งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผน-สถานภาพการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผน-สถานภาพการดำเนินงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผน-สถานภาพการดำเนินงาน
คณะกรรมการติดตามการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน ในส่วนที่ พพ. รับผิดชอบ ส.ค. 53 องค์ความรู้ บริหาร สังคม กฎหมาย

2 กฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ด้านกฎหมาย 1 กฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน Building Energy Code 2 สถานภาพกฎหมาย

3 การจัดอบรมการใช้โปรแกรมการประเมินอาคาร
อบรม 10 รุ่น กทม. และ ต่างจังหวัด 582 คน จัดอบรมระบบฐานข้อมูลอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้เจ้าหน้าที่ พพ. จำนวน 57 คน เมื่อ 25 มิถุนายน 2553

4 การจัดอบรมการใช้โปรแกรมการประเมินอาคาร

5 แผนบังคับใช้กฎหมาย (ระยะเวลา 3 ปี แรก)
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการดำเนินงานอาคารออกแบบก่อสร้างใหม่ การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ 2553 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ(คาดว่าจะทำสัญญาจ้างได้ประมาณเดือน ก.ค.53)

6 การผลักดันการบังคับใช้กฎกระทรวงออกแบบฯ
22 มี.ค. 53 พพ. หารือกับสภาวิศวกร เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของวิศวกรในการตรวจประเมินและรับรองแบบอาคารที่ออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 10 พ.ค. 53 พพ. หารือกับกรรมการควบคุมอาคาร(ผอ.ทรงศักดิ์ นุชประยูร ผอ. กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร) สรุปผลหารือได้ดังนี้ - ปัจจุบันยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมอาคาร เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน หมดวาระลงและอยู่ระหว่างการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ - หากมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมอาคารครั้งต่อไป กรรมการฯ ผู้แทนจากสำนักการโยธา กทม. จะสอบถามฝ่ายเลขาฯ ถึงการนำเรื่องกฎกระทรวงฯ ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ฯ เพื่อเป็นวาระการประชุมต่อไป 9 มิ.ย. 53 สภาวิศวกร ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาขอบเขตหน้าที่ของวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอนุรักษ์พลังงาน (เป็นการประชุมครั้งแรก ยังไม่มีข้อสรุปที่ประชุมในคณะทำงานไปพิจารณาว่า วิศวกรสาขาใด ระดับใดที่จะเป็นผู้ตรวจสอบรับรอง)

7 การผลักดันการบังคับใช้กฎกระทรวงออกแบบฯ
ก.ค. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมอาคาร ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาไปศึกษาเพิ่มเติม การบังคับใช้กฎหมายออกแบบอาคารภายใต้ พรบ. ควบคุมอาคารเกี่ยวกับบทลงโทษและผลการศึกษาของต่างประเทศบังคับใช้อย่างไร การตรวจแบบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ส.ค.

8 ผลักดัน และขับเคลื่อนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบอาคาร 1 กำกับดูแล ประสาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานสาธิต (ประกาศรับสมัคร) จัดประกวดแบบก่อสร้าง ประชาสัมพันธ์ 5 2 (องค์กรท้องถิ่น, ยผ., สถาบันภาคเอกชน ฯลฯ) ศูนย์ ประสานงาน 4 3 ตรวจสอบ และรับรองแบบ (ช่วยเหลือในระยะเริ่มต้น) ส่งเสริม สนับสนุน อาคารก่อสร้างใหม่ที่ออกแบบอนุรักษ์ พลังงานตามกฎหมาย เริ่มดำเนินการ เม.ย. 53- เม.ย.56

9 2 กำกับการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงาน/อาคารควบคุม ด้านกฎหมาย
การจัดการพลังงาน 2 2.1 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ส่งเสริมและกำกับดูแลโรงงาน/อาคารควบคุม (เอกชน) ” 2.2 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ” สถานภาพกฎหมาย

10 ผลการผลักดันโรงงานควบคุมเอกชนดำเนินการตามกฎหมาย
จำนวนโรงงานควบคุมทั้งหมด 3,667 แห่ง สัมมนา (Workshop) 28 ครั้ง โรงงานเข้าร่วม 2,200 แห่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว 2,775 แห่ง เข้าพบโรงงานแล้ว 1,422 แห่ง ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานแล้ว แห่ง ผลประหยัด ktoe/yr ผลประหยัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากจำนวนโรงงานควบคุมทุกแห่ง ผลประหยัด ktoe/yr ลดปริมาณปล่อย 1,164, ตันคาร์บอน/ปี ก๊าซเรือนกระจก

11 แผนภูมิแสดงผลประหยัดจำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
หน่วย : ktoe, %

12 ผลการผลักดันอาคารควบคุมดำเนินการตามกฎหมาย
จำนวนอาคารควบคุมทั้งหมด 2,004 แห่ง (เอกชน 1,201 แห่ง , ภาครัฐ 803 แห่ง) สัมมนา (Workshop) 20 ครั้ง อาคารเข้าร่วม 1,089 แห่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว 1,701 แห่ง (เอกชน 1,024 แห่ง , ภาครัฐ 677 แห่ง) ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานแล้ว 807 แห่ง (เอกชน 40 แห่ง , ภาครัฐ 767 แห่ง) ผลประหยัด ktoe/yr ผลประหยัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากจำนวนอาคารควบคุมทุกแห่ง ผลประหยัด ktoe/yr ลดปริมาณปล่อย 136, ตันคาร์บอน/ปี ก๊าซเรือนกระจก

13 2.2 แผน-ผล การดำเนินงาน ปี 2553 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย
“ส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ” 2.2 สัมมนาเปิดโครงการในกรุงเทพฯ อาคารควบคุมภาครัฐ 20 กระทรวง (15 ก.พ. 53) ดำเนินการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและแผนการดำเนินงานเป็นรายกระทรวง เข้าให้คำปรึกษาการปฏิบัติตามกฎหมาย 803 อาคาร อบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว 9 รุ่น จำนวน 988 คน จากอาคาร 488 แห่ง ทัศนศึกษาดูงานอาคารที่ประสบผลสำเร็จแล้ว 5 ครั้ง (ครั้งที่ 1 : 26 เม.ย. 53, ครั้งที่ 2 : 14 พ.ค. 53, ครั้งที่ 3 : 7 ก.ค. 53, ครั้งที่ 4 : 12 ก.ค. 53 และครั้งที่ 5 : 20 ก.ค. 53) ศักยภาพการประหยัดพลังงานจากข้อมูลอาคารจำนวน 803 แห่งเท่ากับ 16.6 ktoe/ปี

14 สรุปผลการดำเนินการตามระบบการจัดการพลังงาน
กิจกรรม ผลการดำเนินงานตามระบบการจัดการพลังงานต่ออาคาร (จำนวนอาคารทั้งหมด 803 แห่ง) แต่งตั้งคณะทำงาน ประเมินสถานสภาพเบื้องต้น นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ประเมินศักยภาพ เป้าหมายและแผน ตรวจสอบและวิเคราะห์ ตรวจติดตามและประเมิน ทบทวนและแก้ไข 764 แห่ง 95% 802 แห่ง 99% 729 แห่ง 91% 801 แห่ง 99% 801 แห่ง 99% 799 แห่ง 99% 418 แห่ง 52% 69 แห่ง 9% หมายเหตุ ข้อมูล ณ ส.ค. 2553

15 การศึกษาดูงานอาคาร ครั้งที่ 1 : 26 เมษายน 2553 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ครั้งที่ 1 : 26 เมษายน เวลา – น. ประธานเปิดงาน

16 การศึกษาดูงานอาคาร ครั้งที่ 2 : 14 พฤษภาคม 2553 เวลา – น.

17 การศึกษาดูงานอาคาร ครั้งที่ 3 : 7 กรกฎาคม 2553 เวลา – น.

18 การศึกษาดูงานอาคาร ครั้งที่ 4 : 12 กรกฎาคม เวลา – น.

19 การศึกษาดูงานอาคาร ครั้งที่ 5 : 20 กรกฎาคม 2553 เวลา – น.

20 รายงานสถานภาพการดำเนินการเปลี่ยนหลอดผอมเบอร์ 5
ในอาคารภาครัฐ การสำรวจข้อมูลการเปลี่ยนหลอด ประเภทอาคาร จำนวนแห่ง จำนวนหลอดที่ต้องดำเนินการ (หลอด) ศาลากลางจังหวัด 75 แห่ง (75 จังหวัดยกเว้นกรุงเทพฯ) 154,961 อาคารภาครัฐ 803 แห่ง 2,884,726 รวม 3,039,687 (+2%) 3,100,000 ทั้งนี้ พพ. ได้ทำหนังสือถึง กฟผ. เพื่อส่งข้อมูลจำนวนหลอดของทั้งศาลากลางจังหวัดและอาคารควบคุมภาครัฐ อ้างอิง เลขที่ พน. 0504/6514 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2553 เลขที่ พน. 0504/6876 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553

21 รายงานสถานภาพการดำเนินการเปลี่ยนหลอดผอมเบอร์ 5 ในอาคารภาครัฐ

22 รายงานสถานภาพการดำเนินการเปลี่ยนหลอดผอมเบอร์ 5 ในอาคารภาครัฐ

23 มูลค่าผลประหยัด (บาท/ปี)
แผน จัดสรร 16 กระทรวง ยอดรวม 68,000 หลอด (ประมาณการ) (ยอดจากการสำรวจ หลอด) การดำเนินการ เปลี่ยนและมีพิธีมอบหลอดแล้ว 4 กระทรวง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง อาคารภาครัฐ จำนวนหลอด ผลประหยัด (kWh/ปี) มูลค่าผลประหยัด (บาท/ปี) ลด CO2 (ต้น/ปี) 1. สำนักนายกรัฐมนตรี (ทำเนียบรัฐบาล) 1,120 33,600 113,000 20 2. กระทรวงพลังงาน (เฉพาะห้องผู้บริหาร) 378 11,340 38,000 7 3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,836 62,430 224,000 36 4. กองทัพอากาศ 5,000 129,360 441,000 75 รวม 8,334 236,730 816,000 138 แผนงานต่อไป สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย (27 ก.ย. 53) โรงพยาบาลกลาง (เริ่มติดตั้ง เดือน ต.ค.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เริ่มติดตั้ง เดือน ต.ค.)

24 สำนักงานปลัดกระทรวง ลำดับที่ สำนักงานปลัดกระทรวง จำนวนหลอดที่จะเปลี่ยน
แผนเข้าเปลี่ยน พิธีมอบหลอด หมายเหตุ 1 กระทรวงพลังงาน 37 เม.ย.53 ไม่มีพิธี เปลี่ยนไปแล้ว 378 หลอด 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,800 1 ก.ค.53 14 ก.ค. 53 เปลี่ยนจริง หลอด 3 กระทรวงศึกษาธิการ 2,000 พ.ค.53 อยู่ระหว่างประสานงาน กฟผ. ไปชี้แจงวันที่ 31 มีนาคม 2553 4 กระทรวงมหาดไทย 3,000 พพ. ไปชี้แจงวันที่ 31 มีนาคม 2553 5 กระทรวงสาธารณสุข 5,000 พพ. ไปชี้แจงวันที่ 1 เมษายน 2553 6 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 2,500 - 7 กระทรวงกลาโหม 7.1 กองบัญชาการกองทัพไทย พพ. จะไปชี้แจงวันที่ 26 เมษายน 2552 7.2 กองทัพบก มิ.ย.53 พพ. ไปชี้แจงวันที่ 7 เมษายน 2553 7.3 กองทัพอากาศ 30 ก.ค.53 6 ส.ค.53 พพ. ไปชี้แจงวันที่ 8 เมษายน 2553 7.4 กองทัพเรือ พพ. ไปชี้แจงวันที่ 5 เมษายน 2553 7.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8 สำนักนายกรัฐมนตรี 1,130 ก.พ.53 15 ก.พ.53 เปิดตัว ณ ทำเนียบรัฐบาล 9 กระทรวงการคลัง 10 กระทรวงคมนาคม 2,600 11 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 12 กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 1,500 13 กระทรวงแรงงาน 3,500 14 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 15 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1,000 16 กระทรวงการต่างประเทศ เป็น low loss 17 กระทรวงอุตสาหกรรม เป็น E-Ballast 18 กระทรวงพาณิชย์ 19 กระทรวงยุติธรรม เป็นอาคารเช่า 20 กระทรวงวัฒนธรรม รวม 68,530

25 แผน จัดสรรแห่งละ 3,000 หลอด ยอดรวม 220,000 หลอด (ประมาณการ)
สำรวจ (ครบ 75 จังหวัด) ยอดรวม 154,961 หลอด (น้อยกว่าแผน) การดำเนินการ เปลี่ยนและมีพิธีมอบหลอดแล้ว 12 จังหวัด รวม 22,180 หลอด เกิดผลประหยัด 669,481 KWh/ปี เป็นเงิน 2,295,125 บาท/ปี ลด CO2 388 ตัน/ปี แผนงานต่อไป ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (อยู่ในระหว่างประสานจัดพิธีมอบหลอด) ศาลากลางจังหวัด 75 จังหวัด

26 ศาลากลางจังหวัดที่ดำเนินการเปลี่ยนและมีพิธีมอบหลอด
หน่วยงาน ว/ด/ป จำนวนที่เปลี่ยน ผลประหยัด/ปี ผลประหยัดรวม ลด CO2 (หลอด) (kWh/ปี) (บาท) กก./ปี นครศรีฯ 29/1/2010 1,600 48,000 160,800 27,840 ภูเก็ต 14/2/2010 576 17,280 57,888 10,022 พิษณุโลก 7/4/2010 2,510 75,300 252,255 43,674 อยุธยา 21/4/2010 3,000 90,000 301,500 52,200 จันทบุรี 4/6/2010 708 21,240 71,154 12,319 มหาสารคาม 23/6/2010 342,000 กาฬสินธุ์ 1,700 44,200 154,700 25,636 นครสวรรค์ 1/7/2010 1,642 53,232 170,342 30,875 สุโขทัย 2/7/2010 2,316 64,811 221,654 37,590 พัทลุง 15/7/2010 1,634 60,600 207,252 34,542 พะเยา 27/8/2010 1,908 56,416 186,172 32,721 มุกดาหาร 10/9/2010 1,586 48,402 169,408 28,073 รวม 22,180 669,481 2,295,125 387,692

27 โครงการติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พิธีมอบหลอดผอมเบอร์ 5 นายเมตตา บันเทิงสุข รองปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธี การติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5

28 โครงการติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5
ศาลากลางจังหวัดอยุธยา การติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5

29 สถาบันการเงินปล่อยกู้
ด้านบริหาร 3 สินเชื่อพลังงาน สถาบันการเงินปล่อยกู้ 2

30 ผลการดำเนินงาน (สินเชื่อพลังงาน)
ลงนาม MOU วันที่ 10 เมษายน 2551 สถานภาพ** update 31 พฤษภาคม 2553** วงเงิน MOU (ล้านบาท) ไตรมาส 1-4/52 ไตรมาส 1/53 ไตรมาส 2/53 ธนาคาร เงินที่ธนาคาร ปล่อยกู้สะสม เงินที่ธนาคารปล่อยกู้ เงินที่ธนาคารฃปล่อยกู้สะสม (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) กรุงเทพ 3,000 16,500.48 16,500.48 16,500.48 กรุงไทย 17,000 10,527.27 30,100.50 34,851.29 กรุงศรีอยุธยา 3,000 5,268.44 5,268.44 7,461.74 กสิกรไทย 5,000 26,769.20 29,649.68 29,649.68 ทหารไทย 4,000 8,328.53 8,500.20 14,640.20 ซีไอเอ็มบี ไทย 2,000 377.18 462.48 553.18 ไทยพาณิชย์ 2,000 926.00 926.00 939.50 ธนชาต 2,000 1,837.81 1,855.81 4,623.81 นครหลวงไทย 2,000 1,900.00 1,900.00 1,900.00 SME 3,000 492.53 2,353.37 Exim 10,000 3,285.00 4,110.00 4,935.00 สินเอเซีย 5,000 485.00 905.00 1,705.00 MFC Asset Management 2,000 650.00 655.00 645.16 รวม 60,000 77,347.44 102,968.16 120,758.41 หมายเหตุ : สถาบันการเงินยืนยันวงเงินปล่อยกู้ 10 เมษายน พฤษภาคม 2553 จำนวน 9 แห่ง

31 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2553
ธนาคาร วงเงินปล่อยกู้ งบประมาณปี 53 (ล้านบาท) เกิดผลประหยัด พลังงาน (ktoe) เกิดการประหยัด ค่าพลังงาน (ล้านบาท) ลดปริมาณ CO2 (ตัน) กรุงเทพ - กรุงไทย 24,324.02 324.32 8,108.01 994,667 กรุงศรีอยุธยา 2,193.30 29.24 731.10 89,677 กสิกรไทย 2,880.48 38.41 960.16 117,801 ทหารไทย 6,311.47 84.15 2,103.82 258,082 ซีไอเอ็มบี ไทย 176.00 2.35 58.67 7,207 ไทยพานิชย์ 13.50 0.18 4.50 552 ธนชาต 2,786.00 37.15 928.67 113,936 นครหลวงไทย SME 1,860.84 24.81 620.28 76,091 EXIM 1,650.00 22.00 550.00 67,472 สินเอเชีย 1,220.00 16.27 406.67 49,899 MFC Assect Management -4.84 -0.06 -1.61 -148 รวม 43,410.77 578.81 14,470.26 1,775,200 หมายเหตุ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลในไตรมาตที่สองของปี 53 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีการปรับลดวงเงินกู้และยกเลิกสถานประกอบการบางราย

32 ที่มา : Revised 1996 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

33 แนวทางการดำเนินงานต่อไป จัดตั้งศูนย์ประสานงาน ส่งเสริมและติดตามโครงการ เงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และสินเชื่อพลังงาน (งบฯ ปี 2553) เชิญชวนสถาบันการเงินต่างประเทศเข้าร่วมโครงการ พน./พพ. Dinner ร่วมกับนาย Bank MOU กับสถาบันการเงินเพิ่มเติม (100,000 ล้านบาท) จัดอบรม/ศึกษาดูงานให้พนักงานปล่อยสินเชื่อ จัดตั้งหน่วยให้คำปรึกษาแก่ธนาคาร จัดทำ Template / check List ติดตามโครงการ+ประเมินผลประหยัด มอบประกาศเกียรติคุณสถาบันการเงิน

34

35


ดาวน์โหลด ppt แผน-สถานภาพการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google