งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สป. สธ. ซ้อมความเข้าใจ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงิน นอกงบประมาณ สธ 0201.034/ ว 197 ลว. 18 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สป. สธ. ซ้อมความเข้าใจ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงิน นอกงบประมาณ สธ 0201.034/ ว 197 ลว. 18 เมษายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สป. สธ. ซ้อมความเข้าใจ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงิน นอกงบประมาณ สธ 0201.034/ ว 197 ลว. 18 เมษายน 2555

2 1. การจ้างงานที่มีชื่อ และลักษณะงาน เช่นเดียวกับข้าราชการ หรือพนักงานราชการ ให้ใช้ชื่อตำแหน่ง และคุณวุฒิตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่งตามที่ สป. กำหนด ตามหนังสือ สป. สธ. ที่ 020.034/ ว 199 ลว.16 กันยายน 2552

3 2. การจ้างงานที่มีชื่อและ ลักษณะงานเช่นเดียว กับลูกจ้างประจำ ให้ใช้ชื่อ ตำแหน่งและมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งตามที่ กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1008/ ว 14 ลว 31 มี. ค. 53 และหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 38 ลว 1 เม. ย. 53

4 ปัญหาที่พบ 1. ชื่อตำแหน่งการจ้างและ คุณสมบัติ ( วุฒิ ) ไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง 2. การจ้างงานไม่ สอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยงาน

5 แนวทางแก้ไขปัญหา ภารกิจและตำแหน่ง การจ้างงานขอให้สอดคล้อง กับภารกิจตามโครงสร้าง ใหม่ที่ สำนักงาน ก. พ. และ สป. สธ. กำหนด แจ้งตาม หนังสือ สป. สธ. ที่ ว 29 ลว 31 มกราคม 2555 และ ว 203 ลว 20 เมษายน 2555

6 ดูจาก  1 ปี โดยมีการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเลื่อนค่าจ้าง หรือเลื่อนเงินเดือนอย่างน้อย 2 ครั้ง / ปี ดูจาก  ตามโครงสร้างบัญชี ค่าจ้างที่ สป. กำหนด ดูจาก  มาตรฐานกำหนด ตำแหน่งที่ สป., ก. พ., กค. กำหนด ดูจาก  มาตรฐานกำหนด ตำแหน่งที่ สป., ก. พ., กค. กำหนด ดูจาก  ตำแหน่งตามโครงสร้างใหม่ ดูจาก  ส่วนขาด ภาระงาน ความ คุ้มค่า สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ความ ต้องการกำลังคน เพื่อจัดทำแผนการจ้าง วิเคราะห์ภารกิจ กำหนดชื่อตำแหน่ง อัตราค่าจ้างอัตราค่าจ้าง คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการจ้าง สำหรับตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการจ้าง สำหรับตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้างระยะเวลาการจ้าง

7 จัดทำแผนการจ้างให้ คณะกรรมการบริหาร หน่วยงานบริการพิจารณา ให้เห็นความชอบก่อน ปีงบประมาณที่จะจ้าง 1 เดือน ( เสนอแผนความ ต้องการ ภายใน วันที่ 31 สิงหาคม ของแต่ ละปี )

8 ระหว่าง ปีงบประมาณ หากมี เหตุผลความจำเป็นต้อง ปรับแผน ให้เสนอ แผนการจ้างที่ปรับปรุง แล้วต่อคณะ กรรมการบริหารหน่วย บริการให้ความเห็นชอบ

9 การจ้างลูกจ้าง ชั่วคราวต้องไม่เป็น ภาระต่อการใช้ จ่ายเงินบำรุงและต้อง สอดคล้องกับ แผนการใช้จ่ายเงิน บำรุงของหน่วย บริการ

10 กรอบอัตราลูกจ้าง รพ. สต. ตามสป. ว 203 ลว 20 เม. ย. 55 ตำแหน่งระดับสอ./ รพ. สต. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ( ด้าน คลินิก ) ส 1-2 1 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ( ด้านการ นวด ) ส 1-2 1 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส 1-2 3 พนักงานสุขภาพชุมชนส 1-2 3


ดาวน์โหลด ppt สป. สธ. ซ้อมความเข้าใจ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงิน นอกงบประมาณ สธ 0201.034/ ว 197 ลว. 18 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google