งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการคนเมืองเพชรทำความ ดีถวายพ่อหลวง. สมุดบันทึกความดี มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ชาวเพชรบุรีโดยเฉพาะ อย่างยิ่งเยาวชนที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ บ้านเมืองต่อไปให้เป็นทั้งคนเก่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการคนเมืองเพชรทำความ ดีถวายพ่อหลวง. สมุดบันทึกความดี มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ชาวเพชรบุรีโดยเฉพาะ อย่างยิ่งเยาวชนที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ บ้านเมืองต่อไปให้เป็นทั้งคนเก่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการคนเมืองเพชรทำความ ดีถวายพ่อหลวง

2 สมุดบันทึกความดี มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ชาวเพชรบุรีโดยเฉพาะ อย่างยิ่งเยาวชนที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ บ้านเมืองต่อไปให้เป็นทั้งคนเก่ง คนดี มี คุณธรรม รู้จักการให้และเสียสละเพื่อส่วนรวม ได้บันทึกคุณงามความดีที่ได้กระทำสิ่งที่เป็น ประโยชน์ต่อเมืองเพชรบุรี และถวายความดี ที่ได้กระทำนี้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ที่ทรงงานตลอดชีวิตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข ของพสกนิกรชาวไทยและสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการ พระราชดำริที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายแก่ จังหวัดเพชรบุรี

3 เจ้าของสมุด ชื่อ..................................... นามสกุล............................................... หมายเลขประจำตัวประชาชน.............................................................. ที่อยู่............................................................................................................................................................................................. โรงเรียน.......................................................................................... ที่ทำงาน........................................................................................... ข้าพเจ้าจะตั้งใจทำแต่ความดี เพื่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และส่วนรวม และขอถวาย ความดีทั้งหมดนี้แด่พ่อหลวง ( ลงชื่อ )........................... เจ้าของ สมุด (............................) วัน........... เดือน.................. พ. ศ.............

4 กิจกรรมความดีที่ควรบันทึก 1. กิจกรรมความดีที่ทำแล้วรู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่เป็น ประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือได้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ ยาก ผู้ด้วยโอกาส 2. กิจกรรมที่ทำเป็นหมู่คณะ เช่นการปลูกป่า การทำ ความสะอาดที่สาธารณะที่เป็นโครงการของ หน่วยงาน ชุมชน หรือท้องถิ่นเป็นต้น 3. ความดีที่ทำกับตนเอง และครอบครัว เช่นเลิกบุหรี่ เลิกเหล้า ช่วยงานผู้ปกครองจนเป็นที่ยอมรับ ไม่ ทำผิดกฎจราจร เป็นที่ยอมรับ หรือเปลี่ยนอุปนิสัยที่ ไม่ดี มาดี แต่ต้องเป็นที่ยอมรับ เป็นต้น ( ในข้อนี้ ถือเป็นเรื่องปรับเปลี่ยน นิสัย และพฤติกรรม แต่ละ เรื่อง ถือเป็น 1 ครั้ง ) และไม่กลับมาทำผิดอีก ผู้รับรอง ได้แก่ ครู / อาจารย์ / เจ้าของโครงการ / ผู้ปกครอง ฯลฯ

5 แบบบันทึกความดี ครั้ง ที่ ว/ด/ปว/ด/ปรายการ / กิจกรรม ( ทำอะไร, ที่ไหน ) ผู้รับรอง 1 2 3

6 ผู้ตรวจสอบและรับรองผลงาน 52 ครั้ง (...........................) (.............................) วัน............. เดือน........................... พ. ศ................. ผู้ตรวจสอบและรับรองผลงาน 104 ครั้ง (...........................) (.............................) วัน............. เดือน........................... พ. ศ................. ผู้ตรวจสอบและรับรองผลงาน 156 ครั้ง (...........................) (.............................) วัน............. เดือน........................... พ. ศ.................

7 เกณฑ์การได้รับเข็มเชิดชู เกียรติ 1. ทำความดีครบ 52 ครั้ง ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติทองแดง 2. ทำความดีครบ 104 ครั้ง ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เงิน 3. ทำความดีครบ 156 ครั้ง ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ทอง ผู้ตรวจสอบผลงานที่จะให้ได้รับเข็มเชิดชู เกียรติ จะเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้ง / กรณี โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแต่งตั้งไม่น้อย กว่า 2 คน ( อย่างน้อยในสัปดาห์หนึ่ง ควรได้ทำความดี 1 ครั้ง )


ดาวน์โหลด ppt โครงการคนเมืองเพชรทำความ ดีถวายพ่อหลวง. สมุดบันทึกความดี มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ชาวเพชรบุรีโดยเฉพาะ อย่างยิ่งเยาวชนที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ บ้านเมืองต่อไปให้เป็นทั้งคนเก่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google