งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นโยบาย 5 รั้ว 9 โครงการหลัก ปีงบประมาณ 2553

2 รั้วป้องกัน โครงการ/กิจกรรมหลัก
รั้วที่ 1 รั้วชายแดน (ก.การต่างประเทศ และ ก. กลาโหม) โครงการที่ 1 การสกัดกั้นการนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน

3 รั้วป้องกัน โครงการ/กิจกรรมหลัก
รั้วที่ 2 รั้วชุมชน ( มหาดไทย ) โครงการที่ 2 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประชาสังคมป้องกันยาเสพติด

4 รั้วป้องกัน โครงการ/กิจกรรมหลัก
รั้วที่ 3 รั้วสังคม ( ก.มหาดไทย ) โครงการที่ 3 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โครงการที่ 4 โครงการโรงงานป้องกันยาเสพติด

5 รั้วป้องกัน โครงการ/กิจกรรมหลัก
รั้วที่ 4 รั้วโรงเรียน ( ก. ศึกษาธิการ ) โครงการที่ 5 โครงการโรงเรียนป้องกันยาเสพติด

6 รั้วป้องกัน โครงการ/กิจกรรมหลัก
รั้วที่ 5 รั้วครอบครัว ( ก. พัฒนาสังคม ฯ) โครงการที่ 6 โครงการครอบครัวสีขาว ครอบครัวเข้มแข็ง

7 โครงการ/กิจกรรมหลัก โครงการที่ 7 เจ้าภาพหลักกระทรวงมหาดไทย
โครงการปราบปรามยาเสพติดรายสำคัญและลดความเดือดร้อนของประชาชน

8 เจ้าภาพหลัก กระทรวงสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรมหลัก เจ้าภาพหลัก กระทรวงสาธารณสุข โครงการที่ 8 โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ติดยาเสพติด แบบบูรณาการ

9 โครงการ/กิจกรรมหลัก เจ้าภาพหลัก ก.มหาดไทย/ ก. ยุติธรรม โครงการที่ 9
การบริหารจัดการและอำนวยการ

10 บทบาทหลักของฝ่ายสาธารณสุข
รพ. ทุกแห่ง บำบัดรักษาและติดตามฟื้นฟู ฯ ทั้ง ระบบสมัครใจ และบังคับบำบัด รพ. ทุกแห่ง รับตรวจปัสสาวะให้ผู้ต้องสงสัย จากหน่วยงานมหาดไทย 24 ช.ม. สอ./สสอ. - บำบัดรักษาระบบสมัครใจ - ติดตามฟื้นฟู 3 ระบบ 1 ปี 7 ครั้ง

11 งานยาเสพติด เชิญผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด สอ./สสอ. และ รพ. แห่งละ 1 คน
งานยาเสพติด เชิญผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด สอ./สสอ. และ รพ. แห่งละ 1 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 6 มกราคม 2553 ที่ห้องประชุม 3 สสจ.พบ. หนังสือแจ้ง รพ. / สสอ. ทุกแห่งแล้ว


ดาวน์โหลด ppt นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google