งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์เน็ตเวริ์คเบื้องต้น การจัดการระบบสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์เน็ตเวริ์คเบื้องต้น การจัดการระบบสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์เน็ตเวริ์คเบื้องต้น การจัดการระบบสารสนเทศ

2 คอมพิวเตอร์เครือข่ายเบื้องต้น

3

4 ลักษณะการเชื่อมต่อ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ – เครือข่ายแลนหนึ่งเครือข่ายจะมีการทำงานกัน เป็นกลุ่ม เรียกว่า กลุ่มงาน (workgroup) แต่เมื่อ เชื่อมโยงหลาย ๆ กลุ่มงานเข้าด้วยกันก็จะเป็น เครือข่ายขององค์กร และถ้าเชื่อมโยงระหว่างองค์กร ผ่านเครือข่ายแวน ก็จะได้เครือข่าย ขนาด ใหญ่ ตัวอย่างการใช้งานเครือข่าย

17 การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ – การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน งานขององค์กรบางอย่างมีความจำเป็นต้องใช้ ข้อมูลชุดเดียวกัน ถ้าแต่ละฝ่ายทำการหาหรือ รวบรวมข้อมูลเอง ข้อมูลอาจ จะมีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกันก็ได้ นอกจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว ยังทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรบุคคลและวัสดุ อุปกรณ์ สิ้นเปลืองเวลาอีกด้วย แต่ถ้าองค์กรนั้นมี ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี มีสถานีให้บริการเก็บ ข้อมูล แล้วให้ผู้ใช้บริการในองค์กร นั้นดึงข้อมูลผ่าน ระบบเครือข่ายไปใช้ ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน กล้อง ดิจิตอล ฯลฯ การดำเนินงานก็เป็นไปในทิศทาง เดียวกันเนื่องจากใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน

18 การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบน เครือข่าย เมื่อมีการเชื่อมโยงอุปกรณ์เข้า ด้วยกัน ผู้ใช้ทุกคนที่อยู่บนเครือข่าย จะ สามารถ ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน สามารถส่ง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน ตลอดจน สามารถโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันได้

19 สำนักงานอัตโนมัติ แนวคิดของสำนักงานสมัยใหม่ ก็คือ ลด การใช้กระดาษ หันมาใช้ระบบการทำงาน ด้วย คอมพิวเตอร์ที่สามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างกันได้ทันทีทันใด ระบบสำนักงาน อัตโนมัติจึงเป็นระบบการทำงานที่ทุกสถานีงาน เปรียบเสมือน โต๊ะทำงาน ทำให้เกิดความ คล่องตัว และรวด

20 ประโยชน์จากเครือข่าย

21

22

23

24

25 ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

26

27

28

29

30 ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (Transaction Processing Systems: TPS) เป็นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบันทึกและ ประมวลข้อมูลที่เกิดจากธุรกรรมหรือการ ปฏิบัติงานประจำหรืองานขั้นพื้นฐานขององค์การ เช่น การซื้อขายสินค้า การบันทึกจำนวนวัสดุ คงคลัง เมื่อใดก็ตามที่มีการทำธุรกรรมหรือปฏิบัติงานใน ลักษณะดังกล่าวข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นทันที เช่น ทุกครั้งที่มีการขายสินค้า ข้อมูลที่เกิดขึ้นก็คือ ชื่อลูกค้า ประเภทของลูกค้า จำนวนและราคา ของสินค้าที่ขายไป รวมทั้งวิธีการชำระเงินของ ลูกค้า

31

32

33

34

35

36 โครงสร้างองค์กร

37

38

39

40 ฝ่ายต่าง ๆ ใน องค์กร

41 ฝ่ายบัญชี

42

43

44 ฝ่ายการเงิน

45

46

47

48

49

50

51

52 การตลาด

53

54

55

56

57

58 ฝ่ายผลิต

59

60

61

62

63

64 ฝ่ายบุคคล

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83 งานกลุ่ม

84


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์เน็ตเวริ์คเบื้องต้น การจัดการระบบสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google