งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผน - สถานภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตามการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ในส่วนที่ พพ. รับผิดชอบ ส. ค. 53 องค์ความรู้ บริหาร สังคม กฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผน - สถานภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตามการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ในส่วนที่ พพ. รับผิดชอบ ส. ค. 53 องค์ความรู้ บริหาร สังคม กฎหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผน - สถานภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตามการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ในส่วนที่ พพ. รับผิดชอบ ส. ค. 53 องค์ความรู้ บริหาร สังคม กฎหมาย

2 2 กฎกระทรวงการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน Building Energy Code ด้านกฎหมาย 1 สถานภาพกฎหมาย

3 การจัดอบรมการใช้โปรแกรมการ ประเมินอาคาร อบรม 10 รุ่น กทม. และ ต่างจังหวัด 582 คน จัดอบรมระบบฐานข้อมูลอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง หรือดัดแปลงเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้เจ้าหน้าที่ พพ. จำนวน 57 คน เมื่อ 25 มิถุนายน 2553

4 การจัดอบรมการใช้โปรแกรมการประเมินอาคาร

5 แผนบังคับใช้กฎหมาย (ระยะเวลา 3 ปี แรก) จัดตั้งศูนย์ประสานงานการดำเนินงาน อาคารออกแบบก่อสร้างใหม่ การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการออกแบบอาคารเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ 2553 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ(คาดว่าจะทำสัญญาจ้างได้ประมาณเดือน ก.ค.53)

6 22 มี.ค. 53 พพ. หารือกับสภาวิศวกร เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของวิศวกรในการตรวจ ประเมินและรับรองแบบอาคารที่ออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 10 พ.ค. 53 พพ. หารือกับกรรมการควบคุมอาคาร(ผอ.ทรงศักดิ์ นุชประยูร ผอ. กอง ควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร) สรุปผลหารือได้ดังนี้ - ปัจจุบันยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมอาคาร เนื่องจาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน หมดวาระลงและอยู่ระหว่างการ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ - หากมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมอาคารครั้งต่อไป กรรมการฯ ผู้แทนจากสำนักการโยธา กทม. จะสอบถามฝ่ายเลขาฯ ถึงการนำเรื่อง กฎกระทรวงฯ ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ฯ เพื่อเป็นวาระการประชุม ต่อไป 9 มิ.ย. 53 สภาวิศวกร ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาขอบเขตหน้าที่ของวิศวกรที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านอนุรักษ์พลังงาน (เป็นการประชุมครั้งแรก ยังไม่มี ข้อสรุปที่ประชุมในคณะทำงานไปพิจารณาว่า วิศวกรสาขาใด ระดับใดที่ จะเป็นผู้ตรวจสอบรับรอง) การผลักดันการบังคับใช้กฎกระทรวงออกแบบฯ

7 ก.ค.ก.ค. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมอาคาร ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาไปศึกษาเพิ่มเติม 1.การบังคับใช้กฎหมายออกแบบอาคารภายใต้ พรบ. ควบคุม อาคารเกี่ยวกับบทลงโทษและผลการศึกษาของต่างประเทศ บังคับใช้อย่างไร 2.การตรวจแบบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ส.ค. การผลักดันการบังคับใช้กฎกระทรวงออกแบบฯ

8 ศูนย์ ประสานงาน 1 4 2 3 5 กำกับดูแล ประสาน กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (องค์กรท้องถิ่น, ยผ., สถาบัน ภาคเอกชน ฯลฯ) ส่งเสริม สนับสนุน อาคาร ก่อสร้างใหม่ที่ออกแบบอนุรักษ์ พลังงานตามกฎหมาย ตรวจสอบ และรับรองแบบ (ช่วยเหลือในระยะเริ่มต้น) หน่วยงานสาธิต (ประกาศรับสมัคร) จัดประกวดแบบ ก่อสร้าง ประชาสัมพันธ์ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การออกแบบอาคาร เริ่มดำเนินการ เม.ย. 53- เม.ย.56 ผลักดัน และขับเคลื่อนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย

9 2 กำกับการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงาน / อาคารควบคุม กำกับการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงาน / อาคารควบคุม การจัดการพลังงาน ด้านกฎหมาย 2 2.2 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ ส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ ” 2.2 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ ส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ ” 2.1 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ ส่งเสริมและกำกับดูแลโรงงาน/อาคารควบคุม (เอกชน) ” 2.1 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ ส่งเสริมและกำกับดูแลโรงงาน/อาคารควบคุม (เอกชน) ” สถานภาพกฎหมาย

10 จำนวนโรงงานควบคุมทั้งหมด 3,667 แห่ง สัมมนา (Workshop) 28 ครั้ง โรงงานเข้าร่วม 2,200 แห่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว 2,775 แห่ง เข้าพบโรงงานแล้ว 1,422 แห่ง ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานแล้ว 609 แห่ง ผลประหยัด 20.32 ktoe/yr ผลการผลักดัน โรงงานควบคุม เอกชนดำเนินการตามกฎหมาย ผลประหยัด 379.73 ktoe/yr ลดปริมาณปล่อย 1,164,599.09 ตันคาร์บอน/ปี ก๊าซเรือนกระจก ผลประหยัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากจำนวนโรงงานควบคุมทุกแห่ง

11 แผนภูมิแสดงผลประหยัดจำแนกตามกลุ่ม อุตสาหกรรม หน่วย : ktoe, %

12 จำนวนอาคารควบคุมทั้งหมด 2,004 แห่ง (เอกชน 1,201 แห่ง, ภาครัฐ 803 แห่ง) สัมมนา (Workshop) 20 ครั้ง อาคารเข้าร่วม 1,089 แห่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว 1,701 แห่ง (เอกชน 1,024 แห่ง, ภาครัฐ 677 แห่ง) ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานแล้ว 807 แห่ง (เอกชน 40 แห่ง, ภาครัฐ 767 แห่ง) ผลประหยัด 16.62 ktoe/yr ผลการผลักดัน อาคารควบคุม ดำเนินการตามกฎหมาย ผลประหยัด 44.41 ktoe/yr ลดปริมาณปล่อย136,216.02 ตันคาร์บอน/ปี ก๊าซเรือนกระจก ผลประหยัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากจำนวนอาคารควบคุมทุกแห่ง

13 สัมมนาเปิดโครงการในกรุงเทพฯ อาคารควบคุมภาครัฐ 20 กระทรวง (15 ก.พ. 53) ดำเนินการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและแผนการดำเนินงานเป็นรายกระทรวง เข้าให้คำปรึกษาการปฏิบัติตามกฎหมาย 803 อาคาร อบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว 9 รุ่น จำนวน 988 คน จากอาคาร 488 แห่ง ทัศนศึกษาดูงานอาคารที่ประสบผลสำเร็จแล้ว 5 ครั้ง (ครั้งที่ 1 : 26 เม.ย. 53, ครั้งที่ 2 : 14 พ.ค. 53, ครั้งที่ 3 : 7 ก.ค. 53, ครั้งที่ 4 : 12 ก.ค. 53 และครั้งที่ 5 : 20 ก.ค. 53) ศักยภาพการประหยัดพลังงานจากข้อมูลอาคารจำนวน 803 แห่งเท่ากับ 16.6 ktoe/ปี แผน-ผล การดำเนินงาน ปี 2553 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ ส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ ” แผน-ผล การดำเนินงาน ปี 2553 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ ส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ ” 2.2

14 สรุปผลการดำเนินการตามระบบการจัดการพลังงาน กิจกรรม ผลการดำเนินงานตามระบบการจัดการพลังงานต่ออาคาร ( จำนวนอาคารทั้งหมด 803 แห่ง ) แต่งตั้งคณะทำงาน ประเมินสถานสภาพเบื้องต้น นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ประเมินศักยภาพ เป้าหมายและแผน ตรวจสอบและวิเคราะห์ ตรวจติดตามและประเมิน ทบทวนและแก้ไข 799 แห่ง 99% 418 แห่ง 52% 802 แห่ง 99% 801 แห่ง 99% หมายเหตุ ข้อมูล ณ ส.ค. 2553 764 แห่ง 95% 69 แห่ง 9% 729 แห่ง 91%

15 การศึกษาดูงานอาคาร ครั้งที่ 1 : 26 เมษายน 2553 เวลา 13.00 – 16.30 น. ประธานเปิดงาน

16 การศึกษาดูงานอาคาร ครั้งที่ 2 : 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 – 13.00 น.

17 การศึกษาดูงานอาคาร ครั้งที่ 3 : 7 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 14.30 น.

18 การศึกษาดูงานอาคาร ครั้งที่ 4 : 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 14.30 น.

19 การศึกษาดูงานอาคาร ครั้งที่ 5 : 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 14.30 น.

20 รายงานสถานภาพการดำเนินการเปลี่ยน หลอดผอมเบอร์ 5 ในอาคารภาครัฐ การสำรวจข้อมูลการเปลี่ยนหลอด ประเภทอาคารจำนวนแห่ง จำนวนหลอดที่ต้อง ดำเนินการ ( หลอด ) ศาลากลางจังหวัด 75 แห่ง (75 จังหวัดยกเว้น กรุงเทพฯ ) 154,961 อาคารภาครัฐ 803 แห่ง 2,884,726 รวม 3,039,687 (+2%) 3,100,000 ทั้งนี้ พพ. ได้ทำหนังสือถึง กฟผ. เพื่อส่งข้อมูลจำนวนหลอดของทั้งศาลากลาง จังหวัดและอาคารควบคุมภาครัฐ อ้างอิง เลขที่ พน. 0504/6514 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2553 เลขที่ พน. 0504/6876 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553

21 รายงานสถานภาพการดำเนินการเปลี่ยน หลอดผอมเบอร์ 5 ในอาคารภาครัฐ

22

23 แผน จัดสรร 16 กระทรวง ยอดรวม 68,000 หลอด (ประมาณการ) (ยอดจากการสำรวจ 68530 หลอด) การดำเนินการ เปลี่ยนและมีพิธีมอบหลอดแล้ว 4 กระทรวง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง อาคารภาครัฐจำนวนหลอด ผลประหยัด (kWh/ปี) มูลค่าผลประหยัด (บาท/ปี) ลด CO2 (ต้น/ปี) 1. สำนักนายกรัฐมนตรี (ทำเนียบรัฐบาล) 1,12033,600113,00020 2. กระทรวงพลังงาน (เฉพาะห้องผู้บริหาร) 37811,34038,0007 3. กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ 1,83662,430224,00036 4. กองทัพอากาศ 5,000129,360441,00075 รวม 8,334236,730816,000138 แผนงานต่อไป 1.สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย (27 ก.ย. 53) 2.โรงพยาบาลกลาง (เริ่มติดตั้ง เดือน ต.ค.) 3.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เริ่มติดตั้ง เดือน ต.ค.)

24 สำนักงานปลัดกระทรวง ลำดับที่สำนักงานปลัดกระทรวงจำนวนหลอดที่จะเปลี่ยนแผนเข้าเปลี่ยนพิธีมอบหลอดหมายเหตุ 1 กระทรวงพลังงาน 37 เม. ย.53 ไม่มีพิธี เปลี่ยนไปแล้ว 378 หลอด 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,800 1 ก. ค.53 14 ก. ค. 53 เปลี่ยนจริง 1836 หลอด 3 กระทรวงศึกษาธิการ 2,000 พ. ค.53 อยู่ระหว่างประสานงาน กฟผ. ไปชี้แจงวันที่ 31 มีนาคม 2553 4 กระทรวงมหาดไทย 3,000 พ. ค.53 อยู่ระหว่างประสานงาน พพ. ไปชี้แจงวันที่ 31 มีนาคม 2553 5 กระทรวงสาธารณสุข 5,000 อยู่ระหว่างประสานงาน พพ. ไปชี้แจงวันที่ 1 เมษายน 2553 6 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 2,500 อยู่ระหว่างประสานงาน - 7 กระทรวงกลาโหม 5,000 อยู่ระหว่างประสานงาน - 7.1 กองบัญชาการกองทัพไทย 5,000 อยู่ระหว่างประสานงาน พพ. จะไปชี้แจงวันที่ 26 เมษายน 2552 7.2 กองทัพบก 5,000 อยู่ระหว่างประสานงานมิ. ย.53 พพ. ไปชี้แจงวันที่ 7 เมษายน 2553 7.3 กองทัพอากาศ 5,000 30 ก. ค.536 ส. ค.53 พพ. ไปชี้แจงวันที่ 8 เมษายน 2553 7.4 กองทัพเรือ 5,000 อยู่ระหว่างประสานงานมิ. ย.53 พพ. ไปชี้แจงวันที่ 5 เมษายน 2553 7.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5,000 อยู่ระหว่างประสานงานมิ. ย.53 พพ. ไปชี้แจงวันที่ 8 เมษายน 2553 8 สำนักนายกรัฐมนตรี 1,130 ก. พ.5315 ก. พ.53 เปิดตัว ณ ทำเนียบรัฐบาล 9 กระทรวงการคลัง 5,000 พ. ค.53 อยู่ระหว่างประสานงาน - 10 กระทรวงคมนาคม 2,600 อยู่ระหว่างประสานงาน - 11 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2,000 อยู่ระหว่างประสานงาน - 12 กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 1,500 อยู่ระหว่างประสานงาน - 13 กระทรวงแรงงาน 3,500 อยู่ระหว่างประสานงาน - 14 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 1,500 อยู่ระหว่างประสานงาน - 15 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1,000 อยู่ระหว่างประสานงาน - 16 กระทรวงการต่างประเทศ 3,000- - เป็น low loss 17 กระทรวงอุตสาหกรรม - - - เป็น E-Ballast 18 กระทรวงพาณิชย์ - - - เป็น E-Ballast 19 กระทรวงยุติธรรม - - - เป็นอาคารเช่า 20 กระทรวงวัฒนธรรม - - - เป็นอาคารเช่า รวม 68,530

25 แผน จัดสรรแห่งละ 3,000 หลอด ยอดรวม 220,000 หลอด (ประมาณการ) สำรวจ (ครบ 75 จังหวัด) ยอดรวม 154,961 หลอด (น้อยกว่าแผน) การดำเนินการ เปลี่ยนและมีพิธีมอบหลอดแล้ว 12 จังหวัด รวม 22,180 หลอด เกิดผลประหยัด 669,481 KWh/ปี เป็นเงิน 2,295,125 บาท/ปี ลด CO 2 388 ตัน/ปี แผนงานต่อไป ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (อยู่ในระหว่างประสานจัดพิธีมอบหลอด) ศาลากลางจังหวัด 75 จังหวัด

26 หน่วยงานว/ด/ป จำนวนที่เปลี่ยนผลประหยัด/ปีผลประหยัดรวมลด CO2 (หลอด)(kWh/ปี)(บาท)กก./ปี นครศรีฯ29/1/20101,60048,000160,80027,840 ภูเก็ต14/2/201057617,28057,88810,022 พิษณุโลก7/4/20102,51075,300252,25543,674 อยุธยา21/4/20103,00090,000301,50052,200 จันทบุรี4/6/201070821,24071,15412,319 มหาสารคาม23/6/20103,00090,000342,00052,200 กาฬสินธุ์23/6/20101,70044,200154,70025,636 นครสวรรค์1/7/20101,64253,232170,34230,875 สุโขทัย2/7/20102,31664,811221,65437,590 พัทลุง15/7/20101,63460,600207,25234,542 พะเยา27/8/20101,90856,416186,17232,721 มุกดาหาร10/9/20101,58648,402169,40828,073 รวม22,180669,4812,295,125387,692 ศาลากลางจังหวัดที่ดำเนินการเปลี่ยนและมีพิธีมอบหลอด

27 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายเมตตา บันเทิงสุข รองปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธี พิธีมอบหลอดผอมเบอร์ 5 การติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5 โครงการติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5

28 ศาลากลางจังหวัดอยุธยา การติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5

29 2 สินเชื่อพลังงาน สถาบันการเงินปล่อยกู้ ด้านบริหาร 3

30 120,758.41 วงเงิน MOU (ล้านบาท) 102,968.16 655.00 905.00 4,110.00 2134.87 1,900.00 1,855.81 926.00 462.48 8,500.20 29,649.68 5,268.44 30,100.50 16,500.48 77,347.44 60,000 รวม 645.16 650.002,000MFC Asset Management 1,705.00485.005,000สินเอเซีย 4,935.003,285.0010,000Exim 2,353.37 492.533,000SME 1,900.00 2,000นครหลวงไทย 4,623.811,837.812,000ธนชาต 939.50926.002,000ไทยพาณิชย์ 553.18377.182,000ซีไอเอ็มบี ไทย 14,640.208,328.534,000ทหารไทย 29,649.68 26,769.205,000กสิกรไทย 7,461.74 5,268.443,000กรุงศรีอยุธยา 34,851.29 10,527.2717,000กรุงไทย 16,500.48 3,000กรุงเทพ (ล้านบาท) เงินที่ธนาคารปล่อยกู้สะสม เงินที่ธนาคาร ปล่อยกู้ ธนาคาร ไตรมาส 2/53 ไตรมาส 1-4/52 สถานภาพ** update 31 พฤษภาคม 2553**ลงนาม MOU วันที่ 10 เมษายน 2551 (ล้านบาท) เงินที่ธนาคารฃ ปล่อยกู้สะสม ไตรมาส 1/53 หมายเหตุ : สถาบันการเงินยืนยันวงเงินปล่อยกู้ 10 เมษายน 2551 -31 พฤษภาคม 2553 จำนวน 9 แห่ง ผลการดำเนินงาน (สินเชื่อพลังงาน)

31 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2553 ธนาคาร วงเงินปล่อยกู้ งบประมาณปี 53 (ล้านบาท) เกิดผลประหยัด พลังงาน (ktoe) เกิดการประหยัด ค่าพลังงาน (ล้านบาท) ลดปริมาณ CO 2 (ตัน) กรุงเทพ---- กรุงไทย24,324.02324.328,108.01994,667 กรุงศรีอยุธยา2,193.3029.24731.1089,677 กสิกรไทย2,880.4838.41960.16117,801 ทหารไทย6,311.4784.152,103.82258,082 ซีไอเอ็มบี ไทย176.002.3558.677,207 ไทยพานิชย์13.500.184.50552 ธนชาต2,786.0037.15928.67113,936 นครหลวงไทย---- SME1,860.8424.81620.2876,091 EXIM1,650.0022.00550.0067,472 สินเอเชีย1,220.0016.27406.6749,899 MFC Assect Management-4.84-0.06-1.61-148 รวม43,410.77578.8114,470.261,775,200 หมายเหตุ - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ), ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด ( มหาชน ), ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลในไตรมาตที่สองของปี 53 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด ( มหาชน ) มีการปรับ ลดวงเงินกู้และยกเลิกสถานประกอบการบางราย

32 ที่มา : Revised 1996 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

33 แนวทางการดำเนินงานต่อไป จัดตั้งศูนย์ประสานงาน ส่งเสริมและติดตามโครงการ เงินหมุนเวียนเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน และสินเชื่อพลังงาน (งบฯ ปี 2553) เชิญชวนสถาบันการเงินต่างประเทศเข้าร่วมโครงการ พน./พพ. Dinner ร่วมกับนาย Bank MOU กับสถาบันการเงินเพิ่มเติม (100,000 ล้านบาท) จัดอบรม/ศึกษาดูงานให้พนักงานปล่อยสินเชื่อ จัดตั้งหน่วยให้คำปรึกษาแก่ธนาคาร จัดทำ Template / check List ติดตามโครงการ+ประเมินผลประหยัด มอบประกาศเกียรติคุณสถาบันการเงิน

34

35


ดาวน์โหลด ppt แผน - สถานภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตามการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ในส่วนที่ พพ. รับผิดชอบ ส. ค. 53 องค์ความรู้ บริหาร สังคม กฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google