งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้
นวัตกรรมห้องสมุดและ การเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ นำเสนอโดย นายสมพงษ์ เจริญศิริ

2   1. สำนักวิทยบริการ - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด)   - สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - นวัตกรรมและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

3 2. นวัตกรรมและเครือข่ายความร่วมมือ
- เครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย - เครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเครือข่าย MALINET - เครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเครือข่าย PULINET - เครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเครือข่าย ThaiLIS - เครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเครือข่าย ASEAN Library

4 3. เครือข่ายความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย (มมส.)
 3. เครือข่ายความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย (มมส.)

5

6 “การเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้”
4. ฝัน “ขายฝัน” อยากได้อยากเป็น สู่ขบวนการวิจัย นำไปสู่การปฏิบัติ “การเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้”

7

8

9 เชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

10 เชื่อมโยงด้วยเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

11 ขอบคุณครับ อยู่ดีมีแฮงทุกท่าน เด้อพี่น้อง


ดาวน์โหลด ppt การเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google