งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536 เลขที่ 6 หมู่ 5 ต. วังจันทร์ อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี เป็นโรงพยาบาล 30 เตียง ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน : นายจีรศักดิ์ วร สุนทโรสถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536 เลขที่ 6 หมู่ 5 ต. วังจันทร์ อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี เป็นโรงพยาบาล 30 เตียง ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน : นายจีรศักดิ์ วร สุนทโรสถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536 เลขที่ 6 หมู่ 5 ต. วังจันทร์ อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี เป็นโรงพยาบาล 30 เตียง ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน : นายจีรศักดิ์ วร สุนทโรสถ

2

3

4

5 การบริหารสภาพคล่อง ด้านการเงินการคลัง รพ. แก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2551

6 การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551

7 เจ้าหนี้ = 5,129,762.44 บาท

8 1. ค่ารักษาตามจ่าย 2,291,199.59 บาท 2. ค่าตอบแทน 2,063,650.00 บาท 3. ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย 2,034,969.15 บาท 4. ค่ายา 1,579,758.36 บาท 5. ค่าจ้างชั่วคราว 1,084,968.00 บาท 6. ค่าเวชภัณฑ์ / วัสดุการแพทย์ 637,008.30 บาท 7. ค่าจ้างเหมาบริการ 557,660.00 บาท 8. ค่าสาธารณูปโภค 476,391.71 บาท 9. ค่าวัสดุทั่วไป 217,156.33 บาท 10. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ 201,461 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 10 อันดับแรก ตั้งแต่ ตุลาคม 2550 ถึง เมษายน 2551

9 ลูกหนี้ขายสินค้าและบริการ = 3,153,062.18 ณ 30 เมษายน 2551

10 1. การลงทะเบียนฯ กับกลุ่มประชากรสิทธิ์ว่างและสิทธิ์ไม่ตรงกับ ที่อยู่จริง 1.1 กลุ่มประชากรสิทธิ์ว่าง ณ มกราคม 2551 จำนวน 530 ราย 1.2 เป้าหมาย 90% ของประชากรสิทธิ์ว่าง 422 ราย เท่ากับ 886,200.- บ. (422 x 2100 ) 2. เพิ่มลงทะเบียนระบบจ่ายตรงสวัสดิการข้าราชการ 2.2 สิทธิข้าราชการในเขต อ. แก่งกระจาน 1357 ลงทะเบียน ณ 30 เมษายน. 51 =1,615 ราย 2.1 รายได้ระบบจ่ายตรง ต. ค.50 – เมษายน.51 จำนวน 1,891 ครั้ง = 677,526 บาท เฉลี่ย 169,381.50 บ / ด. 3. เพิ่มประสิทธิภาพการส่งข้อมูลและการบันทึกรหัสเวชระเบียน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 4. เพิ่มประสิทธิภาพการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก บริการคลินิคฝังเข็ม 4.1 เป้าหมาย 100 ราย / เดือน ( ต. ค.50 – กพ.51 = 371 ราย มูลค่า 55,600 บ.) 4.2 คลินิกฝังเข็ม เป้าหมาย วันละ 10 รายๆ ละ 300 บาท = 90,000 บ / ด. 5. ขอรับเงินช่วยเหลือ (CF) จากกองทุน สสจ. เพชรบุรี, จาก สปสช. แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพบริหาร ด้านการเงินการคลัง รพ. แก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2551

11 1. สภาวะสถานการณ์ด้านการเงินการคลังมีค่าระดับ 6 ( จะดีขึ้นภายใน 3 เดือน ) 2. ประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง (QR,CR,I/E) 2.1 QR 1.45 >1 มีสภาพคล่องทางการเงิน 2.2 CR 0.72 <1.5 ขาดสภาพคล่องในการชำระหนี้ ระยะสั้น 2.3 I/E >1 รายรับต่อรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ปกติ มี ประสิทธิภาพในการบริหารรายรับ 2.4 แนวโน้มคาดว่าจะดีขึ้นตามลำดับ แต่ต้องควบคุม วินัยทางการเงิน 3. ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 3.1 การบริหารเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์คงคลัง 92 วัน ( เกินเกณฑ์ 90 วัน ) 3.2 ต้นทุน OPD มีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ย ต้องเฝ้าระวัง และแก้ไขต่อไป 3.3 ต้นทุน IPD มีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ย ต้องเฝ้าระวัง และแก้ไขต่อไป บทสรุป สำหรับโรงพยาบาลแก่ง กระจาน


ดาวน์โหลด ppt เปิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536 เลขที่ 6 หมู่ 5 ต. วังจันทร์ อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี เป็นโรงพยาบาล 30 เตียง ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน : นายจีรศักดิ์ วร สุนทโรสถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google