งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด นโยบาย 5 รั้ว 9 โครงการ หลัก ปีงบประมาณ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด นโยบาย 5 รั้ว 9 โครงการ หลัก ปีงบประมาณ 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด นโยบาย 5 รั้ว 9 โครงการ หลัก ปีงบประมาณ 2553

2 รั้ว ป้องกัน โครงการ / กิจกรรมหลัก รั้วที่ 1 รั้วชายแดน ( ก. การ ต่างประเทศ และ ก. กลาโหม ) โครงการที่ 1 การสกัดกั้นการ นำเข้ายาเสพติดตาม แนวชายแดน

3 รั้ว ป้องกัน โครงการ / กิจกรรมหลัก รั้วที่ 2 รั้วชุมชน ( มหาดไทย ) โครงการที่ 2 การเสริมสร้างการมี ส่วนร่วมของชุมชน ประชาสังคมป้องกันยา เสพติด

4 รั้ว ป้องกัน โครงการ / กิจกรรมหลัก รั้วที่ 3 รั้วสังคม ( ก. มหาดไทย ) โครงการที่ 3 การจัดระเบียบสังคม แบบบูรณาการ โครงการที่ 4 โครงการโรงงาน ป้องกันยาเสพติด

5 รั้ว ป้องกัน โครงการ / กิจกรรมหลัก รั้วที่ 4 รั้วโรงเรียน ( ก. ศึกษาธิการ ) โครงการที่ 5 โครงการโรงเรียน ป้องกันยาเสพติด

6 รั้ว ป้องกัน โครงการ / กิจกรรมหลัก รั้วที่ 5 รั้ว ครอบครัว ( ก. พัฒนา สังคม ฯ ) โครงการที่ 6 โครงการครอบครัวสี ขาว ครอบครัว เข้มแข็ง

7 โครงการ / กิจกรรมหลัก เจ้าภาพหลัก กระทรวงมห าดไทย โครงการที่ 7 โครงการปราบปราม ยาเสพติดรายสำคัญ และลดความเดือดร้อน ของประชาชน

8 โครงการ / กิจกรรมหลัก เจ้าภาพหลัก กระทรวง สาธารณสุข โครงการที่ 8 โครงการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ เสพ / ติดยาเสพติด แบบบูรณาการ

9 โครงการ / กิจกรรมหลัก เจ้าภาพ หลัก ก. มหาดไทย / ก. ยุติธรรม โครงการที่ 9 การบริหารจัดการ และอำนวยการ

10 บทบาทหลักของฝ่ายสาธารณสุข 1. รพ. ทุกแห่ง บำบัดรักษาและติดตาม ฟื้นฟู ฯ ทั้ง ระบบสมัครใจ และบังคับ บำบัด 2. รพ. ทุกแห่ง รับตรวจปัสสาวะให้ผู้ต้อง สงสัย จากหน่วยงานมหาดไทย 24 ช. ม. 3. สอ./ สสอ. - บำบัดรักษาระบบสมัครใจ - ติดตามฟื้นฟู 3 ระบบ 1 ปี 7 ครั้ง

11 งานยาเสพติด เชิญผู้รับผิดชอบ งานยาเสพติด สอ./ สสอ. และ รพ. แห่งละ 1 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 6 มกราคม 2553 ที่ห้องประชุม 3 สสจ. พบ. หนังสือแจ้ง รพ. / สสอ. ทุกแห่ง แล้ว


ดาวน์โหลด ppt นโยบายป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด นโยบาย 5 รั้ว 9 โครงการ หลัก ปีงบประมาณ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google