งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(ก.พ. ที่ นร /ว 8 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(ก.พ. ที่ นร /ว 8 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 8 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554)
การปรับเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2554 (ก.พ. ที่ นร /ว 8 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554) - พรฎ. การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงฯ พ.ศ.2554 - กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 - แบบคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนฯ 1

2 อัตราการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือน
ประเภท ระดับ อัตราการปรับ (%) ขั้นต่ำ ขั้นสูง บริหาร สูง 5 ต้น อำนวยการ 7 วิชาการ ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ 10 ปฏิบัติการ 2

3 อัตราการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือน (ต่อ)
ประเภท ระดับ อัตราการปรับ (%) ขั้นต่ำ ขั้นสูง ทั่วไป ทักษะพิเศษ 5 อาวุโส ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน 3

4 4

5 ยกเว้น สายงานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2554 ตำแหน่งประเภท ระดับ ให้ได้รับเงินเดือน ไม่เกิน ยกเว้น สายงานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั่วไป อาวุโส 37,830 ( ยกเว้น * ) 49,830 วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 67,560 ( ยกเว้น ** ) 69,810 ยกเว้น * ผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่า 37,830 บาท ให้ได้รับเงินเดือนตามที่ได้รับอยู่ ** ผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่า 67,560 บาท ให้ได้รับเงินเดือนตามที่ได้รับอยู่ 5

6 1. สั่งเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2554
แนวทางในการปรับเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2554 1. สั่งเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2554 คำสั่งเลื่อนเงินเดือน คำสั่งให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 2. ออกคำสั่งที่มีผลต่อการรับเงินเดือน เช่น คำสั่งเลื่อนระดับ คำสั่งย้าย ฯลฯ 3. ออกคำสั่งปรับเงินเดือนร้อยละ 5 (ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน เป็นผู้ออกคำสั่งปรับเงินเดือน) 4. การคำนวณเงินเดือนเพื่อออกคำสั่งแต่ละครั้งในกรณีที่มีเศษ ไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 6


ดาวน์โหลด ppt (ก.พ. ที่ นร /ว 8 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google