งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนา e- Learning เพื่อการศึกษา ยุค e-Learning 2.0 ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนา e- Learning เพื่อการศึกษา ยุค e-Learning 2.0 ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนา e- Learning เพื่อการศึกษา ยุค e-Learning 2.0 ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com

2 e-Learning 2.0 SCORM LAMS Weblog WebQuest Webcast Web Conference Podcast Wiki ฯลฯ

3 Learning Management System (LMS) Open Source Freeware PHP /MySQL Moodle ATutor Caroline OLAT ฯลฯ

4 Learning Activities Management System (LAMS) Syncronous Asyncronous Blended Learning

5 Weblog Web + Blog Gotoknow.org Researchers.in.th Learners.in.th Wordpress.com Blogger.com

6 Moodle

7 ATutor

8 ABAC

9 Chula Online

10 LearnSquareNECTEC

11 NECTEC WBL

12 TSU Learning

13 MITopencourseware

14 TCU

15 UTCC e-Learning1

16 UTCC e-Learning2

17 WBT KM

18 Blackboard&WebCT

19 e-Learning วช

20 M-Learning

21 แนวทางพัฒนา E-Learning ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ความพอดี การวิเคราะห์เนื้อหาและระบบ การออกแบบและพัฒนา ความมีเหตุผล การนำไปใช้ การมีภูมิคุ้มกัน การประเมินผล การพัฒนาที่ยั่งยืน การติดตั้งและบำรุงรักษา / ฐานทฤษฎี

22 ปัญหาและอุปสรรคของ E- Learning Competency Based Computer /Internet Learning Style Attitude Age Infrastructure Administrator

23 สรุปแนวทางการ พัฒนา Framework ADDIE Theory Learning Strategies HPT LAMS Mix Technology

24 หรือเราจะพัฒนา e มาก ไป ???

25 “ จิตนาการสำคัญกว่า ความรู้ ” ‘Imagination is More Important than Knowledge...’ Albert Einstein (1879 - 1955)

26 ขอขอบพระคุณทุกท่าน ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ค. ด.( เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ) จุฬาฯ prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com081-7037515 ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนา e- Learning เพื่อการศึกษา ยุค e-Learning 2.0 ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google