งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการส่งข้อมูล เพื่อการขอรับเงินชดเชยค่าบริการ ปี งบประมาณ 2551 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550 ) ไตรมาส 2 ( มกราคม – มีนาคม 2551 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการส่งข้อมูล เพื่อการขอรับเงินชดเชยค่าบริการ ปี งบประมาณ 2551 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550 ) ไตรมาส 2 ( มกราคม – มีนาคม 2551 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการส่งข้อมูล เพื่อการขอรับเงินชดเชยค่าบริการ ปี งบประมาณ 2551 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550 ) ไตรมาส 2 ( มกราคม – มีนาคม 2551 )

2 ข้อมูล STATEMENT ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550) รพ ส่งทันส่งไม่ทัน Adj RW% การส่งทันAdj RW%การส่งไม่ทัน รพ.พระจอมเกล้า % % รพ.เขาย้อย % % รพ.หนองหญ้าฯ % % รพ.ชะอำ % รพ.ท่ายาง % % รพ.บ้านลาด % % รพ.บ้านแหลม % % รพ.แก่งฯ % % รพ.ค่ายราม % % รวม % %

3 ข้อมูล STATEMENT ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2550) รพ ส่งทันส่งไม่ทัน Adj RW% การส่งทันAdj RW%การส่งไม่ทัน รพ.พระจอมเกล้า รพ.เขาย้อย รพ.หนองหญ้าฯ รพ.ชะอำ รพ.ท่ายาง รพ.บ้านลาด รพ.บ้านแหลม รพ.แก่งฯ รพ.ค่ายราม รวม

4 เปรียบเทียบ การส่งทันเวลา ไตรมาส 1 และ 2 รพ ไตรมาส 1(ตค.-ธค.50)ไตรมาส 2(มค.-มีค.51) ส่งทัน Adj RW% การส่งทันAdj RW% การส่งทัน รพ.พระจอมเกล้า รพ.เขาย้อย รพ.หนองหญ้าฯ รพ.ชะอำ รพ.ท่ายาง รพ.บ้านลาด รพ.บ้านแหลม รพ.แก่งฯ รพ.ค่ายราม รวม

5 เปรียบเทียบ การส่งไม่ทันเวลา ไตรมาส 1 และ 2 รพ ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.50)ไตรมาส 2 (มค.-มีค.51) ส่งไม่ทัน Adj RW%การส่งไม่ทันAdj RW%การส่งไม่ทัน รพ.พระจอมเกล้า % รพ.เขาย้อย % รพ.หนองหญ้าฯ % รพ.ชะอำ รพ.ท่ายาง % รพ.บ้านลาด % รพ.บ้านแหลม % รพ.แก่งฯ % รพ.ค่ายราม %00 รวม %

6 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากการประชุมครั้งที่ 5 / 2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 กำหนด “ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการร้องเรียน เกี่ยวกับการเก็บค่าบริการ “

7 1. ให้ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยบริการที่ต้องตรวจสอบสิทธิ ผู้รับบริการ 2. ห้ามเรียกเก็บค่าบริการห้ามชักจูงหรือโน้มน้าวให้ ผู้รับบริการสละสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามสิทธิ 3. หากผู้รับบริการได้รับทราบสิทธิแต่ไม่มีความประสงค์จะ ใช้สิทธิรับบริการตามกฎหมายให้เขียนหนังสือแสดง เจตนาไม่ใช้สิทธิด้วยตนเองทั้งฉบับ 4. การจัดให้ผู้รับบริการพักในห้องพิเศษโดยมิใช่ความ ต้องการของผู้รับบริการ (ขณะที่มีเตียง/ห้องสามัญว่าง เพียงพอ ) ห้ามเก็บค่าบริการจากผู้รับบริการ ยกเว้น เป็นความประสงค์ของผู้รับบริการ ให้เก็บเงินเฉพาะค่า ห้องส่วนที่เกินจากห้อง/เตียงสามัญได้

8 5. กรณีที่หน่วยบริการฝ่าฝืนมาตรการข้างต้น ให้ สปสช. หัก ค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการที่พึงได้รับไว้จำนวนหนึ่ง ตามที่ สปสช. กำหนด นอกเหนือจากเงินที่ต้องคืนให้ ผู้รับบริการพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี ตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6. หนังสือแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการร้องเรียน นี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและข้อตกลงให้บริการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt ผลการส่งข้อมูล เพื่อการขอรับเงินชดเชยค่าบริการ ปี งบประมาณ 2551 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550 ) ไตรมาส 2 ( มกราคม – มีนาคม 2551 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google