งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 3 4 5 การจัดทำงบการเงินประจำปี ประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 3 4 5 การจัดทำงบการเงินประจำปี ประกอบด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5 การจัดทำงบการเงินประจำปี ประกอบด้วย

6 6

7 7

8 ส่งภายในเดือน พฤศจิกายน 2555 1 คะแนน ” ธันวาคม 2555.95 คะแนน ส่งภายในเดือน คะแนน ” มกราคม 2556.90 คะแนน ” กุมภาพันธ์ 2556.80 คะแนน ” มีนาคม 2556.70 คะแนน ” เมษายน 2556.60 คะแนน ” พฤษภาคม 2556.50 คะแนน ” มิถุนายน 2556.40 คะแนน ” กรกฎาคม 2556.30 คะแนน ” สิงหาคม 2556.20 คะแนน ” กันยายน 2556.10 คะแนน ส่งภายหลังเดือน กันยายน 2556 0 คะแนน 8

9 9

10 10 งบการเงินถูกต้อง หมายถึง งบ การเงินที่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้

11 11

12 - รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 31- 60 วัน 0.9 คะแนน ” 61- 90 วัน 0.8 คะแนน รายการแก้ไข คะแนน รายการแก้ไข คะแนน ” 121-150 วัน 0.6 คะแนน ” 91-120 วัน 0.7 คะแนน ” 151-180 วัน 0.5 คะแนน ” 181-210 วัน 0.4 คะแนน ” 211-240 วัน 0.3 คะแนน ” 241-270 วัน 0.2 คะแนน - ตั้งแต่ 271 วัน ถึง 30 กันยายน 2556 0.1 คะแนน - แก้ไขเกินวันที่ 30 กันยายน 2556 0 คะแนน 12

13 13

14 14

15 ส่งภายในเดือน พฤศจิกายน 2555 1 คะแนน ” ธันวาคม 2555.95 คะแนน ส่งภายในเดือน คะแนน ” มกราคม 2556.90 คะแนน ” กุมภาพันธ์ 2556.80 คะแนน ” มีนาคม 2556.70 คะแนน ” เมษายน 2556.60 คะแนน ” พฤษภาคม 2556.50 คะแนน ” มิถุนายน 2556.40 คะแนน ” กรกฎาคม 2556.30 คะแนน ” สิงหาคม 2556.20 คะแนน ” กันยายน 2556.10 คะแนน ส่งภายหลังเดือน กันยายน 2556 0 คะแนน 15

16 16

17 17

18 - รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินถูกต้อง โดยไม่ต้องแก้ไข หรือกรณีแก้ไข หน่วยงานแก้ไขได้ถูกต้องโดยนับ ระยะเวลาที่หน่วยงานแก้ไขรวมกันทุก ครั้งไม่เกิน 30 วัน ได้ 1 คะแนน - รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินไม่ถูกต้อง และนำกลับไปแก้ไขได้ถูกต้อง โดยนับ ระยะเวลาที่หน่วยงานแก้ไขรวมกันทุก ครั้ง ดังนี้ 18 เกณฑ์การให้คะแนนความถูกต้อง ของรายงาน - บัญชีมูลค่าทรัพย์สิน

19 - รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 31- 60 วัน 0.9 คะแนน ” 61- 90 วัน 0.8 คะแนน รายการแก้ไข คะแนน รายการแก้ไข คะแนน ” 121-150 วัน 0.6 คะแนน ” 91-120 วัน 0.7 คะแนน ” 151-180 วัน 0.5 คะแนน ” 181-210 วัน 0.4 คะแนน ” 211-240 วัน 0.3 คะแนน ” 241-270 วัน 0.2 คะแนน - ตั้งแต่ 271 วัน ถึง 30 กันยายน 2556 0.1 คะแนน - แก้ไขเกินวันที่ 30 กันยายน 2556 0 คะแนน 19

20 20 การนับจำนวนวันของงบการเงิน / รายงานบัญชี มูลค่าทรัพย์สินว่าอยู่ที่หน่วยงานใด ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

21 2. กรณีกองบัญชีส่งคืนงบ การเงิน / รายงานบัญชีมูลค่า - ทรัพย์สินกลับไปแก้ไข การนับ จำนวนวัน ให้นับวันที่เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานรับคืนงบการเงิน / รายงานบัญชี - มูลค่าทรัพย์สิน รวมเป็นจำนวนวันที่หน่วยงาน รับผิดชอบระยะเวลา ในการ แก้ไขงบการเงิน 21

22 หน่วยงานส่งงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 วันที่ 9 มกราคม 2556 หน่วยงานได้คะแนนจากการส่ง งบการเงิน เท่ากับ 0.9 คะแนน 22

23 กองบัญชีส่งงบการเงิน กลับไปแก้ไข 3 ครั้ง จนงบการเงินถูกต้อง ดังนี้ ครั้งที่ 1 จำนวน 17 วัน ครั้งที่ 2 จำนวน 24 วัน ครั้งที่ 3 จำนวน 20 วัน รวมทั้งสิ้น 61 วัน หน่วยงานได้คะแนนความถูกต้อง ของงบการเงิน เท่ากับ 0.8 คะแนน 23

24


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 3 4 5 การจัดทำงบการเงินประจำปี ประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google