งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนา e-Learning เพื่อการศึกษา ยุค e-Learning 2.0

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนา e-Learning เพื่อการศึกษา ยุค e-Learning 2.0"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนา e-Learning เพื่อการศึกษา ยุค e-Learning 2.0
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 e-Learning 2.0 SCORM LAMS Weblog WebQuest Webcast Web Conference
Podcast Wiki ฯลฯ

3 Learning Management System (LMS)
Open Source Freeware PHP /MySQL Moodle ATutor Caroline OLAT ฯลฯ

4 Learning Activities Management System (LAMS)
Syncronous Asyncronous Blended Learning

5 Weblog Web + Blog Gotoknow.org Researchers.in.th Learners.in.th
Wordpress.com Blogger.com

6 Moodle

7 ATutor

8 ABAC

9 Chula Online

10 LearnSquareNECTEC

11 NECTEC WBL

12 TSU Learning

13 MITopencourseware

14 TCU

15 UTCC e-Learning1

16 UTCC e-Learning2

17 WBT KM

18 Blackboard&WebCT

19 e-Learning วช

20 M-Learning

21 แนวทางพัฒนา E-Learning ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอดี การวิเคราะห์เนื้อหาและระบบ การออกแบบและพัฒนา ความมีเหตุผล การนำไปใช้ การมีภูมิคุ้มกัน การประเมินผล การพัฒนาที่ยั่งยืน การติดตั้งและบำรุงรักษา / ฐานทฤษฎี

22 ปัญหาและอุปสรรคของ E-Learning
Competency Based Computer /Internet Learning Style Attitude Age Infrastructure Administrator

23 สรุปแนวทางการพัฒนา Framework ADDIE Theory Learning Strategies HPT LAMS
Mix Technology

24 หรือเราจะพัฒนา e มากไป ???

25 “จิตนาการสำคัญกว่าความรู้”
‘Imagination is More Important than Knowledge...’ Albert Einstein ( )

26 ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาฯ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนา e-Learning เพื่อการศึกษา ยุค e-Learning 2.0

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google