งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ปัญหากำลังคนการแก้ปัญหากำลังคน การขาดแคลนตำแหน่งสำหรับบรรจุ เป็นข้าราชการ เป็นปัญหาเรื้อรัง ( ศึกษาร่วมกับ ก. พ. เพื่อหาแนว ทางแก้ไข ) ปี 2555 สำนักงานปลัดกระทรวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ปัญหากำลังคนการแก้ปัญหากำลังคน การขาดแคลนตำแหน่งสำหรับบรรจุ เป็นข้าราชการ เป็นปัญหาเรื้อรัง ( ศึกษาร่วมกับ ก. พ. เพื่อหาแนว ทางแก้ไข ) ปี 2555 สำนักงานปลัดกระทรวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ปัญหากำลังคนการแก้ปัญหากำลังคน การขาดแคลนตำแหน่งสำหรับบรรจุ เป็นข้าราชการ เป็นปัญหาเรื้อรัง ( ศึกษาร่วมกับ ก. พ. เพื่อหาแนว ทางแก้ไข ) ปี 2555 สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขขอตำแหน่งเพื่อสำหรับ บรรจุนักเรียนทุน และอื่น ๆที่จำเป็นต่อ ระบบบริการสุขภาพ  แพทย์ 1,755 คน  เภสัชกร 315 คน  ทันตแพทย์ 596 คน  อื่น ๆ 31,914 คน

2 การแก้ปัญหากำลังคนการแก้ปัญหากำลังคน สร้างระบบสร้างงานแนวใหม่ ( พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ) แก้ปัญหาขาดอัตราข้าราชการ บรรจุ และสร้างความมั่นคง ในระบบราชการ สำหรับกลุ่ม ที่จ้างด้วยเงินบำรุง

3 ร่าง “ ระเบียบกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข พ. ศ......” อาศัยอำนาจโดยมติ ครม. หรือเป็นระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี

4 บริหารงานโดย คณะกรรมการ บริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข “ กพส ” มี ปลัดกระทรวง สาธารณสุข เป็นประธาน บริหารงานโดย คณะกรรมการ บริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข “ กพส ” มี ปลัดกระทรวง สาธารณสุข เป็นประธาน พนักงานกระทรวง สาธารณสุข บุคคลซึ่งได้รับการจ้างและ ได้รับค่าตอบแทนจากเงิน รายได้ของหน่วยบริการใน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เงิน รายได้ เงินบำรุงตามระเบียบกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของ หน่วยบริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข หรือรายรับอื่น ที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดย ความเห็นชอบจาก รมว. คลัง

5 ตำแหน่งของ พกส. มี 3 กลุ่ม ตามลักษณะงาน 1. กลุ่มเทคนิคบริการและบริหาร ทั่วไป 2. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะหรือกลุ่มที่ ต้องปฏิบัติงานภายใต้ พรบ. วิชาชีพ 3. กลุ่มเชี่ยวชาญ รายละเอียดการกำหนดตำแหน่ง ลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มให้เป็นไปตาม ประกาศของ กพส.

6 ระบบการ จ้าง การจ้าง พกส. ให้จ้างได้ ตามความจำเป็น โดยคำนึงถึง ภารกิจ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับ เป้าหมายการปฏิบัติราชการของ หน่วยบริการ โดยได้รับความ เห็นชอบจาก กพส. มีการโยกย้ายได้โดยความ ยินยอมของคู่สัญญา และหน่วย บริการทั้งสองฝ่าย พกส. ที่มีตำเหน่งและ ลักษณะงานเช่นเดียวกับ ข้าราชการ อาจได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นผู้บังคับบัญชาหรือทำ หน้าที่ทำนองเดียวกับข้าราชการ ได้ และมีอำนาจหน้าที่ตาม กฎหมายว่าด้วยการนั้น

7 การบริหารงานบุคคล ว่าด้วย วินัยและการรักษาวินัย การ ดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ให้นำ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 หรือระเบียบการ กระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ. ศ.2537 มาใช้โดยอนุโลม

8 ค่าตอบแทนและ สิทธิประโยชน์ ตามบัญชีเงินเดือน ข้าราชการ หรือบัญชีค่าจ้าง ลูกจ้างประจำมาเป็นบัญชีค่าจ้าง โดยอนุโลม ทั้งนี้ กพส. อาจ กำหนดเงินเพิ่มอีก โดยให้ เป็นไปตามนี้ กพส. กำหนด

9 การเพิ่มค่าจ้าง หรือเลื่อน เงินเดือนปีละ 1 ครั้ง (1 ตุลาคม ) มีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อน เงินเดือน หรือรับโบนัส มีเงิน พตส. หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ได้อีกที่ มิใช่ค่าจ้างตามที่ กพส. กำหนด ( เช่น เงินเพิ่มตามวุฒิ หรือ ความสามารถพิเศษ พื้นที่ ทุรกันดาร พื้นที่พิเศษขาด แคลน )

10 สิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ - การลา - การรับค่าตอบแทนระหว่างเวลา - การรับค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลางาน - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - ค่าเบี้ยประชุม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข - สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการ ประกันสังคม - สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ กพส. กำหนด


ดาวน์โหลด ppt การแก้ปัญหากำลังคนการแก้ปัญหากำลังคน การขาดแคลนตำแหน่งสำหรับบรรจุ เป็นข้าราชการ เป็นปัญหาเรื้อรัง ( ศึกษาร่วมกับ ก. พ. เพื่อหาแนว ทางแก้ไข ) ปี 2555 สำนักงานปลัดกระทรวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google