งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ดร. ปรัชญนันท์ นิล สุข การจัดการ นวัตกรรมและ สารสนเทศเพื่อ การมีสุขภาพดี ในยุค Generation Y.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ดร. ปรัชญนันท์ นิล สุข การจัดการ นวัตกรรมและ สารสนเทศเพื่อ การมีสุขภาพดี ในยุค Generation Y."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ดร. ปรัชญนันท์ นิล สุข http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th การจัดการ นวัตกรรมและ สารสนเทศเพื่อ การมีสุขภาพดี ในยุค Generation Y

2 LOGO การจัดการนวัตกรรมและ สารสนเทศภาครัฐ  สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  การบริการระบบ อิเล็กทรอนิกส์ทาง สาธารณสุข  นวัตกรรมและสารสนเทศของ กรุงเทพมหานคร http://www.prachyanun.com

3 LOGO สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e- Office)  Computer Network  Local Area Network (LAN)  High Speed Internet  Wireless LAN  WiFi  WiMAX  Boardband www.themegallery.com

4 LOGO Local Area Network : LAN www.themegallery.com

5 LOGO Wireless LAN www.themegallery.com

6 LOGO Network www.themegallery.com

7 LOGO WiFi www.themegallery.com

8 LOGO Wi-MAX www.themegallery.com

9 LOGO Broadband www.themegallery.com

10 LOGO Mobile Service www.themegallery.com

11 LOGO e-Government  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e- Government คือ วิธีการบริหาร จัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการ ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายสื่อสารเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ภาครัฐ อาทิเช่น e-Revenue, e-Custom, e-Citizen, e- Procurement, e-Auction, GFMIS, e-Revenue, GIS, ฯลฯ www.themegallery.com

12 LOGO e-Government Procurement : e-GP http://www.prachyanun.com

13 LOGO e-Auction www.themegallery.com

14 LOGO GFMIS www.themegallery.com

15 LOGO GFMIS & e-GP http://www.prachyanun.com GFMIS Government Fiscal Management Information System ระบบบริหารงบประมาณและ การเบิกจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณและผลผลิต ( เฉพาะตัวชี้วัดที่เป็นต้นทุน ) ระบบข้อมูลการบริหารด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ ระบบการชำระเงิน EGP e-Government Procurement System ข้อมูลงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร ข้อมูลมาตรฐานรหัส กลุ่มพัสดุ (GPSC) ราคาอ้างอิง ข้อมูลผู้ขาย รัฐบาล บริหารติดตามวิเคราะห์วางแผน ผู้ตรวจสอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซัพพลายเออร์และประชาชน ตรวจสอบข้อมูล ติดตามความก้าวหน้า เชื่อมโยงระบบ แลกเปลี่ยนข้อมูล รับทราบกฎระเบียบ ข่าวสารและความรู้ EPIC Information Disclosure Center GPSC Classification System Supplier Management System Decision Support System (Data Mining Search Engine, Price comparison) Management Information System (MIS)

16 LOGO e-Revenue www.themegallery.com

17 LOGO e-Services http://www.prachyanun.com

18 LOGO Geographical Information Systems : GIS

19 LOGO GIS การจัดสรรบุคลากร ทางการแพทย์ www.themegallery.com

20 LOGO Animal Disease Reporting System

21 LOGO e-Claim www.themegallery.com

22 LOGO e-Service สปสช. www.themegallery.com

23 LOGO โปรแกรมการบันทึกรายงานการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค www.themegallery.com  โปรแกรมการบันทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค  สำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ  http://bkk2.nhso.go.th/bppdsweb2010/

24 LOGO ระบบการประเมินสุขภาพด้วย ตนเอง www.themegallery.com

25 LOGO e-Learning NHSO

26 LOGO National Health Security Office e-Learning

27 LOGO e-Service กรุงเทพมหานคร www.themegallery.com

28 LOGO e-Petition กรุงเทพมหานคร www.themegallery.com

29 LOGO Program of Family Folder : POFF www.themegallery.com

30 LOGO คำถาม ??? www.themegallery.com

31 LOGO http://www.prachyanun.com ขอขอบพระคุณ ท่าน

32 LOGO วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt LOGO ดร. ปรัชญนันท์ นิล สุข การจัดการ นวัตกรรมและ สารสนเทศเพื่อ การมีสุขภาพดี ในยุค Generation Y.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google