งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ทิศทางการประเมินในอนาคต และเทคนิควิธีการประเมิน คุณภาพ วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2552 นาวาตรีหญิง ดร. กิตติยา เอ็ฟฟานส รองผู้อำนวยการ สำนักงานรับรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ทิศทางการประเมินในอนาคต และเทคนิควิธีการประเมิน คุณภาพ วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2552 นาวาตรีหญิง ดร. กิตติยา เอ็ฟฟานส รองผู้อำนวยการ สำนักงานรับรอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ทิศทางการประเมินในอนาคต และเทคนิควิธีการประเมิน คุณภาพ วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2552 นาวาตรีหญิง ดร. กิตติยา เอ็ฟฟานส รองผู้อำนวยการ สำนักงานรับรอง มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การ มหาชน )

2 มทร. พระนคร QA & การเปลี่ยนแปลงของ มทร. พระนคร

3 “Change Theory” “Outside In” “Inside Out”

4 “IT IS NOT THE STRONGEST SPECIES THAT SURVIVE, OR THE MOST INTELLIGENT, BUT THE MOST RESPONSIVE TO CHANGE.” Charls Davin ( อ้างถึงใน บดินทร์ วิจารณ์, 2547)

5 “CHANGE OR DIE.” John Naisbett ( อ้างถึงใน Wysocki R., K et al., 2000)

6 ……If American can, why can’t we? If Japan can, why can’t we?

7 Learning Organization Senge (1990) = Mr. LO “ สถานที่ซึ่งทุกคนสามารถขยาย ศักยภาพของตนเองได้อย่าง ต่อเนื่อง สามารถสร้างผลงาน ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เป็นที่ซึ่งเกิด รูปแบบการคิดใหม่ๆ หลากหลาย มากมาย ที่ซึ่งแต่ละคนมีอิสระที่จะ สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นที่ซึ่ง ทุกคนต่างก็เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ ร่วมกัน ”

8 ลักษณะขององค์กรการ เรียนรู้ 5 ประการ บุคคลเรียนรู้ บุคคลเรียนรู้เป้าหมายขององค์กร ไม่นิ่งนอนที่จะ วัดระยะห่างจากเป้าหมาย win-win วิสัยทัศน์ กลยุทธ์แบบ “win-win” ไม่ห่างกาย วิสัยทัศน์ที่ใช้ ต้องร่วมมอง ประสานกันความรู้ได้ ถ่ายทอด การทำงานประสานกันทั่วทุกฝ่าย ความรู้ได้ ถ่ายทอดถ้วนทั้งผอง มองเป็นระบบ วิธีคิดนั้นไซร้ให้จับจอง มองเป็นระบบ ครบวงจร กิตติยา เอ็ฟ ฟานส (2548)

9 VISION EX_INFO LONGTE RM REFLECT CONTINU E COLLAB IBM SYSTEM COST ] QUALITY CULTURE  2 = 0.36, df =35, p-value = 1.00, RMSEA = 0.000 ผลการวิเคราะห์ยืนยัน โมเดลการวัดวัฒนธรรม คุณภาพ

10 3. VISION EX_INFO LONGTE RM REFLECT 1.CONTI NUE 4. COLLAB IBM 5. SYSTEM COST ] QUALITY CULTURE โมเดลการวัด วัฒนธรรมคุณภาพ LO

11 11 ระบบการประเมิน รอบสอง  หมวด 6 แห่ง พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติได้ กำหนดให้ สมศ. ประเมินสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  การประเมินรอบสองเป็นการประเมินโดยใช้ มาตรฐานขั้นต่ำ  การประเมินใช้หลักการ Tailor made มุ่ง ประเมินตามจุดเน้นของ แต่ละกลุ่มสถาบัน  มีการออกแบบการประเมินที่ให้ความสำคัญ กับผลลัพธ์มากกว่า ปัจจัยนำเข้า / กระบวนการ

12 12 ระบบการประเมิน รอบสอง  ในแต่ละมาตรฐานมีจำนวนตัวบ่งชี้ร่วมและตัว บ่งชี้เฉพาะ การประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ใช้เกณฑ์ผสม ระหว่างอิงเกณฑ์ ( ร้อยละ 60) และอิงสถาบัน ( ร้อยละ 40)  จัดทำเกณฑ์ในการให้คะแนนในบางตัวบ่งชี้ผัน แปรไป ตามแต่ละประเภท  มีการตัดสินผลการประเมินทั้งระดับมาตรฐาน ระดับกลุ่มสาขาวิชา และระดับสถาบัน

13 13 ระบบการประเมิน รอบสาม  การจัดกลุ่มสถาบัน 4 กลุ่ม เช่นเดียวกับ สกอ.  การประเมินเน้นผลลัพธ์ ต่อ กระบวนการ 70 ต่อ 30  ส่งเสริมให้เกิดการใช้ Automated QA  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการและ สภาวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมใน กระบวนการประเมิน

14 14 ทิศทางการประเมินในอนาคต และเทคนิควิธีการประเมิน คุณภาพ วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2552 นาวาตรีหญิง ดร. กิตติยา เอ็ฟฟานส รองผู้อำนวยการ สำนักงานรับรอง มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การ มหาชน )


ดาวน์โหลด ppt 1 ทิศทางการประเมินในอนาคต และเทคนิควิธีการประเมิน คุณภาพ วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2552 นาวาตรีหญิง ดร. กิตติยา เอ็ฟฟานส รองผู้อำนวยการ สำนักงานรับรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google