาดความรู้/แนวทาง  ขาดอัตรากำลัง  ผู้รับผิดชอบ  บูรณาการ  เครื่องมือ

7 ปัจจัยที่มีผลกระทบกับ ส.ป.ก.
 ปัจจัยภายนอก ใช้ พอช. มาดำเนินการ สร้างการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจสู่ชุมชน/ท้องถิ่น ทั้งที่ทำกินและที่อยู่อาศัย

8  งบประมาณ และแผนงานจัดที่ดินของ ส.ป.ก.

9 ปัจจัยที่มีผลกระทบกับ ส.ป.ก.
 ปัจจัยภายใน

10 ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด บูรณาการร่วมกับธนาคารที่ดิน และ พอช.
การปรับทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ในอนาคต ส.ป.ก. ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ได้ ส.ป.ก. ต้องปรับบทบาท การมีส่วนร่วม กระจายอำนาจ ด้านโครงสร้าง นำจุดแข็งของ ส.ป.ก. มาใช้ - ส.ป.ก. มีงบประมาณโดยเฉพาะ มีกองทุนการปฏิรูปที่ดิน มีบุคลากร - ส.ป.ก. มีพื้นที่และเกษตรกรจำนวนมาก งาน บุคลากร งบประมาณ  พัฒนาสิทธิให้แก่เกษตรกร  ช่วยผู้ไร้ที่ดินทำกิน  การแก้ไขปัญหาการจัดที่ดิน ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด บูรณาการร่วมกับธนาคารที่ดิน และ พอช.

11 รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ)
ขอขอบคุณ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ)


ดาวน์โหลด ppt การประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลด้านแผนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google