งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องสมุดเสมือนและการ เรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต Virtual-Library and E-Learning ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องสมุดเสมือนและการ เรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต Virtual-Library and E-Learning ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องสมุดเสมือนและการ เรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต Virtual-Library and E-Learning ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข http://www.prachyanun.com prachyanunn@hotmail.com

2 ห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E- Library :Electronic Library ห้องสมุดดิจิตอล Digital Library ห้องสมุดผสม Hybrid Library ห้องสมุดเสมือน Virtual Library

3 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E- Library ) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงแหล่งความรู้ที่ บันทึกข้อมูลไว้ในเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ ให้บริการสารสนเทศทาง อิเล็กทรอนิกส์หรือผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4 ห้องสมุดดิจิตอล ( Digital Library) ห้องสมุดดิจิตอลเกิดขึ้นจาก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศทำให้ข้อมูล ที่เคยอยู่ ในรูปสิ่งพิมพ์ที่จัดเก็บไว้ ให้บริการในอาคารห้องสมุด เปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เราเรียกข้อมูลที่จัดเก็บนั้นว่า ข้อมูลดิจิตอล เช่น E-Book, E- Journal, E-Paper ฯลฯ

5 ห้องสมุดประสม Hybrid Library ห้องสมุดประสม (Hybrid Library) คือการนำเทคโนโลยี ผสมผสานในการจัดการกับ ทรัพยากรสารสนเทศใน ห้องสมุด ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และ ข้อมูลดิจิตอล เป็นการสะท้อน สภาพการเปลี่ยนแปลงของ ห้องสมุดแบบเดิมมาเป็นแบบ ใหม่ ซึ่งมีสารสนเทศในรูป สิ่งพิมพ์ และในรูปแบบดิจิตอล ไม่เฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

6 ห้องสมุดเสมือน Virtual Library ห้องสมุดเสมือนหมายถึง แหล่ง สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการ จัดการอย่างมีระบบและให้บริการค้น คืนสารสนเทศแบบออนไลน์ในระบบ เครือข่าย โดยที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึง ระยะไกลมายังห้องสมุดเพื่อสืบค้น และใช้สารสนเทศของห้องสมุดหรือ เชื่อมโยงกับแหล่งสารสนเทศอื่นได้ ทุกที่ในระบบเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7 การเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตผ่าน ห้องสมุดเสมือน การอ่านหนังสือในห้องสมุด (E- book, E-Journal, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ) การค้นหาข้อมูลและเอกสารทาง สาธารณสุข การสืบค้นข้อมูล (Search Engine) การค้นคว้างานวิจัย (E-Research) การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)

8 เว็บฐานข้อมูลการวิจัยใน ประเทศไทย สภาการศึกษา http://www.thaiedresearch.org/ http://www.thaiedresearch.org/result/i ndex.htm http://www.nstda.or.th/grants/ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สำนักวิทยบริการ / หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

9 เว็บฐานข้อมูลวิจัยใน ต่างประเทศ UMI http://wwwlib.umi.com/dissertations/search DAO/Wilson/ Library Online ERIC ฯลฯ

10 ห้องสมุดออนไลน์

11

12

13

14

15

16 http://www.stkc.go.th/library.php

17 ห้องสมุดทางด้าน สาธารณสุข

18 http://www.moph.go.th/ops/general/lib/search.php

19 http://www.dmsc.moph.go.th/net/lib/p.htm

20 http://library.hsri.or.th/th/index.php

21 http://www.hric.or.th/hric/index.html กรอกคำสำคัญในช่อง ค้นหา

22 http://elib.fda.moph.go.th/library/

23 กลุ่มงานวิจัย สำนักงานอาหารและ ยา

24 คลิกเลือกเอกสารงานวิจัย

25 เอกสาร PDF ไฟล์

26 http://www.tcu.uni.net.th/tcu/webpage/tcu_thai/library.asp

27 การสืบค้นข้อมูลและ งานวิจัย Search Engine Google Sansarn เว็บฐานข้อมูลวิจัย เว็บฐานข้อมูลวิจัยมหาวิทยาลัย เว็บสืบค้นวิจัยต่างประเทศ สิ่งพิมพ์ข้อมูลและวิทยานิพนธ์ E- Book/E-Research

28 google

29 sansarn

30

31

32

33

34

35

36

37

38 คำถาม ??? ห้องสมุดเสมือนและการเรียนรู้ ผ่านอินเทอร์เน็ต

39 Guest Lecturer Prachyanun Nilsook, Ph.D. Ph.D. Educational and Communications Technology prachyanunn@kmitnb.ac.th http//www.prachyanun.com 081-7037515 KMITNB


ดาวน์โหลด ppt ห้องสมุดเสมือนและการ เรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต Virtual-Library and E-Learning ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google