งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COP เรื่องต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของงานซักฟอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ โดยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ร่วมทำ COP นางเรณู อยู่ฉัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COP เรื่องต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของงานซักฟอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ โดยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ร่วมทำ COP นางเรณู อยู่ฉัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COP เรื่องต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของงานซักฟอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ โดยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ร่วมทำ COP นางเรณู อยู่ฉัตร แกนนำ ( งานพัสดุ ) นางสายสุนีย์ ไชยวงศ์ญาติ งานซักฟอก ( ผู้ให้ข้อมูล ปริมาณการผลิตและ ประมาณค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ) นางสาววาสนา ไชยคำ งานการเงิน ( ผู้ให้ข้อมูลค่าใช้จ่าย หมวดเงินเดือนและค่าจ้างฯ ) นางสุภารัตน์ จันทร์สว่าง สมาชิก นางวิทชุดา อ้ายกำเลิศ สมาชิก นางพรพิมล ศรีบุญเรือง สมาชิก นางสุวรรณ แก้วปินตา สมาชิก นายมนัส อรรถโสดา ผู้นำเสนอ

2 ที่มาและสาเหตุ ของการ ทำ COP 1. การคิดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป็น KPI ตัวที่ 11 ระดับกรมฯ และศูนย์ฯ 2. ผู้บริหารศูนย์ฯ ( โดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ) สั่งการให้ งานพัสดุดำเนินการ คิดต้นทุนต่อ หน่วยในหน่วยงานย่อย ( ในภาพรวมให้งานการเงิน ) ประกอบด้วย 2.1 งานโภชนาการ รพ. ( โรงอาหาร ) 2.2 การผลิตสื่อโปสเตอร์ ของงานสนับสนุนวิชาการ 3. หัวหน้างานซักฟอก มีความพร้อมที่จะวางแผนการ จ้างเหมาเอกชนมาดำเนินงานเกี่ยวกับ การซักผ้า เพื่อลดต้นทุนตามนโยบายศูนย์ฯ 4. เพื่อทำการเปรียบเทียบ ค่าใช้จ่าย ระหว่างศูนย์ฯ กับ เอกชนผู้รับจ้าง

3 วิธีดำเนินงาน โดยใช้ข้อมูล ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2549 – มิถุนายน 2550 ( รวม 9 เดือน ) 1. ประสานงานการเงินขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายงบบุคลากร ( เงินเดือน / ค่าจ้าง ) 2. ประสานงานซักฟอกขอข้อมูลเกี่ยวกับ 2.1 ปริมาณการผลิต ( จำนวนน้ำหนักของผ้าที่ซักในแต่ ละวัน ) 2.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค ( ค่า น้ำ, ค่าไฟฟ้า ) 3. รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่าย จากงานพัสดุเกี่ยวกับ งบดำเนินการ ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม / บำรุงรักษาครุภัณฑ์ 4. เพื่อทำการเปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายระหว่างศูนย์ฯ กับ เอกชนผู้รับจ้าง

4 ข้อมูลค่าใช้จ่ายงานซักฟอกโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2550 ( ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2549 – มิถุนายน 2550) 9 เดือน 1. งบบุคลากร จำนวน 730,074.00 บาท - ลูกจ้างประจำ จำนวน 6 คน จำนวนเงิน 642,234 บาท - ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 คน จำนวนเงิน 87,840 บาท 2. งบดำเนินการ จำนวน 435,596.00 บาท ประกอบด้วย 2.1 ค่าวัสดุ - วัสดุโดยตรง ( ค่าสารเคมีซักผ้า ) จำนวนเงิน 98,985 บาท - วัสดุโดยอ้อม ( วัสดุทั่วไป ) จำนวนเงิน 4,500 บาท 2.2 ค่าจ้างเหมา - ค่าซ่อมแซม / บำรุงรักษาครุภัณฑ์ 5 รายจำนวนเงิน 53,651 บาท ( ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ) 2.3 ค่าสาธารณูปโภค - ค่าน้ำประปาจำนวนเงิน 32,760 บาท ( คำนวณจากผ้าที่ซัก 1 ก. ก /0.40 บาท รวม 273 วัน ๆ ละ 300 ก. ก โดยเฉลี่ย ) - ค่าไฟฟ้า จำนวนเงิน 245,700 บาท ( คำนวณจากผ้าที่ซัก 1 ก. ก / 3 บาท รวม 273 วัน ๆ ละ 300 ก. ก โดยเฉลี่ย รวมงบดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 435,596 บาท

5 3. งบลงทุน จำนวน 5.00 บาท - ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 รายการ ( เครื่องซักผ้า 3 เครื่อง, เครื่องอบแห้ง 2 เครื่อง ) ( เกินกำหนดการใช้งานตามระเบียบ 10 ขึ้นไป มีมูลค่ารายการละ 1 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น = 1,165,675.00 บาท ต้นทุนต่อหน่วย = งบบุคลากร + งบดำเนินการ + งบ ลงทุน ปริมาณการผลิต ( ตามน้ำหนักของผ้าที่ ซัก ) = 730,074 + 435,596 + 5 = 14 / ก. ก 81,900 เปรียบเทียบอัตราจ้างเหมาบุคคลภายนอก กิโลกรัมละ 9 บาท + 2 บาท รวม 11 บาท ( รวมลูกจ้าง 2 คน ) สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 9 เดือน 1,165,675 – 900,900 = 264,775.- บาท

6 ผลที่ได้จากการทำ COP 1. ทราบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของงานซักฟอก จากข้อมูล 9 เดือน ซักผ้า 1 ก. ก. ต้นทุน 14.- บาท 2. นำข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ ว่าจ้างเอกชนมาดำเนินการหรือ งานซักฟอกทำเหมือนเดิม 3. นำข้อมูลมาวางแผนการดำเนินงานในด้าน งบบุคลากร งบดำเนินการ และงบลงทุน ในอนาคต


ดาวน์โหลด ppt COP เรื่องต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของงานซักฟอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ โดยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ร่วมทำ COP นางเรณู อยู่ฉัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google