งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายของท่านเลขาธิการ ส. ป. ก. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายของท่านเลขาธิการ ส. ป. ก. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายของท่านเลขาธิการ ส. ป. ก. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน

2 “... หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อ การเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคน อยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ ไม่ได้...” พระราชดำรัสองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังพระ ราชดำรัส ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ความตอนหนึ่งว่า

3 การจัดทำฐานข้อมูลแผนที่แหล่งน้ำและ ระบบชลประทาน ข้อมูลที่ใช้ ประกอบด้วย พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินและพื้นที่เขตชลประทาน ข้อมูลแหล่งน้ำปัจจุบัน ข้อมูลแหล่งน้ำในอนาคต ( หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ) ข้อมูลแหล่งน้ำในอนาคต ( หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ) แผนที่แสดงพื้นที่ ส. ป. ก. ที่ตัองพัฒนา แผนที่แสดงพื้นที่ ส. ป. ก. ที่ตัองพัฒนา

4 พื้นที่เขตจังหวัดและเขตปฏิรูปที่ดิน

5

6 รูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำและการ ชลประทาน

7 รูปแบบที่ 1 การสร้างอ่างเก็บ น้ำ และระบบการกระจายน้ำ ขนาดพื้นที่ขึ้นอยู่กับความ เหมาะสม 1. ปรับแนวคิดการจัดระบบสร้าง อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เน้นการ เสียสละและรับประโยชน์ร่วมกัน ของผู้สูญเสียที่ดิน และผู้รับ ผลประโยชน์ในการใช้น้ำ 2. ระบบส่งน้ำเลือกใช้ระบบคลอง ส่งน้ำหรือระบบท่อส่งน้ำตามความ เหมาะสม 3. เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มต้อง เสียสละพื้นที่ร่วมกัน ประมาณ 20 % ของพื้นที่เกษตรกรแต่ละราย

8 1. เป็นการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำตามแนวลำน้ำเดิมรวมทั้งขยายขอบเขตออกพื้นที่ ข้างเคียง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน 2. จำเป็นต้องสร้างฝายทดน้ำ หรืออาคารควบคุมน้ำ ด้านท้ายน้ำของแหล่งกักเก็บน้ำ 3. เกษตรกรต้องเสียสละพื้นที่ร่วมกัน ประมาณ 10 -20% ของพื้นที่เกษตรกรแต่ละ ราย 4. ระบบการส่งน้ำจะเป็นระบบสูบน้ำ โดยเกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ ส่งน้ำ รูปแบบที่ 2 ฝายทดน้ำและ คลองส่งน้ำ คลองส่ง น้ำ ฝายทดน้ำ

9 รูปแบบที่ 3 การสร้างสระเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ 1. อ่างพักน้ำที่ไม่ไกลจากลำน้ำ ซึ่งน้ำจะสามารถไหลเข้าได้โดยธรรมชาติและ พื้นที่สามารถกักเก็บน้ำได้ดี 2. เกษตรกรต้องเสียสละพื้นที่ร่วมกัน ประมาณ 20% ของพื้นที่เกษตรกรแต่ละ ราย 3. ระบบการกระจายน้ำจะเป็นระบบสูบน้ำ โดยเกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย 4. บริเวณท้ายน้ำในลำน้ำของปากคลองส่งน้ำ ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นต้อง สร้างฝาย เพื่อทดน้ำเข้าอ่างพักน้ำ ฝายทดน้ำ Flow

10 รูปแบบที่ 4 สระน้ำ ประจำไร่นา 1. เป็นการขุดลอกและขยายขนาดสระเดิม หรือการขุดสระสาธารณะเพิ่มเติม 2. กรณีขุดสระสาธารณะเพิ่มเติม ชุมชนต้องจัดหาพื้นที่สาธารณะให้ หรือเกษตรกรต้อง เสียสละพื้นที่ร่วมกัน ในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน 3. ระบบการส่งน้ำจะเป็นระบบสูบน้ำ โดยเกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งน้ำ 4. สระน้ำสาธารณะ อาจมีการพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การประมง

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายของท่านเลขาธิการ ส. ป. ก. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google