งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการส่งข้อมูล เพื่อการขอรับเงินชดเชยค่าบริการ ปี งบประมาณ 2551 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550 ) ไตรมาส 2 ( มกราคม – มีนาคม 2551 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการส่งข้อมูล เพื่อการขอรับเงินชดเชยค่าบริการ ปี งบประมาณ 2551 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550 ) ไตรมาส 2 ( มกราคม – มีนาคม 2551 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการส่งข้อมูล เพื่อการขอรับเงินชดเชยค่าบริการ ปี งบประมาณ 2551 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550 ) ไตรมาส 2 ( มกราคม – มีนาคม 2551 )

2 ข้อมูล STATEMENT ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550) รพ ส่งทันส่งไม่ทัน Adj RW% การส่งทันAdj RW%การส่งไม่ทัน รพ.พระจอมเกล้า5353.544491.11%522.39628.89% รพ.เขาย้อย261.661799.21%2.07510.79% รพ.หนองหญ้าฯ133.950683.31%26.831116.69% รพ.ชะอำ365.286789.61%42.344510.39 รพ.ท่ายาง459.910897.87%9.98642.13% รพ.บ้านลาด164.736798.21%3.00091.79% รพ.บ้านแหลม229.58696.14%9.21493.86% รพ.แก่งฯ161.62581.60 %36.449218.40% รพ.ค่ายราม8.666182.74%1.807717.26% รวม7138.96891.61%654.1068.39%

3 ข้อมูล STATEMENT ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2550) รพ ส่งทันส่งไม่ทัน Adj RW% การส่งทันAdj RW%การส่งไม่ทัน รพ.พระจอมเกล้า4604.385179.281203.145820.72 รพ.เขาย้อย241.951198.723.13451.28 รพ.หนองหญ้าฯ150.946296.994.68073.01 รพ.ชะอำ374.467787.2154.925412.79 รพ.ท่ายาง424.407896.4215.73913.58 รพ.บ้านลาด150.523599.111.35890.89 รพ.บ้านแหลม219.212797.036.70362.97 รพ.แก่งฯ165.572288.7920.912912.21 รพ.ค่ายราม5.5759100.0000 รวม6337.042282.861310.600917.14

4 เปรียบเทียบ การส่งทันเวลา ไตรมาส 1 และ 2 รพ ไตรมาส 1(ตค.-ธค.50)ไตรมาส 2(มค.-มีค.51) ส่งทัน Adj RW% การส่งทันAdj RW% การส่งทัน รพ.พระจอมเกล้า5353.544491.114604.385179.28 รพ.เขาย้อย261.661799.21241.951198.72 รพ.หนองหญ้าฯ133.950683.31150.946296.99 รพ.ชะอำ365.286789.61374.467787.21 รพ.ท่ายาง459.910897.87424.407896.42 รพ.บ้านลาด164.736798.21150.523599.11 รพ.บ้านแหลม229.58696.14219.212797.03 รพ.แก่งฯ161.62581.60165.572288.79 รพ.ค่ายราม8.666182.745.5759100.00 รวม7138.96891.616337.042282.86

5 เปรียบเทียบ การส่งไม่ทันเวลา ไตรมาส 1 และ 2 รพ ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.50)ไตรมาส 2 (มค.-มีค.51) ส่งไม่ทัน Adj RW%การส่งไม่ทันAdj RW%การส่งไม่ทัน รพ.พระจอมเกล้า522.39628.89%1203.145820.72 รพ.เขาย้อย2.07510.79%3.13451.28 รพ.หนองหญ้าฯ26.831116.69%4.68073.01 รพ.ชะอำ42.344510.3954.925412.79 รพ.ท่ายาง9.98642.13%15.73913.58 รพ.บ้านลาด3.00091.79%1.35890.89 รพ.บ้านแหลม9.21493.86%6.70362.97 รพ.แก่งฯ36.449218.40%20.912912.21 รพ.ค่ายราม1.807717.26%00 รวม654.1068.39%1310.600917.14

6 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากการประชุมครั้งที่ 5 / 2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 กำหนด “ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการร้องเรียน เกี่ยวกับการเก็บค่าบริการ “

7 1. ให้ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยบริการที่ต้องตรวจสอบสิทธิ ผู้รับบริการ 2. ห้ามเรียกเก็บค่าบริการห้ามชักจูงหรือโน้มน้าวให้ ผู้รับบริการสละสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามสิทธิ 3. หากผู้รับบริการได้รับทราบสิทธิแต่ไม่มีความประสงค์จะ ใช้สิทธิรับบริการตามกฎหมายให้เขียนหนังสือแสดง เจตนาไม่ใช้สิทธิด้วยตนเองทั้งฉบับ 4. การจัดให้ผู้รับบริการพักในห้องพิเศษโดยมิใช่ความ ต้องการของผู้รับบริการ (ขณะที่มีเตียง/ห้องสามัญว่าง เพียงพอ ) ห้ามเก็บค่าบริการจากผู้รับบริการ ยกเว้น เป็นความประสงค์ของผู้รับบริการ ให้เก็บเงินเฉพาะค่า ห้องส่วนที่เกินจากห้อง/เตียงสามัญได้

8 5. กรณีที่หน่วยบริการฝ่าฝืนมาตรการข้างต้น ให้ สปสช. หัก ค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการที่พึงได้รับไว้จำนวนหนึ่ง ตามที่ สปสช. กำหนด นอกเหนือจากเงินที่ต้องคืนให้ ผู้รับบริการพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี ตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6. หนังสือแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการร้องเรียน นี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและข้อตกลงให้บริการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt ผลการส่งข้อมูล เพื่อการขอรับเงินชดเชยค่าบริการ ปี งบประมาณ 2551 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550 ) ไตรมาส 2 ( มกราคม – มีนาคม 2551 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google