งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง โลกดาวเคราะห์บ้านของเรา ( ตำแหน่งบนโลก ) เสนอ อาจารย์สมยศ แม้นสงวน รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ( ว 43261) ภาคเรียนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง โลกดาวเคราะห์บ้านของเรา ( ตำแหน่งบนโลก ) เสนอ อาจารย์สมยศ แม้นสงวน รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ( ว 43261) ภาคเรียนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง โลกดาวเคราะห์บ้านของเรา ( ตำแหน่งบนโลก ) เสนอ อาจารย์สมยศ แม้นสงวน รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ( ว 43261) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

2 ตำแหน่ง บนโลก การบอกตำแหน่งของวัตถุบน โลกแต่ละจุดนั้น มีหลักเกณฑ์การ บอกตำแหน่งเป็นสากลคือเมื่อบอก ตำแหน่งแล้วต้องสามารถมีความ เข้าใจกันทุกชนชาติ โดยมี ข้อตกลงกันว่าการบอกตำแหน่งบน โลกให้บอกเป็นบริเวณที่เส้น ลองจิจูดและละติจูดตัดกัน

3 เส้นละติจูด (Latitude) เส้นละติจูด คือ เส้นสมมติที่ ลากรอบโลก โดยลากขนานกับ เส้นศูนย์สูตร อยู่ระหว่างขั้วโลก เหนือและขั้วโลกใต้ โดยกำหนดว่า

4 1. เส้นศูนย์สูตร (Equator) คือเส้น ละติจูดที่ เป็นเส้นละติจูดที่ยาว ที่สุดที่ลากผ่านทิศตะวันออก และ ทิศตะวันตก 2. ทางซีกโลกเหนือมีค่าละติจูด ตั้งแต่ เหนือ 3. ทางซีกโลกใต้มีค่าละติจูดตั้งแต่ ใต้

5 รูป เส้นละติจูด

6 เส้นลองจิจูด (Longitude) เส้นลองจิจูด คือ เส้นสมมติที่ ลากตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรไป ผ่านขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ โดยกำหนดว่า

7 1. เส้นลองจิจูดที่ลากผ่านหอดูดาวเมือง กรีนิซประเทศอังกฤษ เป็นเส้นลองจิจูดที่ เรียกว่าเส้นไพร์มเมอริเดียน (Primeridian) ซึ่งเป็นเส้นที่กำหนดเวลามาตรฐานของ โลก 2. ค่าลองจิจูดจะบอกเป็นองศา ตะวันออกและองศาตะวันตกโดยยึดเส้น ไพร์มเมอริเดียนเป็นหลักดังนี้ 2.1 เส้นลองจิจูดที่อยู่ทางทิศตะวันออก ของเส้นลองจิจูดที่ มีค่า ตะวันออก 2.2 เส้นลองจิจูดที่อยู่ทางทิศตะวันตก ของเส้นลองจิจูดที่ มีค่า ตะวันตก

8 รูปที่ แสดงเส้นลองติจูด

9 รูป แผนที่ประเทศไทยแสดงตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทย

10 จากรูปแผนที่ประเทศไทยเรา สามารถบอกตำแหน่งโดยประมาณของ ที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยได้ ดังนี้ 1. ตำแหน่งเหนือสุดของประเทศไทย อยู่ที่เส้นละติจูด 20.4o เหนือ ซึ่งลาก ผ่าน อ. แม่สาย จ. เชียงราย

11 2. ตำแหน่งใต้สุดของประเทศไทยอยู่ ที่เส้นละติจูด 5.6o เหนือ ซึ่งลากผ่าน อ. เบตง จ. ยะลา 3. ตำแหน่งตะวันออกสุดของประเทศ ไทยอยู่ที่ลองจิจูด 105.7o ตะวันออก ซึ่งลากผ่าน อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี

12 4. ตำแหน่งตะวันตกสุดของประเทศ ไทยอยู่ที่ลองจิจูด 97.3o ตะวันออก ซึ่งลากผ่าน อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง โลกดาวเคราะห์บ้านของเรา ( ตำแหน่งบนโลก ) เสนอ อาจารย์สมยศ แม้นสงวน รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ( ว 43261) ภาคเรียนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google