งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบปฏิบัติการ Operation System : OS Chapter 11 1 Charter 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบปฏิบัติการ Operation System : OS Chapter 11 1 Charter 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบปฏิบัติการ Operation System : OS Chapter 11 1 Charter 11

2 คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการ ทำงานภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น โปรแกรมที่มีการทำงานใกล้ชิดกับ ฮาร์ดแวร์มากที่สุดโดยเป็นสื่อกลาง ระหว่างผู้ใช้กับฮาร์ดแวร์ 2 Charter 11 ระบบปฏิบัติการ (Operation System) OS

3 3 Charter 11 ระบบปฏิบัติการ (Operation System) Hardware Operation System User Application Program

4 แบ่งเป็น 2 หน้าที่ คือ 1. ทำหน้าที่ควบคุมและจัดการทรัพยากร ต่างๆ ในระบบ คอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้ 2. อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ 4 Charter 11 หน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการ (Operation System)

5 ภายใน OS ประกอบด้วย เคอร์เนล (Kernal) หรือ ซุปเปอร์ไวเซอร์ (Supervisor) ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ OS ทำหน้าที่ควบคุมและจัดการการใช้ ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในเครื่อง เคอร์เนลจะถูกโหลดเข้ามาอยู่ใน หน่วยความจำของเครื่องตั้งแต่ตอนเปิด เครื่องและอยู่ไปจนกว่าจะปิดเครื่อง 5 Charter 11 ระบบปฏิบัติการ (Operation System)

6 1. การบูตระบบ (System Boot) 2. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) 3. การจัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากร ภายในระบบ (Manage Computer Resource) 4. การจัดการระบบไฟล์ (Managing Files System) 5. ตรวจสอบข้อผิดพลาดและขัดจังหวะ การทำงานของ โปรแกรม (Error Detection and Interrupt Handing) 6 Charter 11 หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการ (Operation System)

7 1. โปรแกรมตรวจสอบตัวเอง (Self-test- Routine) 2. ตัวปลุกเครื่อง (Bootstrap loader หรือ Boot routine) 3. ดีไวซ์ไดรฟ์เวอร์ (Device Driver) 4. ควบคุมการทำงานของเครื่อง 7 Charter 11 การบูตระบบ ระบบปฏิบัติการ (Operation System)

8 1. ส่วนติดต่อโดยผ่านทางคำสั่ง (Command-Driven Interface) 2. ส่วนติดต่อโดยผ่านทางภาพกราฟฟิก (Graphic-User Interface : GUI) 8 Charter 11 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ระบบปฏิบัติการ (Operation System)

9 OS จะทำหน้าที่ติดต่อและควบคุมการ ทำงานของอุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral Device) ให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ตามความต้องการของผู้ใช้และโปรแกรมที่ ทำงานอยู่ 9 Charter 11 การจัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากรภายในระบบ ระบบปฏิบัติการ (Operation System)

10 10 Charter 11 การจัดการระบบไฟล์ ระบบปฏิบัติการ (Operation System) OS จะทำหน้าที่จัดการไฟล์ข้อมูล ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเก็บอยู่ในอุปกรณ์เก็บ ข้อมูลหลายชนิด เช่น ฮาร์ดดิสก์, เทป ฯลฯ โดยเป็นตัวกลางให้ผู้ใช้สามารถออก คำสั่งจัดการไฟล์ตามที่ต้องการ เช่น การ สร้างไฟล์, การลบไฟล์, การเปลี่ยนชื่อ ไฟล์ เป็นต้น ให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้น

11 OS จะทำหน้าที่ตรวจสอบการ ทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเกิด ความผิดพลาดได้ นอกจากนี้ยังต้องทำ หน้าที่ขัดจังหวะการทำงาน (Interrupt) ของโปรแกรมต่างๆ เพื่อการทำงานเป็นไป อย่างสมบูรณ์และเต็มประสิทธิภาพ11 Charter 11 ตรวจสอบข้อผิดพลาดและขัดจังหวะ การทำงานของโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ (Operation System)

12 แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ 1. OS สำหรับเครื่องพีซี 2. OS สำหรับเครื่องขนาดใหญ่12 Charter 11 ประเภทของ OS ระบบปฏิบัติการ (Operation System)

13 1. ดอส (DOS) 2. วินโดว์ (Windows) 3. วินโดว์เอ็นที (WindowsNT) 4. แมคอินทอสโอเอส (Macintosh OS) 5. โอเอสทู (OS2) 6. ลีนุกซ์ (LINUX) 7. ยูนิกส์ (UNIX) 8. เน็ตแวร์ (NetWare)13 Charter 11 OS สำหรับเครื่องพีซี ระบบปฏิบัติการ (Operation System)

14 1. ROM-BIOS 2. Boot Record 3. MSDOS.SYS 4. IO.SYS 5. COMMAND.COM 6. External Command14 Charter 11 ส่วนประกอบของ DOS ระบบปฏิบัติการ (Operation System)

15 ลักษณะของ OS ประเภท 1. มัลติโปรแกรมมิ่ง (Multi- Programming) - มัลติทาสกิง (Multi-Tasking) - มัลติโปรเซสซิ่ง (Multi-Processing) 2. การแบ่งเวลาการใช้งานซีพียู (Time Sharing) - Multi-User 3. การจัดแบ่งเนื้อที่หน่วยความจำ - แบบคงที่ (Fix Partition)- แบบ เสมือน (Virtual) - แบบแปรเปลี่ยน (Dynamic)15 Charter 11 OS สำหรับเครื่องขนาดใหญ่ ระบบปฏิบัติการ (Operation System)

16 1. ดอส (DOS) 2. วินโดว์ (Windows) 3. วินโดว์เอ็นที (WindowsNT) 4. แมคอินทอสโอเอส (Macintosh OS) 5. โอเอสทู (OS2) 6. ลีนุกซ์ (LINUX) 7. ยูนิกส์ (UNIX) 8. เน็ตแวร์ (NetWare)16 Charter 11 OS สำหรับเครื่องพีซี ระบบปฏิบัติการ (Operation System)

17 1. ROM-BIOS 2. Boot Record 3. MSDOS.SYS 4. IO.SYS 5. COMMAND.COM 6. External Command17 Charter 11 ส่วนประกอบของ DOS ระบบปฏิบัติการ (Operation System)


ดาวน์โหลด ppt ระบบปฏิบัติการ Operation System : OS Chapter 11 1 Charter 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google