งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11 ( ก. พ. ที่ นร 1008.1/ ว 8 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554) - พรฎ. การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงฯ พ. ศ.2554 - กฎ ก. พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพล เรือนสามัญได้รับเงินเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11 ( ก. พ. ที่ นร 1008.1/ ว 8 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554) - พรฎ. การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงฯ พ. ศ.2554 - กฎ ก. พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพล เรือนสามัญได้รับเงินเดือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11 ( ก. พ. ที่ นร 1008.1/ ว 8 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554) - พรฎ. การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงฯ พ. ศ.2554 - กฎ ก. พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพล เรือนสามัญได้รับเงินเดือน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2554 - แบบคำสั่งให้ข้าราชการได้รับ เงินเดือนฯ

2 22 อัตราการปรับโครงสร้างบัญชี เงินเดือน ประเภทระดับ อัตราการปรับ (%) ขั้นต่ำขั้นสูง บริหาร สูง 55 ต้น 55 อำนวยกา ร สูง 57 ต้น 57 วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 55 เชี่ยวชาญ 55 ชำนาญการ พิเศษ 55 ชำนาญการ 510 ปฏิบัติการ 510

3 33 อัตราการปรับโครงสร้างบัญชี เงินเดือน ( ต่อ ) ประเภทระดับ อัตราการปรับ (%) ขั้นต่ำขั้นสูง ทั่วไป ทักษะพิเศษ 05 อาวุโส 05 ชำนาญงาน 05 ปฏิบัติงาน 55

4 44

5 55 กฎ ก. พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการ พลเรือนสามัญ ได้รับเงินเดือน ( ฉบับที่ ๒ ) พ. ศ.2554 ตำแหน่ง ประเภท ระดับให้ได้รับ เงินเดือน ไม่เกิน ยกเว้น สายงาน ที่กำหนดไว้ใน มาตรฐาน กำหนด ตำแหน่ง ทั่วไปอาวุโส 37,830 ยกเว้น * ( ยกเว้น * ) 49,830 วิชาการทรงคุ ณวุฒิ 67,560 ยกเว้น ** ( ยกเว้น ** ) 69,810 ยกเว้น * ผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่า 37,830 บาท ให้ได้รับเงินเดือนตามที่ได้รับอยู่ ** ผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่า 67,560 บาท ให้ได้รับเงินเดือนตามที่ได้รับอยู่

6 66 แนวทางในการปรับเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2554 1. สั่งเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2554 คำสั่งเลื่อนเงินเดือน คำสั่งให้ได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษ 2. ออกคำสั่งที่มีผลต่อการรับเงินเดือน เช่น คำสั่งเลื่อนระดับ คำสั่งย้าย ฯลฯ 3. ออกคำสั่งปรับเงินเดือนร้อยละ 5 ( ผู้มี อำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน เป็นผู้ออกคำสั่งปรับเงินเดือน ) 4. การคำนวณเงินเดือนเพื่อออกคำสั่งแต่ละ ครั้งในกรณีที่มีเศษ ไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท


ดาวน์โหลด ppt 11 ( ก. พ. ที่ นร 1008.1/ ว 8 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554) - พรฎ. การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงฯ พ. ศ.2554 - กฎ ก. พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพล เรือนสามัญได้รับเงินเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google