งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูสหรัฐ สีมานนท์. หัวข้อ การศึกษา 1. การแจก แจงปกติ 2. สมบัติของโค้ง ปกติ 3. พื้นที่ใต้โค้งปกติ มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูสหรัฐ สีมานนท์. หัวข้อ การศึกษา 1. การแจก แจงปกติ 2. สมบัติของโค้ง ปกติ 3. พื้นที่ใต้โค้งปกติ มาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูสหรัฐ สีมานนท์

2 หัวข้อ การศึกษา 1. การแจก แจงปกติ 2. สมบัติของโค้ง ปกติ 3. พื้นที่ใต้โค้งปกติ มาตรฐาน

3 ครูสหรัฐ สีมานนท์ จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. อธิบายความหมาย ของการแจกแจง ปกติได้ 2. บอกคุณสมบัติและ ลักษณะของโค้ง ปกติได้ 3. คำนวณหาพื้นที่ใต้ โค้งปกติมาตรฐาน ได้

4 ครูสหรัฐ สีมานนท์ เป็นการแจกแจงความ น่าจะเป็นของตัวแปร สุ่มต่อเนื่อง โดยมี ลักษณะเป็นโค้งปกติ ที่มีพื้นทีใต้โค้งเท่ากับ 1 การแจกแจงปกติ (Normal Distribution)

5 ครูสหรัฐ สีมานนท์ เป็นลักษณะโค้งของ ความถี่ของข้อมูลที่มี การแจกแจงปกติ เป็น โค้งระฆังคว่ำที่มี ลักษณะเป็นสมมาตร ที่มี ค่าเฉลี่ย = มัธย ฐาน = ฐานนิยม โค้งปกติ (Normal Curve)

6 ครูสหรัฐ สีมานนท์ โค้งปกติ (Normal Curve) ค่าเฉลี่ย = มัธย ฐาน = ฐานนิยม

7 ครูสหรัฐ สีมานนท์ 1. โค้งมีลักษณะเป็นรูป ระฆังคว่ำที่สมมาตร คุณสมบัติของโค้ง ปกติ 2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธย ฐาน และฐานนิยม มีค่า เท่ากัน และอยู่ ณ จุดสูงสุด ของโค้ง

8 ครูสหรัฐ สีมานนท์ 4. โค้งจะค่อยๆ แผ่ ออกไปทั้งสองข้าง แต่ จะไม่ตัดแกน ระนาบ คุณสมบัติของโค้ง ปกติ 3. พื้นที่ความน่าจะเป็น ภายใต้โค้งปกติ มีค่า เท่ากับ 1 หรือ 100%

9 ครูสหรัฐ สีมานนท์ การเปรียบเทียบ ลักษณะของโค้งปกติ 1. ลักษณะที่ 1

10 ครูสหรัฐ สีมานนท์ การเปรียบเทียบ ลักษณะของโค้งปกติ 2. ลักษณะที่ 2

11 ครูสหรัฐ สีมานนท์ การเปรียบเทียบ ลักษณะของโค้งปกติ 3. ลักษณะที่ 3

12 ครูสหรัฐ สีมานนท์ การแจกแจงปกติ มาตรฐาน โค้งปกติโดยทั่งไปจะ เขียนอยู่คะแนน มาตรฐาน (Standard Score) ใช้สัญลักษณ์ Z ( Z – SCORE) โดย ที่ค่าเฉลี่ยและ S.D เป็นค่าคงที่

13 ครูสหรัฐ สีมานนท์ คะแนนมาตรฐาน (Z) ให้ x เป็นตัวแปรสุ่ม ที่มีการแจกแจงปกติ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ และ ความแปรปรวน

14 ครูสหรัฐ สีมานนท์ โค้งปกติ มาตรฐาน กราฟของการแจกแจง ปกติมาตรฐาน 0123-1 -2-2 -3-3

15 ครูสหรัฐ สีมานนท์ พื้นที่ใต้โค้งปกติ มาตรฐาน การเปิดตารางเพื่อหา พื้นที่ภาใต้โค้งปกติ Z=0Z=0 P(Z<0 )=0.5 P(Z>0 )=0.5

16 ครูสหรัฐ สีมานนท์ การเปิดตารางพื้นที่ ใต้โค้งปกติ 1. พื้นที่จากตารางเป็น ค่าพื้นที่จาก 0 ถึง 1 2. ตารางค่า Z ไม่มีค่า บวกหรือ ลบ แต่จะเป็น ลักษณะสมมาตรกัน

17 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่างการ เปิดตาราง หาพื้นที่ใต้โค้งปกติ Z = 1.15 ค่าในตารางจะเริ่ม จาก Z = 0 ถึง Z = 1.15 01. 15 พื้นที่แรเงา P(0 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2182238/slides/slide_17.jpg", "name": "ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่างการ เปิดตาราง หาพื้นที่ใต้โค้งปกติ Z = 1.15 ค่าในตารางจะเริ่ม จาก Z = 0 ถึง Z = 1.15 01.", "description": "15 พื้นที่แรเงา P(0

18 ครูสหรัฐ สีมานนท์ การเปิด ตาราง 0.0 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0. 0 0. 1 0. 2. 1. 1.... Z 0.3 749 พื้นที่ใต้โค้งปกติ (Z = 1.15)=0.3749

19 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่า ง หาพื้นที่ใต้โค้งปกติ มาตรฐานต่อไปนี้ 1. ระหว่าง Z = -2.01 ถึง Z = 2.56 2. ระหว่าง Z = 0.58 ถึง Z = 2.5 3. มากกว่า Z = 2.45 4. น้อยกว่า Z = 1.63


ดาวน์โหลด ppt ครูสหรัฐ สีมานนท์. หัวข้อ การศึกษา 1. การแจก แจงปกติ 2. สมบัติของโค้ง ปกติ 3. พื้นที่ใต้โค้งปกติ มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google