งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการการถือกำเนิดของ เทคโนโลยี (Managing Emerging Technologies) เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการการถือกำเนิดของ เทคโนโลยี (Managing Emerging Technologies) เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการการถือกำเนิดของ เทคโนโลยี (Managing Emerging Technologies) เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry N. Managing the Information Technology Resource. Long, Larry. Management Information System. จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. ประสงค์ ปราณีตพลกรังและคณะ. ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ. ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการ จัดการความรู้. http://www.msit2005.mut.ac.th/msit_media/1_2549/ITE C2610/Lecture/

2 กฎของเทคโนโลยี (Laws of Technology)  ใหญ่กว่าย่อมดีกว่า (Bigger Computers Are Better)  Grosch’s Law talk about speed increasing  เล็กกว่าย่อมดีกว่า (Smaller Computers Are Better)  Moore’s Law talk about microprocessor increasing  ขยาย 2 เท่าทุก 18 เดือน และการเพิ่ม Transistor จาก 2300 เป็น 2,600,000,000  การเชื่อมต่อย่อมดีกว่า (Connected Computers Are Better)  Metcalfe’s Law talk about connection increasing  เครื่องจักรโดด แต่โปรแกรมคลาน (Machines May Leap, but Programs Creep)  Wirth’s Law talk about software and hardware  เครือข่ายขยายสามเท่าทุกปี (Networks Will Triple Every Year)  Gilder's Law talk about bandwidth increasing

3 ตัวอย่าง เทคโนโลยีในปัจจุบัน Reporter : Naput Thepjunta Logitech G19 Keyboard For Gaming Wired Keyboard Reporter : Pasu Nimsuwan

4 ตัวอย่าง เทคโนโลยีในปัจจุบัน Reporter : ศัลณ์ษิกา ณะรินทร์ Reporter : จิรายุส สุดสาคร Reporter : อาสา สาระวงค์

5 การระบุการกำเนิดของเทคโนโลยี (Identifying Emerging Technologies)  อะไรสามารถเกิดขึ้นได้บ้าง (What Can Happen?)  อะไรจะเกิดขึ้นได้บ้าง (What Will Happen?)  อะไรควรจะเกิดขึ้นบ้าง (What Should Happen?)  มันจะเกิดขึ้นอย่างไร (How Will It Happen?) Imagination is more important than knowledge. Albert Einstein

6 วงจรชีวิตการปรับตัวของเทคโนโลยี (Technology adoption lifecycle) นวัตกรรม ปรับใหม่ เริ่มนิยม ชะลอตัว ถดถอย

7 วงจรชีวิตของเทคโนโลยี (The Technology Life Cycle) 1) เทคโนโลยีใหม่ที่เผยโฉมออกมา (Emerging Technology)  มีความเป็นนวัตกรรม และอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา 2) เทคโนโลยีที่กำลังพัฒนา (Pacing Technology )  กำลังเติบโต และพัฒนาไปพร้อมกัน 3) เทคโนโลยีหลัก (Key Technology)  สร้างความแตกต่างในการแข่งขัน เป็นตัวขับให้องค์กร ประสบความสำเร็จ  อาทิ ipad, iphone, ipod 4) เทคโนโลยีพื้นฐาน (Base Technology)  อยู่ในขั้นสุดท้ายของวงรอบชีวิต (life cycle) เป็นเทคโนโลยี ที่จำเป็นต้องมี  อาทิ Touch screen

8 วงจรชีวิตของเทคโนโลยี ฐานทางวิทยาศาสตร์ เกิดใหม่ เทคโนโลยีที่กำลังพัฒนา ต่างจากคู่แข่ง ฐานของเทคโนโลยี ความสามารถสำหรับ ความได้เปรียบ ในการแข่งขัน

9 กระบวนการประเมินเทคโนโลยี (Technology Assessment Process)  การกำหนดขอบเขต (Scoping)  การสืบค้น (Searching)  การประเมิน (Evaluating)  การยอมรับ (Committing) http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_assessment

10 10 นวัตกรรมเปลี่ยนโลก 1.Computer 2.The Pill 3.The Steam Engine 4.DNA 5.The Plane 6.The Internet 7.The Automobile 8.The Laser 9.The Printing Press 10.The Television http://www.toptenthailand.com/displ ay.php?id=745


ดาวน์โหลด ppt การจัดการการถือกำเนิดของ เทคโนโลยี (Managing Emerging Technologies) เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google