งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สป. สธ. ซ้อมความเข้าใจ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ สธ 0201

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สป. สธ. ซ้อมความเข้าใจ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ สธ 0201"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สป. สธ. ซ้อมความเข้าใจ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ สธ 0201
สป.สธ. ซ้อมความเข้าใจ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ สธ /ว 197 ลว. 18 เมษายน 2555

2 1. การจ้างงานที่มีชื่อและลักษณะงานเช่นเดียวกับข้าราชการ หรือพนักงานราชการ ให้ใช้ชื่อตำแหน่งและคุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามที่ สป. กำหนด ตามหนังสือ สป.สธ. ที่ /ว199 ลว.16 กันยายน 2552

3 2. การจ้างงานที่มีชื่อและ ลักษณะงานเช่นเดียว กับลูกจ้างประจำ ให้ใช้ชื่อ ตำแหน่งและมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งตามที่กระทรวงการคลัง กำหนด ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว ลว 31 มี.ค. 53 และหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 38 ลว 1 เม.ย. 53

4 ปัญหาที่พบ ชื่อตำแหน่งการจ้างและคุณสมบัติ (วุฒิ) ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง การจ้างงานไม่สอดคล้อง กับภารกิจของหน่วยงาน

5 แนวทางแก้ไขปัญหา ภารกิจและตำแหน่งการ จ้างงานขอให้สอดคล้องกับ ภารกิจตามโครงสร้างใหม่ที่ สำนักงาน ก.พ. และ สป.สธ. กำหนด แจ้งตามหนังสือ สป.สธ. ที่ ว 29 ลว 31 มกราคม และ ว ลว 20 เมษายน 2555

6 สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน เพื่อจัดทำแผนการจ้าง
วิเคราะห์ภารกิจ ดูจาก  ส่วนขาด ภาระงาน ความคุ้มค่า กำหนดชื่อตำแหน่ง ดูจาก  ตำแหน่งตามโครงสร้างใหม่ คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการจ้าง สำหรับตำแหน่ง ดูจาก  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ สป., ก.พ., กค. กำหนด อัตราค่าจ้าง ดูจาก  ตามโครงสร้างบัญชีค่าจ้างที่ สป. กำหนด ระยะเวลาการจ้าง ดูจาก  ปี โดยมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเลื่อนค่าจ้าง หรือเลื่อนเงินเดือนอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี

7 จัดทำแผนการจ้างให้คณะกรรมการบริหารหน่วยงานบริการพิจารณาให้เห็นความชอบก่อนปีงบประมาณที่จะจ้าง 1 เดือน (เสนอแผนความต้องการ ภายใน วันที่ 31 สิงหาคม ของแต่ละปี)

8 ระหว่างปีงบประมาณ หากมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับแผน ให้เสนอแผนการจ้างที่ปรับปรุงแล้วต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการให้ความเห็นชอบ

9 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต้องไม่เป็นภาระต่อการใช้จ่ายเงินบำรุงและต้องสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ

10 กรอบอัตราลูกจ้าง รพ.สต. ตามสป. ว 203 ลว 20 เม.ย. 55
กรอบอัตราลูกจ้าง รพ.สต. ตามสป. ว 203 ลว 20 เม.ย. 55 ตำแหน่ง ระดับ สอ./รพ.สต. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านคลินิก) ส 1-2 1 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านการนวด) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 พนักงานสุขภาพชุมชน


ดาวน์โหลด ppt สป. สธ. ซ้อมความเข้าใจ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ สธ 0201

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google