งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Result-Based Management : RBM กลุ่มที่ 4. รายชื่อสมาชิก 1. นางวารุณี เตยต่อวงศ์ประธาน 2. นางศิริกุล กสิวิวัฒน์สมาชิก 3. นางยศวดี อึ้งวิเชียร สมาชิก 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Result-Based Management : RBM กลุ่มที่ 4. รายชื่อสมาชิก 1. นางวารุณี เตยต่อวงศ์ประธาน 2. นางศิริกุล กสิวิวัฒน์สมาชิก 3. นางยศวดี อึ้งวิเชียร สมาชิก 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Result-Based Management : RBM กลุ่มที่ 4

2 รายชื่อสมาชิก 1. นางวารุณี เตยต่อวงศ์ประธาน 2. นางศิริกุล กสิวิวัฒน์สมาชิก 3. นางยศวดี อึ้งวิเชียร สมาชิก 4. นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจสมาชิก 5. น.ส.เนตรชนก เกษโรจน์สมาชิก 6. นางอัญญาพร เลิศพงศาภรณ์สมาชิก 7. น.ส.วิลาสินี หลงสกุลสมาชิก 8. นายอรรณพ วิสุทธิมรรคสมาชิก 9. นายอภิพันธุ์ ชี้เจริญสมาชิก 10. นายอนุสรณ์จิรพิทักษ์สมาชิก 11. น.ส.ยุภาพร รอมไธสงสมาชิก 12. น.ส.สรัญญา รัตนโกเศศ เลขานุการกลุ่ม Result-Based Management : RBM

3 ประเด็นข้อเสนอแนะ KPI ถูกหน่วยงานอื่นแทรกแซง เช่น Healthy Thailand มีเอกภาพในการสั่งการ การกำหนดเป้าหมาย+เกณฑ์ คะแนน (เกินความสามารถของ หน่วยงานทำให้ต้องจ้าง ทปษ. >> ได้ผลงานแต่ outcome ???) ให้สามารถปรับเปลี่ยน KPI ให้ เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ หน่วยงานในรอบปีนั้นๆ มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจ ตัวชี้วัด

4 ประเด็นข้อเสนอแนะ การทุจริตประพฤติมิชอบ (บางหน่วยงานไม่มีกรณีร้องเรียน) ปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับส่วน ราชการ + กรณีนี้ซ้ำซ้อนกับ ระบบการควบคุมภายใน โครงการราชการใสสะอาด ความพึงพอใจ (การประเมินผลล่าช้า การเก็บ ข้อมูลผิดกลุ่มเป้าหมาย) เร่งรัดให้เร็วขึ้นเพื่อให้สามารถ ดำเนินการเก็บข้อมูลได้ตรงตาม กลุ่มเป้าหมายของส่วนราชการ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ความชัดเจน การทำความเข้าใจ) สนง.ก.พ.ร. ให้ความรู้ ความ เข้าใจ แนวทางการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนให้เป็นรูปธรรม มีความชัดเจนมากขึ้น มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

5 ประเด็นข้อเสนอแนะ การประหยัดพลังงานมีการปรับ ขอบข่าย/ เงื่อนไขการดำเนินงาน แต่ส่วนราชการไม่ได้รับทราบ มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ควรแจ้ง ให้ส่วนราชการทราบ การประหยัดพลังงานทำให้ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง (ในขณะที่ภาคราชการเป็น sector ที่ใช้พลังงานน้อยกว่า ภาคอุตสาหกรรม/ ภาคขนส่ง) การกำหนดตัวชี้วัดควรพิจารณา ความเหมาะสมถึงความคุ้มค่า ของผลที่จะได้รับด้วย การลดค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ปัจจุบันแทบจะ ไม่พอต่อการดำเนินงาน แต่ ตัวชี้วัดนี้ยังคงมีอยู่ทุกปี (ควรจะ ยกเลิก) มิติที่ 3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

6 ประเด็นข้อเสนอแนะ การลดขั้นตอน/ระยะเวลาบางส่วนราชการได้ลดขั้นตอน/ ระยะเวลามาก่อนที่จะมีการ กำหนดเป็น KPI ทำให้ไม่ สามารถลดได้ เนื่องจากจะทำให้ คุณภาพ/ ประโยชน์ของราชการ เสียหาย (ควรให้ส่วนราชการได้ กำหนด KPI เอง แทนที่จะเป็น KPI ภาคบังคับ) มิติที่ 3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ต่อ)

7 ประเด็นข้อเสนอแนะ การบริหารความเสี่ยง (ซ้ำซ้อนกับระบบการควบคุมภายใน ที่ สตง.กำหนดให้มีการรายงาน) -ยุบตัวชี้วัดในมิติ 4 ทั้งหมดให้ เหลือเพียง PMQA เนื่องจาก สะท้อนการพัฒนาองค์กร ทั้งหมด -มองเป็นภารกิจ paper มากกว่าให้ได้ผลงานที่แท้จริง มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร

8 กระบวนการจัดทำคำรับรอง ประเด็น ความล่าช้าของการแจ้งกรอบการประเมิน และการแจ้งผลการประเมินฯ ระยะเวลาการอุทธรณ์+แจ้งผลล่าช้า ทำ ให้ส่วนราชการปรับเปลี่ยนกระบวนการ/ วิธีการล่าช้าด้วย การปรับน้ำหนักตัวชี้วัดกฎหมาย >> ก.พ.ร- เฉลี่ยนน.กับ KPI อื่น/ TRIS-ให้ ตัดทิ้ง / เลขา ครม.- ให้รวมกับมิติ 1 การจัดลำดับ KPI ระยะเวลาการลงนามคำรับรอง + การ site visit กระชั้น ในขณะที่มีเวลา implement น้อยมาก แต่ส่วนราชการ จะต้องจัดทำรายงานส่งให้ทันตาม กำหนด ข้อเสนอแนะ ปรับแผนการทำงาน เพื่อให้ส่วนราชการ สามารถดำเนินการได้ สอดคล้องกับงบประมาณ สนง. ก.พ.ร. มีความ ชัดเจนก่อนที่จะแจ้งให้ ส่วนราชการปฏิบัติ และ แจ้งให้ส่วนราชการทราบ แต่เนิ่น ๆ สนง. ก.พ.ร. ลดขั้นตอน/ ระยะเวลาเรื่องนี้ (ควร แจ้งผลการอุทธรณ์ก่อน 6 เดือน)

9 ประเด็นข้อเสนอแนะ Desk Officer ไม่สามารถตอบ คำถามได้อย่างถ่องแท้ (ให้คุย กับ ทปษ.โดยตรง) - มีเอกภาพในการสั่งการ ระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. และ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของตัวชี้วัด - Desk Officer ควรเรียนรู้ไปกับ ทปษ. ด้วย - มีการทำความเข้าใจกับส่วนราชการ ถึงระดับผู้ปฏิบัติ ก่อนมีการลง นาม คำรับรอง กระบวนการจัดทำคำรับรอง (ต่อ)

10 ประเด็นข้อเสนอแนะ ความแตกต่างของการจัดสรรฯ ระหว่างผู้บริหาร+ผู้ปฏิบัติ เงินรางวัลที่จ่ายตรงบัญชี ผู้บริหาร ควรจ่ายเข้ากองกลาง เพื่อให้มีความคล่องตัวในการ บริหาร/ จัดสรรตามผลการปฏิบัติ ราชการจริง ผู้บริหารบางท่านไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่มีส่วนได้ ไม่สะท้อนหลักการ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (CCO ได้เท่ากับรองอธิบดีอื่น ๆ) ตำแหน่ง ชช. เป็นผู้รับผิดชอบ/ เจ้าภาพ KPI / เป็น CCO ด้วยแต่ ไม่ได้เท่ากับ บส. บก. การจัดสรรเงินรางวัล /เงินเพิ่มพิเศษ

11 ประเด็นข้อเสนอแนะ ทปษ. - Deloitte Accenture TRIS สถาบันเพิ่มผลผลิต Third party - ม.ราชภัฎสวนดุสิต มสธ. PA ควรแจกแจงบทบาทหน้าที่ ของที่ปรึกษาสนง. ก.พ.ร.ให้ ชัดเจน บทบาทหลักของการ site visit ควรเป็น สนง.ก.พ.ร. ไม่ใช่ TRIS และ สนง.ก.พ.ร. ควรจะ มีความรู้ความเข้าใจด้วย วิธีการ/ ความรู้ใหม่ๆ ที่จะมีการ นำมาใช้ (เช่น PMQA) ควรทำ ความเข้าใจกับส่วนราชการแต่ เนิ่น ๆ (เตรียมความพร้อม ให้กับ กพร.น้อยก่อน) ที่ปรึกษา/ Third party

12 ประเด็นข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่ ก.พ.ร. มีความรู้ ไม่เพียง พอที่จะให้คำปรึกษา แนะนำกับ ส่วนราชการได้ คิดนอกกรอบและมีความยืดหยุ่น ตามปัจจัย/ เหตุผลที่มีผลกระทบ ติดต่อสื่อสารยาก (ไม่ประจำ office) มีความพร้อมในการให้บริการ เสมอ Desk Officer

13 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ การจัดทำ/ ปรับปรุง directory การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ผ่าน e-mail อธิบดีควรเป็น CCO มีการประชุมพบปะกันระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. และกลุ่ม ก.พ.ร. น้อย มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt Result-Based Management : RBM กลุ่มที่ 4. รายชื่อสมาชิก 1. นางวารุณี เตยต่อวงศ์ประธาน 2. นางศิริกุล กสิวิวัฒน์สมาชิก 3. นางยศวดี อึ้งวิเชียร สมาชิก 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google