งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศเพื่อการมีสุขภาพดีในยุค Generation Y

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศเพื่อการมีสุขภาพดีในยุค Generation Y"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศเพื่อการมีสุขภาพดีในยุค Generation Y
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศภาครัฐ
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางสาธารณสุข นวัตกรรมและสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

3 สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
Computer Network Local Area Network (LAN) High Speed Internet Wireless LAN WiFi WiMAX Boardband

4 Local Area Network : LAN

5 Wireless LAN

6 Network

7 WiFi

8 Wi-MAX

9 Broadband

10 Mobile Service

11 e-Government รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-Government คือ วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐ อาทิเช่น e-Revenue , e-Custom , e-Citizen , e-Procurement , e-Auction , GFMIS , e-Revenue , GIS , ฯลฯ

12 e-Government Procurement : e-GP

13 e-Auction

14 GFMIS

15 GFMIS & e-GP EGP EPIC GFMIS http://www.prachyanun.com e -
Government Fiscal Management Information System ระบบบริหารงบประมาณและ การเบิกจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณและผลผลิต ( เฉพาะตัวชี้วัดที่เป็นต้นทุน ) ระบบข้อมูลการบริหารด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ ระบบการชำระเงิน EGP e - Government Procurement System ข้อมูลงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร ข้อมูล มาตรฐานรหัส กลุ่ม พัสดุ GPSC) ราคา อ้างอิง ข้อมูลผู้ขาย รัฐบาล บริหาร ติดตาม วิเคราะห์ วางแผน ผู้ตรวจสอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซัพพลายเออร์และประชาชน ตรวจสอบข้อมูล ติดตามความก้าวหน้า เชื่อมโยงระบบ แลกเปลี่ยนข้อมูล รับทราบกฎระเบียบ ข่าวสารและความรู้ EPIC Information Disclosure Center GPSC Classification System Supplier Management System Decision Support System (Data Mining Search Engine, Price comparison) Management Information System (MIS)

16 e-Revenue

17 e-Services

18 Geographical Information Systems : GIS

19 GIS การจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์

20 Animal Disease Reporting System

21 e-Claim

22 e-Service สปสช.

23 โปรแกรมการบันทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ

24 ระบบการประเมินสุขภาพด้วยตนเอง

25 e-Learning NHSO

26 National Health Security Office e-Learning

27 e-Service กรุงเทพมหานคร

28 e-Petition กรุงเทพมหานคร

29 Program of Family Folder : POFF

30 คำถาม ???

31 ขอขอบพระคุณท่าน Thank You !

32 วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศเพื่อการมีสุขภาพดีในยุค Generation Y

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google