งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูล ด้านแผนที่ และการพัฒนาสารบบที่ดินเพื่อ การปฏิรูปที่ดิน ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูล ด้านแผนที่ และการพัฒนาสารบบที่ดินเพื่อ การปฏิรูปที่ดิน ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูล ด้านแผนที่ และการพัฒนาสารบบที่ดินเพื่อ การปฏิรูปที่ดิน ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

2 โดย รองเลขาธิการ ส. ป. ก. ( นายสถิตย์ พงษ์ สุดชูเกียรติ ) การสร้างความ เป็นธรรม ในเรื่อง ทรัพยากรที่ดิน ตามร่าง พ. ร. ฎ. จัดตั้งสถาบันบริหาร จัดการธนาคารที่ดิน ( องค์การมหาชน ) พ. ศ..... การปรับทิศทางการดำเนินงาน ของ ส. ป. ก.

3 การสร้างความเป็นธรรมในเรื่อง ทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรที่ดิน เป็นทุน ชนิดหนึ่ง การเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน ก็คือ การเข้าถึงแหล่งทุน ไม่มีทุน เกิดปัญหา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเป็นธรรมในเรื่องทรัพยากรที่ดิน กับผู้ยากจน ( ผู้ไร้ที่ทำกิน ) มี ๒ ประการ เข้าถึงทรัพยากรที่ดิน การรักษาไม่ให้สูญเสียที่ดิน ๒ ๑

4 ความเป็นธรรมในเรื่องทรัพยากรที่ดิน กับผู้ยากจน ( ผู้ไร้ที่ทำกิน ) เข้าถึงทรัพยากรที่ดิน ๑ ให้สิทธิ / กรรมสิทธิ์ ในที่ดินของรัฐจัดซื้อที่ดินให้ผู้ไร้ที่ทำกิน ในที่ดินเอกชน แนวทาง แก้ไข วิธีการ พ. ร. บ. การ ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงาน ตาม พ. ร. บ. การปฏิรูปที่ดินฯ - ร่าง พ. ร. ฎ. จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ ธนาคารที่ดิน ( องค์การมหาชน ) พ. ศ..... ( มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ) - พ. ร. ฎ. จัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชน ( องค์การมหาชน ) พ. ศ. ๒๕๔๓ ธนาคารที่ดิน ซื้อ จัดหา จำหน่าย ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ทำให้การถือครองถูกต้องตามกฎหมาย - พ. ร. บ. การปฏิรูปที่ดิน - พ. ร. ฎ. จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน - พ. ร. ฎ. จัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - ระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยโฉนดชุมชน อนุญาต / เช่า / โฉนดชุมชน ( ป่าไม้ / ธนารักษ์ / พอช./ ธนาคารที่ดิน ) ให้กรรมสิทธิ์ โดยมีเงื่อนไข ( ส. ป. ก. = ตลอดไป / นิคม = ๕ ปี / เดินสำรวจ = ๑๐ ปี )

5 ธนาคารที่ดิน สาเหตุ การสูญเสียที่ดิน การรักษา ไม่ให้สูญเสียที่ดิน รายได้ไม่เพียงพอราคาที่ดินสูง ( จูงใจ ) ความจำเป็นอื่นๆ ๒ เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา ความรู้ ขั้นพื้นฐาน เพิ่มประสิทธิภาพ - สร้างการมีส่วนร่วม - การกระจายอำนาจ ธนาคารที่ดิน แนวทาง แก้ไข วิธีการ ความเป็นธรรมในเรื่องทรัพยากรที่ดิน กับผู้ยากจน ( ผู้ไร้ที่ทำกิน ) ธนาคารที่ดิน ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตรการทางภาษี และจำกัดขนาดการถือครอง ร่าง พ. ร. ฎ. จัดตั้งสถาบันบริหาร จัดการ ธนาคารที่ดิน ( องค์การมหาชน ) พ. ศ..... - สร้างการมีส่วนร่วม - การกระจายอำนาจ

6  ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายนอก ปัจจัยที่มีผลกระทบกับ ส. ป. ก. บุคลากร งาน  ขาดความรู้ / แนวทาง  ขาดอัตรากำลัง ด้านโครงสร้าง  ผู้รับผิดชอ บ  บูรณา การ การบริหารจัดการ งบประมาณ  เครื่องมือ

7  ปัจจัยภายนอก ปัจจัยที่มีผลกระทบกับ ส. ป. ก. ใช้ พอช. มาดำเนินการ สร้างการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจสู่ชุมชน / ท้องถิ่น ทั้งที่ทำกินและที่อยู่อาศัย

8  งบประมาณ และแผนงานจัด ที่ดินของ ส. ป. ก.

9 ปัจจัยที่มีผลกระทบกับ ส. ป. ก.  ปัจจัย ภายใน

10 การปรับทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานของ ส. ป. ก. ในอนาคต  พัฒนาสิทธิ ให้แก่เกษตรกร  ช่วยผู้ไร้ ที่ดินทำกิน  การแก้ไขปัญหา การจัดที่ดิน ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด บูรณาการ ร่วมกับธนาคารที่ดิน และ พอช. ส. ป. ก. ต้องปรับบทบาท บุคลากร งาน ด้านโครงสร้าง งบประมาณ ส. ป. ก. ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ได้ นำจุดแข็งของ ส. ป. ก. มาใช้ - ส. ป. ก. มีงบประมาณโดยเฉพาะ มีกองทุนการปฏิรูปที่ดิน มีบุคลากร - ส. ป. ก. มีพื้นที่และเกษตรกรจำนวนมาก การมีส่วนร่วม กระจายอำนาจ ๑ ๒ ๓

11 รองเลขาธิการ ส. ป. ก. ( นายสถิตย์ พงษ์ สุดชูเกียรติ )


ดาวน์โหลด ppt การประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูล ด้านแผนที่ และการพัฒนาสารบบที่ดินเพื่อ การปฏิรูปที่ดิน ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google