งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสำรวจตรวจสอบข้อมูล พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสำรวจตรวจสอบข้อมูล พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดตราด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสำรวจตรวจสอบข้อมูล พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดตราด

2 การปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด จังหวัดตราดมีพื้นที่ทั้งหมด 1,761,875 ไร่ ประกาศเขต พ. ร. ฎ. ปฏิรูปที่ดิน 576,319 ไร่ แยกออกเป็น 4 อำเภอ ดังนี้ - อ. เมืองตราด - อ. เขาสมิง - อ. บ่อไร่ - อ. แหลมงอบ เขตปฏิรูปที่ดิน คิดเป็นพื้นที่ร้อย ละ 32.7 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด อ. บ่อไร่ เขา สมิง เมือง ตราด แหลม งอบ

3 อ. เมืองตราด ประกาศเขตปฏิรูป ที่ดิน 138,014 ไร่ พื้นที่กัน RF 10,863 ไร่ พื้นที่อื่นๆ เช่น ถนน แหล่งน้ำ 27,465 ไร่ จัดที่ดินแล้ว 90,183 ไร่ (4,769 แปลง ) ที่ดินค้างจัด 22,700 ไร่ (681 แปลง ) ย้อนก ลับ

4 อ. เขาสมิง ประกาศเขตปฏิรูป ที่ดิน 160,970 ไร่ พื้นที่กัน RF 13,703 ไร่ พื้นที่อื่นๆ เช่น ถนน แหล่งน้ำ 40,676 ไร่ จัดที่ดินแล้ว 95,076 ไร่ (6,501 แปลง ) ที่ดินค้างจัด 25,839 ไร่ (777 แปลง ) ย้อนก ลับ

5 อ. บ่อไร่ ประกาศเขตปฏิรูป ที่ดิน 242,542 ไร่ พื้นที่กัน RF 79,039 ไร่ พื้นที่อื่นๆ เช่น ถนน แหล่งน้ำ 22,064 ไร่ จัดที่ดินแล้ว 80,843 ไร่ (4,744 แปลง ) ที่ดินค้างจัด 57,129 ไร่ (1,764 แปลง ) ย้อนก ลับ

6 อ. แหลมงอบ ประกาศเขตปฏิรูป ที่ดิน 138,014 ไร่ พื้นที่กัน RF 10,863 ไร่ พื้นที่อื่นๆ เช่น ถนน แหล่งน้ำ 27,465 ไร่ จัดที่ดินแล้ว 20,368 ไร่ (1,540 แปลง ) ที่ดินค้างจัด 2,828 ไร่ (168 แปลง ) ย้อนก ลับ ถัดไ ป

7 สรุปสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูป ที่ดิน จังหวัดตราด อำเภอ พื้นที่ ประกาศ เขต พ. ร. ฎ. ( ไร่ ) พื้นที่ RF ( ไร่ ) พื้นที่ อื่นๆ ( ไร่ ) พื้นที่ สามารถ นำมา ดำเนินก าร ( ไร่ ) จัดที่ดินแล้วค้างจัด แปลงไร่ รายใหญ่ (50 ไร่ ขึ้น ไป ) ไม่สามารถ ติดตาม เจ้าของ ที่ดินได้ แปล ง ไร่ แปล ง ไร่ อ. เมือง ตราด 138, ,86327, ,6864, , , ,03 9 อ. เขา สมิง 160, ,70340, ,59 1 6, , , ,44 7 อ. บ่อ ไร่ 242, ,03922, ,43 9 4, , , ,6 65 แหลม งอบ 34,7934,1586,49324,1421, , รวม 576, , , , , , , ,4 86


ดาวน์โหลด ppt โครงการสำรวจตรวจสอบข้อมูล พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google