งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข http://www.prachyanun.com prachyanunn@hotmail.com ห้องสมุดเสมือนและการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต Virtual-Library and E-Learning ดร.ปรัชญนันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข http://www.prachyanun.com prachyanunn@hotmail.com ห้องสมุดเสมือนและการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต Virtual-Library and E-Learning ดร.ปรัชญนันท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข http://www.prachyanun.com prachyanunn@hotmail.com
ห้องสมุดเสมือนและการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต Virtual-Library and E-Learning ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 ห้องสมุดเสมือน(Virtual Library)
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library :Electronic Library ห้องสมุดดิจิตอล Digital Library ห้องสมุดผสม Hybrid Library ห้องสมุดเสมือน Virtual Library

3 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงแหล่งความรู้ที่บันทึกข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและให้บริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4 ห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library)
ห้องสมุดดิจิตอลเกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ข้อมูล ที่เคยอยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ที่จัดเก็บไว้ให้บริการในอาคารห้องสมุด เปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เราเรียกข้อมูลที่จัดเก็บนั้นว่า ข้อมูลดิจิตอล เช่น E-Book, E-Journal, E-Paper ฯลฯ

5 ห้องสมุดประสมHybrid Library

6 ห้องสมุดเสมือน Virtual Library
ห้องสมุดเสมือนหมายถึง แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดการอย่างมีระบบและให้บริการค้นคืนสารสนเทศแบบออนไลน์ในระบบเครือข่าย โดยที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระยะไกลมายังห้องสมุดเพื่อสืบค้นและใช้สารสนเทศของห้องสมุดหรือเชื่อมโยงกับแหล่งสารสนเทศอื่นได้ทุกที่ในระบบเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7 การเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านห้องสมุดเสมือน
การอ่านหนังสือในห้องสมุด (E-book, E-Journal, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ) การค้นหาข้อมูลและเอกสารทางสาธารณสุข การสืบค้นข้อมูล (Search Engine) การค้นคว้างานวิจัย (E-Research) การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)

8 เว็บฐานข้อมูลการวิจัยในประเทศไทย
สภาการศึกษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สำนักวิทยบริการ/หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

9 เว็บฐานข้อมูลวิจัยในต่างประเทศ
UMI DAO/Wilson/ Library Online ERIC ฯลฯ

10 ห้องสมุดออนไลน์

11

12

13

14

15

16

17 ห้องสมุดทางด้านสาธารณสุข

18

19

20

21 กรอกคำสำคัญในช่องค้นหา
กรอกคำสำคัญในช่องค้นหา

22

23 กลุ่มงานวิจัย สำนักงานอาหารและยา

24 คลิกเลือกเอกสารงานวิจัย

25 เอกสาร PDF ไฟล์

26

27 การสืบค้นข้อมูลและงานวิจัย
Search Engine Google Sansarn เว็บฐานข้อมูลวิจัย เว็บฐานข้อมูลวิจัยมหาวิทยาลัย เว็บสืบค้นวิจัยต่างประเทศ สิ่งพิมพ์ข้อมูลและวิทยานิพนธ์ E-Book/E-Research

28 google

29 sansarn

30

31

32

33

34

35

36

37

38 คำถาม ??? ห้องสมุดเสมือนและการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต
คำถาม ??? ห้องสมุดเสมือนและการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต

39 Guest Lecturer Prachyanun Nilsook, Ph.D.
Ph.D. Educational and Communications Technology http//www.prachyanun.com KMITNB


ดาวน์โหลด ppt ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข http://www.prachyanun.com prachyanunn@hotmail.com ห้องสมุดเสมือนและการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต Virtual-Library and E-Learning ดร.ปรัชญนันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google