งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการคนเมืองเพชรทำความดีถวายพ่อหลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการคนเมืองเพชรทำความดีถวายพ่อหลวง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการคนเมืองเพชรทำความดีถวายพ่อหลวง

2 สมุดบันทึกความดี มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ชาวเพชรบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่จะ เป็นผู้รับผิดชอบบ้านเมืองต่อไปให้เป็นทั้งคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม รู้จักการให้และเสียสละเพื่อส่วนรวม ได้บันทึกคุณงามความดีที่ได้ กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเมืองเพชรบุรี และถวายความดีที่ได้ กระทำนี้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ที่ทรงงานตลอดชีวิต เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข ของพสกนิกรชาวไทยและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริที่เป็น ประโยชน์อย่างมากมายแก่จังหวัดเพชรบุรี

3 เจ้าของสมุด ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ โรงเรียน ที่ทำงาน ข้าพเจ้าจะตั้งใจทำแต่ความดี เพื่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และส่วนรวม และขอถวายความดีทั้งหมดนี้แด่พ่อหลวง (ลงชื่อ) เจ้าของสมุด ( ) วัน เดือน พ.ศ

4 กิจกรรมความดีที่ควรบันทึก
1.กิจกรรมความดีที่ทำแล้วรู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือได้ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้วยโอกาส 2.กิจกรรมที่ทำเป็นหมู่คณะ เช่นการปลูกป่า การทำความสะอาดที่สาธารณะที่ เป็นโครงการของหน่วยงาน ชุมชน หรือท้องถิ่นเป็นต้น 3.ความดีที่ทำกับตนเอง และครอบครัว เช่นเลิกบุหรี่ เลิกเหล้า ช่วยงาน ผู้ปกครองจนเป็นที่ยอมรับ ไม่ทำผิดกฎจราจร เป็นที่ยอมรับ หรือเปลี่ยน อุปนิสัยที่ไม่ดี มาดี แต่ต้องเป็นที่ยอมรับ เป็นต้น (ในข้อนี้ ถือเป็นเรื่อง ปรับเปลี่ยน นิสัย และพฤติกรรม แต่ละเรื่อง ถือเป็น 1 ครั้ง )และไม่ กลับมาทำผิดอีก ผู้รับรอง ได้แก่ ครู /อาจารย์/เจ้าของโครงการ/ผู้ปกครอง ฯลฯ

5 รายการ/กิจกรรม(ทำอะไร,ที่ไหน)
แบบบันทึกความดี ครั้งที่ ว/ด/ป รายการ/กิจกรรม(ทำอะไร,ที่ไหน) ผู้รับรอง 1 2 3

6 ผู้ตรวจสอบและรับรองผลงาน 52 ครั้ง (. ) (. ) วัน. เดือน. พ. ศ
ผู้ตรวจสอบและรับรองผลงาน 52 ครั้ง ( ) ( ) วัน เดือน พ.ศ ผู้ตรวจสอบและรับรองผลงาน 104 ครั้ง ผู้ตรวจสอบและรับรองผลงาน 156 ครั้ง

7 เกณฑ์การได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ
1.ทำความดีครบ 52 ครั้ง ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติทองแดง 2.ทำความดีครบ 104 ครั้ง ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติเงิน 3. ทำความดีครบ 156 ครั้ง ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติทอง ผู้ตรวจสอบผลงานที่จะให้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ จะเป็นคณะกรรมการที่ แต่งตั้ง /กรณีโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 2 คน (อย่างน้อยในสัปดาห์หนึ่ง ควรได้ทำความดี 1 ครั้ง)


ดาวน์โหลด ppt โครงการคนเมืองเพชรทำความดีถวายพ่อหลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google