งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องสมุดเสมือนและการ เรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต Virtual-Library and E-Learning ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องสมุดเสมือนและการ เรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต Virtual-Library and E-Learning ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องสมุดเสมือนและการ เรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต Virtual-Library and E-Learning ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 ห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E- Library :Electronic Library ห้องสมุดดิจิตอล Digital Library ห้องสมุดผสม Hybrid Library ห้องสมุดเสมือน Virtual Library

3 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E- Library ) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงแหล่งความรู้ที่ บันทึกข้อมูลไว้ในเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ ให้บริการสารสนเทศทาง อิเล็กทรอนิกส์หรือผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4 ห้องสมุดดิจิตอล ( Digital Library) ห้องสมุดดิจิตอลเกิดขึ้นจาก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศทำให้ข้อมูล ที่เคยอยู่ ในรูปสิ่งพิมพ์ที่จัดเก็บไว้ ให้บริการในอาคารห้องสมุด เปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เราเรียกข้อมูลที่จัดเก็บนั้นว่า ข้อมูลดิจิตอล เช่น E-Book, E- Journal, E-Paper ฯลฯ

5 ห้องสมุดประสม Hybrid Library ห้องสมุดประสม (Hybrid Library) คือการนำเทคโนโลยี ผสมผสานในการจัดการกับ ทรัพยากรสารสนเทศใน ห้องสมุด ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และ ข้อมูลดิจิตอล เป็นการสะท้อน สภาพการเปลี่ยนแปลงของ ห้องสมุดแบบเดิมมาเป็นแบบ ใหม่ ซึ่งมีสารสนเทศในรูป สิ่งพิมพ์ และในรูปแบบดิจิตอล ไม่เฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

6 ห้องสมุดเสมือน Virtual Library ห้องสมุดเสมือนหมายถึง แหล่ง สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการ จัดการอย่างมีระบบและให้บริการค้น คืนสารสนเทศแบบออนไลน์ในระบบ เครือข่าย โดยที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึง ระยะไกลมายังห้องสมุดเพื่อสืบค้น และใช้สารสนเทศของห้องสมุดหรือ เชื่อมโยงกับแหล่งสารสนเทศอื่นได้ ทุกที่ในระบบเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7 การเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตผ่าน ห้องสมุดเสมือน การอ่านหนังสือในห้องสมุด (E- book, E-Journal, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ) การค้นหาข้อมูลและเอกสารทาง สาธารณสุข การสืบค้นข้อมูล (Search Engine) การค้นคว้างานวิจัย (E-Research) การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)

8 เว็บฐานข้อมูลการวิจัยใน ประเทศไทย สภาการศึกษา ndex.htm สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สำนักวิทยบริการ / หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

9 เว็บฐานข้อมูลวิจัยใน ต่างประเทศ UMI DAO/Wilson/ Library Online ERIC ฯลฯ

10 ห้องสมุดออนไลน์

11

12

13

14

15

16

17 ห้องสมุดทางด้าน สาธารณสุข

18

19

20

21 กรอกคำสำคัญในช่อง ค้นหา

22

23 กลุ่มงานวิจัย สำนักงานอาหารและ ยา

24 คลิกเลือกเอกสารงานวิจัย

25 เอกสาร PDF ไฟล์

26

27 การสืบค้นข้อมูลและ งานวิจัย Search Engine Google Sansarn เว็บฐานข้อมูลวิจัย เว็บฐานข้อมูลวิจัยมหาวิทยาลัย เว็บสืบค้นวิจัยต่างประเทศ สิ่งพิมพ์ข้อมูลและวิทยานิพนธ์ E- Book/E-Research

28 google

29 sansarn

30

31

32

33

34

35

36

37

38 คำถาม ??? ห้องสมุดเสมือนและการเรียนรู้ ผ่านอินเทอร์เน็ต

39 Guest Lecturer Prachyanun Nilsook, Ph.D. Ph.D. Educational and Communications Technology http//www.prachyanun.com KMITNB


ดาวน์โหลด ppt ห้องสมุดเสมือนและการ เรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต Virtual-Library and E-Learning ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google